Tre breve

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 07 - side 243-243

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Tre breve

i.

Da (let viser sig, at der stadig liersker en Del Uklarhed ni. H. t. Benjaniin 13ritten's, Opera »Let Us Make an Opera« i dansk Version, har jeg anset (let for nødvendigt at fastslaa følgende:

I Begyndelsen af Maj Maaned 1951 lienvendte Forlagssekretær Vagn Hejlesen sig til mig og bestilte en dansk Oversættelse af Operaen, idet jeg forstod, at (len skulde anvendes af Dansk Skolescene. Til Trods for at lian kun kunde give mig otte Dage til Oversættelsen og at lian kun kunde stille mig et særdeles beskedent Honorar i Udsigt, indvilligede jeg af Interesse og Respektfor Skolescenens Arbejde i at paatage mig Oversæ.ttelsen, idet Hejlesen paa mit Forlangende erkh-erede, at Dansk Skolescene overtog ethvert Ansvar for Oversættelsen over for Engstrøni &,_ Sødring, (ler varetager Rettigliederne for Værket lier i Landet. I Midten af Maj afleverede jeg denfærdige Oversættelse til Hejlesen, (ler under Henvisning til Forhandlinger

n

med Direktør Thomas P. Hejle efterhaanden udbetalte mig et Beløb af Kr. 100.

Iniidlertid har jeg senere bragt i Erfaring, at Dansk Skolescene liar været tiden etlivert Kendskal) til Hejlesens Henvendelse til iiiig, og at lian efter at have duplikeret min Overs,,,ettelse overgav den til De Danske Folkemusikskoler, soni derefter opførte Operaen i inin Oversættelse paa Soninierstævnet 1951 paa Danebod Højskole i den Tro, at Oversættelsen var foretaget af Hejlesen. Da jeg hangt senere blev klar over Sagens rette Samnienhæng, blev det fuldstændig godtgjort, at hverken Dansk Skolescene eller De Danske Folkemusikskoler har haft noget Kendskab til det virkelige Forhold.

Da Dansk Skolescene efter Somnierferien tog fat paa Planerne om at opføre Operaen, var man uvidende om, at min Oversættelse allerede forelaa færdig, o-, nian henvendte sig (la til Sejr

Volmer-Sørensen, livis Overs,,ettelse da er blevet anvendt ved Skolescenens Opførelser. Jeg maa derfor til niiii. Beklagelse konstatere, at Engstrøm. & Sødring ifølge Sagens Natur har maattet nedlægge Forbud niod, at min Oversættelse udgives eller opføres, saaledes at en Baandoptagelse, Radioen ligger inde med fra Folkeniusikskolernes Soninierstævne, ikke vil kunne udsendes.

Med Højagtelse

Dan Fog-Olsen.

9

I marts måned. 1951 lienvendte underteanede sig til Dan Fog Olsen o,, bad hani. foretage en oversættelse af ovennævnte opera, idet jeg gjorde opmærksoni på, at jeg ville foreslå Dansk Skolescene at opføre denne i skolescenens ungdonishus på Nørrevold (og altså ikke på Dansk Skoleseene). Jeg gjorde sanitidig Dan Fog-Olsen opniærksom på, at (let måtte gøres

~1

for et mindre lionorar, forudsat idéen blev ført ud i livet. Da oversættelsen var færdig fik jeg, oplyst, at Dansk Skolescene al' lerede havde indledt forhandlinger med fa. Engstrøm. & Sødring om. opførelse af denne opera på Det ny Teater til efteråret, hvorfor jeg omgående opgav min idé og følgelig intet omtalte til Dansk Skolescene. For at holde Dan Fog-Olsen delvis skadesløs betalte jeg efter venskabelig overenskomst kr. 100,00 for oversættelsen, livilket beløb Dan Fog-Olsen erklærede si,,,, tilfreds med. Da der kun var tale oni. en eventuel opførelse i ungdonishuset, har (ler selvfølgelig ikke været afgivet nogen form for garanti angående ansvaret overfor Dansk Skolescene og Engstrøm & Sødring (som jeg på det tidspunkt henvendelsen fandt sted ikke var vidende om. liavde forlagsretten).

Da De danske Folke-Musikskoler imidlertid stod i bekneb for en oversættelse af nævnte

opera til deres, soninierst,,ævne på Danebod (Engstrøm. &, Sødring kunne ikke udlevere niate~ rialet før Dansk Skolescene's førsteopførelse på Det ny Teater havde fundet sted, hvilket DDFTNI først fik oplyst efter at progranimet for soninierstævnetvar trykt og, udleveret), overlod jeg, selvfølgelig uden at forlange nogen form for betaling, DDFM (let hos inig beroende inateriale, idet jeg (log sikrede inig, at Engstrøni & Sedring intet havde at indvende mod dettes anvendelse p,-i et lokalt stævne uden offentli« a d. ga n g.

Da (ler først i august 1951 frenikom en notits i bh,-idene om DDFM's planer med denne opera på Dane-1)od, sanit at. nian søgte arrangeret en direkte tr.,,~nismission af bl. a. denne opera, havde (let til følge, at Engstrøm & Sødring (efter aftale med Dansk Skolescene) selvfølgeli, forbød en sådan udsendelse. Da nian imidlertid håbede senere at få lov til at udsende dette værk i Danebod-versionen, foretog inan en stålbåndsoptagelse. Da Dansk Skolescene var med til at nedlægge forbud mod nævnte udsendelse, har (le således også på dette tidspunkt været vidende om oversættelsens tilstedev.-,)e~relse.

Intet skulle glæde mig niere, end om denne -stalffi-.~nd,,,,optagelse blev udsendt; (len er blevet til ved et utroligt slidsonit arbejde, (ler faktisk gav et ganske enestående resultat.

NWd højagtelse

l'agn Hejlesen.

3.

Jeg ser af ovenstaaende, at Hejlesen omhyggeligt undgaar det væsentlige Punkt, at lian udgav min Oversættelse for sin egen og at han ikke bestrider Rigtigheden af min Fremstillin,,,,,.

Saa er (ler vel ikke niere at sige om (len Tin,-.

D(in Fofl Olsen.