Musiklivet - Udlandet

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 02 - side 31-32

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

liglied med tidligere år arr,,inge,,rer Lun(Is sta(Is musikn(inin(I o,' Musik-frdinjandet, Slockholin, i løbet ,tf sommeren en række inusikkunser på Universitetet i Lund. Unge musikere o,, Inusil~studerende fra de 5 nordiske lande samles i »Nordiska umsdonisorkestern«, hvor der blir lejlighed til at fordybe sig i niusikliteraturens hovedværker i forbindelse med offentlige synifonikoncerter under vekslende dirigenter. Desuden arrangeres solistkurser, i

zn

piano under ledelse af professor Ånders R(tchletty fra København, i sang af professorerne Fran Ziska Martienseiz- Lohinann og Patil Lohmann fna konservatorierne i Misseldorf og Franl Jurt a. i violin af professor Charle~ Barkel fra Stockholm.

Til disse kurser kan både aktive som passive deltagere nielde si,,,, Aktivisterne får ydermere adgang til at spille ved de afsluttende offentlige koncerter --- også med orkester. Desuden afholdes to dirigentlzurser. Et forberedende, soin også omfatter kordirektion, ledes af komponisten John Fernstrorn, niens man håber at få Dean Dixon til at tage vare på de inere øvede kapelniestre. Endelig samles stemniebegavede deltagere i »Nordiska iiiig(loiii-sk5ren«, der foruden indstudering af et større værk for kor og orkester også ved offentlig koncert skal demonstrere resultaterne af forskellig acappella-syssel. Brochurer nied nærmere detailler erholdes ved henvendelse til sekretariatet hos Jolin Fernstrbin, S~Wre I,splana.(Ien, 8, Land, eller nærnieste niusiknivildighed.

* Strawinskys seneste v æ r k, »Cantata« for sopran, tenor, dainekor, 2 fløjter, 2 oboer (engelsk horn) og violoncel, komponeret 1951-52 over anonyme engelske tekster fra 14. og 15. årlitindrede, uroj)førtes (1. 11. november ifjor i Los Angeles un(ler ledelse af komponisten, som (1. 21. december gentog opførel

,z, sen i New York. Værket, der allerede foreligger hos Boosey &, Hawkes, vil bl. a. blive prææsenteret ved flere af sommerens europæiske musikfester.

* Johann Neponmk Davi(Is »,Detitselie ~Messe« for Wandet kor uropførtes den 19. febru,,,.ir i Thomas-kirken i Leipzig under ledelse af GUinther Ramin.

* »Drei Clioralpartiten« af Hermanji Ileiss uropførtes 14. december over Hessischer Rundfunk af kantor 1,Vilhelm WIler. * »Gesellschaft des Deutschen Museums« i IMUnchen har i anledning af sit 50-års jubilæum, til inaj bestilt en ballet hos Wer

ner Egk. Konil)onisten liar som

tekstgrundlalg valgt H. C. Ander-

.sen,,, eventyr ko-

reografien udfornie~s af Tatjana

G.sovsky.

* Menotti har ,skreve-t en ny libretto, »Helgene-,,n. fra Bleeker Street«, som han liar overladt til sig selv.

* Kreneks (3. strygekvartet, komponeret 1936, er blevet uropført (1. 18. ianu,,ir i Kranielisteiner Musikgesellseli,,ift af Assmannquartett.

* Paul Saeher i B,,isel tiroj)fører i demie måned 7V1)pets (I,,ansestlite fr,,Ét 01)el,""len »Mids LIIIIII1C1,iiiai-i-i,,i«,e«.

* Winfrie(I Zilligs koiieert for cello og blæseorkester er præsenteret i SDR af Siegfried Palm; saniniested I-lar Herm,,inn von Beckerath tiropført den ham tilegnede bratschkoncert af Arinin Schibler.

* Den anierikanske musikannielderring liar kåret Paul Hindendths ,,, Septet for blæsere« som 1952' bedste kammermusikkomposition. Inden for kormusiken har man. udimærket Francis Poulenes »Stabat inater«, og som årets bedste orkesterværk mæ.v-nes den russiskfødte Alexis Haieffs klaverkoncert. - Ingen opera fandtes derimod prisværdig.

* Rafael Kubelik har trukket sig tilbage fra posten som leder af Chicago Sympliony Oreliestra. Han efterfølges af Fritz Reiner, N. N"".

* Efrem Zindmlist, der nu er direktør for Ctirtis Institute of ~Musie, vendte fornylig tilbage til koncerttribuncii som solist i Menottis violinkoncert, skrevet mniddelbart. før uropførelsen.

* I anledning ,tf »Festival of Britain« opfordrede Arts Council bl. a. Ar Ihur Benjanzin til at skrive en opera. Nu får »The Tale of Tvro Cities« endelig preiniére, idet BBC fremfører den under komponistens ledelse den 17., 18. og 20. april.

z,

Metropolitan vil indtil videre operere med gæstedirigenter, af hvilke Pierre Monteux vil tage sig af det franske og George Szell af det t--ske repertoire sammen med Bruizo Walter og Guido Cantelli.

* En strygekvartet med harpe, komponeret af Fran:. Lisz1 til minde om Wagner, uropførtes d. 13. februar i Bayreuth. 70- års(løds-dagen højtideligholdtes desiffien med den fremførelse af Beethovens 7. symfoni (af Wagner kaldet. . .!).

* Fem Rilke-sange, komponeret for baryton og kammerorkester af Ernst-Lothar voiz Knorr, er radiouropført under komponistens ledelse i Hannover.

* Hermann, Kusack har af sin efterkrigsroman »Die Stadt hinter dem Strom« skrevet en operatekst til Heidelbergerkomponisten Hans Vogt. NWDR har sikret uropførelsen.

* »St.~,dtemusik«, Berlinerkoniponisten Johannes Lieses sidste arbejde, er radiouropført over NWDR.

* »Venezianischer Karneval«, et balletdivertissement af Konrad

Råtscher efter temaer fra ubekendte værker af Eugen d'Albert, er under titlen »Maskerade« blevet uropført på Braunschweig Staatstheater.

* Et hidtil ukendt v«,-crk af Stanislav Monius-ko er blevet uropfort i Warszav. Det drejer sig om en koncertouverture efter en roman af Luejan Siemienski.

* Siegfried Borris' nye eventyrspil »Die Rilbe« med tekst efter er uropført på Esplanaden i Berlin.

* Johannes Drieslers nye oratorium »Gaudia iiiiiiid,,,tiia« og k.antaten »~Balduin Brumsel« uropførtes 1. marts i Frankfurter Singakademie.

* Ved sommerens festspil i Edinburgli uroprøres P. Racine Frickers bratschkoncert af William Primrose. Nogle variationer for strygeorkester af M. Tippet over et Corelli-tema holdes samtidig over dåben af Malcolm Sargent.

* Kurt voiz l Volfart har koniponeret. 9 Galgenlieder efter Morgenstern for baryton og orkester.

* Ernest Blochs 3. strygekvartet er uropført i New York af Griller-kvartetten.

* George Gershwin-prisen (1000 $) er tildelt George Roeliberg for hans »Night Music«, som vil blive uropført af New York-Philharmonikerne under Mitropoulos. Rochberg er elev af Rosario Sealero og Gian-Carlo Menotti.

* Henry Cowells 8. symfoni uropførtes ved sommerens Folk Festival i Ohio.

* Ernest Kreneks koncert for harpe og kammerorkester ' skrevet på opfordring af Edna Philip, præsenteredes med Philadelphia-Philharmonikerne den 12. o-r 13. december.

Walter Braunfels 70-årsdag fejredes i Karlsruhe med uropførelsen af hans klaverkoncert, i livilken hans søn Michael, var solist.

* Albert Moeschlnger har for sin kompositoriske virksomhed modtaget byen Basels kunstpris.

Internationale konkurrencer

Komposition. Den 5. internationale musikuge, arrangeret af Stichting Gaudeamus, afholdes i Bilthoven fra 22.-29. august 53. Gennem kurser og koncerter er det formålet at skabe kontakt mellem unge komponister og udøvende musikere og deres publikum. Komponister under 36 -,ir kan indsende kammermusik til bedømmelse inden I. april un(ler mærke, helst, for vante instrumentsaininensætn. (max. 6). Får in-an et værk antaget, inviteres man gratis til nnusikfesten til hvilken alle interesserede iøvrigt kan melde sig. Grupper af studerende kan opnå moderation. Næri-nere oplysninger hos sekretariatet, Huize Gaudean2us, Gerard Doulaaiz 21, Bilthoven - Holland.

Komposition. fliternational. kon-

kurrence om strygekvartetkom-

position afholdes, i Liége som

forløber for ensemblekonkurren-

eer i 1954 og -55. Manuskript

indleveres senest 30. april til m.

Leconite, Huissier, 23, rue du

Jardin. Bolanique, Liége, Bélgi-

que, hvorfra detaillerede kon-

kurrencebetingelser kan rekvi-

z:-,

reres. 1. pnæmie 40.000 belg. fre.

Komposition. Radio Luxembourg arrangerer i juni international konkurrence om et orkesterværk med metronombetegnelse, symfoni, ouverture, suite, etc., varighed 15-25 minuter. Læseligt partitur og stemmemateriale

1~

ina være institutionen i hænde senest d. 20. maj. Nærmere oplysninger hos secrelariat du Ser

t--,

vice Musical de Radio-Luxembourg. 1. præmie 500.000 francs f rancais.

Orgel. Lyon-Charl)onniéres-festspillene afholder iår fra 20. juni til 10. juli konkurrence i orgelimprovisation in inemoriam Ch.M. Widor. Grand Prix 400.000 frs. Henvendelse til Conservatoire National de Musique, 3, i-tie de l'Angile, Lyon.

Dddsfald

Sergei Prokoflev, Moskva, 8. marts, 62 år.