Unge Tonekunstneres Selskab6

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 06 - side 167-168

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

UNGE TONEKUNSTNERES

SELSKAB

Foreningsmeddelelse I.

Ved U. T. S. anden extra Koncert optraadte Pianistinden Frk. Agnete Foght, der med stor Dygtighed spillede nogle franske Kompositioner, 'Frk. K aren Hjorth sang nogle Sange af Richard Strauss, meget smagfuldt; men fik ikke det rette ud af Heises Dyveke Sange, Herr Georg Leicht's Stemme og hele foredragsmæssige Facon passede saavidt udmærket til nogle Schubertske Romancer; hvorimod Arierne blev skæmmet af en tiltagende Hæshed.

Paa den tredie extra Koncert fik man Lejlighed til at glæde sig, over den purunge Pianistinde Frk. Edith Hansen's friske, frejdige og fortræffelige Klaverspil. Her er store, Evner tilstede, Evner der fortjener at hæles om. Fru Mabel Jorgen NZielsen var ligeledes meget evnerig, omend paa en hel anden Maade, her var det det fine musikalske Udtryk man glædede si,, over, Fruen har absolut Evner for

1-1

Kanimermusikens ædle Kunst. Herr Ernst Poulsen (Violin) røbede ligeledes Evner der sikkert vil bære god Frmt en,an,

1:11~1 el *

De to Saiigere var ret uheldige. Fru Itiger Eich havde saaledes ikke nær Teknik nok til at lade si,, høre offentlig, selve Stemmen var dog af ine,,et smuk Klangfarve. Herr Aa,,,e Jdrs havde in,,en wd. Teknik o,,, Foredra,,et var ret udvendi«,t.

In

FORENNINGSMEDDELELSE, Il

Del L-gl. Tealer. Paa Opfordring skal vi meddele Fremgangsmaaden ved

Benyttelsen af Fribilletter -til Det kgl. Teater.

1.Man telefonerer -til U. T. S. Telefon Øbro 6308 og udbeder sig tilsendt nogle Adgangs-Legitimationer.

9Man telefonerer - den Dag man ønsker at overvære en Forestilling til Øbro, 6308 mellem Kl. 3-31/, (det bemærkes at Henvendelser før Kl. 3 ikke besvares) og faar da opgivet Kortets Nummer.

3.Man udfylder da selv Kortet med sit Navn, Dato samt det fra U. T. S. opgivne Nummer, hvorpaa Billetten kan afhentes ved Teatrets Billet Kontor efter Kl. 51/2 og indtil 10 Minutter før Forestillingens Begyndelse.

OBS. Billetter kan faaes -til Operaer og Balletter, samt Syngespil.

BESTYRELSEN.

FORENINGSMEDDELELSE 111

U. T. S. f erde, og sidste extra Koncert finder Sted Torsdag den 29. Marts, Kl. 8 i Hornung & Møllers Sal, Bredgade 54. Til denne Koncert har vore Medlemmer gralis Adgang, mod Forevisning af Medlemskortet.

Efter Koncerten arrangerer vi en Medlemssammenkomst hos Hr. Ingeniør Årne Brieghel-Miiller, Langebrogade 3 (Amager 6396 x).

Der vil blive serveret The, Kaffe, Kager, Cigarer og Cigaret-ler å 1 Kr. pr. Deltager, og vi opfordrer vore Medlemmer til at møde -talrig-L.

Af Hensyn -til Koncerten vil Thebordet blive ca. Kl. 10, og selv om man ikke er i Stand til at overvære, denne, er man alligevel hjertelig velkommen til det kammeratlige Samvær.

Af Hensyn til Serveringen bedes man saavidt muligt melde sin Del-

tagelse til Hr. Brieghel-Mfiller (Amager 6396 x). BESTYRELSEN.

FORENINGSMEDDELELSE IV

U. T. S. sidste Koncert i denne Sæson finder Sted den 10. April paa

Selskabets 8 Aars ~liftelsesdag, man vil efter Koncerten arrangere et billigt

Smørrebrødsbord med efterfølgende Dans.BESTYRELSEN.