Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 01 - side 9-11

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

USICIANS ORGANIZATION FOR PEACE dannede allerede for M over et år siden på initiativ af dirigenten Sir Adrian. Boult og komponisten Arthur Benjan2in. Det stiftende møde fandt sted i Friends' House i London, hvor man vedtog en rummeligt formuleret resolution, der siden er tilstillet adskillige gode viljers mænd. Den opstillede som hovedformål nedbrydningen af mistænkelig-gørelsen og opbygningen af frihed o,,, frit mellemfolkeligt samkvem; den henstiller til stormagterne at afgøre tvistigheder ad forhandlingens vej, hvor besværligt, og tålmodighedskrævende det end måtte forekomme, o..., til at betragte problemerne fra et humanistisk synspunkt i stedet for under den nationale prestiges synsvinkel.

MPO består af musikere af enliver religiøs og politisk trosbekendelse og af forskellig beskaefti-gelse, samlet udelukkende i den liensigt at gøre modstand. mod krigen, hedder det i en henvendelse fra organisationen, der opfordrer alle kolleger til at slutte sig saninien ined blandt andre Sir Arnold Bax, Paul Beard, Benjamin Britten Edward Clark, Edivard Dent, Gerald Finzi, Scott Goddard, Naurice Jacobsen, Parry Jones, Humprey Lyttelton, 1Villiam Parsons, Peter Pears, Sir Hugh, Robertson, Thomas Russell, Cyril Scolt,, Lennox Berkeley og Michael Tippet. Den er undertegnet sekretær F. Merrick, 5, Doughty Street, London W. C. 1.

* Sir Thomas- Beeeham har lios Richard Arnell bestilt et værk til Royal Philharmonic Orchestra. Komponisten meddeler, at (let er blevet til et symfonisk digt i foriii af en biografisk og psykologisk studie overdigteren Lord Byron.

* Arthur Benjamin er efter opfordring fra BBC igang ined at skrive en speciel fjernsynsopera. Caryl Brahms står for librettoen. * ~Villem van Otterloo har med Residentie-orkestret i Haag uropført tre nye hollandske værker, nemlig Oscar van Hemels violinkoncert (solist Theo Olof), Gezza Frids dobbeltkoncert (Theo Olof &, Herman Krebbers) samt Symfonisk studie af Hendrik Andriessen i form af et 12-tonetema for obosolo med ensemblevariationer. På programmet stod desuden Alphons Diepenbroeks »Electra«, der ikke har været spillet siden opførelsen 1935 i- Wagner-selskabet.

* 1 1949 døde den græske komponist Niko Skalkottas, hvein Arnold Schónberg betegnede som sin talentfuldeste elev. Universal-Edition har nu påbegyndt publiceringen af hans hovedværker med udgivelsen af hans »Lille suite« for orkester.

* Om kort tid foreligger Alban Bergs »Tre orkesterstykker« i revideret partitur. Det drejer sig om præludium, runddans og march. fra 1906, omarbejdet af komponisten i 1929. De »Fem orkestersange« efter prospektkorttekster af Peter Altenberg, hvilke ikke har været spillet siden uropførelsesskandalen i 19.13, vil samtidig for første gang blive sat i trykken. Foreløbig har imidlertid kapelmester Jascha Horenstein sikret sig fremførelsesrettighederne for Vesteuropa.

* Alexander Tansmans oratorium »Profeten Jesaias« er med held blevet uropført i Paris.

* Et hidtil ukendt værk af Ludtvig van Beelhoven, »Romance cantabile« for klaver, fløjte og fagot, akkompagneret af strygeorkester med to oboer er af Willy Hess udgivet hos Breitkopf & Härtel.

* En Bach-Bnx Iehude-mindeplade, udført af billedhuggeren Walther Jahn, er til ininde om mødet mellem de to B'er i 1705 afsløret under dette års Bachfestival i St. TNIarienkirelie.

* Erich 1,17olfgang Korngold udi Hollywood liar beg Aet en ny symfoni.

* Efter at have afsluttet arbejdet med balletten »Stenblomsten« er Sergei Prokofiev gået igang med et synifonisk digt om Volga-Don-kana,len.

* Gottfried von Einems opera »Processeii« efter Franz Kafkas berønite roman vil blive uropført ved den kommende Salzburger-f est.

* Dmitri Schostakotvitch. har skrevet et oratorium for blandet kor, børnekor og orkester på grundlag af 10 Walt Whitman-digte.

* Den internationale radioudmærkelse »Prix d'Italia« er iår delt mellem den 27årige franski-nand Marius Constant (for operaen »Fløjtespilleren«) og den 60årige italiener Giorgio Frederica Ghedini (for operaen »Lord Inferno«). Det var 17.500 schw. fres. til liver.

* London-film har påbegyndt indspilningen af »Laser ogpjalter« på grundlag af originaludgaven fra 1782 (John Gall). Drejebogen er skrevet af Christopher Fry i samarbejde ined Dennis Cannen. Sir Lawrenee Olivier spiller hovedrollen soni Mackie.

* Hans Werner Henze skriver

på grundlag af Wolf ' gang Hil-

desheiniers libretto »Das Ende

einer Welt« en fjernsynsopera

efter opfordring fra N)NDR. ----

For nylig præsenterede Parrenin-

kvartetten hans bestillingsarbej-

de for SWF. Blandt NWDR's ur-

opførelser i februar under ru-

briken »Das neue Werk« finder

man den første symfoni af Zam-

bona, den anden af Casanova,

»Tlie Shadow of Kain« af Searle

og »Das Grabmal de Lorcas« af

Nono.

* Under ledelse af ni-aestro Franco Alfano er (ler åbnet et Aceademia Internazionale de Bel Canto i Bordighera.

* Gerald Finzi har til Smith College, 14assaeliusetts, skrevet et »ilagiiificat«, der uropførtes i sidste måned af 300 sangere.

* Konsertfóreningen i Stockholm fejrede den 22. oktober sit 50års jubilæum med en festkoncert under ledelse af Carl Garaguly. På proprrammet stod GBsta Nystroeins »Sinfonia del Mare«, Adolf Wiklunds »Sommarnatt och soluppgång« samt Wilhelm

n ~,

Stenhammers klaverkoncert nr. 2, d-moll, med Olof Wibergh som solist.

* Joharm Nepomuk David, der for tiden er knyttet som gæsteprofessor til Staatliche Musikhochschule i Stuttgart, fik ved den 29. tyske Bach-fest overrakt Ulbeck. bys årlige Buxtehudepris for sine »Variationen ffir Kammerorchester Uer ein Theiiia von Joh. Seb. Bach«.

* Sildwestfunk Baden-Baden har fået overdra-get uropførelsen af Hermann Heiss' »Sinfonia ateinatica«, med hvilket værk den tyske 12-tonalist skal have søgt nye veje i form o,,, farve.

* Ralph Vaughan Willian7s, der den 12. oktober fyldte 80 år, har koniponeret en ny symfoni, betitlet »Sinfonia Antartica«. Uropførelsen fandt sted den 14. januar 1953 i Manchester, hvor John Barbirolli dirigerede Halléorkestret.

* Werner E~Ik er efter nogle års pause gået igang med et nyt musikdranlatisk helaftensværk, dennegan,,r efter en irsk legende.

t, z,

For at kunne fuldføre dette tillige med andre kompositionsopgaver har han løst sig f ra sine forpligtelser som direktør for Berliner Musiklioeliseliule.

* Carl Orff har til Schlegels overs. af Sliakespe,,,,ires »En skærso.,,,nii,,,ernats(Ironi« skrevet en ny niusik, (ler søger at knytte tekst o,~s musik nøjere sammen efter

n

filmpoetisk mønster. Den nye forestilling præsenteres af Rudolf G. Sellner i Darmstadt.

* Hans Werner Henzes ballet »Idioten« tilrettelagt efter Dostojewskys roman af Tatjana Gs~owsky, uropførtes under Berliner Festwochen i septeniber; den 14. i s,,unine måned præsenterede (len australske pianist

Noel Newton-NN,,00d 11a11s klaverkoncert i Ddsseldorf, der ifjor tildelte Henze sin Schumannpris. Komponisten dirigerede selv uropførelsen. På anmodning af SUdwestfunk Baden-Baden arbejder han nu med en stryge~ kvartet, der oni kort tid skal uropføres af Amadeus-quartett.

* Philipp Jarnacks nye kvartet »Zum Gedåelitnis der Einsamen« er uropført i Hamburg af Hamann-kvartetten. Samme sted førsteopførtes i serien»Hambur,,er Komponisten« en »Europåische Fackeltanz ffir grosses Orchester« af Wilhelm Rusch. I november foregik uropførelsen af Rudolf v. 0ertzens oratorium »Hiob« (syniplionia hominis) i Joseph Keilberths pliilliarmoniske selskab.

* Et orgelværk af E. K. Róssler, »Praeludium und Meditation zuni 46.Psali-n«, uropførtes under Det Lutherske Verdensforbunds kongres i Hannover, hvor også hans »Partita. ffir Singstimme und Orgel ilber den Cantus des J. MPetseli auf Lautliers Tod 154C)« blev fremført.

* I Sfldwestfunk uropførtes klaver- og bratschkoncerter af Josef Schelb foruden »Eine kleine F18tenniusik«.

*I Siedlinghausen afholdtes to koncerter med kammermusik af Anfoii Heilmann, hvoraf en Sonate for soloviolin o-, en klavertrio i uropførelse.

* Efter Ernest Legals fratræden har Erich Kleiber overtaget ledelsen -,if Berliner Staatsoper (østzone-ri). Samtidig li,,ar Ferenc Fricsay, (ler sammen med Mathieu. Lange modtog de tyske kritikeres ærespris for 1951/52, trukket sig tilbage fra St.*_iffitischen Oper (vestzonen).

* Natale Allini h,,ir fundet partituret til Rossinis opera. »Oedipus« efter Sophokles.

Efterlysning

H61derlin-Archiv på (let Wfirtenibergske Landesbibliotek -Schloss Bebenhausen bei Tfibingen annioder oin til fuldstændiggørelse af sine samlinger og ined henblik på en bibliografi over niusik omkring H81derlin oni at få meddelelser aiigående

l~oinpositioner til H61derlin-tek

ster, såvel stuige soni scenemusik eller symfoniske poemer. Det gælder også utrykte værker, så lier er virkeli,11 en chance for at få sit navn i H61derlin-Jalirbuch 1953.

Dddsfald

15/12: Fartein 11alen, Valevaa Y,

6 5 ,.1 r. 11

Internationale konkurrencer

* Komposilion. Concours rnusi

c,al international Ileine Elisa-

beth (le Belgique, Palais des

n

Beaux-Arts, 11, rue Baron Horta, Bruxelles, drejer sig iår orn en syinfoni eller etsymfoniskværk, v,--t,re sig suite, rapsodi eller tonedilltning. Fuldstændigt orkesterpartitur indleveres under mærke inden 1. juni d.å. Sammen i-ned en inærket kuvert med komponistens data og foto. - Ingen aldersbegrænsning, kun kræves det naturligvis, at de

indleverede værker er nye eller hidtil ikke fremførte kompositioner. 1. præmien er som sæ. dvanlig 150.000 belgiske francs (godt 20.000 danske kr.), de føl""ende præmier er fra 100.000, 75.000, 60.000, 50.000 o.s.v. til 10.000 fres. Ne- ermere oplysninger kan indlientes, hos (len belgiske Chargé d'Affaires i Købenliavn eller nærmeste le-- ationsinyndighed.

* Klaver og violin. M-arguierite Long-Jacques Thibaud konkurrencen finder iår sted i Paris fra 10.-27. juni. Tilmeldelse in(ten 15. maj til sekretariatet, 46, rue I.N1olitor, Paris XVI.

* Sang, klaver, strygekvartel, cello, klariizet og fa~jol. De årlige konkurrencer på musikkonservatoriet i Genéve afholdes i tiden 21. septeniber-4. oktober. M,,ax.alder 30, for strygekvartetter do11r indtil. 140 år.