Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 02 - side 33-36

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg

er tidligere meddelt, at den energiske og idealistiske diri Dgent og koncert-giver Il. Chr. Jensen, Ringsted, i efteråret gik ind til sin 50. koncertsæson. Man har hørt om alle de orkester-, trafik- og lokalemæssige vanskeligheder, som H. Chr. Jensen har måttet kæmpe si,, igennem, om hans vinterlige cykelture til fjerne forsamlingsliuse, ture på op til 40-50. km, vanskeligheder, som o N,ervandtes af lian,% ukuelige optimisme og arbejdsevne. Endnu har lian ikke været fejret i anledning, af jubikæet, ---- nien visse festligheder siges at nærnie sig.

11. Chr. Jensen, der nu er 74 år, skulle oprindelig have været

landniand ifølge sin slægts traditioner, men allerede i 20 års alde-

ren brod han ud. I en periode cyklede han to gange om ugen (le

~1 z,

14 mil. (100 kni) til København og tog violinundervisning, sidst hos kul. koncertinester Ludvig Holm. I sommeren 1902 var lian indkaldt til militærtjeneste i København og tilbragte alle friaftner i Tivolis koncertsal, hvor Joachim Andersen dengang var dirigent, og lier blev grunden lagt til hans kendskab til orkestrets arbejde og virkemidler. Det stod li ani hurtigt klart, at der lå en musikkulturel opgave i at give de befolkningslag, der ikke kendte anden musik end den, der blev spillet til dans i kroer og forsamlingshuse, lejlighed til at høre »rigtig« orkestermusik. Og med dette formål for øje startede lian allerede i sæsonen 1902-03 sine første offentlige koncerter omkring på Midtsjælland, i begv-ndelsen med orkester alene, senere under medvirken af solister. Og det var solister af kvalitet. Navne som Peter Cornelius, Fini Henriques, Anders Brenis, Birgit Engell skabte interesse og respekt for de H. Chr. Jensen'ske koncerter. I de senere år har mange af de medvirkende været helt

Z:,

unge navne, nylig dukket op i dansk koncertliv; flere af dem har været med rundt på Sjælland i et antal aftener, der nærmer sig de hundrede.

lår, ved sin jubilæunissæ-son, kan H. Chr. Jensen se tilbage på ca. 1400 koncerter. »Lad være, at meget har været planløst -- og en del forkert disponeret«, siger lian, »det har ikke kunnet undgås ved en så omfattende virksomhed. Mindst halvdelen af mine koncerter har været givet i foreninger og væsentlig i forsamlingshusene på landet. Vanskelighederne har været store, og jeg er dybt taknemnielig overfor de mange store kunstnere, der har hjulpet mig med den største uegennytt ighed.«

H. Chr. Jensen er en beskeden mand, men vil (log med større berettigelse end de fleste kunne modtage den hyldest, der fra alle sider vil strømme ham imøde.

* Prof. extraordinarius Torben. Krogh ved Københavns universitet er udnævnt til ordinær professor i teatrets æstetik og historie.

* Efter konkurrence (1. 20. februar er klarinettisten Tage Scharff ansat som basklarinettist

i Statsradiofoniens synifoniorkester.

* Statsradiofoniens koncert til fordel for Hollandshjælpen har efter den endelige opgørelse indbragt ialt henved 30.000 kr.

* Sangerinden Jolanda Rodio liar i oktober givet koncerter i

zåriell og L'alisallile, saiiit tre koncerter i Paris og har fremført sange Rovsin,,gr Olsen, Herman D. Koppel, Niels Viggo Bentzon og Vagn Holinboe (uropført 3 af hans »7 japanske sange«) samt for Paris' radio indsunget Carl Nielsen- sange o,.Ig danske romantiske sange.

* Jens Schrøder har i januar gæstedirigeret Hamborgs synifoniorkester - i udveksling med Alfred Heering, der har gæstedirigeret Aalborg b

yorkester.

Odense Motetkor havde i no~

veniber 20 års jubilæ,,uni, som

blev markeret ved to koncerter,

d. 17. i Industripalæet med klas-

siske og nyere korværker (bl. a.

Lange-Milllers 'Madonnasange -

t,

Distlers Mørikesange og sange af Helgason, Jeppesen og Sv. S. Schultz) - oll (1. 28. i Set. Hans kirke, hvor koret bl. a. san-g Carl Nielsens tre motetter, ol). 55 foruden værker af Palestrina, Vittoria, og Lasso. Odense Motetkor diri.geres af mag. art., organist Chr. I'estergaard-Pedersen. Til sommer skal koret give koncerter i Schweiz.

* Også iår arrangeres der'to kammermusikuger på Hindsgavl, 16.-23. og 23.-30. aug. De medvirkende bliver: Den nye danske kvartet, Ivan Erieson-kvartetten fra Stockholm, Leo Hansen-kvartetten, Kammerkvintetten og Koppel- kvartetten. Endvidere medvirker Erling Bløndal Bengtsson, Henry Holst, Hans Kassow, Herman D. Koppel., Kjell Olsson, Johan Poulsen o,.., Estlier Vagning. Der spilles både gamle, nyere og nye ting, bl. a.

I -I

v,ærker af Carl Nielsen, Jersild, Niels, Vig

go Bentzon, IRavel, Debussy, Sven-Erie johanson, Finn Høffding, F ra n ea i x, Martinu, Svend S. Schultz og Sjostakovitj. Alle oplysninger fiås hos Holger Nehaminer, Skindergade 32, København K., tlf. BY 3201.

* Organistansættelser: Richard

Østerfelt, Set. l~,1,,ittliæus kirke,

Kbh. - Svend Jensen, Baunehøj

kirke, Kbh. - Karen Abrahani,

Vor Frue kirke, Vordingborg. -

z, 1~1

Ernst I~lesterlund, Ribe donikirke. * Svendborg Kammerinusikforening har allerede for flere år siden måttet Itikke for yderli

gere tilgang af medlemmer. Man siandsede ved tallet 1000, og der er en venteliste på ca. 100. Men Svendborg ligger g-anske vist også på Fyn.

Legater og udmærkelser

Af Kapelineslerfondens midler

er der for 1953 tildelt den 82årige niusikdirigent Georg Marqaard, Horsens, 1000 kr. i erkendelse af hans indsats for kunstnerisk højnelse af i-nusiklivet i Daninarks proviiisbyer igenneni en menneskealder.

* Operasangerinden Kate Møl

ler har modtaget Gudrwi Willielin Hansens legat.

* Komponisten Herinai L D. Kop

pel har fået tildelt opbold på san Cataldo.

* Den 21 årige pianist Hans

Christian Bjerre har fra Wien.,, inæsikakadenii n-.iodtaget. et legat til et års studieophold i Wien.

Runde fØdselsdage i april

3.: Violinisten Jlfogens Hansen,

6) 0 i 'i r.

5.: Mag. art., lektor Gunnar

Heerup, 50 år.

16.: Organist Hans Lindskrog,

50 år.

Dødsfald

Musiker P. Ifansen, Thurø (begi-avet 8. nov.).

mil siker Otto Olsen, Randers, 7. nov., 79 år.

Fliv. k,,apelniester Altvin Koch, dec.

Valdhornist Niels Helsinghoff, Haderslev, dec.

Musiker Carl Mogensen, Randers, 28. dec., 83 år.

N.Itisiker Kaj Christian Andersen (anm. 22. jan.).

Solobasunist Carl R. Petersen, Aalborg, 10. febr.

.Musiker Aage Kaj Sørensen (begravet 15. febr.).

Folkeviseforskeren, organist Hakon Gråner-Nielsen, 24. febr., 72 år.

Fliv. operasanler 11akon Dons, 25. febr., 75 år.

Musiklærerinde Christiane Andrea: Kret--schmer (anm. 2. niarts).

Pianist Hans Fr. M. A. Christlansen (anni. 3. marts).

l april sØges fØlgende legater:

Inden 15/4: Eninia Bærent-zens legat. Ors. J. H. Berner, Amallegade 4, I~bli. K. (Skema).

Gudda Behrends legat, se medd. fra Mp F, s. 36.

Uusik-pædagogisk- Forenings medlemslegat. Frederiksborggade ~, 0, Kbli. X. (Se næste side.)

--- .11zisikpædagogisk Forenings elevlegat. Vrederiksborggade 50, Kbli. K. (Skem,a.) (Se na,ste side.)

--- Glashaiffiler Johaiz Fran-- Ronges foiid. Ors. -v. Prangen, Raadhuspladsen 59, Kbli. V. (Skenia).

Inden _'25/4: Nicolai Lachmann og husirus legat. (Mnend og kvinder 1J til 3o Ny Vestergade 13, Kbh. R. (Skema).

Inden 1/5: Daiisk Solist-Forbunds legatfond (For trængende niedleninwr). C.'rundtvigsvej 3-4, Ebli- V.

--- Johan Haimover~Colins mindelegat. (I-'or nwdlemmer af Dansk Solistforbimcl). Crtuidtvigsvej 34, Kbli. V. I11s1i1111i01w11 Sall Galaldo. (For komponister. Opliold i aug.- sept.). 'Kontorelief M. P. Kjersgaar~, Anialiegade 35, Ebli. E.

E'g Mold FI

-ederik Lindsledts legat. (For yngre musikere, fortrinsvis koinponister). Det kgl. danske ""~Nklusikkonservatorium, Vester Boule,%,ard 36, I~bli. V. - Musikerforeningen i Kobenhavn's

Pensionsfond. (For medlemmer).

v 5, Kbli. K. (Skenia).

enders«ade 2,

Månedens rettelser

I januarnumret af DM var der naturligvis straks på første side en kedelig fejl: spalte 1, linie 18 fra neden: . . . ,,,,ærdiløst. for musikens tilhørere - skal erstattes med linien: ... dybtgående oforskende teoretisk tænkning.

Side 5, spalte 2, linie 6 fra oven:

slags idé - skal være: slagside(!)

Vi har modtaget

Saavidt jeg ved har Dansk'Musiktidsskrift ikke skrevet noget i Anlednin, af min 75-Aarsda,,, (1. 8. Jan., medens De dog bragte en Artikel ved Cellisten Schwen-er Jensen for fem Aar siden. Heller ikke har Dansk'Musiktidsskrift omtalt hverken min Violinkoncert ined Orkester soin blev udsendt (1. 12. maj ifjor eller de to Kaminermusikværker, Strygekvartet Nr. 2 og Cellosonaten, som blev udsendt d. 9. Jan., som dog flere Blade omtalte. Nok ved jeg at Dansk Musiktidsskrift. er eensidig præget af Modernismen i alle dens For

iner, men er del nu ikke at drive Ensretningen lovlig vidt, naar inan ved en saadan Lejlighed forbigaar en Mand, der liar skrevet 70 Musikværker paa alle Musikens Omraader, nylig har fuldendt en ny Opera og snart er fiærdig ogsaa ined en Symfoni.

At ikke alle overser mig, freiii-

g,,

, wr ialtfald af hoslagte Oversættelse af en Artikel, som Professor i Musikhistorie, Dr. Herman Stephani i Marburg nylig har skrevet i et sydtysk Tidsskrift. Maaske (log Redaktio,,,ien vil offentlillgøre den i Danniark, hvad Professor Stephani har beinymliget mig til.

.4-"",,rbødigst

K. A. 1Vieth-Knudsen.

Idet redaktionen lager den. meddelle kritik til eflerretniiw, skul man bekluge på grund af pladsnuingel at måtte afstå fra at publicere en oversættelse af professor Stephazzis betragtninger. Interesserede henvises til 1IV'SIC,111953, hefle 1, s. 33.

Schuberts ufuldendte i b-mol?

Det har i inange år været en torn i øjet på de fleste intisikpæ,dagoger, at 1) i tidens løb er konimet til at hedde h. Eli af de nyere klaverskoler har i sit sidste oplag taget det i og for sig prisværdige skridt at kalde li folb*) - gennernført lige til kvintcirklen, hvor det altså er B-din(ler liar 5 krydser, (1) hedder bes, wattirligvis).Men li-,,is sagen er så vigtig, at inan ikke inener man kan nøjes med at fort-,_-elle eleven den historiske anekdote om li'ets fremkomst, så må spørgsmålet frein på en større arena - og det vil sige, at forandringen må vedtages i Tyskland og de skandinavisksprogede lan(le. For det kan v-ære nieget godt at købe en k«,,tiioii o,, begynde for si,,, selv, men sålænge Schu].)erts uftildendte står i 11-11101 og Chopins kendteste sonater i 1) - og h-niol. - blot, for at tage et par eksenipler, kan det-te kuli skabe forvirring. For det må være enten/eller, ikke sandt?

Anna Veibel Daner.

*) Se ,mmeldelse af blokfløjt(,skolcii, s. 38.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Nørregude 18, 2.sal, København K. Tlf. Palæ 5105. Postgirokoiito 3552.

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. - Sekretær og juridisk konsident: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstr,,,ede 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-11 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto 26284, »Musikpædagoglsk Forening«, København F. Formand: Jørgen Jersild. Næstformand: Povl Fledelius. Sekrefær: Ilse Meyer, Upsalagade 1,

Kbh. Ø. Telf. Øbro 1787v. Kasserer: Kjeld Meyersahm. Juridisk konsulent: Ors. Otto Fabricius, Vestre Boulevard 42, København V. Tlf. Central 8178.

Musikpa,dagogisk Forenings elevlegat,

stiftet af ~'aldeniar Esbensen, til fordel

for zzbeniidlede musikelever

Ansøgningsskema fås ved skriftlig lienvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K. Skemaet må i udfyldt stand sendes til kontoret, således at det er foreningen i hæn(Ie senest den 15. april 1953.

Den legatsøgende elev -vil komnie til at spille for en koniité i slutningen af niaj eller begyndelsen af juni d.å.

Af betingelserne for at opnå legatet skal følgende fremhæves:

Kun elever i instrumenterne violin, bratsch, cello og klaver koninier i betragtning.

Eleverne skal være fyldt 8 år og kan ikke modtage legatet efter udgangen af det 20. år.

Kun de medlemmer af foreningen, der har modtaget den fuldstændige fagprøve sanit -været medlem af foreningen, mindst eet `ir, kan undervisw legatnydende elev(,r.

Vusik-pædagogisk Forenings medleinslegat, stiftet af Valdeniar Esbensen, til fordel for ældre eller syge ivedleininer

Medlemmer, der ønsker at koninie i betragtning ved udd(-~lingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Mtisikpædagogisk. Forenings besty

,»(,ls(,, koiitor K, Fredeviksborggude 50, Køl Willi',1v11 K., iliden 15. april 1953.

Aiisøgere niå have været medleni at' forenincæn mindst 7 år.

I legat-fundatsens § 7 hedder det: Legatets renter udbetales efter indsendt ansøgning nied kr. 200,00 til kr. 400,00 årligt til ældre eller s~,ge, ubemidlede inedleninier, som har vzvret medlem af foreningen mindst 7 år. Legatet kan bevilges for indtil 5 - feni - år ad gangen, der udbetales halvårsvis bagtid, og i tilfælde af legatnyderens død ophorer retten med sidste forfaldsdag før nyderens død.

Fru G'udda Behrends legat

ffi,nterne benyffi,s til und(,rstottelse

af tra,ngen(Je a-Idre enker efter niusi-

kere, der ved deres ,,ar akt!ve

ni(.~(lleninier :af Mtisikpcda-gogisk For-

eiiing, og/(,11(.,i- -til underst.;telse ,ir

tr-ætigende ældre kviiidelige, niii%ikei-(»,

(ler cr aldive 111(,,11e1111-lle'r af Musil,1-

pædagogisk Forening, Frederiksborg-

gade 50, I~Øhelillavn 1«.' ilub,11 1,5. april

19.53.

Det unge Tonekunstnerselskab

Køntor: Hverdage k.I. 11-13. Hanimerensgade 3, 4. sal, Røbenhavn K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Forinand: Flemniffig IVels, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup

1812. Tealerlelefon. Pake, 6932 -x, forestilliiigsdagen kl. 15-1z5,20. Anniodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Nar teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »n æsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

2. Ung Aflen finder sted fredag den

20. niarts kl. 20 i Hornung & Møllers sa I.

P r o g r a m

Paul Hindeinith: Sonate for kontrabas og klaver (l949).

,kllegretto - Seherzo (Allegro assai). -NIolto a(Iaglo - Lled (Allegrettc» gra Viosø).

Erik ~""Voseholni oll John l Vffilher.

Carl Nielsen: Italiens]«. Hyrdearie op. 5.1 (Tekst: Cavalcaiiti).

Knud lløgenhaven Jensen: To sonetter ol). 10 (19,52) (Tekst: John Keats - Shakespeare).

.Igor stravlil,,lz~': Pastorale (1908).

-N1a111-ice Rav(,1: Mr (Iu feu fra operaer) »l,'(,iif,tiit et les soi-til&g(,s« (Tekst: Colette).

Kirsleii Hern~ai2sen, v.fl.: John Win Iller.

Per Nørgaard: Sonat(, f. solo-violoncel 1951 (Uropførelse).

Lento nia, espansivo - Allegro non

troppo - Tranquillo - Allegro con z, brio. .Åsger Lund Chrisliansen.

Ole Schmidt: Toccata op. 6 (1953). Largo - Allegro - Andantino. John 1Vinther.

Ole Schmidt: Kvartet for fløj-te, violin, violoncel og piano op. 4 (1952). Moderato - Allegro - Adagio Allegro nia non troppo. Hans Amlersen, Vagn Jørgensen, Jørgen Jensen og Ole Schinidt.

1:1

I samarbejde med Mp F, Gymnarnusa og andre foreninger afholdes 3 graniniofon-studieaftener i Musikkonservatorlets sal, V. Boulevard 36.

Pr ogra III : Lørdag den 21. niarts kl. 20:

Alban Bergs opera »N'~""ozz(,ck«,,.

Magister Jfirgen Ba Izer.

Maiidag dei 30. inarls, kl. 20:

1)en sene Carl Nielsen (især klari

netl=certe,n).

Kollipollisten Jal~ Milegård. Fredag den 24. april kl. 20:

1,'olkeniusik fra Balkan.

Koniponisten. Vagn Holud~.

Fredag den 10. april kl. 20 optræ(Ier den unge norske pianist*Kjell Bak Izelund.

Medleniskort giver a(Igang til sanit~, 11 11,ge koncerter.