Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 28 (1953) nr. 05 - side 113-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg

* Efter konkurrence er basunisten Svend Aage Nielsen blevet ansat i radiosymfoniorkestret.

* Henning Bro Rasmussen er blevet magister i musikvidenskal) ved Københavns universitet.

* Organistudnævnelser: Jørgen Berg, Københavns domk. (fast organistvikar) og Mogens Errit-øe, Ordrup Kirke (Gentofte kommune) .

* Violinisten Ejvin Andersen har startet »Skolen for gammel musik« i Vartov. Skolen skal fortrinsvis beskæftige sig med musik fra før 1750. Foruden Ejvin Andersen selv, der underviser i vokalmusik, musiklære og barokviolin, underviser Ulrich Teuber (musikhistorie), Dagmar Schou (stemmedannelse), Kjeld Mardah~1 (blokfløjte og tværfløjte), Hans E. Deckert (viola da gamba), Tage Nielsen (lut og gitar) og Charles Olsen (harmonilære og kontrapunkt).

* Harald Landers og Knudåge

Riisagers ballet »Etude« har si-

den førsteopførelsen i november

ifjor og indfil udgangen af juli

iår været o ført 22 gange på

p z,

Pariseroperaen og vil i dette efterår runde sit første jubilæ.uni. Det må siges at være en usædvanlig stikces.

k"",* Som tidligere meddelt vil WVs redaktører efter 1. november iår være at træffe hver onsdag kl. 11-13. Hermed bortfalder den tidligere træffetid om torsdagen.

l l

* Da dronning Juliane af Holland i maj besøgte Danmark, skænkede hun kong Frederik 10 partiturer til *endnu ikke udgivne orkesterværker af samtidige hollandske komponister sammen med en facsimile af Mozarts »Galimathias Musicum«, hvortil originalmanuskriptet. findes i Haag's bymuseum.

* Dansk Komponist-Forening har flyttet sit kontor til Kronprinsessegade 26, sidebygningen, 1. sal. - Telefonen er uforandret. PAlæ 5405.

* Dietrich Buxtehudes klaverværker er kommet i nyt oplag hos Wilhelm Hansen og dermed trykt i 15.000 eksemplarer. Det er noget af en sensation at et så specielt værk er kominet i så stort et oplag, men det skyldes også at udlandet har vist stor interesse for værket.

Udmærkelser og legater

* Den kulturelle Fond's hæderspris for 1953 er tildelt violinisten Emil Telmanyi med 2000 kr. - Den 31. august modtog Telmanyi tillige Carl Nielsenpi-isen.

* Pianisten Niels Prahl har modtaget 3500 kr. af kontorchef Anderssons og hustrus legat.

* Helge Nissens mindelegat er tildelt operasangerinden Lise Andersen med 700 kr.

* Komponisten Oscar Gyldmark og kapelregissør Hans Madsen er udnævnt til Riddere af Dannebrog.

* Komponisten Povl Rovsing Olsen har haft tildelt et ophold på San Cataldo i eftersommereii.

LegatansØgninger

Inden 1,5/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsraad Nicolai Petersen og Huslru. Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshj,ælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. E. (Skem a).

- Peler Schrams -t.

lega ors. NIald.

Koefoed, Ainagertorv 2-1, Kbh. K.

(Skema).

- : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for :,,eldre ugifte kvinder). Lrsf. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/12: Kompon-Ist 1~rits Åndersens Legat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

: A. P. Berggreens Legat. (For mus ikere, der har virket indenfor kirk(--og folkesangen). Konsistorialkontoret, Universitetet. Kbh. K.

- Robert Henriques' '~Nfindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-I,'orening). Vendersgade 23, Kbh. K.

: Hans Lunds Legat (for ældre musik- (i k k e sang-)læ-rere). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

- : I,""endelia Nyelands Legat (for sangog musiklærerinder over 45 år, ugifte eller enker). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skenia).

- : Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Geelsskovvej 39, Lyngby.

DECEMBER:

Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. V.

- : Etatsraad Isue Salonzon Salonzonsen og hustrus mindelegat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, Vester Boulevard 36, Kbh. V.

- : Oberst, baron Gustav Wedell Wedellsborg legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jørgen. Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. kapel. og disses enker). Kgl. koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Inden 31/12: Enzil Bangs mindelegat. Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Geelsskovvej 34, Kgs. Lyngby.

- : Peter Fyhns mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonoiniske forvaltning. (Skema).

: Enkefru Aiiiia Ida ,Valvine Petersens legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, Vester Boulevard 36, K bh. V.

: Organist J. 31- Zeises legat (for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, (Skema).

- : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/juli). Kontorchef M. P. Ejersgaard, Vodroffsvej 49, Kbh. V.

JANUAR:

Inden 5/1: Direktør Th. Thrane og hustrus legat (for pianistinder under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard 36, Kbh. v.

Inden 15/l: Danmark-Amerika-fondet. Nytorv 9, Kbh. K.

- : Th. Alfr. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Kronprinsessegade 30, Kbh. K.

(Skema).

Runde fddselsdage

November

23.: Operasangerinde Anna Ha-

gen, 60 år.

27.: Pianistinden Dagmar Ben-

dix, 85 år.

December

3.: Professor Dora Sigurdssoll,

60 år.

4.: Kapelmester Jens Warny,

60 år.

7.: Komponisten J. Thorvald

Larsen, 60 år.

14.: Operasanger Preben Rov-

sing, 60 år.

23.: Operettesangeren Carl Bris-

son, 60 år.

31.: Fhv. kgl. kapelmusikus Wil-

lian7 Andersen, 80 år.

Januar, 1954

10.: Pianistinden Petra Angelo,

75 år.

16.: Operainstruktør Johannes

Fønss, 70 år.

19.: Organist Edgar Henrichsen,

75 år.

Organist K. Malmstrøm, 60 år.

21.: Organist Inga Graae, 75 år.

23.: Pianistinden Gerda Magnus,

75 år.

Sangeren, hofblikkenslagermester Torben Meyer, 75 år.

26.: Formanden f. Kbh.s Musiker- og Orkesterforen., cellisten Valdemar Rosfeldt, 60 år.

Dødsfald

Dirigenten og tubaisten Albert

Sodemann, 12. juli. 76 år.

Musiker Chr. Jensen, Holstebro,

27. juli. 74 år.

Musiklærerinde Eliza Helmecke

(anm. 18. au.)

I

Musiker Jens K. Bendroth (anm.

20. aug.)

Direktør Kai Friis, Odd Fellow

Palæet, 20. aug.

Operasanger Axel 0. Jensen

(anm. 27. aug.)

Komponisten Aage Emborg, 29.

aug. 70 år.

Violinistinde Kirstine Arnbak (anm. 17. sept.)

Fhv. kgl. kapelmusikus Edvard

P. Nielsen, 30. sept. 79 år.

Musikdirektør Johannes Rasmus

sen, Kerteminde, sept. 58 år. Pianist Jens Peter Larsen, Ring

sted, sept.

Musiker Hans V. Gustavsen, sept.

Musiker William 0. Jacobsen,

8. okt.

Pianistinde Olga W. Henrikseiz,

9. okt.

Musiklærerinde Anna Ellen Emi

lie Hansen (anm. 13. okt.)

Pianistinde Bertha Knutzen, 17.

okt.

Musiklærerinde Ellen Nielsen,

17. okt.

Musiklærerinde Ellen Jensen

(medd. 22. okt.)

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Kronprinsessegade 26, sidehuset, I. sal, Rø

benhavn K. Tlf. Palæ, 5405. Postgiro

konto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. - Sekretær og juridisk kon

sulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-11 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København F. Formand: Jørgen Jersild. Fung. formand: Povl Fledelius. Sekrelær: Ilse Meyer, Upsalagade 1, Kbh. Ø. Telf. Øbro 1787 v. Kasserer: Kjeld Meyersahm. Juridisk konsulent: Ors. Otto Fabricius, Vestre Boulevard 42, København V. Tlf. Central 8178.Musikpaadagogernes tidsskriftslæsekreds - 6. årgang

Nu er tidspunktet inde til enten at melde sig som ny abonnent, eller at skifte tidsskriftsserie,

eller at opsige det løbende abonnement.

1 1953 cirkulerede følgende blade: A Musikpædagogiske tidsskrifter:

Musie in Education (engelsk) 6 gange årligt, kr. 4.50. Berører ethvert problem i musikundervisningen.

Music im Unierricht (tysk), månedsskrift, kr. 6.00. Behandler alle områder af en musikpædagogs virksomhed.

B Almene musiktidsskrifter:

Schweizerische Musikzeitung, månedsskrift, kr. 5.50.

Musica (tysk), månedsskrift, kr. 6.50. Indeholder begge foruden musikorienterende artikler fyldige referater fra musiklivet i henholdsvis Schweiz og Vest-tyskland.

Tempo (engelsk), kvartalsskrift, kr. 3.50

Melos (tysk), månedsskrift, kr. 6Disse to tidsskrifter indeholder udelukkende artikler om nutidsmusik.

C Musikvidenskabelige tidsskrifter:

Music and Letters (engelsk), kvartalsskrift, kr. 5.50.

Musical Quarterly (amerikansk), kvartalsskrift, kr. 7,-.

Noter (amerikanske), kvartalsskrift, kr. 7

- alle med værdifulde artikler samt udførlige anmeldelser af internationalt betydningsfulde bøger og musikalier; Notes og Musical Quarterly tillige af grammofonindspilninger.

D Kirkernusikalske tidsskrifter:

Zeitschrift fiir Kircheninusik (tysksproget, katolsk) 8 gange årligt, kr. 5.50, er organ for Ca-cillafore

ningerne i Vest-tyskland, Østrig og Schweiz og indeholder foruden artikler om kirkemusik omtale af det katolske kirkernusikliv i de tre lande.

31usik und Kirche (tysk, protestantisk), kvartalsskrift, kr. 4.50. - Tidsskrift for tysk evangelisk kirkemusik.

The Anierican Organist, månedsskrift, kr. 6- Med artikler om amerikanske orgler og amerikansk kirkemusikliv.

De anførte priser er beregnet med 6 deltagere pr. årsabonnement og inkluderer omkostningerne til tryksager og startporto. Mindst 4 og højest 7 abonnenter kommer til at deltage i samme serie, og hver enkelt abonnent beholder bladet i 14 dage.

Læsekredsen står åben for enhver.

Alle henvendelser udbedes skriftligt til

Musikpædago,llisk Forenings kontor,

Frederiksborggade 50, K.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodnning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Kammermus!kkredsen indbyder til

10 koncerter

En kreds af kammermusikensembler, fortrinsvis indenfor Statsradiofonien, har følt det som en opgave at give koncertsalens publikum en fornyelse af koncert Programmerne, ved i fællesskab at give en række koncerter, hvor man foruden de klassiske standardvær~ ker vil opføre kammermusikværker med større og mere kombinerede besætninger (bl,,.i-,ser- og strygeoktetter

Du T's medlemmer kan mod forevisning af medlemskort eller anden legitimation, i W'Uh. Hansens billetkontor, Gothersgade 9, købe abonnementskort for kr. 10.- (excl. garderobeafgift) pr. serie (5 koncerter), - til 2. serie inden 9. januar.

I. serie: 10. og 17. oktober, 28. november og 5. december.

2. serie: 16. januar, 6. og 27. februar, 13. marts og 3. april.

Progran7, se gadeplukalerne.

Det unge Tonekunstnerselskabs

koncerter

Selsk.abet vil i denne sæson

præsentere va-,,rker af mindst 14 moderne udenlandske komponister- og 5 danske. Tallet vil formentlig blive endnu større, idet man ved de »Unge Aftener« vil søge at placere både danske og udenlandske nyheder. - Allerede de to nedenfor mæ-vnte koncerter er bemærkelsesværdige.

I. kanimermusikaften afholdes fre-

(lag den 27. noveniber kl. 20 i Hornung

& Møllers sal. Medvirkende: Den tyske

pianist llans Alexander Kaul og Kop-

pel-Imartetfen-

PROGRANM:

Richard Maxfield: Piano Sonata 3 (1950-52).

Peter Racine Fricker (1920): Impromptus op. 17 (1951-52). Hans Alexander Kaul.

Jaln Hamilton (1922): Strygekvartet nr. I op. 5

Koppel-kvgriellen, Else Marie Bruun, Andreas Thyregod, Julius Koppel, Jarl Hansen.

Berndt Alois Zimmermann (1918): Exerzitien 1952.

Serge Nigg (1924): Deux pieces op. 5 (19-17).

Hans Werner Henze (1926): Variationer op. 13 (19,48).

Hans Alexander Kaul.

2. kammerinusikaften afholdes tirs

(lag den 8. decernber kl. 20 i Hornung & Niføllers sal.

PROGRAM:

Jon Nordal (1926): Trio for obo, klarinet og horn.

Wald. Wolsing, Paul Allin Erichsen, Ingbert Michelsen.

Niels Viggo Bentzon (1919) : Variationer for solo-fløjte 1953. Uropf.

Poul Birkelund.

,Maurice Ohana (1915): Sonatine monodique for klaver.

Luig! Dallapiccola (1904): Tre episodi dal Balletto »Marsla« for klaver.

Vibeke Warlev.

Jens Bjerre (1903): »Diapsalmata« for violoncel og klaver. Uropf.

Asger Lund Christiansen, Holger Lund Christiansen.

Jan Maegaard (1926): Sonate for fagot og klaver 1952. Uropf.

Leo Lipschitz og Bengt Johnsson.

Medlernskort giver adgang til koncerterne.