Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 04 - side 77-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Danmark ved Si Urd Be

Ei) redaktionens Slutning indiøb meddelelse om, at Eugene VOrmandy med kort varsel har indvilliget i at afbryde sin ferie og modtage en indbydelse fra Statsradiofoniens symfoniorkester til at dirigere en af koncerterne ved Edinburgh Festival, nemlig koncerten den 24. august, der oprindelig skulle være ledet af Paul Kletz-kl. Denne har n einlig opbrugt sin kvota, o-, (let engelske ar~ 1)ejdsministeriums strenge bestemmelser tillod ikke en ny 1)e-,,41ling. Et forsøg på i stedet at få Nicolai 31a1ko som dirigent strandede af samme grund.

»Statsradiofonien Oreliestra« har som bekendt (len ærefulde åbningskoncert (len 22. august, som Erik Tuxen indleder med Garl Nielsens Maskarade-ouverture. På Thomas Jeizsens prograni, (len

n

følgende dag står Nielsens 4. symfoni, og ved kamnierkoncerten den 25. dirigerer Mogens Mildike Klarinetkoncerten med !b Erikssoli som solist.

* Organist og kantor ved St. Pauls kirke i Aarhus Aksel Alidersen er udnævnt til professor i orgelspil og teori ved .31dusikkonservatoriet i København. Det er Emilius Bangerts ledige professorat, (ler liermed er blevet besat.

Kapelregissør Iffins Madsen ved Slatsradiofonieii, (ler i april fyldte 70 ,ir, trak sig pr. 1. niaj tilbalbe og blev afløst af underarkivar Kaj Lauritzeiz.

* Efter konkurrence den 20. inaj blevfløjtenisten Ejvind Rafn ansat i Tivolis koncertsals orkester.

* Fondet -til anskaffelse af stry-

geinstruinenter til Det kgl. Kapel

har nu eksisteret i 10 ar og (ler

er i (.len forløbne tid indkøbt

instrumenter for ca. 80.000 kr. -

Ideens opliavsmand, kgl. kon-

certniester Peder Lynged blev~ i

maj inedleni af fondets

bestyrelse sammen med kgl. ka-

pelinusikus Siegfried Salon2on.

* Københavns Musikhøjskole

(Københavns Folkeinusikskole) Ii,ar skiftet forinand, idet Svend G. Asmussen har -afløst I`agn Rehling, (ler f ortsæ--- tter son-I næstformand. I 1)estyrelsen sidder desuden Kristian Riis.

* Ved Musikpædagogisk Forenings ekstraordinære general

forsamling d. 16. juni blev koncertinester Niels Borre valgt til foreningens formaiid for indeværende periode. I~gl. kammersanger Einar Nørby blev valgt ind i bestyrelsen og fik hver~,~et Y,0111 11.,æstformand.

* Ved musikpwdagogisk eksa-

nien i K(,)benhavn i maj-juni i

år bestod folgende kandidater:

KLA'VE,R: Aase'FIint, Kjeld Arne

I.fansen, Gunhild Jacobsen, Otto

Kobke, Crudi-un Afar~1.,rellie Thra-

ne og Else l""a(Ir IZill~1. - VIOLIN:

Niels Ilcie, So Iveig fensen, Ja-

kob Tlioins-cii og CI~éla Waar-

ning. --- Øivind Eck-

hoff.

I Aarhus 1)estod. følgende.:

KLAvi,-IR: Karen I-Iartvig, Lisbetli U,hre I-ledersen og Hel~ja Ruby. - V,10LIN: Ai CIS Ri Df I(Jål'd. - SANG: Kirsten I1o1n2 og Frederikke Friis-Jen,,;en.

* Det fynske Musikkonservalorium, (ler til efteråret liolder 25-års fødselsdag, rykkede (len 15.niaj i år ind i sine nye lokaler i Kronprinsensgadei0dense, efter i niange år at liave kæmpet en fortvivlet kanip med (le hidtidige dårlige pladsforhold i Albani,gade.

Begivenheden blev fejret ved en fest, som biev transmitteret af St,,atsradiofonien. Her t-,,ilte borgmester Werner, hyldede (let fynske inusikliv og tils-agde kominunens størst mulige støtte. - Konservatoriets direktør, Marlin Andersen takkede og dirigerede siden konservatoriets kammerorkester til en concerto aros,so af Corelli, efter at to af eleverne, Daginar Aagaard op, Inga

Z,,

Jensen, havde sunget sange af Carl Nielsen.

De nye lokaler var ved indvielsen endnu langt fra i orden. I stueetagen er der foruden kontorer en hyggelig musiksal, mens undervisningslokalerne, der alle får dobbelte døre, er indrettet på første sal o,, i kælderen.

Når undervisningen nu snart skal begynde, vil alt stå færdigt, og 25-års jubil.,,eet vil kunne fejres i værdi«e om- ,,,ivelser.

Man må lykønske Odense til denne tilvækst til sit i forvejen Wonistrende inusikliv. Det udmærkede byorkester, (len fynske opera, det kirkemusikalske ar1)ejde og i-neget andet inusikliv vil blive præget af en forøget tilgang af dygtige tinge inusikere til gavn for denne betydningsfulde side af kulturlivet.

Månedens rettelse

I Weinholt Petersens artikel i DM nr. 2/3 om 13artóks klaverskole skal (ler i næstsidste linie på side 38 stå: klaver Pæ- dagogiske værker allerede har bragt, og som frenitidens ...

Udmærkelser og legater

* Kontrabassisten, koncertinester Erik Hansen. w~ valdhornisten Ernst Mikkelsen er blevet udnævnt til riddere af Danne1)rog.

Statsradiofoniens studielegat er i i-lir tildelt violinisten Villy Kjær og valdhornisten Wung Breidahl.

* Undervisningsministeriets forårsunderstøttelser er i år bl. a. tildelt følgende indenfor inusiklivet:'organisterne Arne Bertelsen, Poul Nicolet og Chr. Vestergaard-Petersen, koncertsangerinderne Hertha Bjørvig og Lilli Goltschalck, violoncellisterne Edmund Fabild, Pierre René Honnens og Alberto Medici, bratschisten Svend Aage Jensen, violinistinden Gudrun Jespersen, komponisten Jørgen Plaelizer og

kgl. kapelniusikus Hans I,,inil Sørensen.

* Pianisten Arne Skjold Rasinussen. har modtaget Harriet Cohens internationale musikpris, Arnold Bax- mindemedal Jen, son-1 anerkendelse for freinragende udførelse af moderne musik.

* Pianistinden Grete Bang, organist Aksel Munk og operasan

t

I

gerinden Kirsten Thi-ane Petersen har hver fået tildelt en portion af Einma Bærentzens legat. * Af kontorchef Arthur Anders

son og hustrus legat har pianistinden Karen Lund Christiansen. modtaget 3500 kr.

* Chr. Barnekows inindelegat

har i år tildelt komponisten Og f orf atteren Gustav Lehrinann 1000 kr.

* Kgl. kapelinester John Frand

sen har i år modtaget Den kulturelle Fonds hæderspris pa 2000 kr.

* Komponisten Bernhard Leiv

koviteh fik i år tildelt Kodas belønningspræmie.

Runde fødselsdage i august-september

Se Dansk Musiktidsskrift nr. 213.

DØdsfald

Fliv. koncertmester Chr. L. Nissen, 1. juni.

Formanden f. Dansk Arb-Sanger Forl). A.C.Poulsen, 9.juni.

Musiker Poul Fr. Brand (anni. 10. juni).

Musiker Ivar Engstroin, juli.

Kapelinester Flindt Voss, 12. juli, 32 år.

Musiker Hjalinar V. Andersen (anm. 16. juli).

Instrumentmager IL Madseiz, 18. juli.

Violoncellist Vilh. C. Hogenhoff (anm. 24. juli).

NMusiker J. P. Jensen, Sønderhold, 25. juli.

Musiker Peter Edv. Paulsen, 26. juli.

Koncertsanger Helge Nyholm (anin. 29. juli).

Musiker Bernh. J. Christiansen (anni. 29. juli).

Organist Gunnar Foss, 4. aug., 77 år.

Legater,

der skal sØges i august-september

Se Dansk Musiktidsskrift nr. 213.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Kronprinsessegade 26, sideliuset, 1. sal, København K. Tlf. Palæ 5-105. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekrelarial: Hverdage kl. 10-16. - Sekrelær og juridisk konsulent: Li-s. Steffert Heering, Rådhusstræde 1, Københ:avn K. Tlf. Central 2270 og Pala, 7576.

GENERALFORSAMLINGEN i Dansk. Tonekuristiler-Forening d. 28/4 Formandens årsberelning:

Inden jeg går over til at redegøre for foreningens virksomhed i det forløbne år, vil jeg gerne mindes de medlemmer, som foreningen har haf1 (len sorg at iiiiste siden sidste generalforsamling, nenilig: Kapelinester Chr. Hansen-Høed, niusiklærerinde frøken Laura 'l""hune, pianistinde frøken Anna Sellytte, kgl. kaniniersangerinde frøken Ellen Beck, organist August Felsing, organist Fr. Otto, organist H. Grfiner Nielsen, bratschist Johs. Brædder, planistinde fru Johanne Holter ol, koniponisten Laurits Howalt.

Bortset fra de nævnte afdøde medlerilnier har enkelte udnieldt sig i årets løb, således at inedlenisantallet nu udgør ca. 182.

Foreningen har i 19,53 ført samine stille tilværelse soni i de s(,neste år.

Musikrådet, livoroni. foreningen soni bekendt danner raninien, og hvor! den er repra,senteret sideordnet nied rådets øvrige medlemmer, har haft en lang r,a~kke sager til beliandling. Rådets ud Valg for musikudøvelse har således behandlet 59.5 sager, medens rådets udvalg for alinindelige sager liar belizandlet 53 sager.

Musikrådet er fortsat danslz nationalkoniité for Det Internationale Musikråd.

Foreningen li,,ar som hidtil ladet Dansk. Musiktidsskrift tilgå niedleni,,, erne som medlemsblad, og der har fortsat været adgang for foreningens medlemmer til Det kgl. Teaters niusikforestillinger og Statsradiofonieris generalprøver på torsdagskoncerterne.

For den støtte (le n,,evnte instittitioile "" h c, i-ved har ydet foreningen såvel soni for de, tilskud, der er tilgået denile eller dens understøttelsesfond fra Den kulturelle Fond, justitsministeriet og Det Warburgske Legat, tidtaler jeg herved foreningens bedste tak.

Understøttelsesfonden har i 1953 udbetalt 8 understøttelser å 100 kr. og 2 å 200 ki '

Det n,,evnte, er, hvad foreningen har udrettet, og er det end af beskedent omfang, har det trods alt sin berettigelse og betydning.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-11 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, Køben

11

havn K. Tlf. Palm 1912. Postgirokonto 26 284, »Musikp.,cdagogisk Forening«, København F. Forinand: Niels Borre. Næstformand: Einar Nørby. Sek-retær: Ilse Meyer. Kasserer: Kjeld Aleyersahin. Inger Christiansen, Gudrun Eising, Inger Loudrup-Jensen, Astrid W'odsirup, Knud Slq11te Birkefeldt, Jylland. Georg Fjelrad, Fyn. Juridisl~ L-onsulent: Ors. Otto Fabricius, Vestre Boulevard 42, I~øhenhavii V. Tlf. Cent ra 1 8 l7 8.

N.YE MEDLEMMER

Frederi Ue Friis-Jensen, Karen Hartvig, Kirsten Holni og Helga Ruby.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Hammerenslade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Fornzand: Flenzining Wels, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret kon-volut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller nasten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Tilmelding angående prøve til »ung aften« må foretages skriftligt til kontoret ir,,den 5. september.

Årgang 29/1954, nr. 04