Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 04 - side 92-95

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Be g

* Ved Den kgl. Ballets gæsteoptræden i London d. 10.-23. august bestod repertoiret af følgende balletter: Konservatoriet, Napoli, Aniors og balletinesterens luner,Qarrtsiluni, Et folkesagn, Graduation hall, Ronieo og Julie, Coppelia og pas des deux af Nøddeknækkeren.

* Lektor Frithjof E. Rossing fra Tønder statsskole er blevet rektor ved Sangskolen i Hindegade.

Ved optagelsesprøven til Det z:,

kgl. Teaters operaskole er føl,,,ende aspiranter optaget for det kommende skoleår: Kirs-ten Hermansen (elev af Holger Byrding), Agnes Lønskov (elev af Else Schiøtt) o-, Lisa Panduro (elev af Magnus Andersen).

* Den statsprøvede musikpædagogiske eksamen i klaver er bestået af Edel Eising og Johan

t,

nes Vaabensted.

* Musikpædagogisk eksamen i

Århus, juni 1953: Klaver: Henry

Honoré, Århus, Agnes Molbech,

Århus, Karen Margrethe Neer-

mann, Ryslinge. - Violin: Anne-

n

marie Jepsen, Århus.

* Organisteksanien ved Det kgl. danske Musikkonservatorium blev i juni bestået af: Henning van Acker, Iminanuel 0. Hansen, Carsten E. Hatting, Ingeborg Mørck, Ove Kjær Nielsen og Henning Wesch. - Ved Det jyske Musikkonservatorium bestod Poul Erik Thomsen.

* 3. regiments musikkorps er flyttet fra Randers til Viborg.

* Organistudnævnelser: Hans Larsen Brønshøj kirke; Erik Hansen, Johannes Døbers kirke, Kbh.; Gunnar Frello, Set. Jørgens kirke, Svendborg; Mogens Mogensen, Maribo Domkirke.

* Den udvandrede Poul Gnatt li,ar nu startet sin egen ballet i New Zealand, »Tlie Poul Gnatt ,md New Zealand Ballet Conip,,,iily«. Ved preini&ren i Playhouse Theatre i Auckland op

f ørtes seks balletter, hvoraf Gnatt selv havde skabt koreografien til (le fire: »Valse triste« (Sibelius' inusik), »Dance without tears« (i stil nied »Konserv,atoriet« o,, »Etude«), »Round z,

the Continent« U samarbejde

ined Doreen 0'Leary) og »Fun-

fa,ir« (en IØSSIUDPC11 spøg, hvor

Gnatt selv præsenterede sin

trommedans fra »Graduation

B.all«). løvrigt ,arbejder Gnatt i

kompagniet sammen med flere

kaiidsmæ.nd: Johannes Nielsen,

grundhæggeren af Odense Folke-

musikskole, Aage Nielsen, fliv.

koncertmester ved Odense by-

orkester, o,-:,,, saminen. med 17iggo

Pedersen, også fra Odense, har

danskerne nu i Auckland grund-

kagt »Thc "".INortlishore Seliool of

Music«. Foruden en inængde

z,

andet arbejde som balletinstruktør har Gnatt sin private danseskole »New Zealand Ballet Academy«, hvor lian underviser 200 elever.

* Dirigenten Aksel W'ellejns er fra 1. september ansat soni 2. k,apelinester ved 0dense f3yorkester.

Udmærkelser og legater

Domkantor, prof. Emilffis Bangert og doniorganist Påll Isólfsson, Reykjavik, er begge udnævnt til riddere af 1. grad af Dannebrog.

* Kgl. kapelmester Johan l Ige Knudsen, kgl. kammersanger Holger Byrding og konstitueret balletmester Niels Bjørn Larsen har modtaget henholdsvis konimandørkorset, officerskorset og z,

ridderkonset ,tf Oranie-Nassatiordenen.

* Pkanistin(Ien Grethe Gylden, sangerinden Lisbeth Knudsen og kgl. koncertniester Eyvind Sand Kjeldsen har lwer niodtaget 1000 kr. af Eninia Ikerentzens legat. Sidstnævnte har tilli-e fået tildelt et af eleti frailske stats stipendier.

* Radiosymfoniorkestret har fra Esso-fondet modtaget. 5000 kr. til sin koncertrejse til Holland.

* Axel Agerbys inindelegat cltildelt organist Gunnar ]'h. Aabel.

* Kgl. balletdanserinde Elin Bauer har modtaget en portion af C. W. Strandes legatfond.

* Lange-Mfiller-stipendiet på 1000 kr. er iår tildelt koniponisten Jens Bjerre.

* Sangeren Poul Hansen har modtaget 1000 kl-. af Irgens Bergh og hustrus kulistnerlegat.

* Solistforeniiigen af 1921 har tildelt pianistinden Ellen Nielsen Julius Skrikes legat og koncertsanger Frode Madsen årets rejselegat.

* Komponisterne J. L. Emborg og N. 0. Raasted har fået deres ydelser fra finansloven forhøjet fra 1200 til 1800 kl-.

Tipsmidlernes fordeling

Hidtil har byorkestret i Århus modtaget 120.000 kr., i Alborg 60.000 kr., i Odense 70.000 kr. og symfoniorkestret i Sønderjylland 30.000 kr. Men de fire orkestre kan ikke længere klare sig i-ned disse beløb. Et nedsat udvalg har foreslået ministeriet, at der yderlipere bevilges 80.000 kr. til dækning af underskudet, samt at de tre byorkestre får hver 35.000 kr. mere og det sønderjyske 30.000 kr. Ministeriet vil dog ikke gå med til mere end at give de tre byorkestre hver 30.000 kr.

Til almindelige musikformål foreslås i år 290.000 kr., hvoraf man vil anvende 5000 til afholdelse af en Carl Nielsen- fest, yde Det kgl. Kapel 10.000 kr. til en koncert med en særlig tilkaldt dirigent. Holger Nehammer skal have 1000 kl-. til en kammermusikuge på Hindsgavl, prof. Finn Høffding 5000 kr. til udgivelse af et musikpædagogisk værk »Via Nova«. Til unge tonekunstnere får musikrådet 15.000 kr. at fordele, og derudover ydes der en række beløb på 500-1200 kr. til organister landet over.

l september sØges fØlgende legater:

Inden 15. sept.: 0,,,erretsassessor Victor Andræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels llemniiiigsens,. 10, l~bh. K. (Skema).

- : Julta Bojsen-Møller's legat- (Til kvinders uddannelse). Samme sted. (Skema).

- : Particulier Carl Olat) Møller's legat (til mandlige orkesterniusikere). Danniarks tekniske Højskole. Ø.Voldgade 10, opg. N., Ebh. K. (Skenia).

Inden 1. oktober: Carlsbergfondel (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 3,5, l~bh. V. (Skema).

- : Enkefru 31elle Caihrine Raarup's mindelegat. Ors. Vald. 1~oefoed, Amagertorv 2-1, Kbli. K. (Skenia).

- : Rundskuedagen's studielegat. (Ansogningsfrist skiftende. Se herom i rundskueheftet).

- : Overauditør Julizzs Skrike's stiftelse. Storm,. 122, Kbh. K. (Skema).

- : Kaptajn Testinan og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse). - Lrs. Ingeborg Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

- : Overretssagfører L. Zeuthen's mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

(Skema).

Runde fØdselsdage

September

2.: Musikdirigent Georg Mad-

sen, 60 ål-.

3.: Komponisten, kammerherre

Harding Sonne, 70 år.

4.: Operasan 1~ er 0110 Steen-

berg, 60 ar.

11.: Koncertinester Poul 1Vin-

ther, 50 ål,.

14.: Operarepetitør Povl Ingers-

lev-Jensen, 50 år.

24.: Komponisten Edvard Brink,

70 år.

Koncertsanger Carl Frederiksen, 70 år.

25.: Organist Peter Thomsen,

60 år.

DØdsfald

Pianistinden Anna Schytte, 15. marts, 72 år.

Trompettist Martin Nielsen, Randers, 6. april, 76 år.

Musikpædagogen Vitus Rathsach, 13. m aj.

Musikdirektør Anton Schinidt, Brørup (medd. 15. maj), 78 år.

Kgl. balletdanserinde Lise Henrikseiz, 22. maj.

Musiker Bernh. Ja Lvorsky, Aalborg, 28. maj, 68 år.

Musikforlægger K. Feldbeck

Christiansen, 28. maj.

Sangpædagog Eliza Thannun?,

10. juni.

Musikpædagog Ebba Theisen,

15. juni, 69 ål,.

Pianist Palle Rasinusseiz (aniii.

16. juni).

Organist Julius Foss, 23. juni,

74 år.

Komponisten Laurit-"" Hovolt, 2.

juli, 69 ål-.

Kone.ertsangerinde Ingrid Lap-

sen (anm. 6. juli).

Trompettist Peter Munkvad,

Aarhus, 17. juli, 69 ål-.

Organist Thorvald G. Nielsen,

20. juli, 84 ål,.

Musiker Marius 17. ~1. J. Lennø

(anm. 5. atig.).Carl Nielsen-citatet på lederpladsen (s. 73) er hentet fra Axel Kjerulfs interview i an~

ledning (tf komponistens 60

årsdag (»Politileeiz« (1. 9. no

veinber 1925).

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Nørre

gade 18, 2. sal, 1~øbenhavn K. Tlf. Palæ

5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdag kl.

10-16. - Sekretær og juridisk kon-

sulent: Lrs. Steffen Heering, Rådlius-

stræde 1, København K. Tlf. Central

2270 og Palæ 7576.

GENERALFORSAMLINGEN

i Dansk Tonekunstner Forening 30/4

Formandens årsberetning:

I det forløbne år har foreningen haft

den sorg at miste 29 medlemmer, nemlig koncertsanger Max Freuler og violinbygger Rnud Hjorth.

I årets løb har fremdeles enkelte af

foreningens medlemmer udmeldt sig af denne, således at medlemstallet pr. dato udgør ca. 210.

Fra staten har foreningen som sa--d

vanlig modtaget et tilskud, stort 400 kr., medens justitsministeriet til musikrådets kontorhold har tilskudt 900 kr.

Fra Den kulturelle Foiid liar forviiingen i 1952 soin sa,dvanlig haft den glæde att niodtage et tilskud på 2.0(0 kr. til sin alniindelige virksonilied.

Som arv c.~tcr fruken Teela, Remile har foreningen niodtaget 1.800 kr. Beløbet er testeret foreningen til fremme af

' dens forniål til minde oni niange, store og snitikke oplevelser, soni frøken Rennic selv i sin tid har haft på koncert-trib-tinen.

Af miderstottelsesfonden har el e r des-s-a,rre kun kunnet. uddeles 900 kr. i understøttelser, idet foreningen ikke har modtaget tilskud fra Warburgs legat og Journalistforbundets Rundskuedag. Der er (log håb oni, at sådanne tilskud igen kan opnås.

Musikrådet har i (let forløbne år haft en laiig række sager til behanclling.

Rådets udvalg for niusikudøvelse, der nied enkelte undtagelser har lioldt niøde liver uge, har således. behandlet !alt 5-18 sager vedrørende arbejdstilladelse til udenlandske kunstnere og 42 sager -,,edrørende danske kunstneres indkøb ,tf udenla!idsk. valuta.

Udvalget for alinindelige sager har behandlet jalt 47 sager, hvoraf størstedelen er oversciidt rådet -til udtalelse fra undervisningsniinisteriet.

.Musikr,ådet er indtrådt i Sanwirkerå,fet fol- dansk Kullurarbejde i Ud

landel o,' er fortsat dansk natlonalkonii.té under (let internationale nitisikråd.

Dansk 'Musiktidsskrift er soni hidtil blevet tilsendt foreningens nicelleminer soni medleinsblad, niedens

foreningen ikke i 19,52) har set sg i stand til at yde noget tilskud til propagandaugen for (len levende niusik, som imidlertid fortsat liar foreningen støttet på anden niådc.

Sine repræsentive forpligtelser har foreningen soni sædvanlig opfyldt N-ed afsendelse af lykønskninger og blomsterdekorationer til j Libil-a----er, fødselsdage ni. ligesom den har lizædret afdøde N-enner oll medlemmer nied k r a li s c.

Je,,, kan ikke Sl Utt C, denne beretning Liden, at bringe en tak til de niange private såvel soni institutioner, (ler i det, forløbne år har støttet foreningen. Fcirst og frciiinicst takker jeg Det kgl. Teater for, at (ler soni s,,edvanlig er gi-,,et rnedleninierne adgang til tcatrets niusikforestillinger, 11gesoni jeg bringer Statsradioronlen foreningens bedste tak for (le billetter til torsdagskoncerteriies generalprøver, soni nicdleninieriie også i år har kunnet erliverve.

Til bestyrel:sen nyvalgtes koncertsanger Anders Brenis i stedet for afdøde koncertsanger Max Freuler. Alle øvrige valg var genvalg.

Musikpædagogisk Fo7ening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-11 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, J~øbenhavn l~. Tlf. P«-ake 1912. Postgirokonto 26 284, »Musikp,-icdagoglsk Forening«, l~obenha N-n F. Forinand: Povl Hanibul-gel,. Næstforinand: Niels Borre. Sekrehvr: Ilse Jleyer, Upsalagade 1, J~bli. Ø. Telf. Øbro 1787 v: Kasserer: Kjeld Megersalini. Juridisk ]consulent: Ors. Olio Fabricius, Vestre Boulevard 42, I~øbenhavn V. Tlf. Centnal 8178.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Haninierensgade, 3, 4. s.-il, København K, Tlf. Byen 726. Postg~rokonto 3.174. Fornzand: Fleinining Weis, Gotfred Rodesvej 90, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Tealertelefon: Palæ 6932x, forestilling,,sdagen. kl. 15-1,5,20. Anniodning oni legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret nied ved1,agt frankeret konvolut nied egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyl(les det, at der er helt eller ntesten udsolgt. Heller ikke N,cd »næsten udsolgt« tilsted-- teatret Du T b.illetter.

Tilnielding angående prøve til uiig aften inå foretages skriftligt til kontoret inden 5. septeniber.

Carl Nielsen-nyhed

CARI, NIELSEN: Sidskensang (Emil

Aarestrup) for kor a cappella. - Skandinavisk Musikforlag, Købenli av ii l9 5:3.

Skrevet så tidligt solil 19,06 til

Cæciljaforeilingen på Frederik

Rungs opfordring står dette lille,

muntre korværk i-ned (len ejen-

doninieligt lyse bes,--etning (sopr.

I, Il, alt ' tenor) vældig friskt og

meget særpræget i forliold til

den tids gæiigse a cappella-stil,

som det do, naturli-rvis ikke

er ganske upavirket ,if. I senere

v,--,e,rker udkrystalliseres Carl

Nielsen-præget tydeligere og re-

nere, nien kommer da til ,,en-

,,eld på grund af lians store fol-

kelige korproduktion (og ikke

mindst (le utallige iiiere eller

min(Ire taleiitfulde efterligiiin-

ger) let til at virke kliché-agtigt

-- til tider ii,---tsteii irriterende.

Dette irritatiowsmoment fiiides

ikke i Sidskensaiigeii; lier er

lian endnu i færd ined at udvikle

sin stil, o Y alt er friskt, nyt og

sp,,,ændende -og behageligt upa-

virket af La Lib.

Ejeiidoninieligt, at denne fine konipositiwi ikke er blevet udgivet for niaiige ,ir siden. fin.

For at iniodekomine deii iiaviilig i Storbrittaiiien stærkt stigeiide iiitei-esse for Carl Nielseii liar I,denrigsmin. pressebureciti udseiidt en pjece på enlelsk oni kompoiiisteil, »Carl Nielsen

The Dunish Composer«.

Musikkritikeren Frede Schan«Iorf Petersen giver cii oversigt over Carl Nielsens liv o-, en bedøriiiiielse ,if li«Ins musikalske hidsats. H,,_-eftet iiideliolder desudeii eii del fotografier, livoraf nogle ikke tiffligere liar været

t,

offentliggjort, o,, der er også blevet plads til eii fuldstændig fortegnelse over samtlige Carl Nielsens værker ined angivelse ,if respektive forlag og grammofonselsk,aber.

Pjecen, der er tr N,kt i 15.000 eksemplarer, vil blive fordelt gennem Danmarks repræsentationer i udlandet. Når pjecen udsendes netop nu, er det med tanken på (len fornyede interesse, som Carl Nielsen~festivalen 31. ,aug-4. sept. vil vække om vor store musiker.