Kritik

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 09 - side 217-218

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Ping Pong Punktum
  • Annonce

    Edition S-annonce

KRITIK

N'VE NODER F`AÅ DANSKE' F0M-ÅG,

Bentzon, Jørfjcii. Drei expressive Skizzen, 01). 1G' for Vi01i11 og 'Viololicel. Vil

I

heliii J-laiisen. 3 Kr. 50 Ore.

,Bizet, Georges. Ouverture til ,Carincii.,, f. 2. Flænder. Willielin flanscii. G0 ()re.

Bralims, Jo12s. Wa Izer, Op. 39, f. -1 (ler. Arrangerede for Violin o' Ilfte. af Emil Telmanyi. Villiclm 1-lansen. I Kr. 50 Ore.

Borresen, Hokon. Biskop Absalon (Byens Sang). Tekst af Han-, Hartvig Seedorf T Pederscii, f. 1 St. in. Pfle og Lurer. (Ikke i Flandelcii).

Colm-Husle, Carl. Præludium og Fuga,

II .

f-inoll, f. Klaver. NVillielin llansen. 2 Kr.

Grieg, Edvard. Ave inaris slella, for

Violoncel og Pfte. Willielin llanseii. I Kr.

20Ore.

Griebel-IVandall, Tekla, Klaverkonipositioner. Villielni flamisen. Hefle 1, 1 Kr. 7,5 Ore. - flefte 11, 2 Kr. - Noclurne (Le rossignol) for Sopran ol, Klaver. Willielm Hansen. 1 Er. 25 Ore. -- Tre San,e for 1 St. in. Pfle. Willielin Mamisen. 1 Kr. 50 Ore.

Cyldniark, oskar. Hedevandring. af Jeppe Aakjær. f. I St. in. Pf Le. Borups Mtisikforlag. I Kr. 20 ()re.

Lanye-Millerl, 1-1. 1,-'. Forspil til Holger Drachmaiiii's ,Renaiss
Lindlijem, Nils. To Saliner f. 13fte. in. 'Fekst. Willielin Flansen. 1 Kr. 10 Ore.

Lindskrog, Rans. 1--ire aandelige Sange til Tekster af Zacharias Nielsen, Op. 1, f. i SL. in. Pfte. Wilhelin llansen. 1 Kr. 50 Ore.

Nebelong. J. H. 11aandbog i den belgisk-finske Metode, udarbejdet, i letfatteffis,

I I

Forin til Bru, for Seminarier, Ungdomsskoler o

,_, Fljein. NVillielm Hansen I Kr. 5 0 re.

Mingstrijm, Ture. Præludium l V (h111(11.) f. Pfte. Willielin Hansen. 2 Kr. 25 Ore.

Schizmann., Roh. Kinderscenen, Op. 15, f. Pfte. f. 2 H. Ud,,. af Dr. Hans Bischoff. Villielin I-lansen. G0 Ore.

Svendsen, Jolian S. Andanle funébre, for Salonorkester (1-leimdal Nr. 118). Wilhelin Hanse.n. 2 Kr.

THEREMINS -ETERBOLGE-MUSIK

af Helge Bonnén.

Paa INIusikudstillingen i I,rankfurt am Main (1927) o erraske es en ""anske

Musikver en ve at live, præsenteret for to epokegørende Opfindelser, der begge

11 11

ad elektrisk N,ej -~- frenibragte Toner af Luften.

Den ene Oprindelse -- der skyldtes Sweitzeren Jørn 3Iager --- skabte, flerstemmig 'INIusik, den anden --- Professor Theremin's kunde kun Iive een Tone ad Gang-en. Denne sidste Opfindelse, der har vist sig at interessere Verden i.stedse stigende Grad, er nu forevist Købenlia-vii N.-ed Koncerter paa Radioudstillingen i Tivoli. Thereinin forklarer, at Opfindelsen skyldes hans Trang til at udvide de tonale Rammer, for hermed at give Koniponislerne nye Midler til at udtrvkke deres Tanker. Paa saninie _~`Iaade har han ment at skabe et Iristrunieril, der er saa let at betjene og har saa inange nye Klangmuligheder, at Komponister ogsaa af denne Grund vil vinde nyt Materiale. Enliver der beskæftiger sig ined Radio vil -,Ade noget om de Hyl, der frenikommer ved Kobling, og ligeledes vil det være bekendt, at der undertiden, ved at nærnie I-faanden til Koblingen kan frenistaa Hyl. Disse Hv I er det at Thereinin har bundet o,"" kullii;eret paa en saadan Maade, at de bliver tjenlige til -Musikfrenibringelser.

Appuratet bestaar af en lille Kasse, der stilles paa et Stativ, - af Udseende minder det om en Radioniodla,-~er. Paa

I

Kassens højre Side er, overst og lodret, anbragt en lille --Metalstang. 'ed at nærnie eller fjerne Haanden liertil faar man Toner

af forskellig Højde. N'ærines Haanden faas Diskanttoner, fjernes den fremkommer Bastoner. Dersoni Haanden holdes stille, bliver Tonen haard og dod, bevæges (rystes) den, opstaar der Vibrationer, der li,esoin -,,ed Str,,,,æinstrun-ienter tilfører

11 ~ 11

Tonen Liv o,, Skønhed. Ved st,,,erke korte Bevæ,elser oi)naas Akcentuerin,,er etc.

For ikke at være henvist til kun at kunne freinbrin-e

,, Glissandoer, har inan i sin venstre Haand en lille Kontakt, hvorined inan kan afbryde eller slutte den elektriske Stroin. (Stroninien er af saninie Art som -x.- e d Radioapparater.) Herved opstaar Fra,seringer i Retning af Legatoafbrydelser

I

saint Staccati. Ned Hjælp af en Pedal til Foden, frembringes Toiiestyrken, der spanider fra det næsten uhorlige til det voldsomste L,orte.

""ed Opvisnin,1,en, i Tivoli I-korte inail under Liden iniiidre ren Intonation ved Siden af fuldstændig ren (f. Eks. ved Gental,elser af sainnie Strophe). Her har Apparatet selv ikke Skylden, idet inan neinlig liar fuldstændig bestemte Pladser i Luften for hver enkelt Tone. N,,-erniest ved Metalstangen er Afstanden meget ringe, læn11,st. fra Stanl~en er Tonernes Plads flere em fra hinanden. Det at spille rent afhænger

ligesoin ved Strygeinstrunienterne - af den udovendes Færdighed o,-, Ore. Ved Forevisnin I,en i Tivoli var de udøvende

Ainatorer-, nien naar ri,,ti,,e -Musikere faar kert at betvinge Æteren, vil der kunde opsta,a forbloffende Resultater. Jeg tror

~1

ikke paa den s,,,edvanlige Frase (»ni Overflodiggorelse af andre Instrumenter; nien rnerier at nian om foje Tid vil have el nyl og ejendommeligt skonl Instrument (solistisk) at ri',""de si, over.