Dansk Tonekunstner Forening

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 06 - side 148-148

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

1903 - 22. FEBRUAR - 1928

DANSK Tonekunstner Forening blev s-Liftet den 22. Februar

1903 af Komponisten, Musikkritikeren Charles Kjerulf. Dens

Formaal skulde være, at varetage danske Tonekunstneres

Interesser - saavel. kunstneris1,-ce som praktiske - samt at

repræsentere dansk Tonekunst og dens Udøvere. Dette

skulde særlig naaes ved:

a)saa hyppige Møder som muligt i-ned faglige Foredrag, forsøgsvis Frem-

førelse af ny Musik (fortrinsvis af Medlemmer og ved Nlledlemmer) o. 1.

b)fælles Optræden overfor Lovgivningsmagl, Forlæggere, Koncertdirek-

tioner, Teatre, Impresarioer, Presse o. I. c) Ledelse og Udvikling af Foreningens UndersløLlelsesfond, Bibliolek og

Læsestue.

-Hvorledes Foreningen arbejder efter disse aldeles forlræffelige Formaalssætninger, staar enhver klart der har f ulgt D.T. F. med Fagmandens Interesse.

Det har desværre vist sig al være umuligt at gennemføre alle disse Paragraffer til Medlemmernes Tilfredshed, og som Følge deraf hersk-er der en stærk Utilfredshed indenfor Foreningen, hvor blandt andet ogsaa. de unge føler sig ganske tilovers. De sidste Aar har uddybet Revnen til en stor Kløft som Tiden maa vise om der kan slaas Bro over; men det kræver Arbejde og Forstaaelse (gensidigt) at bygge denne Bro. Det er ikke her Stedet at gennemlrevle alt det der bevirker denne Spaltning, det er nok at konstatere at den er -tilstede; men vi har alle Lov -til al haabe paa Tidens lægende Kraft.

Dansk Tonekunstner Forenings Arbejde beslaar i a Lrepræsenlere ved

nordiske Musikfes ter, Kunstnerjubilæer, Fødselsdage og Begravelser. End-

videre har Foreningen sil Understøttelsesfond der forsaavidl- gør sin store

Gavn (om blot Navnene paa de understøttede, ligesom i gamle Dage, maatte

blive lidt mere hensynsfuldt fremførte,). Ligeledes har Foreningens Medlem-

mer enkelte Gange om Maaneden gratis Adgang til ),Det kgl. Teater, og ende-

lig har den f orsøgt en Ordning af Rabatsys Lemet paa No dematerialer, desværre

hidtil resultatløs-L.Til Var2tagelse af Foreningens Punkl- a), har (le misfornøjede

stiftet Foreningerne »Ny Musik« og »Unge Tonekunstneres Selskab«. Tone-

kunstnernes praktiske Interesser varelages dels af sidstnævnte Forening samt,

omend paa nogen videre Basis, af »Solistforbundel« og »Solistforeningen af

1921«. Bibliotek og Læsestue eksisterer ikke indenfor Foreningens Rammer.

B edaktionen.