Litteratur

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 04 - side 83-83

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Litteratur

HANS JOACHIM M0,SEJ~: 31z1sikås1he

tik. -- Gi~schen 3,14, Berlin 195.3.

Et nyt bind i serien Saminlung .Gbschen er udkominet: Profes~ sor H. J. Moser, (len kendte og produktive tyske niusikforsker har skrevet en inusikæ-stetik.

Bogen giver et godt indtryk a f d faktorer, (ler spiller ind

e for en ,,estetisk oplevelse af niusikken. 1Moser peger på den i vor tid ensidi-e 1)edøninielse -af (le store niestre, der stilles i bas o,,, vejes ol) iniod himanden; han siger, at nian ofte imåler Selitiberts værker med en klassicei-ende vurdering, Bruckners i-ned ud «-sa n,,,, i B rah nis-æst etikken.

t, t-.'

Moser siger endvidere ined støtte i et Schuinann-citat, at inan ,,,elv må besidde en genius, for lielt at trænge ind i o,,, forstå et ge~ nis sten-iningsverden, soni (len åbenbares for os i etlivert, storværk, uanset livillcet tidsruni det tilhører. I afsnittene: Die Darstellungsmittel. d e i- Musil~ 0 g Musika,lisches Forinerlebnis dvæler forflatteren lidt for ineget ved (len teoretisk-stilistiske side af musikken, niens afsnittet om inusikæstetikkens historie er lovlig tyn(It behandlet og savner lidt af den alinen-kulturelle ba-,grund, soin 1~endes Bud. Sch Ukes grundhæggende w-erk: Geschichte (ler Musik,-istlietik (1933). Alt i ,ilt er Mosers nitisikæstetik (lo"" en bog, der fortjener at læses af (Lanske niusikstuderende og interesserede.

B. J.PHILIP RADCLIF: Mendelssohn (i sefien THE MASTER MUSICIANS). -J. NI. Dent, London (1953). 208 s.

I (len engelske inusikserie redigeret af Eric Bloin er udkomniet en Men delssolin-1)iograf i. Uden. overdrivelse er (let en. af de bedste biografier om denne

lidt klassicerende roniantiker nied (let ensartede, forinfuldendte men stundoni noget afblegede kunstnerfy,

., siognomi. På typisk engelsk vis gives der en underholdende men dog »objektiv« skildring ,af komponistens liv, uden at hovedpersonen. gøres til genstand for lierodyrlælse. Kultur og iniljø belyses

zr,

ligeledes o,,, en kritisk indførelse i Mendelssolins 1)rodtiktion føles overbevisende og korrekt. Kun er der ~arund til at bekhage, at vor N. W. G.,ade kun lige nævnes i forbif2rten, inens en Lan,,, i-,-~L,kke ubetydelige engelske koni"" ponister behandles på lige fod nied (le store tyske navne, blot fordi Mendelssohn viste en stor passion for øriget og dets 11111sikliv. Leipzig-perioden ""; t a r ligesom for meget i baggrunden. Bogen er iovrigt udstyret ined glinirende appendices, et I~alendarium over koniponistens liv

og samtidige komponisters data, ---erkfortegnelse ined tilblivelsesdata, personalia over samtlige i 1)ogen nævnte niusjkere, sangere in. fl. og endelig en særdeles udtømmende bibliografi. B. J.

ANNA INSTONE Se JULIAN HERBAGE: 31zisie Magazine. - Rockliff, London 1953.

Den mest levedygtige musikserie

. 11

i B.B.C., Music, Magazine, starte(les i 1944 af Anna Instone og Julian Herbage, som nu finder succes'en tilstrækkeli,,t fastslået til, at (le kan tillade si, at kaste et blik bagud og rejse et lille nionunient for (le ca. 1000 små niusikforedrag, soni serien indtil nu har sendt ud i æteren. Monunientet er en lille bog, soni indeholder 27 af (le 1000 og skulle givet et troværdigt billede af Music. N1a-,azine's ansigt.

11

De små foredrag er alle ined een undtagelse holdt af englændere og lielt og holdent lienvendt til en lytterlz-reds, der suger sin musikalske næring af en,,elsk niusikliv; bogen er derfor i første r,-ekke myttig for (len, (ler ønsker oplysning""oni denne specielle sfære o,,, (le tanker og forestillinger, englændere gør sig om musik. Således taler Williani Walton om Constant Lam1)ert, Edward J. Dent taler om Purcell, Bob.Nichols om Delius, Ralph Hill om Mendelsolin. og oratoriet (intetsteds opføres der flere oratorier), man læser om udtale i engelsk sang, om Elgar, oni, Glyndebourne-operaen etc. etc. Men den liar (log også i et vist omfang interesse for en videre kreds: Menuhin inindes Bartók, og mundharmonikavirtuosen. Larry Adler, som bl. a. har fået Milhaud og Jean Berger til at skrive koncertmusik til sig, fortæller om sit instrument; desuden giver den ca. 27 gode eksernpler på, hvor meget man kan få sagt på 5-10 minutter. Men det mest fængslende er og bliver (len fine silhouet, -den lille samling giver af engelsk musiksyn. in?.