musiklivet - Udlandet

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 02 - side 47-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet -Udlandet ve Vagn Jensen

Internationale musikkonkurrencer

HE MUSICAL FUND SOCIETY OF PHILADELPHIA har udskre Tvet en konkurrence med en prisbelønning på § 1.000 (et tusind dollars) til den komponist, der indsender den bedste oringinalkomposition for blandede stemmer, tre eller flere stemmer, for kor og orkester, med eller uden solostrofer, med engelsk text, som kan være enten kirkelig eller verdslig, fortrinsvis med en spilletid på 10-20 min., og som ikke tidligere har været offentliggjort eller fremført offentligt helt eller delvis.

Kun een komposition kan indsendes af hver komponist, der kan være mand eller kvinde af enliver nationalitet. Komponisten sk«al indsende klaverudtog med sang og orkesterdirektionspartitur, og begge skal være letlæselige, skrevet ined bhæk eller på en eller anden måde duplikeret.

Den vindende komposition vil blive udvalgt af en dommerkomité bestående af mindst tre kendte, kompetente personligheder inden for musiklivet, hvis afgørelse skal træffes uden kendskab til de konkurrerendes identitet, og som skal være endelig. Hvis der efter deres mening ikke er nogen af kompositionerne, der er prisbelønningen værdig, vil denne ikke blive uddelt. Kompositioner, der af dommerne skønnes værdig til ærefuld omtale, vil få denne påtegning. Selskabet har ret til den første offentlige fremførelse af den vindende komposition, enten ved en koncert eller i radio eller fjernsyn, med symfoniorkester og kor eller i det hele taget. Det vil bestræbe sig på at få førsteopførelsen udført af de førende symfoniorkestre o-, store kor. Det har lov til at give tilladelse til -andre opførelser af samme eller andre organisationer til hvilket som helst tidspunkt mellem premieren og den 31. december 1956. Hverken komponisten eller selskabet vil få nogen godtgørelse for sådanne freniførelser af kompositionen. Selska~ bet vil bære alle omkostninger ved mangfoldiggørelse af partituret til den vindende komposition og ved at få udskrevet orkesterstemnierne såvel som de nød

vendige korstenimer. Noderne til orkester- og korsteninierne vil blive sendt til komponisten efter den 31. december 1956, men det originale manuskript til pianovokalpartituret og orkesterdirektionspartituret vil forblive selskabets ejendom til opbevaring i dets arkiv. Alle indsendte partiturer kan tilbageholdes af selskabet, indtil den vindende komposition er udvalgt, og selskabet vil gøre sig umage for at tilbagesende de øvrige til de respektive komponister, men påtager sig ingen garanti for forsendelsen. Anmeldelsesblanketter, der indeholder regler og betingelser for konkurrencen, og som skal indsendes sammen med kompositionerne, kan fås hos D r. F. Willian7 Sunderman, Chairman of the Committee of Musie of 7""he Musical Fund Sociely of Philadelphia, 1025 Walnut Street, Philadelphia.7, Pct., US. Alle kompositioner ol, underskrevne anmeldelsesblanketter må være selskabet i hænde se~ nest kl. 24 den 31. december 1954.

* Dansk Koniponistforenin11 har desuden anmodet om optagelse af følgende:

»Para celebrar sus Bodas (le Plata, la Revista Musical Illustrada, RITMO eonvoea tin Con

curso International de Composicion entre jó venes (le todas kas

11""wi011""llid""Ides clile 110

eoinplido los [reinta y scis aflios en el presente 1954. La Obra sera sinfónica, para gran orquesta (sola), de tema libre y de duración de ocho a diez minutos, no estrenada, ni editada . . .«

For at komme i-ned i kapløbet om førsteprisen, der i rede penge omfatter 5.000 pesetas, i-nå manuskriptet senest 30. septei72ber 1954 være indleveret til det spanske inusiktidsskrift, hvis adresse er Franciseo Silvela, 1.,,5 - Madrid.

* De vesttyske radiostationer indbyder i fællesskab til en international musikkonkurrence i Winchen fra 31. august til 14. september 1954. Foruden soloinstrumenterne klaver, cembalo, obo, klarinet, fagot og trompet gælder det kammermusikensembler med fløjte, obo, klarinet, fagot eller horn, for hvilke alle originalkompositioner som trioer, kvar- og kvintetter kommer i betra,,,,tnin,~,. Det understreges, at dommerkomiteen vil foretrække kunstnerisk overbevisning frem for teknisk knockout, og det kan endvidere bemærkes, at der vil blive adgang efter nærmere aftale til at modtage undervisning af de fremragende musikere, som blir samlelk i juryen. For solistgruppens vedkommende er maxii-numsalderen 30 år (skæringsdato 15. september), for medlemmer af kaminerniusikensembler 35. Den samlede præmiesum er 20.000 DM. Tilmeldelse må finde sted pr. 15. juli til Internationaler Musiktveltbeiverb Miinchen 195!~, Kóniginstrasse 44-, Månehen ~93.

* La Conservatoire (le Gen~ve afholder i samarbejde ined Radio-Genéve og L'Orchestre (le la Suisse Roinande sin 10. intermationale musikkonkurrence for sang, piano, violin, fløjte o- blæserensembler i tiden 20. septeniber til 3. oktober 1954. Maxiinuinalder 30 år pr. 1. oktober (for ensei-ril)leinedlemmer 35), tilmeldelse inden 15. juli til Séeretariat du Coneours international d'execution nmsieale, Conservatoire (le Musique, Genéve.