Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 02 - side 48-52

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet -Danmark ved Sigurd Berg

* Pianisten Mogens Rwitzau Meyer er fra 1. maj ansat som forlagschef ved A/S niusikfor~ laget L-nudieo.

* Th. Frobeizias og Co.'s orgelbyggeri har fået overdraget bygningen af orglet i den danske kirke i Paris. Det inenes at ville komme til al koste 40-50.000 kr. Arkitekt Tige Hvass har 'tegnet orgelfa~,aden.

Organistudnævnelser: Edmund Linde12o1m, Tveje Merløse kirke. - Ifilding Rffigblon?, Enini-auskirken (Frederiksberg). - P. Mertz L(irsen, Apostelkirken, Kblivii. - Ein(,ir Trærup Sark, E sajas. kirke, Kblivn. - Herluf Houengaurd, Frederiksværk kirke.

* Efter konkurrencer er følgeii-

(le nye medlennner blevet ,msat

i Det kg L Kapel: Violinisten Mo-

gens Lydolph, fagottisten Jøriz

Nilssoiz, trompettisten Børge

Siflersmark Hansen, b,,isunisten

S'ven(I Rasmussen. o,,,, tubaisten

7er Fredericia.

Fløjtenisten Eyvind Rufn er efter en konkurrence (1. 20. maj an,

sat i Tivolis kone-ertsals orkester.

* Badioens pol)ulære 1)rogi----1111sekretær Ilm-ahl Krebs har fået et års orlov for at tiltræde en nyoprettet stilling ved Det kgl. Teater soni en slags niusikkonsulent, der skal bistå teatrets elief, kapelmestre og instruktører med tilrettelæggelse af repertoiret og besættelse af rollerne.

Radiosymfoniorkestretharfået ny formand, da Waldemar Wolsing har ønsket at trække sig tilb,age. Hans efterføl,er blev solokharinettisten Poul'Allffi Eriehsen.

* »Nordiske 'Nlusil~d,,ige« finder sted i Reykjavik den 10.-17. juni i år. Programmet vil først blive bragt i Nordisk Musikkultur i begyndelsen af juni, da (le hid

til modflagne oplysninger ikke synes at være fuldst,,ændige.

Daizinarks Sangh-ererforeizing arrangerer sine årffiæ 5 ii-iusikdage på Vallekilde højskole den 1.-6. august. Indmeldelse må fore-,å inden 5. juni hos seminariehærer A. Grazzengaard, Dalgas, avenue 33, Århus, hos hvem nlærmere oplysninger fås.

* Dansk Kirkesangs sommerinøde holdes i i'tr på Bornholins højskole, Alinindim-,en pr. Akirkeby, i (kigene den 2.----- -6. au-gust. 01)lysniii er og indnieldelse (ill(len 10. juli) hos orgallist Hans Nyliolm, Hellerupvej 12, Helle

11t1p.

~I.Itisikforlagene. 1)acapo, Eng-

Sodring, 11n11dieo 0""

Mørk har sluttet sig sammen i

en forening under navnet Dansk

Musikforha,ygerråd med (let for-

inal at søge inedleinsskab i Koda.

* De danske I,""olke-Musikskolers soninierstævne bliver i ar på Ryslinge højskole den 1.-----8. au

m

,ust. Oplysninper o.- indmeldelse hos Jens Holine, Østerbrogade 1,58, Kbli- Ø. 'TIf. Ryvang 32,5, x.

* Knud Larsei2s Musikforlag (D(,-in Fog-Olsen) har udsendt en ualmindelig interessant Katalog iir. 16: ~»Bidrag til dansk musikhistorie. Antikvaria«, der ikke alene omfatter mange sjældne danske musikværker i førstetryk, dedikationsekseniplarer og manuskripter, over 100 Carl Nielsen-nuij-ire og forskellige niusiklitter.,,ere væ- rker ' - men til

crf lige som indledning en oversigt over musikhandelens historie i Danmark nied en fortegnelse over danske musikf orlag fra Holbergs tid o-, indtil ca. 1900. Det er et stort og nyttigt arbejde, der er nedlagt i denne udsendelse, som allerede v-iser mange resultater af Fog-Olsens bestræbelser for at få tidsfæstet danske trykte niusikværker på grundlag af trykpladentinirene, (ler ofte har

-, pa - vist sill at være en temmelil lidelig støtte for dateriiigen.

* Direktør, professor Finn Høffdffig er iiidtrådt i bestyrelsen for »Sanifumlet til ud-givelse af (kmsk in Lisik« i stedet for koiiipoffisten I-Mkon Børresen.

* Boesens musikforlag blev deii 1. marts i år overtaget af Skandinavisk musikforlug, Borgerg,,a d e 2.

* Kwninerinusikligerne på Hindsgavl slot finder sted 15.-------22. og 22.---29. august. Indnieldelser og

-t,

oplysninger hos Holger Nehaminer, Skindergade 32, Kbh. K. - Tlf. Byen 3201 (bedst kl. 10-13).

* IMninarks Horelwre'Forening tilbyder nu at arrangere weekend kursus i provinsbyerne.

Foredra-,sholderne ønsker intet honorar, men blot godtgørelse for rejse og ophold. M-ermere oplysninger fås hos Rignioi-Jørgensen, Becligaardsgade 14, København Ø.

Månedens rettelser

I Hansgeorg Lenz' artikel: ,,,Det utålelige geni« havde (ler blandt

,t,

flere inindre fejl indsneget sig en temmelig ineningsforstyrrende trykfejl på side 8, spalte 1, linie 15 fra oven, hvor nian bedes erstatte ordet: tilfældighed med lilforladelighe(1, hvorved atter sætningen far den tilsigtede niening,.

Udmærkelser og legater

Kgl. kammersanger Poul Wiedemaniz har fået tildelt medaillen »Ingenio et Arti« i guld.

* Violoncellisten Pa11111s Bache er blevet ridder af 1. -,rad.

Tagea Brandts legat blev i ål

a. til(Ielt koncertsangerinden Else Jeiza.

* Niels Viggo Beiz Izon har modtaget 2000 kr. af Henri Nathansens mindelegat.

* Af Jolianne Stockniarrs iiiiiidefond hal- pianisten Jolin Win Iher modt,,,aget 500 kr. - Han fik. tillige 1000 kr. af Bundskueffiagens studielegater, der tillige tildelte solodanserinde Kirsten Eriksen 1000 kr.

* Operasanger Alf 4ndersen fik i år tildelt Enianuela Selirøders legat.

* Overretss,,igfører Rigenstrup og hustrus mindelegat er tildelt elev på operaskolen Arize Engkebøll.

Klarinettist i Århus byorkester Per Nørlund har modtaget kaminersanger Emil Holms legat på 600 kr.

* Bestyrelsen for »Dansk Koniponistforenings Belønningsfond« liar tilstillet Statsradiofoniens symforziorkester et beløl) på 1000 kr. som anerkendelse af og tak for orkestrets interesse og arbej(le for udbredelsen af kendskal) til dansk musik.

Runde fØdselsdage

Jilili

1.: Organist Kareiz Ryge, 60 ål-.

7.: Kgl. kapelmusikus Peler

Mollerup, 80 år.

12.: Kgl. kapelmusikus, profes-

sor Erling Bloch, 50 år.

13.: Kgl. koncertmester Carlo

Andersen, 50 år.

Organist Agnes Schmidt, 60 år.

15.: Sangpædagogen Kirstffie

Li,ndeinann, 80 år.

19.: Koncertsanger Haiis Chr.

Aiidersen, 50 år.

Juli

4.: Organist Aage Dyrliolin, 60

år.

5.: Komponisten Franz Sgberg,

50 år.

14.: Visesangeren Osvald Hel-

muth, 60 år.

Pianistinden Kareiz Marke, 50 år.

24.: Bedaktør Axel Kjerulf, 70

år.

26.: Organist J. N. Sun£1 Laurid-

seiz, 60 ål-.

Alig11s1

5.: Kapelillester Hans Kuuff-

maim, 60 ål-.

(3.: Operasangerinden Else Tre-

piele, 50 år.

11.: Violinbygger Pauli Merling,

60 år.

13.: Klaverpædagogen Alexan-

(ler Stoffregen, 70 ål-.

15.: Dirigenten og komponisten,

lektor Karl Clausen, 50 ål-.

27.: Oboisten Potil Wellesen, (30

år.

Septeniber

10.: Organist Frants Siegler, 70

år.

11.: Soloklarinettist Ole Frosig,

60 år.

15.: Komponisten 7'li. Dellluff,

75 år.

17.: Kgl. kapelmusikus, sceneinstruktør Torbeiz Aizloiz Svendsen, 50 år.

,)0.: Koncertsangerinden Dugmur

Samuel-Hahn, 75 ål-.

- : Kapelmester Elo Magnussen,

50 år.

30.: Koncertsanger ]""høger Ras-

mussen, 70 ål-.

Dódsfald

Fagottisten Jes Rødegaard Pe

tersen, 25. jan. 29 år.

Kanimersangerinde Johanize

Bruiz, 3. febr. 79 år.

Pi-anist Karlo l""homseiz (anni.

10. febr.)

Musiker J. Heidemaniz Jeizsen,

20. febr. 72 år.

Oboisten Harry Jeizseiz, febr.

51 år.

Mttsiker Soren Due, Årl-lus (begr. 6. marts).

Operas,-,,-inger Carl Madsen, 4. marts, 75 år.

Koncertsangerinde Cumilla Bertram, 7. nuirts.

Organist Aksel Bruntz, 8. imarts, 71 år.

Violinist Marins P. Mogellseiz (anni. 13. marts).

~Musiker Osear Hoffinaim, Oden,se, 11. marts.

Musiker Just I-laaning, 12. niarts.

Violinist Victor Mele Mor (anni. 16. niarts), 86 år.

K,aniniersangerinde 7'ennu Krufl, 16. niarts, 68 år.

Musikpædagogen Elsa Frost (anm. 8. april).

Org,anist, koncerts.,,anger I,""rederik Olto, 14. april, 73 ål,.

1»ianistinde Martha Behrend, 17. april.

Fløjtenist Harius Haiiseiz (begr. 27. april), 56 år.

Musiker William Bauer Johaiisen, 27. april.

Kapelmestei- Holck-Stilling, 15. maj, 75 år.

Operas-angerinde Karffi Rendsberg, 20. maj.

I maj-sept. sØges fØlgende legater:

Inden. 1/(;: I~Im,,inerlegalet af 12. jimi 1937 (frti Jenny Knox' legat). Undervisningsni-inisteriet, Frederiksholni%Kanal 21, Kbh. K. (SI-~ema).

- : Fru Elise ~Vessels legat. Ors. Koefoed, Aniagertorv 24, Kbh.K. (Skenia).

Inden 15/8': Andreas Arenholl Z, Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og oniegn). odense byråd, Odense. (Skenia).

: Ingeborg født Schølts legat (for niusikkerere og niusikhererinder). Hrs. Ejviiid Møller, Højbroplads 5, Kbli. K. (Skenia).

Inden l/g: 7'ipsljenestens inidler.

Undervisniiigsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

lnden. 15/g: Overretsassessor Victor Andræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Danslz Kvindesarnfund, Niels Henini;ngsensg. 10, Kbh. K. (Skenia).

- : Jzz la Bojsezi-Iføller's legat. (Til kvinders uddannelse). Saninie sted. (Skenia).

- : Particulier Garl Olav Møller's legat (til maiidlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole. Ø.Voldgade 10, opg. N., Hbh. K. (Skema).

Inden 1/10: Curlsbergfondel (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh. V. (Skema).

- : Enkefru Mette Cathrine Raarups mindelegat. Ors. Vald. Koefoed, Arnagertorv 24, Kbli. K. (Skenia).

- : Rundskuedagen's studlelegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskuelieftet).

-- : Overauditør Julizis Skrike's stiftelse. Svalevej 294, Hellerup. (Skema).

- : Kaptajn 0. Testinan og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse). - Lrs. Ingeborg Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16- - Sekrelær og juridisk konsiilejil: Lrs. Steffen fleering, Rådlitisstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Konlør: Hverdage kl. 10-13. Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. Pake 5405. Postgirokonto 3552.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Haminerensgade 3, 4. sal, København K. Tlr. Byen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemining ~~'eis, Gotfred Rodes-vej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Tealertelefon: Palte 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-1,5,220. Anniodning om legitimationskort til Det kgl. Teater inå'sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller mæsten udsolgt. Heller ikke ved »mesten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.V-ærker, der ønskes bragt i forslag nied henblik på eventuel opførelse i den kommende szæson, må være indleveret til Du T's kontor inden 15. juni.ORDIN.'ER GENERALFORSAMLING fredag den 30. april 1954

Fornianden bød velkommen og overlod dirigentlivervet ifølge lovene *til hrsf. Helsted.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Formanden aflagde nedenstående årsberetning, som godkendtes. Derefter aflagde kassereren beretning og regnskabet godkendtes. Formanden blev gen-valgt og de efter tur afgående medlemmer af bestyrel~ sen genvalgtes ligeledes.

Fornianden foreslog, at der som den ene suppleant indvalgtes en af Statsradiofoniens programsekret,,rrer. Fra forsanilingen foresloges Mogens Hel

I

niann, hvilket vil blive taget under overvejelse. Soni øvrige suppleanter foresloges Peter NVels oll Vagn Jensen, som indvalgtes, - og som revisor genvalgtes Steen-Hansen.

ÅRSBERETNING 1954

Det unge Tonekunstnerselskah har i den forløbne sæson afholdt tre kaninierniusikkwicerter (27/11-53, 8/12-53 og 9/29-54). Ved den første medvirkede den Unge tyske pianist Hans Alexander Ka L11 nied opførelse af klaverværker af Rieh. Maxfield, Peter Racine Fricker, Berndt Zimmermarin, Serge Nigg og Hans NN'erner I-Ienze. Imellem Kauls klaverafdelinger opførte Koppelkvartetten Jain Hamiltons strygekvartet, op. 5, et værk, der havde vakt særlig interesse ved sommerens internationale inusikfest i Oslo og soni også dér blev tidført af dette ensenible.

Ved (le to andre koncerter uropførtes L'eni danske værker, nenilig Jens Bjerres »Diapsalinata« for violoncel og klaver, der udførtes af Asger og Holr)

ger Liind Cliristiansen, Jan Maegaards ,Sonate for fagot og klaver i udførelse, ved Leo Lipschitz og Bengt Johnsson, Niels Viggo Bentzon's Variationer for solo-fløjte spillet af Potil Birkelund. Erliiig Bloch-Kvartetten opførte Peder I-lolnis Strygekvartet nr. 3 og fem unge konservatorieelever - Franz Lemsser, Hans Nielsen, Ib Rolide, Lars Gei-sler og Klaiis Jerndorff - spillede Per Nørgårds Kvintet for fløjte, violin, bratsch, cello og klaver.

Af udenlandske -,,,,,rrker pr.-esenteredes klavervtærker af Maurice Ohana og I,uig! Dallapiccola, spillet af Vibeke NVarlev. Bengt Johnsson opførte Pierre Boulez' anden klaversonate og desuden spillede Wald. NVolsing, Potil Allin E,,richsen og Ingbert Michelsen Jon Nordal's trio for obo, klarinet og horn.

Der har været afholdt to »Unge Aftener«, hvor forskellige af selskabets medleninier har fået deres første offentlige optræden både solistisk og i ensembler. Dansk Musik har ved disse koncerter været repræsenteret gennem navnene Carl Nielsen og Bernh. Lewkovitch og den udenlandske musik gennem Hugo Wolf, Rich. Strauss, Béla Bartók, Respighi, Casella, Pizetti og Benjamin Frankel.

Desuden har Du T i samarbejde med en række unge vokale og instrumentale

kunstnere været niedarrangør af en koncert (16/10-53), hvor Hindemiths »Die Serenaden« for sopran, obo, bratsch og cello samt Strawinskys Cantata for sopran, tenor, damekor og instrumentalt ensemble kom til opførelse.

Unge Tonekunstneres Kaninierorkester har under ledelse af Eifred Eckart Hansen afholdt en koncert (26/2-54) med uropførelse af et dansk værk, Erling Brenes Kaininerkoncert for violin og strygeorkester med Tutter Givskov som solist sanit danske førsteopførelser af Fricker's Prelude, elegi og finale for strygeorkester og Ghedini's Concerto dell'Albatro for recitatation, soloviolin, solovioncel, soloklaver og kammerorkester. Reeltationen udførtes af kgl. skuespiller Martin Hansen og (le instrunientale soli ar I . Jens Sørensen, Thorkild Roland Potilsen og Boris Linderud.

Koncerten fandt sted i Statsradiofoniens koncertsal, for hvis vederlagsfri afbenyttelse v I beder Statsradlofonien modtage vor hjertelige tak. Desuden takker vi orkestrets medlemmer, fordi der på idealistisk basis har kunnet arholdes studleprøver til denne koncert.

Som afslutning på swsonen opførtes tinder ledelse af Gerh. Schepelern den 5/4 Frank Martin's helaftens-oratoriurn »Le vin herbé« efter Joseph Bédiers roman om Tristan og Isolde. Koncertei I blev meget dyr for Du T. Til geng,,eld ble-,, den en stor og enstenimig pressesucces, der med al nitilig tydeliglied understreger (len kulturelle nødvendighed af, at et værk af så betydelig niusikalsk kvalitet og nied så niegen international anerkendelse bag sig også bringes frem til en dansk opførelse. Vi har derfor al mulig grund til at

tak skyldig overfor alle de vokale kunstnere,, Jolanda Rodio, Monna Ry Andersen, Per Helweg, Nk-Is Brinclær, Holger Nørgaard, Valborg Garde, H(,iiny Birkeltind, Kirsten Holdt Lassen, Rigmor Alsted, Christen Blancke, Anker Rahr Knudsen, H. C. Andersen, der idealistisk har ofret tid og arbejde for løsningen af denne opgave.

De to hovedpartier som Tristan og Isolde udførtes af Uno Ebrelius og Ingrid Eksell og i det ledsagende instrumentalensernble sad Herm. D. Koppel, Peter Elbæk, Elsebeth Bohn, Svend Aage Jensen, Willy Pries, Thorkild Roland Poulsen, Bertel Søborg Ohlsen og Jan Maegaard.

Værket opførtes for eleverne på den københavnske aftenskole, og i saniarbejde med denne institution har des-tiden (20/22-54) en opførelse af Johann Adolph Schelbes sørgekantate ved Frederik d. V's død fundet sted. Vi takker Københavns kommune for 5.400 kr. til anvendelse ved dette samarbejde.

I dagene fra 28/5 til 5/6 1953 afholdtes i Oslo den 27. internationale musikfest, hvor dansk niusik var repræsenteret nied Niels Viggo Bentzons »Varlazioni breve« for orkester, dirigeret af Lavard Friisholm, og med Vagn Holmboes Strygekvartet lir. 3, der blev prælnieret med den engelske Wynhaiiiprize som festens bedste kanimerniusikværk. Værket udførtes af Koppel-Kvartetten.

Ved de i forbindelse med denne nitisikfest afholdte delegeretmøder viste det sig, at den plan, ifølge hvilken 1SCM's centralkontor med omgående ikrafttræden skulle henlægges til Italien, ikke lod sig realisere før fra sommeren 1954.

Du T's repræ-sentant Johan Bentzon påtog sig beredvilligt at fungere soni ISCM's præsident i det mellemliggende ar, og Du T stillede sit kontorhold til hans disposition. De nødvendige pengemidler til Bentzons virksomhed blev tilvejebragt ved bevillinger fra Dansk Essofond og Undervisningsministeriet, som -vi takker for tildelinger på 2.500 kr. og 1.500 kr.

I tilslutning hertil har Du T niodtaget følgende })rev fra Johan Bentzon:

K.ære Flemming W'eis!

Jeg vil nieget gerne, at du på generalforsaiiilingen den 30. (is. overbrinber ISCM's ineget varme tak til dets danske sektion for den store støtte selskabet har modtaget ved, at I ikke blot har stillet sektionens kontor til vor disposition, nien også har formidlet at Grete Myliregaard har stillet sin faglige dygtighed, menneskelige elskværdighed og pålidelighed til vor rådighed i indeværende sæson. Det har også væ,ret til stor støtte for os, at sektionen gennem sin formand skaffede os tinderstøttelse til afholdelse af udgifter til møder, repræsentation, rejser ni. in. fra Dansk Essofond og Undervisningsministeriet.

Til slut en personlig tak for din s tte som generalsekretær og en hjertelig hilsen til generalforsamlingen og iiiin dybe beklagelse af, at det ikke var iilig muligt at være tilstede for personligt at frenibære ISCM's tak.

Med hjertelige hilsner

Jollan Bentzon.

Dette års internationale musikfest vil finde sted i Israel i (lagene, 30/,,')10/6, og dansk musik vil blive repr,,,c.senteret ved Bernh. Lewkovitch's »Tre Salnii« for bl. kor a cappella. Vi takker Undervisningsministeriet for en tildeling på 1.500 kr. til bestridelse af rejseudgifter for en repræsentant for Du T til at overvære musikfesten og deltage i de tinder denne stedfindende delegeretmøder.

Dansk Musiktidsskrift er i 1953 udkommet med 10 numre med Dansk Tonekunstner-Forening, Dansk Rompo~ nist-Forening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende institutioner.

Af disse 10 nunire er tie 4 udkoniniet som internordiske publikationer tinder titlen »Nordisk Musikkultur« og automatisk indgået i ethvert abonnenient på Dansk Musiktidsskrift. Hovedredaktionen og frenistillingen af disse numre er, efter tidligere at have fundet sted i Stockholm, nu overført til København. Vi takker - d'herrer redaktører Sigurd Berg og Vagn Jensen for det store og udma,,rkede arbejde, der har været gjort både for at ha-,,,vde bladets niveau og for at stabilisere dets økonomi.

Selskabet har ved formanden været repræsenteret i forskellige udvalg indenfor Musikrådets virksomhed.

Der har siden forrige sæson været en niedlenisafgang på 45 og en tilgang på 28, således at medlemstallet for ti(len er 527 mod ifjor 54-1.

Som følge af det tilbageblik, der alt*d ligger til grund for en årsberetning, vil vi udtale vor hjerteligste tak til Undervisningsministeriet og til Den kulturelle Fonds bestyrelse for ydet - tilskud til selskabets drift. Vi takker 1WDA både for tilskud og de overordentlig fordelagtige. vilkår, der altid bydes os ved arrangement af vore koncerter. Vi takker direktionen for Det kgl. Teater for adgang på lempelige vilkår til opera- og balletforestillinger. Vi takker ledelsen af Københavns Aftenskole for godt samarbejde og Statsradiofonien for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver og vi takker fru Foberg Petersen for udmærket lijæ,lp ined tilrettela-gningen af vore koncerter. Vi takker statsautoriseret revisor Steen Hansen fol-revision af regnskabet - og tilsidst beder vi alle, (ler har medvirket ved vore koncerter og hjulpet os i vort arbejde, modtage vor hjerteligste tak for hver enkelts bidrag til den forløbne sæson.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekrelarial: Kl. 9-11 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ- 1912. Postgirokonto »Musikpædagogisk Forening«, København F. Formand: Povl Haniburger. Næstformand: Niels Borre. Sekrelær.- Ilse Aleyer. Kasserer: Kjeld Meyersahn2. Inger Christiansen, Gudrun Eising, Inger Loudrup-Jensen, Åstrid Wodstrup, Knud Skytte Birkefeldt, Jylland. Georg Fjelrad, Fyn. Juridisk Izonsulent: Ors. Otto Fabri~ eius, Vestre Boulevard 42, Københavil V. Tlf. Central 8178.

GENERALFORSAMLINGEN

i Musikpædagogisk Forening d. 24/2

Formandens årsberetning:

I det forløbne år er tre af foreningens medlemmer afgået ved døden: fru Ellen Milliter Jessen, frk. Karla Bjar

nov og det passive niedleni hr. Feldbeck Christiansen. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at ære deres minde.

Mp F's medlemstal er nu ialt 583. Deraf er 2 æresmedlemmer, 4 ekstraordinære og 13 passive medlemmer. Med vore 27 nye medlemmer er vi nu 564 aktive musikpædagoger i forenin«,en. Traditionen tro er de af vore nye medlemmer, som er tilstede, i aften vore gæster til sniørrebrød efter generalforsamlingen. Jeg byder Dem herved velkommen i vor kreds.

Bestyrelsen, som arbejder i diverse arbejdsudvalg, har haft 10 plenarmø(ler, hvor der i fællesskab blev taget stilling til forskellige problemer og fremgangsmåden for de forskellige op«,-aver blev drøftet. Soni meddelt i Mitsikpædagogen har jeg efter soini-nerferien iiiåttet søge orlov for iiiine forpligtelser som foreningens formand. Siden da har vor næstforiiiand hr. Niels Borre beredvilligt påtaget sig foriiiandens funktioner, hvorfor jeg også personligt vil sige ham. tak. Under disse forhold finder jeg det rinieligt, at Niels Borre !aften fortsætter nied at forela-gge årsberetningen. Forinden føler jeg dog trang til i al korthed overfor medlemmerne at redegøre for min still i lig.

Da man ved nytårstid i fjor gjorde mig (let ærefulde tilbud at lade mig opstille soni forniandskandidat, «,,-~,gi-ede jeg mig lælige energisk deriniod. Ikke, fordi jeg manglede lyst til at påtage mig hvervet, tvært iniod, nien fordi tidspunktet var iiiig så ugtiiistigt, soni vel tænkes kunde. Jeg stod nenilig midt i udarbejdelsen af iiiin disputats, et arbejde som - (la jeg ikke kunde opnå orlov fra nogen af inine., undervisningsvirksomheder - måtte gennemføres med en ugentlig undervisningsbyrde af 30 timer. Først da nian gav mig løfte oni. indtil videre på forskellig vis at blive lettet for foreningsarbejdet, og det havde, vist sig helt umuligt at formå den hidtilværende formand til at fortsætte endnu et år, slog jeg til. Hen på foråret blev jeg i alt væsentligt færdig nied udarbejdelsen af min afhandling, jeg begyndte da regelniæssigt. at deltage i bestyrelsesn,øderne, og *tillige i et vist omfang at tage del i det praktiske arbejde. Så skete der det, at det viste sig nødveli(ligt, at afhandlingen blev oversat til tysk. Dette arbejde har jeg af praktiske grunde selv måttet påtage mig - og stadig uden undervisningsorlov - selv om jeg herunder på det fortræffeligste har faet bistand fra fru Ilse Meyer. Jeg kunde nu for såvidt have fortsat som hidtil med foreningsarbejdet - for nedsat kraft; den hidtil forløbne del af min formandstid havde imidlertid belært mig om det både for foreningen og for inig selv utilfredsstillende i et sådant komproriiis. Skal nian have, med vigtigere sager at gøre, må iiian kunne gøre det helt og netop ikke stykkevis og delt; det duer ikke, hvis ikke iiian kan skænke en given opgave al (len opmærksomhed, som (len efter sin art stiller krav om. Jeg fandt det derfor klogest ved efterårsswsonens begyndelse at anmode om fuld fritagelse for mine forinandspligter indtil videre. Hvor lang tid der endnu vil gå, kan jeg endnu ikke bestenit sige, men jeg håber - og regner med - at jeg i løbet af en måned eller to kan tr,,ede i funktion igen - og (la i fuld funktion. Hernied giver jeg da ordet til den fungerende formand.

Efter Ilovl Haniburgers indledning fortsætter Niels Borre:

Vore foranstaltnimler er efterhånden n

af så iuangfoldig art, at vi for overskuelighedens skyld vil dele (lem i grupper efter de formål (le tjener:

1) for vore medlemmer,

2) for vore elever og

3) for at N-ise foreningens ansigt

udadtil.

ad 1) Medlenismødernes idé er såvel at orientere soin at give inipulser til eget arbejde og anledning til diskussion. Vi havde i det forløbne foreningsår, som regnes fra den forrige generalforsamling indtil i aften, fire inødeaftener: i april gjorde dr. Edwin Fischer os (len ære at tale i vor kreds, i maj fortalte dr. Ingeborg Lagererantz fra Helsinki! om en koordinering af »praktisk musikundervisning og niu,N:ikhistorie«, et foredrag, soni har vakt interesse på kongressen i Stockholm året fortid. -- I novenzber talte fru Edith Norrie og frit Margrethe Levinsen om deres undersøgelser af »nodeblinde« elever og deres erfaringer ni. 11. t. afhjælp af disse vanskeligheder, og i deceinber var Niels Viggo Bentzon vor gæ- st. Ved hjælp af klaveret, granimofonplader og lysbilleder gav han os et indblik. i tolvtoneteknik udfra sin nylig udkomne bog om samme emne.

De instrumentaltkursus, som vi har arrangeret, er med specielt henblik på videreuddannelse og uddybning i pæ,dagogisk og musikalsk henseende. - Efter at vi !fjor måtte aflyse et kursus for strygere på grund af manglende tilslutning, har vi iår koncentreret os om pianisterne, som jo repræsenterer den største gruppe iblandt os. Idet vi gik ud fra, at en uddybelse af eet emne giver mere udbytte end en spredning o-,,er et større område ville give, har vi bedt to så betydelige skandinaviske klaverkunstnere som Robert Riefling, Oslo, og Hans Leygraf, Stockholm, at tale om henholdsvis Beetho-,,ens og Mozarts klavermusik. Når vi ved disse kursus tilkalder udenlandske

kunstnere, er det ud fra den betragtning, at det desværre ikke er muligt for ret mange af os at afse den fornødne tid - og de fornødne penge - til et studieophold i udlandet; men er det end svært for mange at afse formiddagstinierne en liel uge igennem, er muligheden for at overvinde denne vanskelighed dog nok lettere.

Vi har fået tilsagn oni at vore medlemmer kan deltage i rundvisninger i Radiohuset, og vi har fortsat adgang til de offentlige generalprøver til torsdagskoncerterne og til (le »iniisikalske« generalprøver på Det kgl. Teater. - Også tidsskriftslæsekredsen bør na-vnes i denne sammenhæng. - Vi vil samtidig gerne, meddele, at der er blevet udarbejdet lister over undervisningslitteratur, nien at man forgæves har forsøgt at skaffe de fornødne. iiiidler til trykning. Hvis medlemmerne er interesserede i udgivelsen, kunne man måske fremlægge subskriptionslister. Derom kan vi senere i aften lave en afstemning.

Et nyt kapitel i foreningens historie er påbegyndt iår med en festlig selskabelig sammenkomst af medlemmer, en såkaldt årsfest. Den første forløb så livligt og fornøjeligt, at vi tør håbe, at den vil skabe tradition.

ad 2) Den riæste gruppe omfatter, li-,,ad vi bar foranstaltet til gavn for vore elever: Elevkredsen har igen haft en god sæson, som begyndte i november nied »dansk niusik fra det 19. århundrede« med adjunkt Carl Willum Hansen soni indleder. Dernæst et farverigt Mozart-progrant med kammerniusik og opera med forbindende tekst af Gunnar Heerup. Den 3. og sidste koncert er helliget »folkeniusikken på Balkan og dens indflydelse på kunstmusikken«.

Mp F har medvirket til at fortsætte den internordiske udskiftning af sangelever, som påbegyndtes i Stockholin. lår var det København, som var vært for 2 sangelever fra Sverige.

ad 3) For at vise udadtil hvad der sker i vore nekker har foreningen som sædvanlig i april måned afholdt 2 elevkoncerter. Bestyrelsen vil forsøge at skabe større interesse for denne elevpræsentation ved at afholde den i Palæets lille sal. Af såvel økonomiske som af kunstneriske grunde mener vi at burde nøjes med een koncert.

Tivolikoncerten i september - som senere i løbet af Propagandaugen blev udsendt pi-. radio - blev en smuk succes for Mp F. Forøvrigt kan jeg fortælle, at kapelmester Felumb har meddelt, at vi kan regne med en Søndageftermiddag i Tivoli hvert efterår, lige så længe han er musikchef. Det er vi selvfølgelig meget taknemmelige for. -, I løbet af Propagandaugen blev der ligesom i de foregående år afholdt

Fælleseletykoncerter i (le forskellige bydele. Vi regner disse koncerter for at være af største betydning og takker hver især, der har bidraget til gennemførelsen. - Vi har nit en fast aftale nied KODA om en bestemt årlig afgift for foreningens koncerter. Denne aftale omfatter dog ikke inedleniniernes private elevkoncerter.

Og til slut vil vi indenfor denne gruppe tale om orkesterkoncerterne for børn, de er nu - 3 i tallet - gledet ind i radioens faste repertoire.. At Statsradiofonien er gået ind i et så fast og omfangsrigt samarbejde med os, kan vi ikke skatte højt nok. Vi er institutionen og dermed niagister llarald Krebs, kapelniestrene, og orkestret stor tak skyldig for den levende interesse, hvormed de går ind for denne pædagogiske opgave. Vi må bede vore niedlemmer om stadig at agitere for disse koncerter. Med programmets og udførelsens kvalitet og (len ulniodståelige Jette Tikjøb ved mikrofonen hør koncertsalen hver gang %,«,.ei»e fyldt til sidste plads.

Den 10. maj var Ilse Meyer og jeg som Mp F's repræsentanter i Stockholni ved (let forberedende møde til stiftelsen af en Nordisk Musikpædagogisk Union (NMPU), som nit de facto er dannet, fordi - iflg. lovene - iiiindst een forening i hver af de nordiske lande har anerkendt disse og har erklæ.ret sig villig til at deltage i Unionen. Det påhviler nu Musikpædagoglsk Forening, der soni den eneste danske Forening er medstifter af N31PU, at finde frem til en sammenslutning herhjenime, som falder i tråd med NMI`Uls love, og vi anså det derfor rigtigst at melde os ud af Fællesrådet, så vor stilling var fuldstæændig klar og uafhængig. Denne beslutning blev eenstemmig vedtaget af bestyrelsen. Vi har nu optaget forhandlinger med danske sanglæreres forskellige organisationer for at tilvejebringe en saninien.slutning med henblik på tilslutning til NMPU.

Endvidere har vi påtaget os en ny opgave: at forsøge at forbedre vore enligtstillede medleniniers ret til bolig. En skrivelse til Boligministeriet vil blive underskrevet af hver enkelt af de interesserede medlemmer. Skulle nogen her ønske at underskrive, kan det gøres efter generalforsamlingen.

Hermed er årsberetningen til ende. Inden jeg slutter af følger jeg trang til at takke liver enkelt indenfor bestyrelsesarbejdet, bestyrelsesmedlemmer som suppleanter for deres store opofrende virke og for godt samarbejde. Endelig vil jeg gerne takke de medlemmer, som jeg har haft kontakt med for sympati og forståelse.

Povl Hamburger. Niels Borre.