Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 07 - side 182-182

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Annonce

Edition s

Annonce

Annoncér hos Seismograf

UNGE TONEKUNSTNERES SELSKAB

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

U.T.S. afholdt sin aarlige Generalforsamling den 14.Maji Hotel

Phønix med Selskabets juridiske Konsulent, Landsretssagfører S.A.M.

Bi~gel. som Dirigent. Formanden, Helge Bonnén, der fratraadte. efter eget

Ønske., aflagde Beretning om Selskabets omspændende Virksomhed i den

forløbne Sæson (Koncertvirksomhed - Det kgl. Teater - Dansk Musik-

Tidsskrift m. m.). Medlemsantallet er steget med 49 nye Medlemmer og Sel-

skabet er saaledes i stadig Tilgang. Efter Beretningen, der applauderedes liv-

ligt, aflagde Henry Skjær, Selskabets Kasserer, Beretning om Regnskaberne,

hvortil Decharge eenstemmigt blev givet. - Til den nye Bestyrelse blev

eenstemmigt, valgt, Peder Lynged (Formand), samt Aksel Agerby (Næst-

formand), Arne Brieghel-Miiller (Kasserer), Flemming ^~,Wis (Arkivar), Emil

Friis, Henry Skjeer. Paa den ledigblevne Plads blev af Bestyrelsen foreslaaet

Gerhard Rafn og Forsamlingen stillede Forslag om Kamma Jordan. Ved Af-

stemning blev Gerhard Rafn valgt med (16 mod 16 St. ved 1. Valg) (17 mod

12 ved 2. Valg). Suppleanter blev Ebbe Hamerik, Ejnar Engelbrecht,

Alfred Strandquist og Olaf Schmidt. Til Revisorer valgtes Aage J&s og

statsaut. Revisor A. P. Nielsen. Under eventuelt blev det vedtaget, i paa-

krævede, Tilfælde, at yde et Vikartillæg til Solisthonorarerne. Bladets Regn-

skab vil blive overtaget af Olaf Schmidt samt den kunstneriske Ledelse af

Helge Bonnén. Efter en Tak til Dirigenten sluttedes Generalforsamlingen.

R e d.