Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 04 - side 75-77

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Udlandet

P- n ved Vagn Jens...

COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE har udskrevet en in

ternational konkurrence om en ny version af den olynipiské hymne, tilrettelagt for symfoniorkester, med et vokalt indslag, soni eventuelt kan udføres instrumentalt. Den vokale del må have en så bred karakter, at tekstoversættelsen ikke bliver vanskeliggjort. Konipositionen må have en spilletid af 3, højst 4 minuter. Orkesterpartitur kan indsendes under mærke til M. Otto Mayer, Chancellor of the I.O.C. (International Compelition for the Hymn), Mon Repos, Lausanne (Schweiz.). Den prisbelønnede tekst lionorere~s ined 1000 dollars, og kompositionen vil ved olynipi-aden blive rundkastet over hele verden. Komponisten vil endelig få overrakt en inindemedaille. Manus skal være indleveret inden 20. december 1954. lilteressere(Ie vil vide at skaffe sig mærinere oplysninger.

* Boosey &- Hatv A-es har Udskrevet international konkurrence om den bedste march for rnarchorkester, der indsendes inden 15. december 1954 til B &- FI, Ltd., 295,. Regent Street, London, 117.1, i henhold til konkurrencebetingelserne, der må rekvireres samme sted. Der udloves en præmie på 160 guineas, som vil blive uddelt af en komité dommere, bestående af Lt.Col. Mc Bain, England, kpt. Francois-Julien Brun, Frankrig, kpt. Rocus van Yperen, Holland, major Ille Gustafsson, Sverige, og professor Otto Zurmfihle, Schweiz.

* Radio Luxembourg indbyder til den 3. internationale musikkompositionskonkurrence oin et symfonisk værk for kammerorkester med en spilletid mellem 15 og 25 minuter. Indleveringsfristen udløber 1. februar 1955, læselige partiturer med metronombetegnelser adresseres til Service musical de Radio Luxembourg, hvorfra også konkurrenceregler kan rekvireres.

* Landestheater Hannover såvel som operahusene i Augsburg og NUrnberg har sat A lban Bergs »Wozzeck« på spilleplanen. Operaen vil desuden i løbet af sæsonen atter blive præsenteret i Paris, denne gang ved et gæstespil af Hamburger Staatsoper.

* Under protektion at' (len i Lalienske republiks przæsident og i samarbejde ined Seala Theatre samt italienske og udenlandske radiosflationer afholder byen V'ercelli fra 25. september til 20. oktober den feinte internationale inusikkonkurrence »Gian Battista Violti« i sang, klaver og konipisition U: a. for et instrunient, 1). for to instrumenter, c. for ensemble på indtil feni instrumenter, 11: a. for sang og khaver, 1). for en eller flere. steniineroginstrumenter, c. for kanirnerkor i-ned eller uden solist). Brochure med anineldelsesblanket kan fås ved henvendelse til Societa' del Quartetto, Post Box 56, 1'ercelli. Tilmeldelse (geb~,r 3.000 L) inå ske inden 10. september, for kompositionsgruppens vedkommende inden 30. september 1951~. Førstepræmieri-le er på 200.000 1, + koncert med Scalaorkestret i Milano samt forskellige andre engagementer; for koniponisternes vedkommende udgivelse hos musikforlaget Sonzogno.

* Karen Heerup, soin i (.len forløbne s-æson har sunget Marie i »Wozzeck« på Heidelbergoperaen, har samme sted fået tildelt titelrollen i Rolf Liebermanns nye opera »Penelope«, som får verdenspremiére ved årets musikfestspil i Salzburg.

Den vil desuden blive spillet i Frankfurt a. Main, D~isselcloi-f, Braunschv,,eig og ZUrich.

Goltfried von Eineins ol)era »Dantons Tod« koninier nu også op på operaen i Kblii.

* Leos Janaceks 100-årsd-ag er på ni tyske operascener blevet fejret i-ned fremførelser -tf »Jenufa«. Holland Festival og Festspiele Wiesbaden har opført »Aus einem Totenhaus«, Sadler's Wells »Katja Kabanova«, som også bliver spillet i Haag og Mannheini, og Radio Bern har arrangeret en opførelse af »Das schlaue Fficlislein«.

* Ved en koncert ined egn(-, v,ærker uropførte Istvån Arató med Tonhalleorkestret i Z[Irich »Abstraet Balleti-nusic for 14 Soloinstrurnents« og »Threellictures for Chorus, French Horn ,ind Clarinet« I Wigniore Hall i London har Martha Eitler præs

senteret hans »Ten Verses of a Hunga,rian Folksong« for violin.

* Hern2unn Reutters l-aktsopera »Die Witwe von Ephesus« (libretto efter Petronius ,tf Ludwig Andersen) uropførtes den 23. juni i Kó1n. Ved samnie tid bragte Hessischen Bundfunk hans radioopera »Die Brficke von San Louis Rey«, skrevet til »Woche ffir Neue Musik« efter Thornton Wilders fort,,,elling.Den sceniske førsteopførelse er beraniniet til Essen.

* Ved en inindekoncert for Arthur Schnabel i Town Hall, New York, præsenterede ~-lyra Hess og the Juilliarel String Quartet hans første strygekvartet og sidste klaverstykker.

* Til opforelsen af Sophokles' »Elektra« ved Holland Festival havde Alphons Diepenbrock skrevet ny scenemusik. I samine måned fremførte Theo Olof ined Concertgebouw IIans Henkemans violinkoncert, for hvilken komponisten har modtaget, »Professor van (le Leeuw-pri,sen 1954«, samt Seni Dresdens »Psalm 84« for solister, kor og orkester. Begge de nye værker dirigeredes af Eduard van Beinum.

* Ved (len »Soninierlielie Kaninierinusik« i Tr-avenidnde afholdtes den 15. juli en nordisk kammerinusikkoncert med 131. a,. kompositioner af Kulikau, H:

ye Knudsen, Riisager og Sv. Schultz på programmet. De medvirkende var Lisa Schwarzweller (sopran), Rolf Erineler (fløjte), Irma Lilbeke (violin), Otto Kober (violoncel) og !Maria Ermeler- Lortzing (klaver).

Efter genopbygninaen af Wiener Staatsoper, som ventes afsluttet sommeren 1955, vil dette operahus fremstå som et af de mest moderne musikteatre i verden, i livert f,,,ild hvad (let tekniske udstyr angår.IN-lan vil råde over ikke mindre end 6 sceneelevatorer.

* Ved Schweizer Tonkdiistlerfest i Basel dirigerede Paul S,-acher preiniéren på ~~lilly Burkhards n~

ye version af operaen »Die schwarze Spinne«. Ved samme lejlighed fremførte 1~'alther Geiser sin egen »Syniphonie« forførstegang.Hans»Hyinnus« for kor og stort orkester skal uropføres den 10. december af Paul Sacher i Basel.

* Erik Then-Berg har fået overdraget solistarbejdet p, Wilhelin Furtw,,inglers symfoniske klaverkoncert ved opførelsen i Salzburg iår.

* Manuskripterne til 4 muligvis ukendte sopransange af Mindel er på en auktion i London blevet solgt for 1800 £.

* Den første filmopera til det østberlinske fjernsynsforsøgsprograin er blevet drejet over Moussorgskys »Boris Godunow« under ledelse af Siegfried Tittert fra Dresdenoperaen.

* Det berømtebarokorgeli Milnster (von Weimgarten), som Jose h Gabler byggede færdig i

p n

1750, er nu blevet restaureret.

* Gottfried von Einem arbejder for tiden på en opera over Eichendorffs novelle »Aus dem Leben eines Taugenichts« til libretto af Ludwig Berger. Desuden er han ved at lægge sidste hånd på en orkestersuite til Louisvillephilharmonikerne, efter at have afsluttet en klaverkoncert for Dimitri Nlitropoulos.

* 1Ians 1`o,,,,Its opera »Die Stadt hinter deni Stroni« efter Herni.ann Kasacks roman står som uropførelse på Hessische Staatstheaters spilleplan.

* Mfichael Tipl)ets første opera »The2,4idsuminer Marriage« skal uropføres til januar af John Pritchard på Covent G«arden i Frederie Ashtons regi og med Elisabeth Schwarzkopf i den kvindelige hovedrolle.

* Ernst Krenek vil selv dirigere uropførelsen af sin opera »Dunkle Wasser« ved de Intern «a t i o na, I e n Ferienkursen f fi r neue 1Musig i Darnistadt.

* Kurt ~Veils »Dreigroschenoper« er i en ny version blevet genoptaget i

New York, hvor komponistens enke, Lotte Lenja, synger Jennys parti ligesom ved uropførelsen for et kvart århundrede siden.

* Under indtryk af prestigef.æstningen Dien Bien Phu's fald i Indokinakrigen aflyste den franske regering et gæstespil af Sovjetballetterne, dagen for premiéren. I stedet er de russiske kunstnere blevet indbudt til et hengere gæstespil i Berling o, (len Tyske Deniokra I

tiske Republik. Blandt solodan-

serne var så kendte navne som

Galina Ulanova, Plissetzkaja,

i

Schelest og Kondratow.

Drnitri Schostakovitchs 10 symfoni er i sommer blevet pi,,,.~eseiitei-et ved niusikfester i Berlin, Leipzig o`1 Pralia.

Giacoino Mellerbeers mindesten på den jødiske kirkegård i Berlin er fornylig blevet restaureret.

* IValler Felsenstein arbejder i _Bosenhi~gelstudierne i Wien sammen med Hanns Eisl Cr' Då en »Fidelio«-film.

Prahas opera og den czechiz:,

ske philharmoni er blevet hædi-et med den siatslige kunstnerpi-is af præsident Zapotocky.

* Programmet for årets musikfest i Donaueschingen byder bl. a. på tre uropførelser, Rolf Liebermanns »Concerto for Jazzband and Symphony Orchestra«, Pierre Boule~~' »Le Marteau sans Maitre« for sangstemme, vibra

fon, guitar, xylofon, fløjte og bratsch samt Nikos Skalkottas' »Andante sostenuto fiir Klavier und Orchester«.

* Den 23-årige Alexander Meyer von Breinen har i Osnabrilck opnået en usædvanlig sukees på sin k-,laverkoncert. Komponisten, der er elev af Frank Martin, var selv solist ved uropførelsen.

* Paul 11inden7i1h har under juni-musikfesten i Wien dirigeret førsteopførelsen af sin egen bearbejdelse af Monteverdis »Orfeo«. I Carl Orffs versin af Monteverdis »Klage der Ariadne« var Elisabeth Mngen solist; Orffs egne korværker »Sirmio« og »Tria Catulli Carmina«, førstedelen af den n

ve cyklus »Contento di Voci« blev samtidig holdt over dåben.

* Giselher Klebe har fået to nye værker uropført denne sominer: »Konzert ffir Violine, Cello und Orchester«, skrevet efter opfordring f ra Hessischen Rundfunk, ol', »Concertine fdr Orehester«, som Hermann Scherelien dirigerede ved »Jeunesses musicales« festival i Hannover, hvor han tilli,-,e førsteopførte Wladimir 1'ogels »An die Jugend der Welt«, »Vier lustige Sprechehbre n,,,ieli Gedichten des 1Ualers van Arp«, Hun2phrey Searles »Caj)ric(-io«, Luigi 1)allapiccolas »Piccola musica notturna« og Luigi Nonos »Liebeslied ffir gemiseliter Chor und Orchester«. * In memoriam Dylan Thomas har Igor Slraivinsky skrevet et værk for tenor, 4 basuner og strygekvartet efter Thomas' text »»Do not go gentle into that good

Z"" :1

night«. Det er tanken at uropføre kompositionen ved en koncert i Los Angeles, livorfra overskudet skal tilfalde digterens børn.

* Det ventes, at Benjamin Brillen selv kan dirigere uropførelsen af sin nye opera »The Turn of the Serew« ved Festival Venezia i september.

* Aaron Coplands nye opera »The Tender Land«, som præsenteredes på New York City Center i foråret, vil blive fremført ved årets Tanglewood-festival.

* Quincy Porter har fået Pulit~ zer-pris for sin »Concerto for Two Pianos and Orchestra«, som uropførtes (len 17. niarts i Louisville.

* Cellisten Enrico Mabzardi har fornylig med held debuteret som (liri-,eiit med Berliner Philharmonie i et program af Haydn, Schubert og Ravel.

* Patil ffindemith er udnævnt til æresdoktor ved Oxford University.

* Fereize Fricsajj har forladt

RIAS-orkestret i Berlin for at

overtage ledelsen af Houston

Symphony Orchestra i Texas.

Hans efterfølger bliver forment-

lig Georg Ladivig Jochum, den

yngste af (le tre dirigentbrødre.

* Hans Knappertbusch er ble-

vet udnæ,,vnt til generalinusik-

z,

direktør ved operaen i Mfinchen.

* Arturo Toscaninis sidste fremtrædei~ som dirigent for NBCorkestret fandt sted den 4. april, efter ma~~stroens ønske uden forudgående meddelelser.

* Efter at Pierre Monteux har trukket si,,, tilbage fr«a kapelinesterposten ved San Francisco Sympliony Orchestra, er ledelsen blevet overdraget (.len spaiiskfødte Enrique Jorda fra Capetown.

* Den nu 80-åri-,e Charles Ive's »Holidavs«-symfoni, som blev -til for 30 «år siden, er for første gang blevet fremført i sin helhed ved en koncert i Minneapolis, dirigeret af Antal Dorati.

Rudolph Kolisch, primiviolinisten i Pro Arte-kvartetten, har for et ,,ir forladt University of Wisconsin for at tiltræde en stilling som leder af mesterklassen i Darmstadts rnusikakademi. Samtidig skal lian forelæse ved Goethe-universitetet i Frankfurt a.m.

* Ralph Vaughaiz Williams har i sit 82. år indvilliget i at forelæse på Cornell University i Amerika.

DØdsfald

Torsten Ralf, Stockholm, 53 år (27. april).

Glemens Kraus, Wien, 61 år (16. maj).

Årgang 29/1954, nr. 04