Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 29 (1954) nr. 05 - side 101-102

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet - Danmark

b

ve Sigurd Berg

ET nyt dansk musikblad har set dagens lys. Det er, med en ikke

altfor lykkelig, hånd, døbt »musikrevue« til forveksling med

det svenske »musikrevy«, der jo også læses en del i Danmark.

»Musikrevue« bekender kulør straks på omslaget med undertitlen:

Jazz - Pop - Klassisk, altså det klassiske på tredjepladsen. Men

iøvrigt er der jo i høj grad brug for et blad, der behandler den

,lettere musik på en faglig forsvarlig måde, ol-, man må ønsket det en længere levetid, end dets mange forgængere på dette område fik beskåret. Selv det virkelig udmærkede og lødige tidsskrift »h. o. t.«, som Sven Møller Kristensen i sin tid redigerede blev kun en stakket glæde. Det savner man faktisk, og skulle det lykkes »musikrevue« at udfylde dette savn, er allerede meget vundet.

Det første nummer af »musikrevue« er absolut alsidigt. Det »seriøse« musikliv er behandlet jævnbyrdigt med jazzen, - og med arbejderstaben giver lovende udsigter. En særlig ros skal redaktionen have for bladets uprentiøse form og indhold - og en lille misbilligelse for ombrydningsnietoden, som ikke er behagelig for kæseren. »DM« ønsker »musikrevue« hjertelig velkommen!

* Organistudnævnelser: Frank Nielsen, tielligkors Kirke, Kbh. - Eli z:,

Erik Sørensen, Ansgar Kirke, .Kbh. - Grethe Krogli Christensen, Nykøbing Mors Kirke.

* Efter konkurrence er koncertsanger Christen Blanke blevet ansat i radiokoret.

* Københavns Musikhøjskole har iår startet en ny idé, en musikalsk legestue for børn i alderen fra 5-7 år. Arbejdet foregår hovedsagelig i form af lege, og tager sigte på at udvikle børnenes musikalske og menneskelige anlæg. Denne nye del af Musikhøjskolens virksomhed ledes af Jytte Lissau med assistance af .Annelise Millhers og foregår på onsdage kl. 9-12 i Vanløse, Jydeholmen 43, oer på fredage kl. g12 på Frederiksberg, Howitzvej 34. Alle oplysninger fås på Musikhøjskolens kontor, Frederiksborggade 50, tlf. PA 1912, kl. 1114 (lørdag lukket).

* Folkeuniversitetets efterårssemester rummer to musikkurser: Mandag den 4. oktober og følgende 5 mandage kl. 19,3021,15 forelæser dr.phil. Herbert Rosenberg oin Mozarts kammermusik (Anatomisk Institut, Nørre

Allé 63) - og tirsdag den 19.

oktober og foigende b tirsdage

kl. lorelæser kom-

ponisten Leif 2'ligt»o om Igor

'Stravinsky (Universitetsannexet,

auditorium A, Studiestræde 6).

* Danmarks hørelære-forening liolder efterårsstævne i dagene 17., 18. og 19. oktober med studiekredse og foredrag ved Herbert Rosenterg, Brunhild og Hazivar fra Hannover (med tolk) og skolepsykolog I~asrnus Jako Dsen. I,'oructen foreningens medlemmer kan alle interesserede deltage i stævnet. Desværre indeholder det udsendte cirkulære ingen meddelelse om, hvor stævnet skal foregå. Men alle oplysninger fås hos fru Ingeborg Larsen, Johnstrupvej 22, Ballerup, tf. Om: Ballerup 804.

En ny grammofonforretning

Statstidende indeholdt den 25. april en meddelelse om, at Jac. Boesens Musikforlag A/S er trådt i likvidation.

Boesens Musikforlag startede for over 20 år siden og blev især drevet frem af den energiske musikforlægger K. Feldbech Christiansen, men i de senere år svandt det ind, og da han afgik

v ed døden ifjor, var virksomlieden kun en skygge af sig selv. I,ikvidator i boet har nu solgt kaget af noder og forlags- rettigliederne til Skandinavisk Musikforlag, niedens beholdningen af gramniofonplader er overtaget af et nystartet firma, nemlig Metropol-Radio, der er en afdeling under A/S Polyfoto, med hvem Boesen har delt de kendte lokaler i Frederiksberggade 11 på Strøget.

Efter overtagelsen har det store butiklokale gennemgået en omfattende ombygning og modernisering. Varelageret af grammofonplader er blevet udvidet betydeligt, ikke mindst indenfor longplaying programmet. Samtidig er der blevet installeret en moderne grammofonbar til aflytning af plader på telefoner i stedet for i lydtætte boxe.

Desuden har den nye virksomhed optaget forhandling af radioapparater, ligesom der er indrettet en sæ,-rli,~, salon for demonstration af fjernsyn.

Legater og udmærkelser

Pianistinden Ellen Gilberg

har modtaget 5000 kr. af Ingrid z,

Jespersens legat.

* Domorganist i Trondheim,

komponisten Ludvig Nielsen er udneevnt til ridder af Dannebrog.

* Undervisningsministeriets f or

årsunderstøttelse er også tildelt koncertsangerinden Ellen Stryg Jensen, hvis navn beklageligvis var faldet ud af vor meddelelse i augustnumret.

* Den franske stats stipendier

er iår givet til organisten Grethe Krogh Christensen og pianisten Peter Weis.

Runde fØdselsdage

Oktober

10.: Komponisten Erik Deneke,

50 år.

11.: Operasanger Holger Bruus-

gaard, 70 år.

13.: Musikf orf atteren ' dr. phil.

Herbert Rosenberg, 50 år.

17.: Domorganist Jørgen M. Niel-

sen, Århus, 70 år.

18.: Musikpædagogen Hanna

Lund, 50 år.

22.: Kapelmester Hjalmar Koe~

foed, 75 år.

November

4.: Musikforfatteren, red. Niels

Friis, 50 år.

8. : Kordirigent, lektor V. Secher

Marcussen, 50 år.

11.: Koncertsanger Georg Thune-

Stephensen, 70 år.

12.: Sangerinden Dagmar Heine-

nicuin, 85 år.

21.: Sangpædagogen Leonie Ro-

senfeld-Plaut, 80 år.

26.: Musikpædagogen, organist

Sven Kock, 60 år.

27.: Kapelmester Tippe Lumbye,

75 år.

29.: Komponisten Jacob Gade,

75 år.

30.: Klaverpædagogen Hjalmar

Bull, 70 år.

December

5.: Komponisten Poul London,

50 år.

6.: Koncertsanger Vilhelm Mi-

chelsen, 75 år.

Kapelmester Frode Hassel, 60 år.

Organist Fin Dillevsen, 50 år.

11.: Pianofabrikant Knud Møl-

ler, 80 år.

14.: Kgl. kammersanger Marius

Jacobsen, 60 år.

16.: Organist Richard Østerfelt,

60 år.

20.: Pianisten, prof. Chr. Chri-

stiansen, 70 år.

26.: Musikdir. Julius Sønderby,

75 år.

28.: Musikforfatteren Gerhardt

Lynge, 70 år.

31.: Operettesangerinden Marie

Bundesen, 60 år.

DØdsfald

Organist Vilh. Rosenquist, Esbjerg, 2. maj, 70 år.

Kapelmester Arvid Falck Jensen, Fredericia, 8. aug.

Pianist Holger Pleltow (anm. 12. aug.).

Sangpædagogen Margrethe Pfefferkorn (anm. 12. aug.).

Violinisten Vilhelm Jensen (begr. 5. sept.).

Pianistinden Dagmar Bendix, 8. sept.

Komponisten Dan Folke (begr. 20. sept.).

Legatansd-gninger

o KTOBER:

Inden 1/11: Det -lnekerske Legal (for komponister). LTnder-N,,isningsministeriet. Frederiksholnis Kanal 21, Kbli. K.

- - -itish Council's legater til studie

. Bi

ophold i England. British Council, Richshuset, Rådhuspladsen 16, Kbh. V. (Skema).

: Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.-F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

: Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder (væsentlig for medlemmer af samme). Ors. Chr. Bentzen, Rådhusstr. 7, Kbh. K. (Skema).

: Cainilla Tacks Legat (lår for videnskabsmænd). Magistratens legatkontor, Farvergade 297, Kbh. K.

NOVEMBER:

Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludi~ig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel). Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

- : Etatsraad Nicolai Petersen og Hus tru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14-25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Peter Schranis legat. Ors. Vald. Kofoed, Amagertorv 224, Kbh. K.

(Skema).

: Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

Inden 2'23/11: Kancelliraad Jacob Dichmann. og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrsf. Kaj Lund, Amagertorv 31, Rbh. K. (Skema).

Inden 1/12: Komponist Frits Anderseris Legat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

- :. A. P. Berggreens Legat. (For musikere, der har virket indenfor kirkeog folkesangen). Konsistorialkontoret, Universitetet. Kbh. K.

- . Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Rbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

-- : Hans Lunds Legat (for ældre musik- (i k k e sang-) lærere). Magi stratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema) .

- - Vendelia Nyelands Legat (for sangog musiklærerinder over 45 år, ugifte eller enker). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

: Det Raben-Letvetzauske fond. Frederiksberggade 11, Kbh. K.

: Solistforeningen af 1921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Sehiøler, Geelskovvej 39, Lyngby.

Dansk Komponist-Fo-rening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Eronprinsessegade 26, sidehuset, I. sal, København K. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. - Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ- 7576.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: Kl. 9-11 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgiro 26284, Bakkevej 52, F. Forinand: Niels Borre. Næstforniand: Einar Nørby. Sekrelker; Ilse Meyer. Kasserer: Kjeld Meyersahm. - Inger Christiansen, Gudrun Eising, Inger Loudrup-Jensen., Astrid Wodstrup. Knud Skglte Birkefeldt, Århus. Georg Fjelrad, Odense. Juridisk konsulent: Ors. Otto Fabricius, Vestre Boulevard 42, København V. 14f. Central 8178.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Forinand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Tealertelefon: Pake 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

OBS. 1. kaininerniusikkoncerl afholdes tirsdag den 26. oktober - se lederen side 85.