Litteratur

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 02 - side 39-40

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Litteratur

BARON ENCORE. Introdaetion ,ind Comnientary by ARNOLD L. HASHELL. 224 p. + 5 colour plates. - Collins, London, 1952. - Pris 42 sli.

Da Baron i 1950 udgav sin første store ballet-billedbog »Baron at the Ballet«, opnåede dei-i en kolossal stikces oll blev på mindre end to år solgt i 35.000 eksenil)larer. Den indeholdt mange billeder, der var taget før kri,,,en, og repræsenterede Barons bedste optagelser gennein 15 år. Den v.-ekst, som balletten i de sidste par år har genneingået, gav imidlertid Baron så meget iiyt stof i hænde, at det næsten blev en nødvendighed at få det publiceret. Alene de spanske og indiske dansere - og negerballetter, der i de senere år har optrådt overalt, afgav et stort billedmateriale, som hører med i oversigten over alverdens ballet idag. For os danske er Barons nye balletbog af særlil,, betydiling gennem et virkelig fyldigt afsnit orn dansk ballet med imponerende optagelser bl. a. fra »Etude«, »Qarrtsiluni« og »Giselle« - og pragtfulde enkeltbilleder af Børge Ralov (Petrouelika), Toni Lander o,,, flere an(li-e. Man fristes til at citere lidt af Barons egne kommentarer: » ... Intet sted har jeg set mandlig dans af en så udholdende brillans som i »Napoli« og i Landers moderne niesterværk »Etude«.« ... »I Niels Bjørn Larsen og Gerda Karstens ejer deii danske ballet to af de største iiiiiiiikere i nutidig ballet.« . . . »Det, som gør den danske ballet så frenira-,ende, er en blandin«

t, I.,

af raffinement og timiddelbarhed, der helt igennem. præger dens optræden.« løvrigt frenihæver Baron »Coppelia«, »Petrouelika«, »Den skønne Donau« og »Qarrtsiluiii« som balletter, hvis danske opførelser er i internationalt plan. »Men »Metaplior« (Theilade), »Bolero« (Lan(ter) o-, »Morgen, Middag og Af

tcii«(I,aii(Ier) er ærlig talt sløje,

1:1

og kunne uden skade fjernes fna repertoiret.«

Som nian vil forstå, er der

nieget at glæde sig over i denne

overdådige billedbog, der bor

ejes af effliver ballettoman nied

agtelse for sig selv. B.

, z,

CARI, PIDOLL: For,,hunniede loner (Verklungenes Spiel). Oversat a t' Clara Hammerich. 222 s. Jespersen ,k- Plo. Kbli. 1952. Pris kr. 10.~50.

Carl Pidolls bog om Beethoveii, der allerede li,,ar været annieldt i DM. (nr. 4, 1952), foreligger nu i daiisk udg,,ave ved Clara Haniinerieli, som har skilt sig smukt fra den danske version. Det mi't atter lier fremhæves, at forfatterens dybe indlevelse i sit emne og i Beethovens psyke er af overordentlig virkning o-, gør bogen til kunstværk af fineste karat. --Bogen er desv.-_~erre forsynet med et ualinindelig stygt omslag, der ikke står i noget rinieligt forhold til indholdets

kvalitet. B.

BREVE, FRA C1ÅR11 NIF111,8EN lil E'mil B. Sachs. 29 s. Udg. af' Sl~andinavishz Granininplion A/S, Rbli., Jtilen 19,529.

som en nydelig jule- og nytårshilsen har Skandinavisk Grainmophoiz Akfleselskab udsendt denne lille bog ined nogle hidtil upublicerede breve fna Carl Nielseiz til vennen, 1~,rosserer Emil B. Saelis, der var fætter til komponisten Victor Bendix. Brevene stammer fra årene 1890-19.06 og indeliolder vel ikke større overraskelser, nieii (log adskillige små nye glinit til belysning af deres opliavsin,,,.ind, f. eks. nogle Wagner-konimeiitarer og visse erotiske åbenhjertigheder. Det hele er kun en lille tin,,, men også den har siii i'et som et bidrag til billedet af nieniiesket Carl Nielseii. B.

JACQUE'S BARZUN: Berlioz and ilie 1~oinaiwe centiiry. 1~11. --- 'victor Gollancz. London 19,5,1. Pris: £ .3/3. 1 573 s., 11 511 s., ill.

I over 20 år har Jacques Barzim arbejdet på sin bog oni Hector Berlioz. Restiltatet foreligger nu i forin af et virkelig skelsætten(le værk, der på afgørende punkter kaster nyt lys over den store franske komponist og lians samtid. Vurderingen af Berlioz' inusik har liidtil været domineret ,tf Adolplie Boseliots omfangsrige Berlioz-biografi (1906-13). I et særskilt afsnit 11ør Barnin ol) nied (lette værk o,.. påviser, at Boschots opfattelse af Berlioz liar været præget af tidems reaktion mod de romantiske kunstidealer. Barzun fremli,-ever bl.a.,

at Berlioz ikke er så - I.,

yderlig-

gi'tende tilliænger af pro-ratil~

musiken, som nian har villet

-øre hani. til. Barzun miderb-,

g.er sin påstand gennein en ana-

I z,

lyse af »Syniplioniefantastique«, og lian freindrager tillige en række udtalelser af Berlio7, oni mæsikens udtrykskraft. Berlioz siger, at mange store koniponister nied held har efterlignet waturlyde som bækkeiis rislen, tordenens, rullen ni. ni. Men han har aldrig anset denne side af sin kunst for at være mål, en sådan imitation har blot været et middel, en detaille i værket.Barniiis bo,1 rummer både eii frenistillin"", af Berlioz, liv og en indgående analyse af lians hovedvæ,rker. Desuden finder ni,an ganske fortr,-effelige afsnit oni prograniniusikens 1)roblenier samt cl] frelilstilling ar I-0111a11

tiken på bred åndshistorisk basis.

Endvidere må næ-vnes en fortegnelse over fejl i den samlede udgave af Berlioz' værker og en meget værffiftild bibliografi pilt

ikl~e inindre end 70 sider. Der er næppe tvivl oni, at Barzuns bog vil befordre den stigende interesse for Berlioz' musik, man luar kunnet konstatere i (le

senere år. B. S.