Den store nye balletbog

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 08 - side 318-320

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Piano Days Copenhagen
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Den store nye danske balletbog

DEN KONGELIGE DANSKE BALLET. Under redaktion af Svend Kragh-Jacobsen og Torben Krogli. 519 sider. Ill. + 12 farvetrykte tavler. Selskabet til udgivelse af kulturskrifter. Kbh. 1952. Halvlæder med guldsnit foroven, i rød duvetinebeklædt kaseffi-. Pris kr. 250--.

Når det i forhåndsbrochurer til dette værk meddeles, at en bog om vor kongelige ballet hidtil hal, været savnet, er det jo ikke helt rigtigt, eftersom der i 1922 udkorn et meget stateligt værk i stort format: »Den danske Ballets Historie« ved Elith Reumert. Den var smukt trykt, på fint papir og med en overdådighed af brillante billeder (Hjemmets forlag. Egmont H. Petersen). Nu er der jo sket meget i de sidste 30 år, og- det er ganske rimeligt, at alt det nye stof, nye synspunkter og nye forskningsresultater samles og udgives, som det er gjort i den af omfang imponerende nye danske balletbog. Det er næsten med ærefrygt man løfter den tunge bog ud af sin lune kassette ---- og, med den største forventning man begynder at vende de store blade.

Værket viser sig at bestå af otte større og mindre afhandlinger. På de første 192 sider skriver Torben Krogh om ballettens ældste tid: -»F ra hofballetten over Galeottis aarhundrede til Bouimonville«. De næste 144 sider rummer Svend Kragh Jacobsens: »August Bournonville og den romantiske ballet«; på de føllende 34 sider behandler

I

Jan Ne Uendam tiden »Fra Bournonville over Hans Beck til Fokin« o,,, endelig afsluttes den egentlige historiske del med Kragh-Jacobsens 64 siders afhandling: »Blomstringen under Lander fra Fokin til Massine«. De fire ma,,ste afsnit er af et mere teknisk- og æstetisk. tilsnit. Knudåge Riisager skriver 6 sider om »Balletmusik« nu afdøde professor Erik-Abrahan7sen 37 sider ~m ;-,,Den musikalske Bournonville«, Jørgen Jersild 15 sider om »Moderne dansk balletmusik« - og hele det store værk afsluttes med Haagen Falkenfleths »Balletskolen o-:,, Bournonville-traditionen« (11 sider). De resterende 15 sider indeholder ballet- og navneregister.

Set fra et historisk synspunkt er prof. Kroghs store indledende afsnit utvivlsomt bogens vægtigste og interessanteste del. Den rummer et væld af fængslende oplysninger, som aldrig før har været tilgængelige i en samlet fremstilling som denne.

I høj grad underholdende er også Kragh-Jacobsens fremstilling af hele Bournonville-tiden, den allerbetydningsfuldeste periode i dansk ballet. Tyngdepunkterne her er forfatterens vurdering af to af Bournonvilles mest levedygtige balletter, »Napoli« og »Et Folkesagn«, der beggie i overordentlig grad var udtryk for mesterens poetiske og dramatiske geni.

Jan Neiiendams behandling af ballettens næste lialvhundrede år er ifølge sagens natur knap så

spændende ' som de- foreg4ende afsnit., Hoved's.kikkelsen,.de~n* først for nylig- afdøde Hans Beck, -v-ax den, der -med størst autoritet - op, bistået af Valborg Borchsenius - førte den ægte Bournonvilletradition helt frem til vor tid; han har derfor haft afgørende betydning for vedligeboldelsen af hele det fundament, vor ballet idag står på, fortiden at lian i kraft af sin maskuline vitalitet, sit strålende humør og sin tekniske suverænitet var en danser af stort format.

Men nye tider og nye synspunkter indvarsledes, da Fokin i 1925 blev engageret som gæsteinstruktør ved vor kongelige ballet. Herom skriver Kragh Jacobsen i sit sidste afsnit af bogen og om hele den udvikling o,, fornyelse, der siden har fundet sted under Harald Landers mangeårige, målbevidste ledelse.

De teknisk-æstetiske afsnit er i det store og hele knyttet til det historiske stof n-led undtagelse af Riisagers artikel om balletmusiken, der er en hel

-------lille ballet-poetik, -fin både i form og indhold. Den burde e-gentlig have stået allerforrest i hele værket.

Bogen er stor ---- og den er dyr. på et afgørende punkt svarer dens udstyr ikke til prisen. Når man--f å-r nye u~d_e_ n- landsk~--- balletbøger i hæ--n""'de, er billedstoffet noget af det første der fænger, men denne nye danske balletbog er reproduktionsteknisk set fyrretyve år bagud for sin tid. De fleste af farvereproduktionerne er såre------ringe og størsteparten af de pyrige billeder. er l.angt,. langt ringre end i den førnævnte- 30 år gamle danske balletbog; da det ofte er (le sai-nm*e' billeder, *der går igen i begge disse bøger, er der rig anledning

z~,

til at drage sammenl. ' igninger. Man kunne have øn-

sket, at dette repræs'entative værk tillige varble-

vet et stykke god og tidssvarende bo-kunst.""En

inoderne bog om ball'et bør også i sit ydre være

en moderne bog. Der er forbilleder nok af høj

kvalitet at gå efter.

S ig. B.

TIL LÆREREN:

Begynd ikke at undervise, førend du selv ikke mere kan udføre noget.

Tag dig ikke elevernes fremskridt og velfærd altfor nælr.

Dersom du som en anden Pygmalion kan fren?bringe en Galathea, så forgab dig ikke i dine hænders værk.

Vent aldrig nogen tak af dine elever.

Bliv ikke vred, om de skulle gøre dig fortræd.

(Aug. Bournonville)

Årgang 27/1952, nr. 08