Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 30 (1955) nr. 03 - side 57-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Danmark

ved Sigurd Berg

Music Festival in Denmark

I fortsættelse af den vellykkede turistfestival i fjor afholdes der atter i år »Music Festival in Denmak«, denne gang direkte knyttet til Balletugen med vekslende programmer i tiden 18.—31. maj.

Ved redaktionens slutning var generalprogrammet endnu ikke offentliggjort, men det kan nok røbes, at der igen bliver tale om en ren dansk specialitet, omfattende musik gennem 500 år, fra barokrenaissancen i Buxtehudekirken og på Compeniusorglet til Vagn Holmboes 9. symfoni i Radiohuset og Bernhard Lewkovitchs nye messe i Slotskirken. Foruden Carl Nielsen-prisen vil en ny H. C.

Lumbye-pris blive uddelt, og såvel Det kgl. Teater som det folkelige Tivoli bidrager til festprogrammerne med sine ypperste arrangementer. De spændende detailler vil forhåbentlig allerede være læserne bekendt gennem dagspressen, når disse linier distribueres med samme påskeforsinkelse.

* Den nederlandske ballet, som er den officielle ballet i Holland, ""har fejret H. C. Andersens fødselsdag ved at opføre en ballet over Andersens eventyr »Det er ganske vist« med Finn Høffdings musik * Komponisten Hugo Gyldmark erindtrådti KODA'sråd,og hanspostsomkonsulentfor den populære musik er samtidig overtaget af komponisten Knud Vad Thomsen.

* Organistudnævnelser: Gudrun Thrane, Timotheuskirken, Kbh.

Carl Riess, Frederikskorken, Kbh.

Tove Ingelid Madsen, St. Pauls Kirke, Aarhus.

* Undervisningsministeriet har beskikket komponisten Knudåge Riisager som medlem af bestyrelsesrådet for »Den kulturelle Fond« i tiden 1. februar d. å. til 1. april 1956. Samtidig har man beskikket pianisten Victor Schiøler som tilforordnet uden stemmeret ved bestyrelsesrådet som repræsentantforde udøvende tonekunstnere ligeledesi tiden fra 1. februar d. å. til 1. april 1956.

* Samfundet »Dansk Kirkesang« harfåetnyformand.Mogens Wöldike har efter næsten 30 års virke ønsket at trække sig tilbage og er nu afløst af organist, dr. phil. Henrik Glahn.

* Det kgl. Bibliotek har fra organist P. S. Rung-Keller modtaget som gave en højst værdifuldnodesamling,»Henrikog Frederik Rungs Musikarkiv«, der omfatter ca. 3000 numre. Samlingen indeholder bl. a.mange originalmanuskripter og sjældne gamle tryk.

*Revyforfatternes og de »lettere«komponistersblad,»Ord og Toner«, har fra i år fået ny redaktør, idet Poul Sørensen (»Poeten«) har afløst Kay Rostgaard Frøhne, der efter 20 års redaktionstid har ønsket at trække sig tilbage.

*Den24.aprilindviesden danske kirke i Paris. Ved samrne lejlighed indvies det smukke lille orgel,som Th. Frobenius har bygget, og som rummer 11 stemmer, der repræsenterer c a.

600piber.Detharkostetca.

50.000 kr., og det er vistnok første gang, dansk orgelbygning præsenteres i Paris. Det er meningen, at dette orgel foruden at fungere ved kirketjeneste skal være tilgængeligt for danske musikstuderende i Paris.

Legater og udmærkelser * Afdet Raben-Lewetzauske legat har koncertsangerinden Ellen Stryg Jensen modtaget 500 kr.

* Emanuela Schrøders legat er blevettildeltsangerinden Kirsten Hold-Lassen.

* Violoncellisten Erling Bløndal Bengtsson har modtaget den engelske Arnold Bax-pris.

•Ar Kammersanger Emil Holms mindelegat er iår tildelt sangerinden Jolanda Rodio.

* Operasanger Eskild Rask Nielsen og koncertsanger Erling Thorborg har modtaget Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat.

* Dir. Thv. Thrane og hustrus rejselegat er iår givet til panistinden Merete Westergaard.

* Ove Christensens ærespris på 2500 kr. er tildelt pianisten Arne Skjold Rasmussen.

* Af ors. L. Zeuthens mindelegat har kapelmester Axel Pedersen modtaget 2000 kr. og organisterne Georg Fjelrad og Erik Riberholt hver 500 kr.

*Akademisk Musikforening af 1930 har ved sit 25-års jubilæum modtaget 500 kr. af Kulturfonden.

*Pianistinden Vibeke Warlev har af Gudrun Wilhelm Hansens legat modtaget 500 kr.

Runde fødselsdage Maj 10.: Museumsdirektør Godtfred Skjerne, 75 år.

17.: Koncertsanger Egon Madsen, 50 år.

18.: Cellisten Jens Sørensen, 60 år.

25.: Pianistinden Augusta Haugsted, 80 år.

Juni S.: Organist Carl Bitsch, 60 år.

10.: Pianisten,prof. George L'Orange, 70 år.

15.: Kgl. kammersangerinde Johanne Krarup-Hansen, 85 år.21.: Direktør Inge Lise Bock, 50 år.

22.: Kgl. kapelmusikus Kirstein Christensen, 60 år.

23.: Harpenisten Henrik Boy e, 60 år.

25.: Koncertsangerinden Biddy Heilmann, 60 år.

Juli 3.: Organist Franz Klæbel, 60 år.

19.: Koncertsanger Kaj Oluf Bach, 60 år, 27.: Koncertmester Niels Broesbøll Jensen, 60 år.

August 3.: Komponisten, kgl. kapelmusikus Siegfried Salomon, 70 år.

16.: Koncertsanger Ejner Jensen, 60 år.

27.: Organist Carl K.Arnild, 70 år.

31.: Operettesangerinde Else Sandberg, 75 år.

September 8.: Komponisten Carl Palner, 70 år.

Dødsfald Organist og kantor Inger Busck Larsen, febr., 63 år gi.

Musiker A. F. Madsen, 17. marts.

Musikdir. Gunnar Mogensen (anm. 22. marts).

Månedens rettelse I Bengt Johnssons artikel »A propos komponistrettighederne« (DM, s. 23) er nederst i anden spalte faldet en linie ud, idet der mellem ordet uforandret og det umiddelbart følgende kolon skulle have stået et komma, fulgt af sætningen dog er der indløbet et teknisk uheld: ...! Legatansøgninger APRIL: Inden 25/4: Nicolai Lachmann og hustrus legat. (Mænd og kvinder 15 til 30 år). Ny Vestergade 13, Kbh. K.

(Skema).

MAJ: Inden 1/5: Dansk Solist-Forbunds legatfond (For trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— Johan Hannover-Cohnsmindelegat.

(For medlemmeraf Dansk Solistforbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— Institutionen San Cataldo. (For komponister.Opholdiaug.-sept).

Kontorchef M.P.Kjersgaard,Vodroffsvej 49, Kbh. V.

— Egmont Frederik Lindstedtslegat.

(Foryngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, Vester Boulevard 36, Kbh. V.

— Musiker foreningen i København's Pensionsfond. (For medlemmer).

Vendersgade 25, Kbh.K.(Skema).

Inden 11/5: Den franske stats stipendier. Institut f rangais, Rosenvængets Allé 34—36, Kbh. Ø.

Inden 15/5: Arthur og Ellen Anderssons legat. Hrs. Franz Bülow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

— Minna Købkeslegat (formusiklærerinder).Kontorchef A. Falk Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh.

F.(Skema).

Inden 20/5: Ingrid Jespersen legat (for unge kvinder med studentereksamen fra I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

JUNI: Inden 1/6: Kunstnerlegatet af 22. juni 1937 (fru Jenny Knox' legat). Undervisningsmin., Fr.holms Kanal 21, Kbh. K. (Skema).

— Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K.

(Skema).

AUGUST: Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense.

(Skema).

— Ingeborgfødt Schotts legat (for musiklærere ogmusiklærerinder).

Hrs. Ejvind Møller, Højbraplads 5, Kbh. K.(Skema).

SEPTEMBER: Inden 1/9: Tipstjenestens midler.

Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 15/9: Overretsassessor Victor Andræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K.

(Skema).

— Jutta Bojsen-Møller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted.

(Skema).

— Particulier Carl Olav Møller'slegat (til mandlige orkestermusikere).

Danmarks tekniske Højskole. Øster Voldgade 10, opg. N., Kbh. K.

(Skema).

OKTOBER: Inden 1/10: Carlsberg f ondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh.

V. (Skema).

— Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv24,Kbh.K.(Skema).

— Rundskuedagen'sstudiepegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskueheftet).

— Overauditør Julius Skrike's stiftelse. Svalev. 24, Hellerup. (Skema).

— Kaptajn O. Testman oghustru's legat. (Til kvinders uddannelse).

Lrs. Ingeborg Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K.(Skema).

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—11 (undt. lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Tlf. Palæ 1912. Postgiro 26284, Bakkevej 52, F. Formand: Niels Borre. Næstformand: Einar Nørby. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Kjeld Meyersahm. — Inger Christiansen, Gudrun Eising, Inger Loudrup-Jensen, Astrid Wodstrup.

Knud Skytte Birkefeldt, Århus. Georg Fjelrad, Odense. Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, V. Boulevard 42, Kbh. V. Tlf. C. 8178.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 11—13. Hammerensgade 3, 4. sal, København K.

Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Teatertelefon: ØBro 2456 x, forestillingsdagen kl. 15—15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl.

Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen ådr.

Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.ANDRÉ JOLIVET: Concerto pour bassoon, orchestra a cor des et piano.

(Klaverpartitur). — Heugel & Gie.

Paris. 1954.

De samme tårnhøje superlativer, som med rette kan udtales om Jolivet's fløjtekoncert, kan ikke direkte overføres på koncerten for fagot, strygeorkester og klaver; det skyldes tildels, at fagottens karakter ikke tillader den næsten æterisk spirituelle toneleg, som fløjten direkte indbyder til, og som måske er Jolivet's stærkeste side. Fagotten er mere robust i udtrykket og opfordrer snarere til en alvorlig og saglig udlægning af det tematiske stof. Dette er da også, hvad der præger denne ideelt fire-satsede koncert, der tvangfrit kan karakteriseres som et absolut lødigt og værdifuldt værk.

Den stiller meget høje krav til solisten — og iøvrigt også til kapelmesteren, da det meget intense tematiske arbejde, så vidt det er muligt at skønne ud fra et klaverpartitur, let vil komme til at drukne i klangorgiet, som til tider forekommer lidt ubehersket. Imidlertid er temastoffet klart formuleret og interessant, de forskellige kontrasterenideer er alle logiske forbundne med hovedideen i den sats, hvori de optræder, og formen bærer i det hele det præg af nødvendighed, som gør, at man føler sig stillet overfor et musikværk af betydning. }m.