Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 08 - side 327-330

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg

MUSIKPÆDAGOGERNE,8 tidsskrifts-læsekreds går ind i sit 5. år.

Det kan derfor være på sin plads at give en oversigt over de

løbende tidsskrifter og samtidig gøre opmærksom på, at det nu er

tidspunktet til enten at melde 'sig som. ny abonnent, hvad enhver

interesseret kan gøre, --- eller at bytte til en nye serie, eller at

opsige et løbende abonnement.

1 1952 cirkulerede følgende blade: Musie (ind Letters (kr. 5,00), 7""ei7?po (2,75), Musie in Edueation (2,80), Musieal Quarterly (6,75), Notes (6,75), Sehiveizerische Musik-zeitung (5,50), Das Musikleben (6,00), Musik in? Unterriehl (6,00), Musie,« (5,50).

~Ied særli-, lienblik på organisterne vil man gerne næste år udvide med The Imeriean oryanist (3,70), Organ (3,,50), Zeitschrift får Kirehenmusik (4,75), Musik und Kirche (4,50). Endvidere foreslås der abonnement på Melos, Zeitschrift far iieue Musik (6,00).

Prisen er beregnet med 6 deltagere pr. årsabonnenient og indbe~ fatter omkostningerne for tryksager og startporto. Soni nævilt er i æsekredsen. åben for enhver. ---- Alle henvendelser må ske skriftligt til Musikpædagogisk- Forenings kontor, Frederiksborgg. 50, Kbli. K.

* Musikpædagogisk Forening arrangerer i deceniber et instruktionskursus for violinister ved Endre Wolf. Se nærmere heroni i meddelelsen s. 330.

* I sidste nuninier af det ai-rierikanske i-nusiktidsskrift E I u d e har Verna Årvey skrevet en lang ,irtikel. om Den kongelige danske ballet med billeder fra »Etude« og »Qai-rtsiluni«.

* Efter konkurrence er hornist i radioens underholdningsorkester Holger Jensen ansat i Radiosyinfoniorkestret. -- - I underholdningsorkestret blev ansat to nye hornister, Helge Nielsen fra Livgl-ardens orkester og Erik Rosing Sehou).

* Hornisterne Bjarne Låders og Knud Olsen samt janitscharen Årne Ryming er efter konkurrence blevet ansat i Det kgl. kapel.

* De to ledige stillinger ved Det kgl. danske 2,Uusikkonservatorium. som lærere i bratsch og violoncel er blevet besat ined kgl. kapelmusikus Hans Kassou) og Erling Bløndahl Bengtsson.

* I anledning af 7""homas Jensens 25 års jubilæum, d. 9. sep

tember, blev (ler i Atirhus stiftet et »Koncerthusfond«. Det første bidrag, 1000 kr., blev skænket. af ]Rundskuet i Aarhus.

* Den populære og utrættelige kapelinester H. Chr. Jensen i Ringsted har iår stort jubilæuni, idet lian d. 9. september i- ned en folkekoncert. i Casino i Bingsted startede sin halvtredsindstyvende koncertsæson. 1-1. Chr. Jensen fyl~dte (1. 23. oktober 73 år.

Daninarks Hø.,relærerforening er en ny sammenslutning, stiftet i København i dette efterår. Til formand er valgt Gerda voiz Bfilow, til sekretær og kasserer Rigmor Jørgensen. Højesteretssagfører J. A. Melehior er forretningskyndig medlem af bestyrelsen.

* 7""ipsrnidlerne til landsdelsorkesirene er iår fordelt således, at Aarhus byorkester får 120.000, Aalborg byorkester 60.000, Odense byorkester 70.000 otg, Sønderjyllands symfoniorkester 30.000 kr.

* Svensk Sångpedagogfårbund har inviteret to danske »avancerade« elever, som endnu ikke har givet egen koncert, til at deltage i forbundets elevkoncert den 24. november (1. å. med tilsluttende optræden i svensk radio. Musikpædagogisk forening og Diskussionsklubben for sanglige problemer modtog i forening indbydelsen ol, foranstaltede en konkurrence, hvortil der anmeldtes 11 elever. Ved bedømmelsen virkede prof. Dora Sigurdsson og lekt. Viggo Forchhaminer samt komp. Otto Mortensen. Valget faldt på fru Astrid Sk-ar (indstillet af fru Inger Raasløff) og hr. Niels Gravesen (fru Alette Garde), samt til at indtræde livis en af de valgte skulle få forfald, frk. Magnu Svendsen (fru. Agnete Zach,,irias).

* Undervisningsministeriet liar z!,

meddelt, at Johannesburg byorkester søger en dirigent. Den årlige gage er 2500 £. Rejse med familie betales ekstra plus 100

til transport af bohave.

* I,ederen af Unge Tonekunstneres 'kanimerorkester Eifred Eckart-Hansen rejste d. 1. september på en 3 måneders studierejse til Seala Operaen i Milano, hvor han nu studerer hos Maestro Victor (le Sabata.

* Pianisten Bengt Johnssoiz gav d. 21. oktober koncert i Stoekholm, hvor han bl. a. spillede Niels Viggo Bentzons » Passacaglia« op. 31, Sv. Erik Tarps »Trois Danses« op. 41 og Jørgen Jersilds »Trois pieces en concert«.

* Københavns Kammerkor har i september været på koncertrejse i Tyskland og Schweiz. Korets dirigent, Arne Bertelsen, har hjembragt en række fine anmeldelser, der placerer koret blandt de bedste kor i Europa.

* Unge Akademikeres Kor, der ledes af Svend G. Asmussen, var i oktober på en længere koncertrejse til Schweiz, Italien og Frankrig under Det danske Selskabs auspicier.

Bratschisten Herman I1o1n2 Andersen har på et af Statsradiofoniens legater v---ret på studierejse i Frankrig, hvor lian for Paris' radio indspillede Jens Bjerres suite for soloviolin: »22 croquis musiceaux de Paris«.

Værket blev udsendt i slutnin,,,en ,,if oktober.

11

Skoleopera

I Karl Clausens artikel oni skoleopera i DM nr. 7 har (ler beklageligvis indsneget sig et par ineningsforst

~n vrrende trykfejl. - Side 225, spalte,2, linie ,5 fra oven læses: »Den ideelle skoleopera er den, der fra første færd er anlagt og i alle sine dele er indført soin sådan . . .«; der skal stå: udført. -- Side 226, spalte 2, 9 linier over billedet læses: »Rolide instruerede igen og udnyttede ofte inine kunstneriske kundskaber . . .«; der skal stå: sine kunsthistoriske kundskaber. (Forfatteren har absolut ikke villet prale med egne kundskaber på dette område) - og endelig står der på side, 227, spalte 1, linie 18 fra oven: »... dren,,ens klare mod og inutte forhold

I

til moderen«; der skal stå: smukke forhold, - livilket un-ægtelig giver en noget anden me

11

ning. Undskyld, kære Karl Clau,,en!

Red.

To klaverjubilæer

Den 14. oktober kunne Danmarks største og Nordens ældste pianofabrik, Hornung &- Møller AIS, kgl. hof- pianofabrik fejre 125-årsdagen for sin grundlæggelse, idet C. C. Hornung i sin fødeby Skelskør fuldendte sit første piano på ovennævnte dato i året 1827. 1 en årrække havde fabrikken derefter hjemsted i Slagelse og blev i 1842 overflyttet til København i kornpagnisk,«,il) ined instrumentniager H. P. Møller, til livein firmaet blev overdraget i 1851 under navnet Hornung &- Møller. Fna 1872 har H. & M. haft domicil i Bredgade 54, det tidligere Prins Frederik af Hessens palæ, hvor firmaet som bekendt endnu residerer, stadig under slægten Møllers ledelse.-I de forløbne 125 år har virksomheden fremstillet ca. 47.000 flygler og pianoer.

Jubilæet blev ikke fejret ved større festligheder, men ved udsendelse af et smukt lille - f estskrift »Billeder fra 125 års inusikliv«, forfattet af Nils Schiørring og med tegninger af Des Asmussen.

* I samme måned, nogle få dage tidligere, den 12. oktober, kunne en andet af vore klaverfabriker, Andreas Christensen AIS, holde 40 års jubilæum.

Firmaets grundlæt,,,,ger, der var født 1879 og døde i 1938, var oprindelig snedker. Han var siden i flere år ansat hos Hornung & Møller, inen startede i 1912 sin egen pianoforretning og grundlagde i 1915 sin egen pianofabrik, som i 1940 onidannedes til aktieselskab.

Dansk Musiktidsskrift. slutter sig til gratulanternes store skare med de hjerteligste lykønskninger til (le to jubilæer.

Runde fødselsdage

December

8.: Organ. Rita von Seck, 50 år.

ja1211ar

4.: Fliv.solodanserinde Adeline

Genée-lsilt, 75 år.

8.: Komp., prof. K. 4. Wieth-

Knudsen, 75 år.

15.: Kapelm. Knud Lynge, 50 år.

:Dødsfald

Musiker Hans Nielsen, Odense, 31. juli, 60 år.

Musiker Carl Sørensen, Vejle, august, 73 år.

Musiklærerinde Ellen Olrik (ani-n. 17. september).

Operasanger Eyolf Nielsen (begr. 2. oktober), 47 år.

Legater og udmærkelser

* Den kulturelle Fonds hæderslegat for 1951 er tildelt prof. Knud Jeppesen; legatet for 1952 blev tildelt kapelmester Launy Grøndahl.

* Jonas og Alfred Wilhelm Hansens inindelegat er iår tildelt komponisten Jens Bjerre med 1240 kr. og koncertmester Willy Branistoft med 620 kr.

* Kapelmester Launy Grøndahl fik d. 15. oktober på konservatoriet af prof. Chr. Christiansen overrakt den ny- indstiftede Carl Nielsen pris, der består af en medaille og 2000 kr. Prisen er indstiftet af Skandinavisk Bogforlag i Odense og skal hvert år i 10 år tildeles en person, der har bidraget til at skabe interesse om Carl Nielsens musik i udlandet.

* I anledning af sit 25 års jubikæum blev Thomas Jensen dekoreret med medaillen Ingenio et Arti, der d. 23. septernber blev overrakt ham af dronning Alexandrine på Marselisborg.

* Af kong Cliris-tian X's fond blev der d. 25. september tildelt understøttelser bl. a. til Det kgl. Kapel og til U'nge Akaden2ikeres Kor.

* Operasanger Eskild Rask Nielsen liar modtaget Helge Nissens mindelegat på 700 kr.

* Danmark-Ainerika fondet har uddelt tre musikstipendier til et års studieophold i Amerika. De tilfaldt komponisten Niels Viggo Bentzon, pianistinden Ellen Gilberg og solofløjtist Poul Birkelund.

* Eugene Ormandy er udnævnt til æresmedlem af Radio-orkestret. Det eneste andet æresmedlem er Nicolai Malko, der blev udnævnt i 1945.

* Direktør J. Raviz-Jonsens og husiriis inindelegal har d. 4. juni fået sin fundats konfirmeret. Ka

p T

italen er for tiden ca. 65.000

kr, hvis renter hvert år på Ravn Jonsens fødselsdag skal uddeles med halvdelen til en komponist og halvdelen til en forfatter indenfor Dansk Revyforfatter- og Komponistforbund, eller til enker efter en sådan. Dette leg:,,it kan ikke søges.

* De legater, der skal søges ind

til udgangen af dette år, blev nieddelt i septeml)ernumret f DM. Da vi efter planen udsender Nordisk Musikkultur i december, ineddeler vi lier legaler, der søges i janizar:

Inden 15/l: Daninark-Arnerika-fondet. Nytorv 9, Kbh. K.

- Th.Alfr.Chr.v.Irgens-Berghs kunstnerlegat. I,rs. Svend T. Bruun, Kronprinsessegade 30, Kbh. K. (Skema).

Inden 24/l: Direktør TIz. Thrane og liustrus legat (for planistinder under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatoriiiiii, V. Boulevard 36, Kbli. v.

Inden 31/l: Geheintekonferensraadinde Andrke's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels lieniniingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- Clara Lachnianns fond til freninie af den skandinaviske samfølelse. - Postfack. 1527, G,5teborg.

- Dansk Tonekunsinerforenings Un-

derstøttelsesfond (for ordin. medleninier og d!sses efterladte). Ilrs. Helsteds kontor, Rådhusstr. 1, Kbh. K. (Skenia).

Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Heiniii-Ingsensgade 10, Kbh. K. (Skenia) .

Inden 4/2: Ors. Rigensirup og hustrus mindelegat for tinge sangere. Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Ebh. V.Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Nørregade 18, 2. sal, København K. Tlf. Pake 5405. Postgirokonto 3552.

De medlemmer soni -ved rejse i udlandet ønsker at kunne dokunientere deres medlemsforhold til Dansk Koniponist-Forening vil, ved henvendelse til foreningens kontor, kunne få udleveret 4-sproget medlemskort.Dansk Tonekunsincir Forening

IContor og sekrelarlat: Hverdage kl. 10-16. - Sekrelær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København I~. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

På Dansk Tonekunstner Forenings generalforsamling d. 30. april 1952 aflagde formanden sålydende beretning:

Også i det forløbne år har foreningen haft den sorg, at en række af dens medlemmer er afgået ved døden.

Jeg vil gerne mindes disse inedleninier: Pianistinde fru Asta Haugen Johansen, koncertsangerinde frk. Jutta Johansen, koncertsangerinde frk. Thora Keller, pianistinde fru Harriet Topsøe-Jensen, pianistinde frk. Inez Albert, koncertsangerinde fru Othilla Ejler-J e nsen, koncertsangerinde frk. Tecla Rennie, koniponist Ebbe Hanierik, prokurist E. Steiness, godsejerinde fru Elisabeth Skou.

I årets lob har frenideles en række af foreningens medlemmer udnieldt s`g af denne, således at medlemstallet pi-. dato udgør ca. 220.

Fra staten har forerlingen som sæd~ vanlig modtaget et til'skud stort -100 kr., medens justitsministeriet til musikråelets kontorhold h-ar tilskudt 900 kr.

Fra den kulturelle fond har forening~.~n i 1951 som sædvanlig haft den gla~de at modtage et tilskud på 2.000 kr. til sin alniindelige vlrkson-ihed.

Af understo*,!.elsesfonden er der tiddelt 1.100 kr. i understøttelser.

Musikrådet har i det forløbne år haft en lang ræække sager til behandling.

Rådets udvalg for musikudøvelse, der med enkelte undtagelser har holdt

. inøde, h-,,er uge, har således. behandlet ialt 544- ,,ager vedrørende arbejdstilladelse til udenlandske kunstnere og 47 sager vedrørende danske kunstneres indkøb af udenlandsk valuta.

Udvalget for almindelige sager har behandlet jalt -1.7 sager, hvoraf størstedelen et- oversendt rådet t--I udtalelse fra undervisningsministeriet.

~4usikrådet er efter undervisningsministeriets indstillin Z,, blevet anerkendt som dansk nationalkomite under (let internationale nius-ikråd.

Dansk Musiktidsskrift er som -hidtil blevet tilsendt foreningens niedlemnier .som medlemsblad, medens foreningen ikke i 1951 har set sig i stand til at yde noget tilskud til propugandaugeil for den levende musik, :som inildlertlid fortsat har foreningens støtte på anden illåde.

Sine repræsentative forpligtelser har foreningen soni stiedvanlig opfyldt ved afsendelse af lykønskninger og blomsterdekorationer til jubikeer, fødselsdage ni. v., ligesom den har hædret afdøde venner og niedleninier med kran se.

Solil tidligere omtalt har foreningens bestyrelse o,1 repræsentantskab for nogen tid siden udarbejdet forslag til en ændring af foreningens struktur, og dette forslag har været tilsendt niusikrådet til godkendelse.

Musikrådet har imidlertid meddelt, at det ikke mente at kunne godkende (let således udarbejde de forslag, men vil frenikoninie med et andet forslag til en nyordning af niusikrådet.

Dette forslag er imidlertid endnu ikke fremkommet, og bestyrelsen har derfor ment det rigtigst, at foreningen indt! I videre fortsætter tinder samme former som hidtil.

Jeg kan ikke slutte denne beretning tiden at br*lnge en tak til de niange private så-,,el som institut*oner, der i (let forløbne år har støttet foreningen. Først og freniniest takker jeg (let kgl. teater for, at der som s«.t-clvaiilig er gi N-et medlemmerne adgang til teatrets musikforestilling, ligesom jeg bringer statsradiofonien foreningens bedste tak for de billetter til torsdagskoncerternes generalprøver, som n iedlemirierne også i år har kuniiet erhverve.

Desværre er niin tid for øjeblikket så stærkt optaget, at jeg har måttet nedkuegge samtlige de tillidshverv, som jeg igennem årene har bestridt, og som et led heri, ser jeg mig også nødsaget til på denne generalforsamling at nedlægge mit mandat som medlem af tonekunstilerforen'lligens bestyrelse..

Tonekunstnerforeningens anliggender har i de snart niange år, i hvilke jeg har haft den glæde at have sæde i foreningens ledelse, ligget mig meget stærkt på sinde, og det er derfor kun med den største beklagelse, at jeg nu trækker mig ud af arbejdet.

Jeg benytter lejligheden til at takke medlemmerne for den tillid, der igennem de forløbne år har været vist nilig som forniancl, og jeg takker ligeledes bestyrelsen og sekretæren for godt samarbejde.

Efter at redaktør Axel Kjerulf var blev-et valgt t*.1 forinand i stedet for prof., dr. phil. Torben Krogh, udtalte (len ny formand følgende:

»Kære professor Krogh ---- når v I i dag, nieget mod vor vilje og nied den dybeste beklagelse, har måttet bøje os for Deres ønske oni at trække Dem t'lbage som formand, skal der fra Dansk Tonekunstner Forening lyde en hjertelig tak t: » I Dem for den aldrig svigtende interesse, De har vist vor gamle forening, for den arbejdsindsats, De har gjort, ja, jeg tør sige den kærlighed, hvormed De har omfattet Dansk Tonekunstner Forening's ve og vel. Det er adskillige år, De har s Iddet i bestyrelsen, de sidste par år som formand. Ingen ved bedre end vi, hvor meget af Deres kostbare og travlt optagne tid, De har måttet ofre på inøder og forhandlinger inden for tonekunstnerforeningen, men selvom De måtte stjæle tiden fra Deres betydningsfulde og så højt værdsatte vldenskabelige arbejde, så har vi altid mødt Deni veloplagt og ivrig efter at gavne og freninie tonekunstnernes sag. De har i sjælden grad været en uselvisk mand i ordets reneste betydning, en mand, der altid -satte sagen over personen. Vi vidste, hvor vi havde Dem --- De var altid at finde på den sid(,, hvor hensynsfuldhed og retfærd Ighed var en selvfølge. Der har egentlig aldrig været nogen diskussion om, livad der var ret og rigtigt, når De var til stede, kære professor Krogh - (let gav s.~g af sig selv, spontant udsprunget af Deres klare tanke og varme hjerte.

For dette Deres personlige, eksempel og Deres personligheds indsats er Dansk Tonekunstner Forerling Deni en dyh tak skyldig. Men vi må også inden for bestyrelsen have lov til at sige Deni en hjertelig tak for godt kamme

i-at Gk-,b og godt samarbejde. En klogere og finere, en elskværdigere og fornøjeligere ven blandt venner har vi ikke kunnet have. Jeg må sige Dem, prof. Krogh, vi vil koninie til at savne Deni nieget. Men jeg tager også det løfte af Dem, som-De selv gav mig forleden, at selvom De nu trækker Dera tilbage, vil De ikke svigte Deres gamle

forening, men blstå bestyrelsen med Deres erfaring, ined råd og dåd.

Tak professor Krogh for Deres niangeår.ge uvurderlige arbejde.«,nusikpædagogis1k Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto 26 284, »Miisikpwdagogisk Forening«, København. F. Forinand: Jørgeii Jersild. Næstformand: Povl Fledelius. Sekretær: Ilse Meyer, Upsalagade 1, Kbh. Ø. Telf. Øbro 1787 v. Kasserer: Kjeld Meyersahin. Juridisk konsulent: Ors. Otto Fabricius, Vestre Boulevard ,12, København V. Tlf. Central 8178.

Tidsskrif1læsekredsen. Se nieddelelsen i spidsen af Musiklivet, Daninark.

ANDET MEDLEMSMØDE

Onsdag d. 12. november kl. 20 i Kunstindustriniuseets sal, Bredgade 68 -»Musikerens arbejdsbevægelser og afspænding set fra et læge-synspunkt« -ved overlæge, dr. med. Svend Clemmesen. - Gæstekort ved indgangen.

Ovennævnte foredrag vakte ved kongressen i Stockholm så stor opniærksomhed, at bestyrelsen har opfordret dr. Sv. Cleniniesen til at behandle eninet ved et niedlenismøde lier i Høbenhavn.

INSTRUKTIONSKUIRSUS

Det er lykkedes Mp F at formå violinisten Endre 1Wolf til at afholde et instruktionskursus for violinister, ialt 8 lektioner å 2 timer, fra Ursdag d. 9. december og følgende hverdage indtil onsdag d. 17. december, alle dage fra kl. 9-11 formiddag. (Stedet vil senere blive meddelt).

Man kan enten tegne s Ig som aktiv eller passiv deltag«Cr. For aktive, hvis antal ikke overstiger 16 deltagere, vil prisen blive 70 kr., for passive 60 kr.

Mens kurset står åbent for alle interesserede til passiv deltagelse, forudsættes det, at aktive deltagere enten er pædagoger, der er fortrolig med videregående undervisning, solister eller

erfarne orkesternius,-kere, idet Enare 'Wolfs instrukt*on både vil omfatte niti I si . kalske, teknisl~e og pædagog'ske problemer.

De aktive delta S,'

,gere bedes ~initidig med tilnieldels~.~ indsende forslag til to opgaver,. soni ønskes genneniarbej(let med Endre Wolf. D_*sse opgaver kan vælges indelifor barokniusikken (fortrinsvis Ba,--11), Wienerklassicisnien (fortrinsv,,s. i.,Iozart) eller den moderne musiks ,,,olinlitteratur. Af liensyn til kursusets gennenifø

relse bedes alle interesserede melde

sig snarest muligt, senest 20. novem-

ber, ved ski»,.ftlig henvendelse til 31u-

sikpædagogisk Forenings sekretariat,

Frederiksborg~iade 50, Kobenhaln K.Det unge Tonekunstnersels1fab

Kontor: Hverda«,e kl. 11-13. Ham

merensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemining Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Teaterlelefon: Palæ 6932 x, for~stillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

I. Ung Aften finder sted fredag cl.

28. november kl. 20 i Hornung k

lers sal.

PROGRAM:

Beethoven: Sonate A-dur f. vel. og kl. Martinu: Tre madrigaler for v:olin og viola.

Gerald Finzi: Præludium og ftiga for vl.' vla. og klav.

Schuniann: Fantasistykker for l~larinet og klaver op. 73.

Brahnis: Trio a-nioll f. klar., -,,le. og kl.

Medvirkende: Ingelise Nordby Svendsen, Birgit Nordby Svendsen, Elisabelli Sigurdsson, 1'erner Skovlund Jensen o-, Peter

11I samarbejde med forskellige andre organisationer afholdes to granirnofonaftner i Musikkonservatoriets sal.

'24. novernber kl. 20: Schostakovitch: »Sangen om skovene«.

Indledning ved Gunnar Heeriip.

9. december kl. 20: Strawinskys synifoni i 3 satser og messe.

Indledning ved llans Erik Deckert. z,

Medlemskort giver adgang.

Årgang 27/1952, nr. 08