KODAs driftsregnskab pr. 31. december 1953

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 02 - side 53-53

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

KODA's DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 1953

Kroner Øre

UDGIFT

Adm in istratio,,sol?,ko.~tninger 383.830 49

Rådshonorarer 27867 48

Afskreuel på inuentar 2.253 14

Kulturfonden:

10 % af kr. 924.634,87 (rnusikafgifter excl. radio) 92.463,49

10 ek af kr. 1.029.415,74 (radioafgifter) 102.941,58 195.405 07

Stamfonden (til Dansk Koniponist-Forenhig og Dansk

Revyforfatter- og Komponistforbund)

10 % af kr. 769.436,85 (radioafgifter) 76.943,70

10 lo af kr. 518.605,24 (driftsoverskud) 51.860,52 128.804 22

Understøllelses- og pensionsfonden:

3 (,* af kr. 769.436,85 (radioafgifter) 23.083,10

3 c/,, af kr. 518.605,24 (driftsoverskudet) 15.558,16 38.641 26

Afregnede afgifler fra udlandet 440.331 00

Afregnede radioafgifler til medlemmerne (inel. udlandet

og tilsl. medlemmer) 724.652,77

+ diverse reguleringsposter 293,94

Radioafdelingens omkostninger 924,95 725.871 66

Medlemmernes opførelsesgodtgørelsei . 451.186 56

l 2394.190 [_ 88l

Kroner I Øre

I N D T,1E- G T

Musikafgifter (koncerter, biografteatrene, offentlige baller, restau-

ranter, juke-box, industriniusik) 924.634 87

Radioafgifter:

Saldo 1. januar 1953 + indgåede afgifter samt bonus. 1.282.560,62

-- uafregnede afgifter for oktober kvartal 253,335,61 1.029.225 01

Afgifter fra udlandet:

Saldo I. januar 1953 + indgåede afgifter 1. januar-

31. december 1953 568.459,75

. uafregnede afgifter pr. 31. decembei . 128.128,75 4140.331 00

2 394.190 88

STATUS PR. 31. DECEMBER 1953

Kroner Øre

A K T I V E R

Int)enlai . 16.445 67

Udeslående fordringer 66.775 55

Indestående i banker, sparekasser, giro.sanit kassebeholdning 1.587,765 76

N. C. B. aktier 11.173 66

Obligalionsbeholdningen 273.123 04

Obligationer under personalets pensionsfond 65. 13 7 50I

l 2 020 _7.21 118 -1

P A 8 S 1 V E R Kroner Øre '

Diverse kredilorei . 981.951 3-1

Kulturfonden 1(95.405,07

udbetalt oktober kvartal 1952 (radiø) i niarts 195~ . 24.390,14 93

171.014

Slamfonden (incl. renter kr. 91,68) 128.89.-) ~ 90

Understøllelses- og pensionsfonden (inel. renter kr. 56,58) 38.697 84

Personalets pensionsfond 139.737 10

Belønningsfonden 3.000 00

Reseri)e- og disposffionsfonden 92.6W, ; 36

Jledleimnernes opførelsesgodigørelser 1953:

Saldo ultimo deceniber 1953 .. 13.572,15

+ overfort fra gevinst- og tabskonto -151.186,56 461.758 ! 71

2.020.721 i 18

l IKøbenhavit i februar 19,54.

SIGURD BRUUN

Adm. direktør.

Foranstående regnskab har jeg udarbejdet overensstemmende såvel med Forbundets bøger og bilag, som jeg har revideret, som med KODA's vedta-gter og driftsregulativ. Samtlige beholdninger er efterset.

Københawt, i februar 1954. C. J. BERG

Statsaut. revisor.