Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 01 - side 11-14

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg

DET EIR GL.IEDELIGT Og temmelig overraskende at ny dansk

musik nu kan opføres med held også i provin'sen. Det fynske

Musikkonservatorium afholdt Mortensaften en koncert med lutter

ny dansk musik, værker af Niels 17iggo Bent-zoiz, Vagn Holmboe og

Berizhard Lewkovilch, og fik en betydelig kunstnerisk sukces og en

strålende presse i de odenseanske blade, - og Sønderjyllands sym-

foniorkester har ved tre af sine koncerter opført Hermaii D. Kop-

pels cellokoncert, som gjorde stor lykke både lios presse og publi-

kum, ja man oplevede det særsyn, at sidste sats måtte gentages.

Mindre glædeligt er det deriniodl at byorkestrene må kæmpe ined stigende økonomiske vanskeligheder. Formanden for Aarlius byorkester, telefondirektør Paul Draminsky tegner et mørkt billede af orkestrets økonomiske situation og forudser, at den indeværende sæ,son vil slutte med et underskud på 50.000 kr. - Fra Aalborg giver orkesterformandeii, grosserer Axel Pedersen, den foruroligende meddelelse, at livis (ler ikke skaffes dækning ved forøgede tilskud fra stat og kommune, vil byorkestret køre fast engang i februar. Det beløb, der vil kunne stabilisere blot disse to betydningsfulde orkestres virksomhed et år eller lo er så ringe, at det f. eks. svarer til kun en tiendedel af Danmarks daglige militære udgifter. Nogen ordning på længere sigt synes der foreløbig ikke at være mulighed for, men udvalget for de fire byorkestre har givet en indstilling om et midlertidigt tilskud til at afhjælpe (len øjeblikkelige situation. Det var snart på tide -at få opbygget en stabil landsdelsorkesterordning, så de fire orkestre i Aarlius, Aalborg, Odense o- Sønderborg kunne komme under økonomisk betryggede forhold.

* Arbejds~ og socialministeriet har bevilget. 80.000 kr. til skolekoncerter i Nordjylland. Det er meningen, -at arbejdsledige inusikere skal give 55 koncerter i nordjyske skoler i indeværende sæ son.

* Det viser si,,, at regnskabet for Musikullen i Nykøbing F., der var dette års musikby, opviser et overskud på ca. 1700 kr. Deraf har man skænket. 500 kr. til kongeparrets grønlandsfond og resten er fordelt mellem byens, kor o-, amatørorkestre.

t,

Harald Lander er blevet fast ansat som balletmester ved Pariseroperaen og professor ved balletskolen sammested.

* Folkeuniversitetets forårsseinester har tre musikkursus. på programmet: Tirsdag d. 17. februar kl. 19,30 og flg. 5 tirsdage: Pianisten Børge Roger Henrichsen: Stadier på jazzens vej. (Grammofondemonstrationer o,,, kunstnerisk medvirken), Anatomisk Institut, Nørre Allé 63. - Fredag d. 20. februar kl. 19,30 og flg. 5 fredage: Dr. phil. Nils Schiørring, inuseumsdirektør Godtfred Skjerne og organist mag. art. Finn Viderø: Instruinenterne i den gamle musik (gramniofondemonstrationer og kunstnerisk medvirken), Kunstindustrimuseets foredragssal,

Bredgade 68. - Fredag d. 13. marts kl. 19,30 og flg. 5 fredage: Programsekretær, inag. art. Harald Krebs: Fra. Weyse til Carl Nielsen (gramniofondemonstrationer o T kunstnerisk inedvirken), Anatomisk Institut, Nørre Allé 63. Prisen for deltagelse er kr. S.- for hvert kursus. Indtegning på Universitetet 19. jan. til 7. februar.

* Musikpædagogisk Forening

forbereder et Beethoven-kursus

med pianisten Robert Riefling,

som vil gennemgå nogle af Bee-

thoven's betydeligste klavervær-

z,

ker i da,,,ene 14.-15. maj 1953, daglig kl. 9----11 i Hornung & Møllers sal. Dette kursus Står

,9

åbent for alle interesserede. Pi-isen bliver kr. 65.- for både passive og aktive deltagere.

n

Skriftlig tilmeldelse bedes sendt til Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

* Ved innsikpædagogisk eksamen i noveniber 19,52 bestod føl,,gende kandidater:

110VEDFAG KLAVER: Henning Anderberg, Elsebeth Brodersen (udniærk.), Gerda Fanst, Olga Hjøllund, Herdis Winther Jensen, Mogens Melbye og Bente Marie Tom-Petersen. -' VIOLIN: Niels Bak og Keld Skytte.

* Foreningen Samtida Musik i Uppsala havde d. 9. sept. arrangeret en dansk koncert under medvirken af »Pro musiea« fra Odense. Der opførtes Kai Senstius' strygekvartet op. 28, Sv. Westergaards Terna con variazioni op. 13 for klarinet og strygekvartet, Flemming Weis' sonatine for fløjte, violin og cello og Carl Nielsens es-dur strygekvartet, op. 14. Koncerten blev gi-,,,et med økonoinisk støtte af den danske ambassade. - D. 23. oktober har Niels Viggo Benlzon saininested givet en klaveraften med moderne udenlandske værker o-,, sine egne »Træsnit« op.

t,

65 og klaversonate nr. D, op. 77.

* Nordjydsk Musikkonservatorium, Aalborg, har fra dette skoleårs begyndelse oprettet et dirigentkursus ined Arne Hammelboe som leder.

* Juryen for ISCM-musikfesten, der iår finder sted i Oslo fra 98. maj til 5. juni har blandt de indsendte danske værker valgt Niels Viggo Bentzons »Variazioni breve« f. orkester og Vagn Holmboes strygekvartet nr. 3.

* Pianistinden Ellen Gilberg har haft sin første radiooptræden i New York ined værker af Kuhlau og Carl Nielsen.

* Cembalistinden Liselotte Selbiger holdt i november egen koncert i Haniburg. Foruden i NWDR har hun medvirket ved radioudsendelser i Norge og Schweiz.

* Finn Viderø's Passacaglia er foruden ved kirkemusikermødet i Reykjavik blevet opført i Paris og Hannover. Viderø har desuden medvirket ved kirkemusikdagene i Lund og Leingo og spillet over forskellige udenlandske radiostationer.

Månedens rettelse

-ettelsen f ra norsk

U'lider overs,,_ af Erik Pierstorffs balletartikel i DM nr. 8 er naturligvis Griegs klaverkoncert faldet i pennen som grundlaget for Balanchines »Ballet Imperial«. Det er imidlertid Tschaikowskys klaverkoncent nr. 2 i G-dur, der er tale om. Vi beder undskylde.

Runde fØdselsdage

Februar

3.: Klarinettisten Chr.Paulsen,

70 år.

4.: Komponisten Hans Hjorth,

Rønne, 75 år.

12.: Fliv.kgl. kapelmusikus L.C.

~1`. Lorentzen, 75 år.

Mar/s

5.: Kgl. kapelinusikus, violini.~ten Andreas Thyregod, 50 ar.

9'. : Violinisten Johan Nilsson,

60 år.

11.: Komponisten Oskar Gyld-

mark, 60 år.

16.: Organist Hans P. R. Lar-

sen, 50 år.

29.: Kgl. kapelinusikus, bratsehisten Gaorg Mortensen, 70 år.

DØdsfald

Koncertmester Marius Hansen, 13. okt.

Kgl. kapelinusica Valborg Poulsen, 3. nov.

Pianisten Carl Otto Christiansen (medd. 6. nov.)

Musiker Ernst V. A. Buron (anin. 6. nov.)

Fliv. organist Poul Larsen (ani-n. 8. nov.)

Musiker Thor Sivanberg (begr. 29. nov.)

Fru Juliette Johan Svendsen, 27. nov., 86 år.

.~,,,lusikk)ererinde Else Klein (,anni. 10. dec.)

Operettesangerinden Ella Gregers (medd. 14. dec.)

Musikforlægger Alfred Thorsing, 27. dec., 63 år.

Musiker Garl, Graff (,,anm. 6. jan.)

Legater og udmærkelser 1»

Engen Ormandy er blevet

ridder af Dannebrog.

* Kgl. kammersanger Einar Nor Nj blev ridder af 1. grad. - Nye riddere: Kgl. kapelmusikus L. 0. Hegner, nodebibliotekar ved Statsradiofonien Åage Jersholt og balletmester Niels Bjørn Larsen.

* Undervisningsministeriet har af tipsmidlernes overskud tildelt komponisterne Jan Maegaard og Leif Thybo, pianistinden Vibeke Warlev o,, violinistinden Anne Brugnian hver 3000 kr.

* Ove Christensens ærespris blev d. 5. no V. tildelt Herman. D. Koppel ined 2500 kr.

* En portion på 4500 kr. af (let Anckerske legat blev i december tildelt Jørgen Jersild.

* Dansk Koniponist-Forenings jubilæumsfond har tildelt Kai Senstius legatet for 1952 på 1000 kr.

* Astrid og Axel Agerbys niindefond blev (1. 10. dec. tildelt violinistinden Elsebeth Bohn,

operasangerinden Ellen-Margre Ihe Edlers og cellisten Asger Lund-Christiansen med 1000kr. til hver.

* Phanistinden Betty Dtvorkind har modtaget det italienske statsstipendium til. en studierejse til Roin.

Sangerinden Charlotte Uhrskov har f ået tildelt vig,,0 Forchlianiniers legat.

* Rundskuedagens studielegater

å 750 kr. blevd. 16. dec. bl.a.

tildelt sangeren Børge Løven-

z:,

falk, pianistinden Elsebeth Brodersen og komponisten Jan Alaeg a a r d.

* Koniponisten St). S. Sehult"" h,ar modta,,,,et 2000 kr. fra Zeu

t,

thens mindelegat.

I februar søges følgende legater

Inden 15/2: Andreas A renholtz Dænk-es arvingers legat (for unge fra Odense o-, oniegn). Odense byråd. (Skema).

- Sinion Aron Eibeschiitz's legat (for inænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Rongensgade 6, Ebli. R. (Skema).

-- : Eniamiela Schrøders legat (sangere el. sangerinder, 18-30 år). Hrs.

11. Bt'tiun, B1'edgade 38, Kbh. l~. (Skenia).

Inden 28/2: Sophus Andersens legat. Magistratens legatkontor, Farvet-gade 27, 1~bli. K. (Skema).

: Christian IX's jubilæumslegat (for intisikere ved Garden el. disses enker). Cliefen for Livgarderi.

: Sinwn Aron Eibeschiitz og liustriis legat. Ors. Poul Meyer, Hovedvagtsgade 2, Ebli. R. (Skema).

-- . Kbh.s Musiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for

dre inedlemnier eller disses enker). Vendersgade 25, Rbli. I~. (Skenia).

--- : Assistent Aage Landans legat (for saiigstuderende). Magistratens legatl.~ontør, Farverg. 27, 1~bh.E.(Skenia).

-- : Syngelærer Albert ,Veger og liti,sti-tis legat (f. svagelig og trængende sanger e L musiker, mandlig el. lzvindelig). Lrs. Chr. Hauer, Bredgade 4.5, Xbh. l~.

-- - Enmierich J~icob Milllers legat. Lis. Rnud Bonlov, Vestergade 18, 1~bli. l~. (Skenia).

---- : Eiitreprenør Chr. Nielsens legat. Ors. Hallager, Skinderg. 21, Kbh. l~.

-- : E'ginon1 II. Petersens fond (til miges uddannelse). Vogninagerllade 9, Xbli. R. (Skenia).

-- : Fru Maria Sehåri-s niusikerlegat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, l~bh. l~. (Skeina). -

-

)« MARTS:

Inden 6/3: Fondet for Dansk-norsk samarbejde (studieophold i Norge). Overgaden oven Vandet 60, Kbh. K. (Skema).

Inden 15/3: G. 11'. Strandes legatfond. Lrs. Kulin, Gl. Torv 6, Ebh. K.

Inden 19/3: t~nge nurnds og kvindersuddannelseshjælp. I,rs.Ingeborg Hansen, Nicolaj Plads 263, Kbh. K.

Inden 1/4: Ållarie Illuins legat (for k-,,Inder). Dansk Hvindesamfund, Niels Henimingsensgade 10, Kbh. K. (Skema) .

- : Den kulturelle fond. (Ikke enkeltpersoner). Frederiksholms Kanal 21, E bh. K.

- : Det Munthe-Brun'ske legal. (For hlæsere i det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

-- : Undervisningsministeriets forårsundersløttelser. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. E.Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Nørre

gade IS, 2.sal, København K. Tlf. Palæ 5.105. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10-16. - Sekretær og juridisk konsuleizi: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København R. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-~11 (undt.

lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København F. Formand: Jørgen Jersild. Næstformand: Povl Fledelius. Sekretær: Ilse Meger, Upsalagade 1, Kbh. Ø. Telf. Øbro 1787v. Kasserer: Kjeld Meyersahm. Juridisk konsulent: Ors. Otto Fabricius, Vestre Boulevard 42, København V. Tlf. Central 8178.Tirsdag d. 20. jan. kl. 20 i Konser

vatoriets sal: Jette Tikjøb taler om inusikkundskab for børn, (det samme foredrag, hun holdt ved den niusikpædagogiske kongres i Stockholm).Instruktionskursus af Robert Rief

Zing, se ""NTusiklivet, Danmark (s. 12).

Det unge Tonekunstnerselskab

Konlor: Hverdage kl. 1'1-13. Hani

nierensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Teaterlelef on: Palæ 6932 x, f orestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten, udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

2. kanunermusikkoncert finder sted

fredag d. 30. jan. kl. 20 i Hornung & Møllers sal.

PROGRAM:

Walther Zacharias: Canto serioso op.37 for blæserkvintet (uropf.)

Blæserkvintetten af 1932.

Karl Schiske: Musik for klarinet, tronipet og bratsch, op. 27.

Poul Allin Erichsen, Knud Hovaldt, Gunnar Frederiksen.

Jens Bjerre: Variété musicale f. fløjte (uropf.)

Poul Birkelund.

Tage Højby Nielsen: Sonatine f. fløjte og klaver.

Poul Birkelund og Eyvind Møller.

Peter Racine Fricker: Blæserkvintet op. 5 Blæserkvinleften af 1932.

Tirsdag d. 3. februar optræder den

tyske pianist Hans Alexander Kaul i

Hornung & Møllers sal kl. 20. Program:

Klaverværker af Werner Egk, Wolfg.

Fortner, Herm. Reuter, Alban Berg, Bohuslav Martinu og Béla Bartók.

Tirsdag d. 24. februar kl. 20 i Hor

nung &_- Møllers sal. Ung komponist

aften med fem danske uropførelser.

PROGRAM:

Erik Tarnoff: Tema med variationer

for klaver op. 9.

Niels Viggo Benlzon.

Per .'~Nørgaard: Sonate for solo-violone.

Asger Lund Christiansen.

Thyge Bang: Uppenbarelsesboken i

Skyddsrummet (sangcyklus til tekster af Hjalmar Gullberg).

Randi Teglbjærg.

Jørgen Plaetner: Klanioforex nr. 1

(1950).

Sonatine i een. sats for to klaverer.

Niels Viggo Bentzon og John 1Vinther.

Poul Nørlit: Strygekvartet 1952.

Musica vitalis-kvartetten:

Villy Kær, Carl Georg Reisinger,

Richard Dahl Eriksen. og Jørgen

Fredag d. 13. niarts kl. 20 i Odd

Fellow Palæets mindre sal. Unge Tone

kunstneres kammerorkester under le

delse af Eifred Eckart-Hansen.

PROGRAM:

Paul Hindemith: Koncert for trompet,

fagot og strygeorkester (1. gang).

Solister: John Søderberg og Aage Bredahl.

Humphrey Scarle: Poem for 22 strings.

(1. gang).

Joseph Haydn: Symfoni nr. 48 C-dur.

Maria Theresla.

Medlemskort giver adgang til samtlige koncerter.