Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 03 - side 62-66

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg

L., inange musikfester i Norden i denne sommer vil på en værdig

11

måde blive afsluttet ined en stort anlagt Carl Nielsen-festival fra den 31. august til den 4. september iår. Initiativet til dette ar~ rangenient, (ler allerede var på tale for flere år siden, udgik fra Wilhelm Hansens niusikforlag og koncertdirektion. I fest- og arbejdskomitéen sidder repræsentanter for Universitetet, Det kgl. Teater og Kapel, Statsradiofonien, Dansk Komponist Forening, Det unge Tonekunstnerselskab, Tivoli, Det kgl. danske TNlusikkonservatorium, Statens Museuni for Kunst, Turistforeningen o-, Skandinavisk og Wilhelm Hansens musikforlag. Komitéens formand er departeinentschef K. Paludan-Mfiller, der samtidig er Undervisningsininisteriets repræsentant.

Festens program omfatter 6 store koncerter og en operaaften med

z:»I

»Saul o David« på Det kgl. Teater. Statsradiofonien har påtaget sig to orkesterkoncerter under ledelse af fire dirigenter: ?Jogens Wóldike, Launy Grøndahl, Thomas Jensen og Erik Tuxen. Det kgl. Kapel dirigeres ved een koncert af J'olin Frandsen o-, Johan Hye Knudsen o-, Tivoli-orkestret ved een koncert af Svend Chr. Felunib og Johan Hye-Knudsen. Dertil kommer to kammermusikkoneerter, (len ene i Statens Museuni for Kunst og den anden i Musikkonservatoriet, - o- , hele festen indledes med en modtagelse på

11

Universitetet, hvor John Frandsen dirigerer Det kgl. Kapel og Studentersangforeningen og professor Knud Jeppesen holder foredrag om Carl Nielsen.

Af symfonierne spilles nr. 1, 3, 5 og 6; desuden strygersuiten op. 1, Helios-ouverturen, Hymnus Arnoris, violinkoncerten og fløjtekoncerten, uddrag af operaen »Maskarade« og af »Aladdin«-musikken, strygekvartetten i es- dur og f-dur, blæserkvintetten, g-moll -violinsonaten samt klaverværker og sange. Som solister medvirker Else Brems, Ruth Guldbæk, Else Margrethe Jeppesen, Aksel Schiøtz, Erik Sjøberg, Herman D. Koppel, Holger Gilbert-Jespersen, Emil Telmanyi, Arne Skjold Rasmussen, Jørgen Hammergaard, John

I

Winther, Thorvald Nielsen o-, Chr. Christiansen m. fl. - samt Koppel-kvartetten, Blæserkvintetten af 1932 og Den nye danske kvartet.

Det skal nu vise sig, hvor dyb interesse, der i realiteten er for Carl Nielsens musik. Billetpriserne vil blive holdt. på et lavt niveau, - og (la København i tiden omkring 1. september ovenikøbet. plejer at være godt belagt med turister, vil (let være en stor skuffelse, hvis arrangementet ikke finder (len tilslutning, det fortjener.

* Ved Det kgl. danske Musikkonservatorium er der fra 1. april oprettet tre nye ekstraordinære professorater, som er tildelt kgl. kammersanger Holger Byrding, kapelmester Svend Chr. Felumb og komponisten Jørgen Jersild.

* Violinisten Bela Detrekøy er efter konkurrence blevet ansat i Det kgl. Kapel.

* Ved Musikpædagogisk Forenings generalforsamling den 9. marts (se c. 64) blev lektor Povl Hamburger valgt til formand som afløser for Jørgen Jersild, der havde ønsket at fratræde. Violinisten Niels Borre blev næstfori-nand og iøvrigt indvalg-tes Inger Christiansen og Inger Loudrup Jensen. De tre sidstnævnte afløste Povl Fledehus, Else Printz

o,, Otto ?Mortensen, der alle efter tiii- og ikke onskede gen I g.

Erik Fiehn er blevet. formand for Dansk Revyforfatter- og Komponistf orbund.

* Samfundet »Musik og Menneskc« arrangerer i tiden mellem (1. 20. juni og 5. aug-ust et inter

r_,

nationalt musikalsk samvær på Ecole d'Humanite, Goldern, Schweitz, under ledelse af C. M. Savery.

Næ rinere oplysninger og brochure fås ved henvendelse til ».Musik og Menneske«, Rosenborggade 15. MInerva 2530, kl. 17--18.

* Fra udlandet kommer der i stadig stigende grad forespørgsler på danske orgler. Naturligvis er det først de nordiske lande, der har rekvireret instrumenter fra danske orgelbyggere, ganske særligt Sverige, hvortil f. eks. orgelbyggeriet Th. Frobenius &Go. i løbet af godt tre måneder har afleveret og opstillet fire større o-, mindre instrumenter. At der er tale om en ret betydelig eksport, ser man alene på, at disse instrumenter repræsenterer en værdi af en kvart million kr Det er orgelbygger Erik Frobenius der har stået for opstillingen af disse instrumenter i Uppland, Våstergótland og Skåne, og dermed har orgelbyggeriet. dels restaureret og dels nybygget 100 or-gler i Sverige.

n

* Hellerupkredsen, stiftet af danske kirkernusikere, afholdt sit årlige stævne 5.-8. maj. Af sæ,rlig interesse var det, at den berømte tyske orgelspiller Helmat Walcha deltog, både som foredragsholder og som Bachspiller.

* Suinfundet Dansk Kirkesangs soniniermode ,aflioldes (1. 3.-----8. august på- 1)anel)od bøj.~,kole. Oplysninger hos organist Hans »'!Iholin, Hellerupvej 12, Hellerup, tlf. HE 6613.

Daizrnarks Saiighererforeizing arrangerer 5 niusikdage på Ryslinge folkehøjskole d. 2-6. august. Forespørgsler rettes til seminarielærer Asin. Graugaard, Carstensgade 27, Tønder.

* Danske Amatør-Syrufoidorkestres Samvirke holder sit årli,,,e

~""I

sominerst,,evne på Ollerup håndv,,erkerskole 24.-26. juli.

Domorganist Oscar Rffigberg, .Maribo, kali den 14. juni fejre sit 50-års jubihwuni som domorp,anist. Det kan vist siges at være

~1

et absoltit enestående jubilæ-um.

* Efter konkurrence (1. 20. april. er Anne Lise Claessoii, Kirstetz floldt-Lasseiz og Sigurd Becksg(iard ansat i Det kgl. Teaters jperakor.

* Ved diplomeksamen på ~,'estjysk Musikkoiiserwitorinin i Esbjerg har violinisten Guizizar Tagmose bestået med 1. karakter.

* Kapelmester Aage Juhl 7""homseiz fejrede den 4. maj sit 25års kapelinesterjubilæum.

Organist, inag. art. Søreii Sø-

t, n

renseiz har overtaget posten som formand fol- »D,,ansk Organisto,r Kantorsainfund af 1905« efteidomkantor, prof. Emilius Bangert, der har ønsket at trække sig tilbage.

* Organisten Johannes Iliggo Pederseit, Grundtvigskirken. og Fiiziz I,'iderø, Trinitatis kirke, kunne. begge fejre deres 25-års jubilætlin (len 1. april.

* Orflanisludnævnelser: Anker Rasmussen, Citadellets kirke, København. ---- Erik Meisizer, ]Risbjerg kirke, Hvidovre. - -- Richard Taiikred Holin, hospitalskirken i Haderslev.

Legater og udmærkelser

Kimdåge Riisager er udnævnt, -til ridder af 1. gi-,,id af Dannebrog. Han har tillige modtaget Kodas belønningsprænfle for 1,952 på 1500 kr.

* Radioorkestrets formand, fløjtenisten Johan Bentzoiz og koncertinester Leo IIansen cl- ud

til ri ' '

ddele ' -0

af Dannebi

* l»rofessor ved I~Onser,""atoriet, dwill~.""Intor I.,,ndlins B(Ingerl, der den l9. -augtist f~Ider 70 år, clblevet ridder af Dannebrog.

Konservatoriets mangeårige sekretær, frøken Ebba Ilolteiz har modtaget fortjenstniedaillen i sølv.

* Pianistinden Kareiz Lund Christiansen, solocellist. Edinund Fabild, Aarhus byol-kester, lutenisten Tage Nielseiz, solodanserinde Gerinaine Levy og musikstuderende Guizimr Skon Larseiz har hver fået tildelt en portion af Eibesch Ultz' i- ejselegat.

* Solodanser Ei-ik Bruhiz har modtaget gros. Henry Nexøe Larsens legat på 1000 kr.

* Einanuela Schrøders legat er tildelt sangerinden Grele Patricia Nielsen.

* I'oizekunstizerfoiidet, som un(ler kaniniersan -er Thyge Th~

n ,,gesens ledelse udfører et stæ-rkt påskonnet hj,-elpearbejde, har nu fået kongelig konfirimation.

* Komponisterne Erik Deizeke og Carl Rydal har liver modtaget ,500 kr. af Kodas belønningspræ.

~~1

inie.

* Komponisten K. I,ad 7'lioniseit har fået tildelt ophold, på San Cataldo iår.

* Johanne Stockmarr-legatet for 1953 er tildelt pianistinden Ingi-id Nielsen med 500 kr.

* Pianisten Peter Weis har modtaget 600 kr. af Sally Behrens' legat.

* Sangerinden. Elleiz Stryg Jensen har modtaget E,,mil Bangs mindelegat.

l maj-august sdges fd Igende legater:

liiden År Ihur og Ellen Anderssons

lcg~d (fortrinsvis til klaverstuderen-

(le). Hr.,. Franz Bfilow, Bredgade 3,

Ebli. K. (Skenia).

: Justitsrådinde Minna Købkes le~ gat (for ugifte, (,nker el. fraskilte niusiklærerinder, døtre af kongelige enihedsniænd). Kontorelief A. Falk Jens(,ii, Dalgas Boulevard :53, Kbh. F. (Skenia).

Itiden, -')0/;~): Rektor Ingrid Jespersens legat (for kvinder ca. 20 år med stud~»:iterel~sanien fr,-a Ingrid Jespersens sk)lc ) . -N. Frihavilsgade 9.-11, Kbh. Ø. eller Dansk Kvindesamfund, Niels Henini.ingsensgadc, 10, Kbli. K.

11111).

111,1c11 V("": Kun.,Illerleg(Itet a[ 129. jillii 193- (1,1.11 Jenliv K110x, leg.,,d).

K,inal 21, Kbli. K.

Indvil 15/8: AIWI-cus Aren11011.- Menkes arvffigers legat (for unge fra Odense og omegn). Ochnse Ibyråd, Odensc. (Skenia).

-g

. Ingeboi født Scholts h,gat (for niusiklærere, og nitisikhererilider). ffis. Ejvili(I Møller, I-løjbroplads

Kbli. K. (Skema).

Inden l/g: Tipsljeneslens midler.

Undervisningsministeriet, Frederiksliolnis Kaiial 21, Kbli. K.

Runde fódselsdage

Maj

4.: Organist Johanna Gm Ie, 7,5

år.

12.: Komponisten Ricard Linde-

bro, 50 åi-.

14.: Pianisten, kapelniester Ove

Peters, 50 år.

22.: Organist A. II. Holding, 80

år.

JIIII i

10.: Bibliotekar, inag. art. Sven

Lunn, -,50 ål-.

11.: Organist Mw-inus Soi-eizsen,

7 5 å r.

13.: Organist 31atthi(is Christeiz-

sen, 70 ål-.

24.: Tale- og sa il g pæ da, go ge n Jørgeiz Forchhammer, 80 å r.

27.: Komponisten, dirigent Aaye

Emborg, 70 år.

28.: Pi«anisten Axel Schizohr, 75

år.

Juli

8.: Kgl. kapelmusikus 17. M.

~A(Irkr0g12, 60 ål-.

10.: Koniponisten Leo Sven-

strup, 50 år.

14.: Fhv. operasanger Curl Mad-

sen, 75

411('

' 711s1

5.- Kapelinester Otto Linglon,

.50 år.

13.: Komponisten, kontrabas-

sisten Carl Olseiz, 75 år.

15.: Organist l Iolger Schinidt

50 ål-.

18.: Fliv. opernsangerinde Kii--

steii Eiz(Iquist, 50 år.

19.: Donikantor, prof. Emilius

Baizgert, 70 ål-.

20.: Musikdirektoi- Lmiritz ffim-

sen, 70 i'tr.

2-1.: Pianisififfien A~Inele 'Pobie-

sen, 70

28.: Ope-i-,,is-nngei-inden Lykke

S1o11-Møller C~laria Castello), 60 ,Nr.

DØdsfald

N.fusiker Thorvald Rasch, 19/2.

Musikpædagogen E(louard Mål

ler, 4/3, 45 'ar.

Musiker Peter Jolis. Jacobsen

(anni. 18/3).

Musiker Eugen Steffensen (anni.

24/3).

Musiker Jørgen Nielsen, Svend

borg, marts, 84 år.

Musiker Morten Mortensen,

Vejle, inarts, 79 år.

Koncertsangerimle Ellen Månter

Jensen, 1/4, 70 år.

Pianistinde Ida Hirschsprung,

(anni. 7/4).

Operettesangerinde Gerda Kram

Juizeker, 16/4, 76 år.

..~,Itisiklærer Dillev Jacobsen,

23/4.

Dansk Komponist-Forening

Konlor: Hverdage kl. 10-13. Nørregade 18, 2. sal, København K. Tlf. Pakr

5

,,40,5. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretarial: Hverdage kl. 10--16. - Sekretzer og juridisk konsulent: Lrs. Steffert Heering,

sti

' -a,de 1, Købenliavn K. Tlf. Central 2270 o,,,, Pala! 7576.

Musikpædagogisk Forening

Konlor og sekrelarial: Kl. 9-11 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København l~. Tlf. Palæ. 1912. Postgirokonto 26 284, »Musikp,,edagogisk Forening«, København F. Forinand: Poid Hamburger. Næstforinand: Niels Borre. Sekretær: Ilse Meyer, Upsalagade 1, I~bli. Ø. Telf. Øbro 1787 v. Kasserer: Kjeld Hellersalun. Juridisk konsulenl: Ors. 01t0 Faln-icius, Vestre 130111e-,,ard 12, I~øbenlia N,n V. TIf. Central 8178.

(1ENERALFORSAMLINGE,N i Nfusikpædagogisk Forening (1. 9/3

I

Forinandens årsberetning:

I (let forløbne år er to af vore nied

lemmer afgået ved (løden: frk.. Gitte llassenkalil, Odense, og frk. Inger Sniitli, Svendborg. Jeg vil bede forsamlingen med mig are disse to medleniniers minde,.

MIX nu ialt 569 medlemmer,

de,raf 2 æresnie(Ileninier, 4 ekstraordi-

li""ere og 1-1 illedk,ninier. med

V0r,! '18 IIN.(, medlenliller, S()111 ifølg«, tra,litiø1w11'er von, liædersga,,Ster i aften, 1.x.ller føn,ningen 1111 i,-III 519 aktive iwisikpa,dagog«,r.

.1 årets lob har bestyrelsen været saiiilet til ialt 10 møder, hvor et stort antal sager af forskelligartet karakter har været behandlet. Det har været en stor glæde i år, at også provinsens repr,-x,sentanter for første gang har deltaget og at det samarbejde, som i frenitiden utvivlsonit. vil få større og større betydning i foreningens arbejde, derigennem er indledt.

Siden sidste generalforsamling har der i Mp F været afholdt 5 medlernsniøtter af faglig betonet karakter. I marts -talte fru Gerda Alexander om »Afspænding og organisk bev«ægelse i instrunientaltindervisningen«. I september talte Ina Lohr fra Basel, og fortalte bl.a. om arbejdet ved Scola Cantorum Baseliensis. I noveniber hav(le vi i Kunstindustrimuseets sal overlæge, dr.med. Svend Clemniesen som foredragsholder. Han uddybede sit enine fra Stockholni-kongressen om nitiskelfunktioner og arbejdsbevægelser for niusikere. I januar talte Jette Tik.jøh om sin operagennenigang for børn, også et emne fra kongressen, %om vi `;andt så inspirerende at det niåtte gentages i København. Og endelig i februar talte magister Povl Haniburger om »den harnioniske analyses problemer«.

Af niere almen niusikorienterende karakter var de feni aftener, Mp F arrangerede i saiiiarbejde med Du T, Konservatoriets elevforenin, Diseofilforeningen, De musikstuderende ved Liniversitetet og Gyninaniusa, over v,-erker fra den moderne musik. Pianisten Rohert Riefling gennenigik Fartein Valens niusik, Herbert Rosenherg Hindelilitlis »lud115 tonalis«, niag. Ji*11-gen Baizer Honnegger's »Jeanne d'Arc på bålet«, niag. (',unnar lleerup Sjostakovitj »sangen om skovene,«, og den sidste aften talte Hans Erik Deckert oni. Stravinskis synifoni i .3 satser og hans niesse fra 1945.

Udover disse mødeafterier har vi igen iår set det soni vor opgave at foranstalte sttiffiekredse for de enkelte griipper. I forrige sason havde vi så stor tilslutning til Robert Rieflings kursus for pianister, at et nyt kursus er under forberedelse i dagene 4.-15. maj ined en gennemgang af Beethovens betydeligste klaverv,,erker, og (ler har allerede på nærværende tidspunkt nieldt sig ca. 45 inedleninier. Derimod har det været en skuffelse, at et kursus for violinister med Endré Wolf, som skulle have fundet sted i deeeniber, ikke viste sig niulig at g nnemføre p-å 11rund ar manglende tilslutning. Der tegnede sig kun 10 deltagere. Jeg mener, at disse kurser har den aller største ffi,tydning, og netop bør

k[11111e gi.e (Ic førri'v(,,,k, i111p111ser, swil (-r S1-1 N-igtige Kw «)S pæd Z1gøger. --Skulle jeg pege på lu,get, Swil i i(, sidste ar også tydelig liar sat sit præg på Mp F's arbejde, er det de arrangementer, vi har sat i gang for vore elever. Vi har i år kunnet foranstalte -to orkesterkoncerter for børn, en i september, søndagen efter musikugens afslutning, og en mellem jul og nytår. Vi er Statsradiofonien taknemnieligfor den store imødekommenhed, vi har mødt, hvor det gælder disse koncerter, og jeg vil gerne udtrykke en tak til radioorkestret og til Erik Tuxen, der liver for sig nied så stor en interesse er gået ind for idéen. Vi ser nied ghede et kommende samarbejde imøde. Pro,,raninieriie ved de to koncerter kender De. Ved (len første blev der givet Mp F's medlemmer fortrinsret ved billetsalget, en praksis vi ikke fulgte ved anden koncert, ud fra den betraltning, at også andre kredse burde inddrages.

Elevkredsen kan nu se tilbage på sit andet år. Der afholdtes igen nogle vellykkede aftener. I niarts sluttede den forrige sæson nied en Mozart-aften, hvor elever fra Randers statsskole opførte »Bastien og Bastienne« under ledelse af Tofte Hansen og også den nye danske kvartet medvirkede, og jeg selv talte. I oktober talte lektor Karl S. Clausen om Beethoven. I novernber -,,ar (ler en barokaften med adjunkt Willuni Hansen, o,' i februar gennem

r,

gik inag. Gunnar Heerup danseniusikkens udvikling. - - Ved vore fælleselevkoncerter i april prøvede man en ny fremgangsmåde, soni nian også -,,11 uddybe i år og som vi håber efterhånden vil bringe den tilsigtede og tiltrzengte fornyelse. Også i Propagandaugen. for den levende niusik har v(re elever medvirket ved koncerter i førskellige byd(~le: Bellahøj skole, Gerbrands skole, Hellerup skole, Hornung &- Møllers sal, Polyteknisk læreanstalt, Skougårds skole, Ungarnsgades skole. Det er et nieget stort arbejde forbun(let ined arrangementet til disse aftener, og vi siger tak til alle, (ler liar niedvirket ved deres gennemførelse. I forbindelse nied Musikugen arrangere(les o""Så en radiotidw,lublse. 0, «,ndelig blev en stilekonkurrence ved sanitlige skoler i Storkøbenhavn iva-rksat -tf Musikpædagogisk Forening

To sangelever har deltaget ved en ,,ve

., nsk. elevkoncert og radioudsendelse. En stor begivenhed i d(4 forløbne år var desuden (len fjerde nordiske iiiiisikpa-dagogiske kongres, soni fandt sted i Stoekholni fra (1. juni til 5. jali. Det var en gkæde for Mp F at niedarbejde ved denne kongres, (ler fik et så smukt forløb, og v I skylder vore svenske værter en tak for de vellykkede dage, (ler både fagligt og kollegialt gav Så Stort udbytte. l~011gre-Ssen fik ogsit b(,lydning fremover, idet det på svenskernes initiativ blev foretaget de indledende forhandlinger angående stiftelsen af en pernianent arbejdende flællesnordisk musikp.edagogisk union. Det videre arbejde med denne sag har i (le sidste måneder beskæftiget Mp F's bestyrelse, :Idet man står foran et møde nielleni repra,,sentanter for de nordiske lande, hvor love og retningslinier for denne union skal drøftes.

Igen i år har inedleninierne haft adgang til (le offentlige generalprøver til torsdagskoncerterne og til opera- og balletpreifflérer på Det kgl. Teater, og vi skylder såvel Det kgl. Teater som ,,tatsradiofonien en tak for denne, imødekommenhed.

Ved generalforsanifingcii i fjor Mev ,vi bedt om at udarbejde nogle reklamebrochurcr til individucl propag""kilda. D(' har i d(~t Sidste 11,11vår væ

ret rekvirerel af medlemmerne. Ex der fortsat interesse for denne brochure, vil et nyt oplag kunne trykkes.

Efter forhandlinger med Københavns Musikhøjskole er kontortiden for Mp F ansat fra kl. 9-11, og medlemmerne anniodes oni

at lade opringninger og

11

henvendelser til sekretariatet finde sted indenfor denne tid.

Til Slut vil jeg gerne benytte lejligheden til - nu (la jeg tr.,ekker mig tilbage fra iiiit liverv som formand. - at sige tak for den tid, (ler er gået, en tak til mine kolleger i bestyrelsen, hvor samarbejdet har forniet sig så frugtbart og pr.,eget af det bedste kanimeratskab, og til medlemmerne, der ved så mange lejligheder har vist dei-es aldrig svigtende interesse for 'Mus i I

s q)wdagogisk Fore-ifings arbejde.

Jørven Jersild.

Det unge Tonekunstnerselskab

Konlor: Hverdage kl. 11-13. Ham-

merensgade 3, 4. sal, København K-

Tlf. Byen. 726. Postgirokonto 3474. For-

mand: Flemining IVeis, Gotfred Rodes-

20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup

'1812. Tealertelefon: Pake. 6932x, fore-

stillingsdagen * kl. 1,5-15,20. Arimod-

iiiiig om legitimationskort til Det kgl.

Teater må sendes til kontoret medved-

lagt frankeret konvolut med egen adr.

Når teatertelefonen ikke svarer, skyl-

dc.s det, at der er helt el I er næsten ud-

,solgt. Heller ikke ved »mæsten udsolgt«

t Hsteder teatret Du'l' billetter.

ÅI~SlÆMC-TNING FOR SA-'l SON 1952-53 Det lilige Tonekulistilerselskab har i den forløbne swson arholdt to kamnwrimisikkoncerter (1. 2-1/10 19;52 og

30/1 1953, ved livilke der bragtes tre danske ti i,o 1) fø re l ser, nemlig Vagn Holniboes kvartet for fløjte, violin, violoncel og klaver, der udførtes af 1)(,ji dansk(, Kvartet, Walther Zachari-as' »Canto serioso« for blæserkvintet i udførelse ved bheserkvintetten af 1932 samt Jens Bjerres »Variété niusi Ca IC« fol- 5010-fløjt C, Spillet af Poul lfirkelund, (ler desuden sammen med Hyvind '.N~Iøller udførte Tage Højby Nielsens sonate for fløjte og klaver, der efter en tidligere radioopførelse lier nåedf~ freni til koncertsalen.

Af udenlandske værker præsenteredes stryg kvartetter af svenskeren . ge

13engt Hanibraetis og englænderen Michael Tippet, spillet af Erling Bloch Kvartetten. Sange, af den tyske komponist 'N~olfgang Fortner blev sunget -tf Hilnier Vigandt Nielsen, østrigeren Karl Schiske var repræsenteret med sin ».N~lusik for klarinet, trompet og 1)i,atsch«, udført af Poul Allin Erichsen, Knud Howaldt og Richard Dahl 11,riksen, og BIæserkvintetten af 1932 frenirørte en kvintet af engkænderen Peter Racine Fricker.

Ved en »Ung Komponistaften« 24/29 1,953 uropførtes v,-a~rker af fem danske komponister. Af Erik Tarnoff spillede Niels Viggo Bentzon, et variationsværk for klaver, Musiéa vitalis-Kvartetten spillede kvartetter af Axel Borup-Jørgensen. og Poul Nørlit, en sangeyklus ,tf Thyge Bang blev sunget af Randi ,reglbjærg, og af Jørgen Plaetner spillede John Winther en sonate for klaver.

Der har væ-ret afholdt to »Unge Aftener«, 28/11 1952 og 20113 1953, hvor forskellige af selskabets medlemmer liar fået deres første offentlige optræden. Desuden har der også ved disse koncerter været opført værker af unge danske, komponister, idet Ole Schmidt har v,,æret repr.-esenteret med en Toccata for klaver og en kvartetforfløjte, violin, violoncel ol, klaver, Per Nør«aard med en sonate for solo-violoncel

1,

og Knud Høgenhaven Jensen med sange.

Unge ""l'onekunstneres Kanimerorkester har ikke afholdt nogen koncert i første halvdel af sæsonen, idet dets dirigent Eifred Eekart-Hansen på dette tidspunkt var på studieophold i Italien. Efter nytår genoptoges ensemblets z,

virksomhed, og en koncert fandt sted 13. marts med uropførelse af Ib Nørholms Sinfonia for strygeorkester samt danske førsteopførelser af Hindemiths koncert. for trompet, fagot og strygeorkester ined John Søderberg og Aage Bredahl som solister, og engkænderen Huniphrey Searle's »Poeni« for 22 strygere. Koncerten sluttede med Haydns synifoni nr. 48. Vi - takker orkestrets inedlemnier, fordi der på idealistisk grundlag har kunnet afholdes studleprøver til denne koncert.

Orkestret har desuden medvirket ved en koncert for Københavns Aftenskole,

og i sanlarbejde med denne institution h«-tr (ler yderligere været afholdt en række foranstaltninger i form af kirkekoncerter, kamniermusikopførelser og foredrag. Vi takker Københavns kommune for tildeling af 5.400 kr. til disse formål.

Den 3. februar havde selskabet besøg af den unge tyske pianist Hans Alexander Katil, der har specialiseret sig i fremførelse af nutidig musik, og som ved sin koncert i Det tinge Tonekunstnerselskab opførte klaverværker af Werner Egk, Wolfgang Fortner, Hermann Reuter, Alb. Roussel, Alban Berg, Bohuslav Martinu og Béla Bartók.

Den 10. april gæstede den unge norske pianist Kjell Bækkelund selskabet og opførte udover et par klassiske ting en række nyere norske og svenske klaverværker af Klaus Egge, Johs. Riwerts, Gunnar Sønstevold og Karl Birger Blomdahl.

I dagene fra 20. juni til 3. juli 1952 afholdtes den 26. internationale musikfest i Salzburg, hvor Knudåge Riisagers »Sinfonia serena« for strygeorkester og pauke fik en sukeesfuld opførelse med Wiener-Symfonikerne un(ler ledelse af Lavard Friisholm.

Dette års niusikfest vil finde sted i Oslo fra 28. inaj til 5. juni og dansk niusik vil blive repræsenteret med Niels Viggo Bentzons »Variazioni breve« for orkester med Lavard - Friisholm som dirigent og Koppel-Kvartetten vil udføre Vagn Holmboes strygekvartet nr. 3. Vi takker Undervisningsministeriet for tildeling af 2.300 kr. til bestridelse af udgifter til rejse og ophold for de nævnte kunstnere samt for en repræsentant fra Det unge Tonekunstnerselskab til at deltage i de un(ler musikfesten stedfindende delegeretmøder.

I samarbejde med forskellige andre organisationer har der i Musikkonservatoriets sal været afholdt studieaftner med foredrag og grammofonplade,gennemgang af en række fremtrædende nyere værker. Gunnar Heerup har talt om Schostakowitch' »Sangen oni Skovene«, Hans Erik Deckert om Strawinskys symfoni og messe. Alban Bergs opera, »'Vozzeck« har været gennemgået af J£irgen Balzer, Jan Macgaard har talt om »Den sene Carl Nielsen« og Vagn Holmboe har demonstreret optagelser af folkemusik fra Balkan.

Dansk Musiktidsskrift er i 1952 udkommet med 10 numre med Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistforening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende institutioner. Af disse 10 numre er de 4 udkommet som internordiske publikationer under titlen »Nordisk Musikkultur« og automatisk indgået i ethvert abonnement på Dansk Musiktidsskrift. Hovedredaktionen og fremstillingen af disse nr.

har i 1952 ful

idet sted i Stocklioln), men er for indeværende årgangs vedkommende overført til København. Med udgangen af 1952 har der fundet et redaktørskifte sted, idet Vagn Jensen er indtrådt i Frede Schandorf Petersens sted som medredaktør i samarbejde med tidsskriftets hovedredaktør Sigurd Berg. Vi takker alle de herrer for det store og udmærkede arbejde, (ler har været gjort både for at hævde bladets niveau og for at stabilisere dets økonomi.

Selskabet har ved formanden været repræsenteret i forskellige udvalg indenfor Musikrådets virksomhed.

Der har siden forrige sæson været en medlemsafgang på 52 og en tilgang på 33, således at medlemstallet for tiden er 544 mod ifjor 563.

Som følge af det tilbageblik, der altid ligger til grund for en årsberetning vil vi udtale vor hjerteligste tak til Undervisningsministeriet og til Den kulturelle Fonds bestyrelse for ydet tilskud til selskabets drift. Vi takker RODA både for tilskud og for de overordentlig fordelagtige vilkår, (ler altid bydes os ved arrangement af vore koncerter. Vi takker direktionen for Det kgl. Teater for adgang på lempelige vilkår til opera- og balletforestillinger. Vi takker Statsradiofonien for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver og vi takker fru Foberg Petersen for udmærket hjælp med tilrettekegningen af vore koncerter. Vi takker statsautoriseret revisor Steen Hansen for revision af regnskabet - og tilsidst beder vi alle, der har medvirket ved vore koncerter, modtage vor hjerteligste tak for h-,,er enkelts bidrag til den forløbne sæson.

GENERALFORSAMLINGEN

d. 28. april 1953

Efter at formanden havde aflagt ovenstående beretning, fremlagde Buchter-Larsen regnskabet, som godkendtes. Flemmin11 Weis blev med akklamation genvalgt som formand og de efter tur afgående bestyrelsesmedlemmer, Niels Viggo Bentzon, Jan Maegaard og Leif Thybo genvalgtes. Som suppleanter valgtes Vagn Jensen, Peter Weis og Svend Westergaard og til revisor genvalgtes H. C. Steen Hansen. Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse vedtoges eenstemmigt. Diverse forslag fra flere medlemmer vedrørende ændringer i koncertarrangementerne blev taget -til overvejelse af bestyrelsen.

Generalforsamlingen blev på grund af højesteretssagfører Helsteds bortrejse ledet af 1,-~ndsretssagfører Steffen Ileering.