Kritik

Af
| DMT Årgang 3 (1927-1928) nr. 10 - side 248-249

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

KRITIK

Dl'IN EUROPÆISbÆ INIUSIKS SKÆBNETIME al Ii~. A. 117ieth-I~nudsen (Gyldendalske Boghaiidel).

Den moderne Musiks utallige Experi-

g

menter for ad nye Veje at skabe ny o.,

vari« Kunst - den kuristelskende Middel-

stands ~,Ulyst~, til selv at dyrke et Instru-

nient, hvadenten det nu skyldes den lette

Adgang li] Kunst Radioen byder, eller det

sk~ldes den alininde14 -,,e økonomiske De-

pression - liar affødt denne lille Bog,

Forfatteren anerkender ikke de Forsøg

~1

nian gor paa al finde de nye Musikveje eventuelt ved nye. Midler, o,, inener, at de moderne Komponister snart vil. wære inde i Urskoven ol' forene sin Musik ined Bavianens~~; kort sagt stempler den nye .Musik som Hæslighedens Kunst i IUods,æ,tifing til den gamle Musik der hyldede Skonlieden.

Tageiide Afstand fra lokale Experiinenter med at iiiddele Oktaven i 24 eller 96 Dele o,, d erined skabe den nye '-.N,,lusik, anviser Prof. '\'ietli-1-Ziiudscii Vejen til NN-skabiiiiil,, ved at Irunde sine Værker paa de ældre Komponisters Hrfariiiger,

I

saint oplyser, at deri vort bestaaende

Trillion forskellige

Tonesystern findes 21/211

Muli,,heder for melodiske o« harmoiiiske

Kombinationer indenfor en Rækkeaf

20 Halvtoner, o,, at der, ined Hensyn til,

livad der allerede er komponeret, fiiides

yderffi,ere Stof til N-vskabnim, indenfor

I

et. n~sruni al' de førs'le 300,000 Aar.

NN'ietli-l Z.nudsens Forargelse, over (le

Veje Koinponisteriie betra~er, er forsaa-

vidt,anske ,ruiidlos, o,, det sviies iiid-

I orfatleren el

ysel Je, at I,""s'v koininer til al

-ciidre sin Dom o-verbl. a. en iiioderii«,,

Mester som I-loiie-er(der bl. a. fordom-

1,1 .

ines ,tf W-Kn.). I. iidersøger inan neinlig denne X-omponists Værk ~,Le roi David,,, -vil man se, at det er bygget netop paa Basis af det heslaaende 12-Tonesystem, a I t s,,

. ia folende W-Kn. euen Teori oin de 21/2 Trillion iive Kombiiiationer. De Koini)onister, der gaar udenoin denne Vej, er

Illeget f aa o,, deres Prodtikter har ikke

affødl Interesse udover en inegel snæver Kreds - kan ined andre 0rd, bides ude af Betra,,,Lnin,s

o

Bogen fortjener ikke desto inindre at blive~ læst, da den saa-vel paa dette Punkt soni paa de mere praktiske, angaaende

I

Kunstens Kaar,Stof til al-vorli,

r` I

H,flertai-ike i en Tid, der v.,,csciitli, sogger sia

I

Adspredelse i Mad-,Daiisc-, Sports- og,

j,,bæ,de.Hel,,e Bonnén.

NYE NODER PAA DANSKE FORLAG Benlzon, Jøryn. Variazioni interrotti, Op.12, for Clarinet i B, Fagot, Violin, Viola o,, Violoncel. Sten-inier. Willieliii Hansen. 8 Kr.

Brahms, Johannes.

Walzer, 01). 39,

f. 4 H. Arr. for Klaver f. 2 H. af ENvind Alnæs. Wilhelm Hansen. 80 Ore. - To Rhapsodier, Op. 79, for Klaver. Wilhelni Hansen 80 Ore. -Klavierstilcke, Op. 118. Wilhelin Hansen. 80 Ore. - Vier Klavier

5

stilcke. Op. 119 Willielin Hansen. 80 Ore, Griefl, Edvard. »Peer Gynt«. Suite Nr. 1, 01). 46. f. Violin og Klaver ved 1---y-,,Ind Alnæs. Wilhelm Hansen. 2 Kr. 50 Ore.

- Udvalgle Sange for Klaver in. Tekst.. Willielin Hansen. 7 Kr. 50 Ore.

Kieldskov, Valdeinar. Suite f. Klaver. Willi~lin Hansen. 3 Kr.

Laub, Thornas. 24 Salmer o,, 12 Folkeviser, udsatt,~ f. 2 og 3 lige Steininer til Skolebru,,. Wilhelin I-lansen. 2 l~r. SO Ore.

Louis. Vaar-vise, Tekst af Komponisten. f. 1 St. in. Klaver. NN'ilhelin Hansen. 1 Kr. 80 0r(~.

Rangslróm, Ture. Iniprovisita f. I~laver. Wilhelm Hansen. 2 Kr.

l Msel~, Tli. Fader vor! f. 1 St. in. Kl,aver. Daiisk Musikforlag. 1 Kr.

Selimedes, Hakon. Noclurnc f. Violin eller Violoncel op,, Klaver. Willielin Haii-scii. 2 Kr. 50 ()re.

Se-liroder, l Valllier. Roniaiice f. Violin og Klaver. Willielin Hansen. 2 Kr. 50 Ore.

Seligmunn, Hugo. i Nlin San,,,. Tekst af Toni Kristensen, f. 1 St. in. Klaver. Willielin Hansen. 1 Kr. 80 Ore.

Tescli, Eb Ni. To Sange af Zakarias Nielsen, f. 1 St,. in. 1-ZIaver 1 Kr. .50 ()re.

Uj N G E' T 0 N E K U N S T N E,1 R E S

SELSKAB

KONCERTER

De lo l Z-oncerter, som Selskabet indtil

nu li,,ir afholdt i delte Efleraar, fik et

særdcles vellykket, Porlob. Den forste ind-

ledede lierlijeninie RæUen af Minde-

koncerler for Schubert, af hvisman

fik et. smukt, ol, karakleristislz- Udsnit i

Fruerne Johanne Kar Wens' o,, Helga

I

Wcekes udniærkede Forlolkning. Birgille Bricf112c1-1M11er sj)illede Fanlasi-Soilalen ol). 78 dygtigt, o,, klart med en - navnlig

. 1 111 1

for Ydersatsenies Vedl~oniniende - iklæ rinl,e phastisk Sans. Endelig liorle man a

-moll Strygekvartetten i Gerhard Rafn-

~ I

Enseniblets noble o,, illlillle. JTdførelse.

Ved den folgende Koncerl var det de

'ganske Unge, del, gav Tonen an, o,, ,,jorde

det. med en Frisl~hed og Bege Jstring, der

' var velgorende. Add(1 1,(11.111111g og

v11,1w1i""I

Erling Løsekraul viste malmindelige E-vil.er som Strygere i Kammermusikværker af Mendelssohn o,, 2VIelartin, hvis endnu utryl~te Stryggetrio er ikke saa lidt af en Læ~-kerbids~-en for Kaninierniusikelskere. Bratselipartiet. var lagt i Gunnar Frederiksens silzre Hænder. I Mendelssolins 1~lavertrio havde Gludys 01sson del flatterende Hovedparti, som hun udforte smidi-L o« ffi-Li,,1, livilket ikke mindst

1111 1 1 -

kom Sclierzoen til Gode, hvor Spillet, folalles Vedlwinniende var pnæ-get af megen Ynde o,, Gratie. De to 'sam'solis,~er, V(ddis ITIlmerik Rolibeck o,, Vernci B(tyger,

I

forenede liver paa sin Vis Musikalitet, med ofte smuk St.eninieklang, iiian maa sige, at begge Præstalioner gav gode Lofler for Fremtiden. "",-ærlig bor nævnes l Mozart Arien, hvor Fru Roliljechzs Ivse o,, skære Slemmeklanl, rreniliæ-vedes ved Adda N.~'ar1111111's ,,11111U baarne Violintolle.