Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 01 - side 16-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Danmark ve Sig Urd Be

efterårsferien holdt gyninasielæ-rerne stævne i København og her kunne (Ir. Højbjerg Christensen forelægge en pædagogisk nyhed af største interesse. Det drejer sig om en forsøgsundervisning, (ler erstatter latinen med et nyt fag, i dette tilfælde Musikkundskab, der skal kunne opgives som hovedfag til studentereksanien. Denne ordning er muliggjort gennem en ny lov, der kom i fjor. Rektor Carl Gad ved Ingrid Jespersens skole fik derved et

imnielt ønske opfyldt, og fem nysproglige gymnasiaster i nævnte .skole valgte efter sommerferien at studere hørelære, harmonilære, kont rapunkt og musikhistorie i stedet for latin. Pianisten Carl Maria Savery er skolens lærer i det nye fag, som naturligvis er valgfrit. iklen der kræves en lille optagelsesprøve for at få adgang, idet man må stille som betingelse, at de pågældende elever har øre for musik. De undervises derefter i (le ovenn,.-,-eviite discipliner, foruden at de deltager i (len almindelige sangundervisning og frivillig korsang.

Eksanienskravene vil ikke blive ringere og vil ikke komme til at betyde nogen sænkning af gymnasiets standard, o,,, det formodes, at (len nye studenterlinje vil give direkte adgang til at studere videre ved universitetet eller på konservatoriet, hvor der ellers kræves en forprøve. Til gengæld må man naturligvis tage adgangseksamen i latin, hvis man vil studere ved det filosofiske fakultet. Der kan næppe herske tvivl om, at den her anslåede tendens til en smidiggørelse af gymnasieundervisningen -vil kunne få den allerstørste betydning for den fremtidige skoleordning

* Efter professor Chr.Christiansens afgang er professor Finn Høffding fra 1. januar iår blevet direktør for Det kgl. danske Musikkonservatorium.

* Folkeuniversitetets forårssemester omfatter bl. a. to rækker musikforedrag: Magister Harald Krebs gennemgår Håndelske oratorier tirsdag d. 16. februar og følgende 5 tirsdage kl. 19,3021,15 og dr. phil. Herbert Rosenberg forelæser om »Det musikalske sprog« (fra Bach til Strawinsky) mandag d. 22. februar og følgende 5 mandage kl. 19,30 - -21,15. Begge forelæsningsrækker anvender grammofondemonstrationer m. m. og finder sted i Anatomisk institutl Nørre allé 63. Prisen for hver række el- kr. 6,00 og indtegning foregår på Universitetet indtil 6. februar, kl. 16-18,30.

* Forelæsninger over sanglige problemer på Det kgl. danske

Musikkonservatorium. Professor Dora Sigurdsson holder offentlig forelæsning om sanglige emner hver første onsdag i måneden kl. 19--20, første gang onsdag den 3. februar 1954 på Det k,gl. danske Musikkonservatorium, v æ-relse c 2.

Forekæsningsrækken omfatter 7 foredrag - delvis med demontsrationer. Første forelæsningsemne er: »Forudsætningerne for at blive sanger - sangpædagog«. Adgangen er gratis.

* Skibsreder -4. P. Møller har .givet tilsagn om at skænke Rømø Kirke et orgel til minde om skibsrederens slægt, der har tilknytning til øen. Orgelfirmaet Marcussen og Søn, Åbenrå, har fået arbejdet overdraget. Orgelfa~aden bliver i samme udførelse som det gamle orgels, men det nye orgel bygges under hensyntagen til de særlige klimatiske forhold. Det bygges af egetræ, og de store piber bliver lavet af kobber.

* Ved musikpædagogisk eksamen i november 1953 i København bestod flg. kandidater:

Ho VEDFAG KLAVER: Inga Dall, Julie Handtverk, Karen Margre Ihe Hjorth, Elinor Kjerulff Jacobsen, Else Struve Hansen, Edith Jensen, Lilian Jensen, Mary Jensen, Gudrun Keiser Nielsen, Margrethe Lyck, Tove Holdt Nielsen, Esther Detvald Poulsen, Helene Rasinussen, Lilian Reddersen og Willy Skov.

Ho VEDFAG VIOLIN: Carlo Breitenbach Christoff ersen.

Ho VEDFAG SANG: Ingemann Wangebo.

Ho VEDFAG MUSIKTE~OR1 OG MUSIKHISTORIE: Harald Emborg og Jan Maegaard.

Udmærkelser og legater

Kgl. kanimersangerinde Else Brems har modtaget rnedaillen ingenio et arti i guld.

Professor, dr. phil. Torben Krogh er udnæ-vnt til ridder af I. grad af Dannebrog.

* Nye kvindelige riddere af Dannebrog: Pianistinden Mary Sehou, operasangerinden Ellen Nielsen og solodanserinderne Mona Vangsaa, Kirsten Ralov og Margrethe Schanne.

* Nye mandlige riddere af Dannebrog: Professor, dr. phil. Jens Peter Larseiz, kgl. kapelmusikus Hans Kassow, komponisten, kapelmester Edvard Brink og formanden for radiokoret, koncertsanger Johannes Lovmand Hvid.

* Pro~essor - Ove Christensens ærespris er lår givet til den svenske komponist Hilding Rosenberg. Det er 37. gang, denne pris uddeles, og den har kun én gang før været tildelt en svensk kunstner, nemlig Ture Rangstr,5m, der modtog den i 1921.

* Dansk Kon2ponist-Forenings jubilæun2sfond er iår tildelt komponisten Flemming Weis med 1500 kr.

* Kapelmester Eifred Eckarl Hansen, fløjtenisten Poul Birke

luitd, operasangerinden Ellen Margrethe Edlers og komponisterne Tage Højby Nielsen og Peder Holm har hver modtaget 3000 kr. af tipsmidlerne.

* Operasangerinde Else Margrete Jeppesen, pianistinden Else Schiøler Aagaard og bratschisten Flemming Christensen har af bestyrelsen for Astrid og Aksel Agerbys mindefond hver modtaget et legat på 1200 kr.

* Pausesignalets lyttergave, indstiftet af signalets, koniponist Peder Gram, blev nytårsdag tildelt pianisten Foliner Jensen.

* Overretssagfører Zeuthens mindelegat har uddelt følgende understøttelser til musiklivet: 2000 kr. til Det kgl. Kapel til afholdelse af symfonikoncerter, 1000 kr. til Det jydske Musikkonservatorium til et nyt orgel, - til komiteen for en Carl Nielsen-fest, til Nordjydsk Musikkonservatorium til anskaffelse af en båndoptager samt til Unge Akadeinikeres Kor til dækning af driftsunderskud, 500 kr. til organist Aksel Munk til kirkemusikalsk arbejde i Thisted og til kantor E. Westerlund til turistkoncerter i Ribe domkirke.

* C. Michaelsen og hustrus hæderslegat på 1000 kr. er tildelt fhv. kgl. kapelmusikus Kristian

el

Sandby.

* ]Kapelmester Eifred Eckart Hansen har modtaget 1000 kr. af Axel E. Helsteds legat.

Konservatoriet

Ved eksamenerne i slutningen af december har 19 studerende fået afgang og 11 diplom, deraf pianisten Klaus Jerndorff med udmærkelse. Han har også fået tildelt endnu et år i solistklassen sammen i-ned pianistinden Gudrun Thorsteinsson, violinisten Hans Nielsen o-, oboisten Jørgen Olsen. Disse fire elever modtog derefter legater på henholdsvis 1050, 950, 700 og 1000 kroner.

Dr.med. W. R. Christiansen og hustrus legat på 2300 kr. tilfaldt pianistinden Alice Christenseiz og kgl. koncertmester Eyvind Sand Kjeldsen.

* Tliv. Thrane og hustrus rejse

legat for iår tilfaldt pianistinden Birthe Esbensen.

Rettelse

I Mogens Andersens artikel

om Messiaen i DM nr. 5-6, nov. 1953, skal det nederste nodeeksenipel på s. 104, spalte 2, ombyttes med det øverste eksempel på s. 105, spalte 1.

Efterlysning

Fra finsk side har Dansk

Komponist-Forening, i anledning af en forestående international Runeberg-udstilling, modtaget forespørgsel om, hvilke danske komponister, der måtte have skrevet musik til tekster af Runeberg.

Komponister, soni er interes

serede i at meddele sådanne oplysninger, bedes snarest henvende sill direkte til magister Alfhild Forslin, Intendent. for Sibelius-museet, Svenska akademiet ' Biskopsgatan 15, Åbo. Finland.

Runde fødselsdage

Februar

2.: Operettesangerinden Gud-

run Carlson Fønss, 70 år.

10.: Skuespilleren og sangeren

Axel Boesen, 75 år.

24.: Klarinettisten Johs. Skjerne,

75 år.

26.: Kapelmester Richard Jo-

hansen, 50 år.

Mai-Is

2.: Fhv. operasanger Albrecht

Delfs, 75 år.

8.: Kontorchef, administrator f. Akademisk Orkester, Bjørn Gamborg, 60 år.

9.: Pianistinden Mary Schou,

75 år.

11.: Organist P. S. Rung-Keller,

75 år.

16.: Kgl. kammersanger Thyge

Thygesen, 50 år.

26.: Komponisten og pianisten

Viggo Brodersen, 75 år.

30.: Holger »Fællessanger« Han-

sen, 60 år.

31.: Operasangerinde Signe Bec-

ker, 75 år.

DØdsfald

Kapelinester, violinist Knud Dal

gaard, okt. 62 år.

Oper,,,isa,nger Asger Stig, Aarhus, 13. nov. 53 år.

Musiker Kaj A. Grim, 14. nov. 49 år.

Musiker Helmer Ludvigsen, 14. nov.

Kgl. kanimersangerinde Ellen Beck, 17. nov. 81 år.

Orgelbygger P. Andresen, Aalborg, 24. nov.

Musiklærerinde Kristine M. Ehrenreich (anm. 30. nov.)

Musiker Kalinan Kpvecs (begr. 3. dec.)

Pianistinde I-Vilhelinina Schulenburg Schiøtz, 4. dec.

Musiker Franz Jakielski (anm. 8. dec.)

Komponisten, læge Aksel Dan2gaard-Rasinussen, N~æstved, 8. dec. 57 år.

Musiklærerinde Einilie Hansen, 10. dec.

Musikdirigent. Chr. Alb. Larsen (anm. 19. dec.)

Musikpædagog Karla Bjarnov (anm. 28. dec.). 68 år.

Organist, redaktør August Felsing, 27. dec. 74 år.

Kgl. kapelmusikus Martin Sørensen, 2. jan. 63 år.

Kgl. kapelmusikus Otto Låtzhøft, 10. jan. 46 år.

,Musiker B. B. Borcelli (anm. 9. jan.)

Musiker Arnold Hornbech, 9. jan.

Musiklærer Carl Johnsen, 10. jan.

LegatansØgninger JANUAR:

Inden 31/l: Geheirnekonferensraadinde Andræ I s mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske S2Mfølelse. - Postfack 1527, Góteborg, I.

-- : Dansk Tonekunstnerforenings Understottelsesfond (for ordin. medlemmer og disses efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstr. 1, Kbh. K. (Skema).

- : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR:

Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

- : Simon Aron Eibeschiltz's legat (for inænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kongensgade 6, Kbh. l~. (Skema).

-

: Enianuella Schroders legat (sangere el. sangerinder, 18-30 år). Hrs. H. Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Se også under Dansk Komponist Forening s. 18.

Inden 28/2: Soplitis Andersens legat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- : Clirislian IX's jubik-eumslegat (for musikere ved (;,arden el. disses enker). Chefen for Livgarden.

- : Simon Aron Eibeschi! Iz og hustrus legat. Ors. Poul Meyer, I-lovedvagtsgade 2, Kbh. K. (Skerna).

: Kbh.s Miisiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer eller disses enker). Vendersgade 25. Kbli. K. (Skema).

- : Assistent Aage Landaus legat (for sangstuderende). Magistratens legatkontor, Farverg. 2-1, Kbh. K. (Skema).

Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og træængende sanger eller musiker, mandlig eller kvindelig). Lrs. Chr. Hauer, Bredgade 45, Kbh. K.

: Emmerich Jacob Milllers legat. 1,rs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbli. K. (Skema).

: Egmont H. Petersens fond (til unges uddannelse). Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

- : Fru .11ar,la seliårrs musikerlegat. ,,Maglstratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

MARTS:

Inden 6/3: Fondet for Dansk-norsk saniarbejde (studieophold i Norge). Overgaden oven Vandet 60, Kbh. K. (Skema).

Inden 15/3: G. W. Sirandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). Irs. Kuhn, Gl. Torv 6, Kbh. K.

- : Dansk-Islandsk Forbundsfond (for islandske musikstuderende).

Kristlansgade 12, Kbh. K. (Skema). Inden 19/3: Unge niænds og kvinders uddannelseshjælp. - Lrs. Ingeborg Hansen, Nicolaj Plads 26 "", Kbh. K.

Inden 31/3: 3Iarie Illunis legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Nils Henimingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

: Deri kulturelle fond. (Ikke enkeltpersoner). Freder~ksholms Kanal 21, 1~bh. K.

: Det Munt Ize-Brun'ske legat. (For blæsere i det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Rbh. K.

- : Undervisningsministeriets forårsunderstøtlelser. Undervisningsministeriet, Frederiksholins Kanal 21, E bli. K.

Dansk Tonekunstner-Forening

1Contor og sekretariat: Hverdage kl.

10-16. - Sekretær og juridisk kon-

sulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhus-

stræde 1, København K. Tlf. Central

'2970 og Palæ,

7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3552.

Nu skal der betales årskonfingent for 1954. Beløbet bedes reguleret snarest e,,nten kontant eller ved indbetaling på postg~ro 32.5,2.I overensstemmelse ined Dansk Koniponist-Forenings loves § 18 vil der af understøttelsesfonden være at uddele:

1) Enkefondsandele til enker eller forældreløse børn under 18 år eftvr komponister, der har været aktive medlemmer af Dansk Koniponist-Forening, og 2) Understøttelse til økonomisk vanskeligt stillede aktive medlemnier.

Ansøgninger (for enker ined angj Velse af eventuelle børn under 18 år) bedes indsendt -til Dansk Komponist Forening inden deri 20. februar d. Ci.

De ansøgere, der koninier i betragtning, vil senest (len 1,5. marts få brev heroni fra rådet. Anden bekendtgørelse bliver ikke tidsendt. Iøvrigt henvises til overgangsbestemmelsens § 18.

Foreningen »Norden«s udgivelse: Ny nmsik i Norden kan nu efter særlig aftale købes af Dansk Komponist-Forenings medlemmer for ca. kr. 4,65 (bogladepris 7.70) ved henvendelse til foreningens kontor.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: kl.9-11 (undt. lordag). Frederiksborggade 50, København. K. Tlf. Pake 1912. Postgirokonto 26284, »',Nlusilzp,-)e,,dagogisk Foreningen«, I~øbenhavn F. Forinand: Povl Ilaniburger. Næstformand: Niels Borre. Sekrelær: Ilse Meller. Kasserer: Kjeld .,lleyersalun. Inger Christiansen, Inga Greisen, Inger Loudrup-Jensen, Astrid l Vodstriip, Knud Skylle Birkefeldt, Jylland. Georg Fjelrad, Fyn. Jzzridisk konsulent: Ors. Otto Fabricius, Vestre Boulevard 42, Røbenhavn. V. Tlf. Central 8178.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Forinand: Fleniniing Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Teaterlelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyl(les det, at der er helt eller næ-sten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.