Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 03 - side 60-61

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

INTERNATIONALE MUSIKKURSER

NTERNATIONALÆ, Arbeitsgenieinselia-ften und Soninw-'r~Kurse (le.,, i flistitutes fdr Musikererziehung auf Schloss Weikersheini, Bad Mergentlieinier: Jugendniusikwochen, juli/august 1953. 1 løbet af sin 5-årige eksistens har (let tidligere Wili-tenibergiselie Jugendsymplionieorchester i stigende grad helliget en v.,,esentlig del af sit arbejdsprograiii. til (let internationale saniarbejde, således at institutionen. nu. o-så har 0111døbt sig til »Europliiiselies Jugendsymplionieoreliester e.V.Sitz Stuttgart«. I eentruni af dets opgaver står (le årlige sonini(,,rkurser og det arb(- _~idsf,,,ellesskab, der inanifesterer sig i en række offentli..

_,e koncerter i Bad 'Mergentheini, på Selilo-ss Weikersheini, i WU1-zburg og andre byer. lår er den pædagogiske del tilrettelagt nied nogle niesterkurser i fløjte (]Rene le Roy), violin (Robert Soetens, Denes Zsigniondy), cello ~Patil Tortelier) foruden kaninierniusikklasser for strygere (Aug. H. Bruinier) og blæsere (Rene le Roy) sanit et interpretationskursus for pianister under titlen »Die Entwieklung der Sonatenforni« (Dorel Handman). Orkesterskolen ledes ,,if Riehard Engelbreelit og Jacques Pernoo. Tilnieldelse inden 15. maj til Sekretariat des Europliischen Jugend-Syniplionieorchesters, Wildparkstrasse 57, Stuttgart W, Deuts-chland.

En verdensfest for folkedans og folkeniusik afholdes under International Folk Musie Couneil's ,auspicier i Biarritz (Frankrig) og l'aniplona (Spanien) fra 9.-15. juli. Fortiden (le officielle friluftspr,-æstationer vil (ler blive arramæret dans for alle gæsterne, ligesoni (le traditionelle festligheder soni Bastille-dagen og Set. Firmins (lag vil indgå i - arrangementet. Sanitidig afholder IFNIC sin (3. årlige konfe-rence, hvor bl. a. forholdet inellein folkemusik og populærniusik vil blive drøftet. Et andet einne er »Folkemusiken i opdragelsen«. N«ærinere oplysminger kan fås ved henvendelse til iiiiss

Karpeles, Honorary Seeretary, International Folk )dusie Couneil 12 Clorane Gardens, London 'N. W. 3.

* I Kerkrade (Holland), verdens ældste inineby, afholdes til august 195!~ »Muziek Olympiade«, hvor s~,infoniorkestre, fanfare-ogharinoniselskaber fra hele verden konkurrerer om pristidniærkelser, udsat af konger og andre statsoverhoveder, ininis-tre o,,, kommun-alembedsi-mænd. De musikalske væddekampe udspilles i en koncertsal til 8.000 personer, hvorfra adskillige radiostationer vil bringe transmissioner. Ligesom i 1951 indbydes alle udenlandske inusikselskaber gratis, kun udllifterne til rejsen ,;k,,-il livert enkelt selskab selv betale. Nærinere oplysninger kan indhentes

hos J. J. Seholtes, Algenleen Seeretarias, Hoofstr. 46, Kerk ra d e, N e d e rl a n d.

* I fortsættelse af den nationale korkonkurre.nce i fjor afholder Associazione Amici della Musica di Arezzo til minde om den middelalderlige musikteoretiker Guido di Arezzo internalional korkonkurrence i hans toseanske fødeby. Ethvert ikke-professionelt kor (niands-, kvinde- eller blandet) med fra 30 til 50 medlemmer k-an deltage efter nærniere regler, soin forskrives fra »Aniici della Musica« presso l'Accadeniia di Lettre, Arti e Seienze F. Petrarea, Via Alber,gotti, Arezzo, Italka.

For tredi(,, gang, afholdes i Helsinki »Sil)elitis-festi'~~.,,il«, i perioden 10-18. juni. Foruden en i-,,.ekke -,if Sibelius' hovedværker fremføres i koncertsal konipositioner af Uuno Klanii, Leevi Madetoja, og Selim. Palnigren, op, n N-ere finsk inusik præsenteres i gr,,

g iniinofon- og båndoptagelser. Bl,andt (le medvirkende dirigenter og solister er Nils-Erie, Fougstedt, Tauno Hannikainen, JLISSi Jal.as, Leopold Stokowsky, Sylvia Aarnio, Jorma Huttunen, Cyril Szalkieviez oll Eniil Telniail ~, i.

* Den hollandske Badio-union afholder fra 15. juni til 12. juli i Hilversuin et dirigentk Ur SUS, hvis kunstnerisk- pwdagogiske ledelse er lagt i liænderne på Paul van Kempen. og Garlo Zeechi. Kurset indbefatter 5 forekesnin,,,er over hollandsk musik og over instrunientkundskab ved Willeni Andriessen og Sein Dres(len, ligesom (ler N-il blive gen

t-,

neniført ekskursioner. Prospekt erholdes, hos Stieliting Nederl. Radio Unie. Afd. 'Muziek, Postbus 150, Hilversum, Nederhand.

*'N

Med en koncert på Kapitoleuni li"",~ir il-lan i Boni indle(it festligbederne i anledning ,,

300-året for Are,,angelo Corelli. I samme anledning er der i (let hus, hvor komponisten i 1713 endte sine (lage, indmuret en Inindetavle.

* Patil v,,an Kenipen er udil.,evnt til generalinusikdirektør f. statsteatret i Brenien. Han forts,-etter imidlertid sit lederskab i Hilver-suni for det derværende Philharmoniske radioorkester.

* Dinitri Mitropoulos og Ne-,v York Philharnionie Orchestra, har modtaget en diseophil udmærkelse i anledning af grainniofonoptagelsen af Darius 'NU1li,,,i.uds opera »Christophe Colombe« (Columbi,""l!).

* Walter Gieseking er blevet ridder af (len franske æreslegion.

* Den anierikanske komponist Alexies Haieff har fået tildelt R-achmaninoff-prisen i koniposition for sin klaverkoncert, der uropførtes i noveniber ifjor af I,eo Sinit ined Boston Syniphony Orchestra, under Charles Muneh,

* Deii osirilske 1)rivattolvtomali~;t M,,itillias H,,iuer, soiii deii l9. iii,arts fylflte 70 hæ-(li-es mi(Ici NViellei-Musil~-~~-oelleil i Julli ille(1 urol)førelsen 'af sit nyeste værk' »Der Meiischen Weg«, en k,,-iiitate i 5 dele efter tekster af H,51derlin for soli, kor og orkester.

All)an Bergs »Wozzeck« ble~,' en sådan sukces, for Teatro, Co Ion i Buenos Aires, at Karl B,51ini s

,kal gentage opførelserne i den kommende sæson, der desuden bl. a. vill-)ydepå-'~vlilliauds»Clii-istoplie Colombe« og Bartóks »Herzog Blaubarts Burg«.

* I (,ieiiua har (len hollandske koniponist Henk Badings opnået en anon,ni sukces ved at ud~ mærke sig til »P,,igaiiini~priseii«. Ac.adet- nia fliternazionale di Musica havde som bekendt udskrevet en konkurrence om et stykke musik forsoloviolin o-,dommer

I `_1

komitéen, bestående af Darius Milliatid, Florent Selimitt, Clau(le Delvincourt o-, Geor«se Enesco udvalgte to værker, som (len 5. inarts præsenteredes ved en offentlill koncert. Da man ål-)nede navnektiverten for det vindende st

ykke, viste ni,---e-rket »Sol, Re, I-a, Mi«, at dække over Henk Badings --- der også viste sig at være konipoi-iist til (let 2.-1)ræinierede arbejde.

Saminen med Juriaan Andriessen, Seni Dresden, Cor de Groot, Karel ~Mengelberg, Antlion van der Horst og Herman Strategier, er Badings nu igaiig med en serie variationer over en gammel. hollandsk folkenielodi på bestilling fra Holhand Festival-koniitéen. Desuden har (len Nederlandske Radiounion bestilt en salinesyn-ifoni for kor og orkester hos Badiiigs til samme lejlighed.

* Staatstlieater Bratinschweig

~1

har uropført Kurt Stiebitz' opera »Die F'e Lierprol)e«.

* Frederie. Deli LIS' efterladte opera -,~lriiieliii« uropførtes i Oxford under Sir Thomas' ledelse.

* Carl Orffs seneste væ rk, (len bayeriske skælmekoniedie »Astrutuli«, vil blive præsenteret til efteråret i Milnelien. Det (ti-ejer sig soni en talt koinedie ined tillderla,st rvtinernelodik. --

s.,,1111111e11 IM-ld Nveriler 1-,,,gl Z, der i (Jelille. forbil-idelse ol)trædel. .""olil lil:)I-(,ttisl, ""n.1)ejder 0i-ff for tideii 1),-i cii ~,,Abstrakt Oper Nuiiiiner 1«, der skrives -til Hessischen Rundfunk. Den nye radioopera uropføres (len 28.junived afslutniiigen af Frankfurter -~Musiktage.

* I SCid-,,vestfunk-Studio, Baden Baden er Hugo Herrnianns kaminerniusikværk »Die Verktindigung« (efter Rainer Maria Bilkes (ligt) blevet uropført. Hans violinkoncert, (ler blev ødelagt under krigen, er efter en rekonstruktion blevet genopført i Stuttgart og vil desuden blive spillet i Mdnchen og Reutlingen.

* Bachchor Mdlilhausen i TC1bingen har førsteopført Franz Zeilinurs kantate »0 Land, Laiid, Land, hóre des Herren Wort« for børnekor oll orkester.

George Balanchine planlægger

~, ~__1 en fremførelse i New York af Gottfried von Einems ballet »Pas (le Coeur - Tod und Atiferstehun- , eiiier Ballerina«.

* Den nydannede internationale organisation for Radio og Fjernsyn kan allerede se nogle resultater af sit arbejde på udvekslin-, af kulturelt værdifulde udsendelser. Således liar ameri,kanske radiostationer udsendt ikke mindre end 13 uforkortede klassiske dramaer med skuespillere fra Coinédie Fran~aise, og (ler plankegges nu båndoptagelser af moderne fransk musik uii(ler niedvirken af koinponisteriie Honegger, Xlilhaud, Messiaen o-, P,ulenc.

* NWDR-udsendelserne »Neuen NVerkes« har bragt to uropførelser til tekster af Garcia. Lorca. Det drejer si-, om (len i Paris levende spanske komponist NMauric Ohanas inusik til »Llanto por Ignacio, Sanchez ~.,,lejias« om tyreflægteren, (ler efter sit conie1)ack blev dræbt i arenaen, ogs (len italienske koi-riponist Luili Noiios »Romance de ha Guardia Civil Espanola«, balladen om ci~,il""arden.

Alexandre (le Spitzinfillers kl,averkoncert »Concert dans l' esprit Latin« uropførtes i Paris (len 9,. februar af Nationalorkesti-et mider Tomasi ined Jeaiine

M,,,melion s(m solist. Værket ~~il i s0111111c1. blive spill(.1 ve'(l 1,1e1-e iffleriialioiiale intisikfeslei-.

* Igor Strav,,hisl~v har skre~et et nyt,

"" k.,,unnier111LISikværk, en

septet for klarinet, horn, fagot,

N,iolin, bratsch, cello og klaver

(eller Koinponisten

har iøvrigt netop sluttet kontrakt

ined Phil adelphia Synipliony Or-

eliestra om 6 russiske koncerter,

hvor han bl. a. vil dirigere

Tsch,,aikowskys store symfonier.

* G'Uinter Raphael, (ler den 30. april fyldte 50 år, har fornylig afsluttet sin 5. symfoni.

* Joliannes Driessler's sidste værk, hans opus 27, er en klaverkoncert, tilegnet piaiiistei-i Erik Then-Berg.

* Seala-operaen i Milano har engageret Herbert von Karajan til en'ny opsætning af »Hoffmanns eventyr«. Den kendte dirigent havde fornylig på saninie scei-ie sin debut som instruktør ved førsteopførelsen af Carl Orffs »Trionf i«.

* 4rneriean Sewidinavian Fozzn-

dation Musie Center vil for frem-

tiden i »Ne,,N,s of Denmark«, ud-

,sivet af Danisli Information Of-

fice, New York, bringe en kvart-

årlig oversigt over opførelser og

,,uffiet vedrørende skandiiiavisk

musik i I ' 'SÅ.

* Til fordel for genop1)ygningen af Wiener Staatsoper har den verdensberømte sopran Ljuba _~Vleitscli påbegyndt en »coast to c,D.,,i.st«-totiriie gennein USA.

* Til 's tø tte for genol)l)--niiiigen

af Berliner iilliarmon li ""a r

ie

ERP-ministeriet i Bonn bevilget en kredit på 2.000.000 D..M.

* Til lijælp ved kroniiigsfestlighederne i Loi-idon liar Kirsteii Flagstad iiid'villiget i at sviige

SIDSTE

* 1'he IIollan(1 Feslivul har i

(le sidste 3-4 år oparl)ejdet en

førende plads i (le niange euro-

1),wiske musikfestivals. På trods

,tf (len store naturkatastrofe, der

ranite (let smukke land i foråret,

har (le energiske og niusikbe-

g hollændere (log for-

,,ejstrede

nlået at tilrettelægge (let hidtil største o,, bedste program, vi e n d ii ti I ia i- ,, e t. S e a n n o ii c e ii s. 4 8.