Unge Tonekunstneres Selskab

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 08 - side 204-204

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

KRITIK

NYE NODER PAA DANSKE FORLAG Bonnén, Hel~ge. Moderens Sang (Vaakenat), Tekst af Jakob B. Bull f. 1 St. med Pfte. Wilhelm Hansen. 1 Kr. 80 Ore.

Hannikainen, Ilmari. 5 andliga sånger, svensk text. af Nino Runeberg, f. 1 St. m. Pfte. Wilhelm Hansen. 1. Frålsarens kors. - 2. Jesus, ,,5r mi,,,, stilla. - 3. Aftonbón.

4. Så fjårran, fjarran. 5. Kom till mig, Jesus! å 1 I-C-r. 20 Ore.

Kor-Bibliotek for Mandsstemmer (Tenor I. II., Bas I. II.). Wilhelm Hansen. Nr. 265. Spinn, spinn! svensk Folkevise, arr. af A. W. Lanzky. Partitur. 40 Ore. - Nr. 266. Tofft, Alfred. Vinterlandskab (Chr. Winther). Partitur. 40 Ore. - Nr. 267. Toffl, Alfred. Ode (P. NI. Trojel). Partitur. 40 Ore.

Nr. 268. Bellman, C. ]U. Fredinans epistel nr. 82 (Hvila vid denna kålla). Partitur. 30 Ore. - Nr. 269. Riisager, Knudåge. Studentervise (Villi. Røse). Partitur. 40 Ore.

(Luub, Thomas). Trosbekendelsen, TNIelodi fra Middelalderen, udsat af Thonias Laub, f. 4 St. ni. Orgel. Willielin Hansen. 1 K r. 2 5 0 re.

Alusikbog I. Saiiilet som Ledsagelse til Gymnastik af Agnete Bertram, f. Pfte. Willielin Hansen. 8 l~r.

31o1holm, Louis. Skovens Bøn til dig, f. Pfte m. Tekst af Hans Hartvig Seedorff Pedersen. Skandinavisk Musikforla,. 50 0.

Riisager, Kriudåge. Bornerim, f. Pfte m. Tekst af Louis Levy. Wilhelm Hansen. 1 Kr. 80 Ore.

Sax1orph-illikkelsen, Jacob. Ti Børnerini for store oa smaa af Louis Levy, f. 1 St. m. Pfte. E,

,,et Forlag. 2 Kr. 50 Ore.

Under Aftenstjernen, ti Sange og Viser af Jeppe Aakjær, f. 1 St. in. Pfte. Eget Forlag. 3 Kr. - Lysglimt paa min Rude. Tekst

1 11

af Jeppe Aakjær, f. I St. i-n. Pfte. Eget Forlaa. 1 Kr. 25 Ore. - Svalens Fluat. Tekst af Louis Levy, f. 1. St. in. Pfte. Eget Forlag. 1 1-~r. 25 Ore.

Schroder, 1,11a11her. Andante cantabile, Solo for Troinbone ined Piano. ~N.'illielm.

Hansen. 1 Kr. 25 Ore.

Sinionsen, Rudolph. Kadence til Beethovens G-dur Koncert, 1. Sats, for Piano. Willielni Hansen. 2 Kr. 50 Ore.

Sveinbjornsson, Sv. 0, Landets Gud!

Vort Hjemlands Gud! Islandsk Nationalhymne, Tekst af Mathias Joekumsen, f. 1 m. Pfte. Willielin Hansen. 1 Kr. 25 Ore.

Sveriges melodibok, Bd. Il, f. Pfte m. Tekst. Willielm Hansen. 3 Kr. 75 Ore, kart. 6 Kr.

Sóderman, Aufl. Bryllupsinarseli af

,~lluppet paa Ulfsbjer«,«, f. Pfte. Wil-

~Br,,11

helm Hansen. 75 Ore. For 4 Hænder 75 Ore.

EN PRÆTMIE PAA 1000 DOLLARS

Fra Udenri,,,siiiinisteriet har Dansk Komponistforening modtaget Meddelelse om en anierikansk Kammeri-nusik-Konkurrence om den saakaldte Elizabeth Sprague Coolidge Præmie paa 1000 Dollars.

1Conkurreneen staar aaben for Koniponister af alle Nationer, ol, Musikværket, skal skrives enten for 5 Blæseinstrunienter

eller for Piano ol, 4 eller 5 Bkæseinstrumenter (Fløjte, Obo, Klarinet, Basun og fransk Horn).

Indsendelsesfristen udlober den 15. April 1929, o,, Musiknianuskripterne skal indsendes anonymt bilagt ined en lukket b~011volut, indeholdende Komponistens Navn ol, Adresse, til 3Iusic Division, Librury of Congress, l Vashinglon.

Bedomnielseskoniitéen bestaar af d' Herrer Georges Barrére, 11hilip Hale, Ernest Schelling, Leopold Stokoivski og Carl Engel.

UNGE TONEKUNSTNERES

SELSKAB

AARHUS

Ved Generalforsamlingen i U. T. S. i Juni Maaned blev der - soni det nu en,an« Skik er - foreta«et et Tilbaeblik over den forløbne Sæson, der i Forhold til de iøvrigt saa abnori-ne Tider, vi oplever for K.ncertlivet i Aliiiindelighed, havde haft et ganske trygt Forlob. Selskabet staar nu med et Medlenistal paa 65, o,, Pro«,rani

I I

udvalaet har haft en lieldi, Haand til at skabe den Fasthed over Pro«raninierne

I

ved vore Sammenkomster, at vi niere og niere faar et ,eget Ansigt,«, fri L for Tilfældighedernes Splittethed. I Sæsonens Løb har der været arrangeret fire interne Aftener for Medlemmer o« Paarorende paa Hotel

11,,Regina,,, en Aften ined ældre dansk _'Musik, en for Carl ~,Nielsen, en for Joh. Séb. Bach o,, en ined blandet Pro,ram, o-, ialt har 24 af vore Medleininer været i Ilden disse Aftener. Udadtil har Selskabet gjort sic,

ID

bemærket ved at arrangere to offentlige Koncerter, henholdsvi s en fransk og en dansk. Til den franske Aften havde vi udenbys Medvirkning af Helge Bonnén, der spillede Ravel og Debussy, samt Frk. Else Her Lum med to moderne Sangafdelinger, medens Frk. Ellen. Marquard og Hei'rerne Thyge Haumidler, Raphaele 11.ledici og Georg Fjelrad spillede en Klaverkvartet af d'Indy. Den danske Aften fik sit Særpræg af to Poul Schierbeck'ske Sangafdelinger. Fru Sylvia Schierbeck var i-ned Komponisten -ved Flyglet den autoritative Fortolker og naaede især ined Sangene af »Den kinesiske Fløjte,, det ineget betydelige. Desuden spillede Hej-rerne Harald Andersen, Niels Jørgensen, Thyge Haumiiller og Thomas Jensen Carl Nielsens

Strygekvartet i F-Dur og Skytte Birkejeldt

11

0,

g Georg Ffelrad fremførte Raasteds Variationer og Fuga for 2 Klaverer. - Besøg af et finsk Ensemble, som ved Sæsonens Begyndelse stilledes os i Udsigt, har endnu ikke ladet sig realisere.

Paa Generalforsamlin,en cenvalfles

1111 11

Formanden, Musikhistoriker Gerhardt Lynge og Koncertsanger Thøger Rasmussen og nyvalgtes Frk. Ellen Marquard i Stedet

11

for Politimester Høegh-Guldberg, som øn-

11 11

skede at træde tilbage. Revisor, Bibliotekar Schmidt-Phiseldeck saint. Pro«,raniudvalg,

Th. Rasmussen, Skytte Birkejeldlog Georg

Fjelrad ,envalctes. Sekr.

11 11

KØBENHAVN

TIVOLIFESTEN

Efter den overstaaede, vellykkede Ti~ voli-Koncert vil Bestyrelsen gerne benvtte Lejligheden til at takke liver især af de optrædende for deres udmærkede Bidra,, til Aftenens kunstneriske Resultat.

Bestvrelsen.

Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri.