Konservatoriets uddannelse af orkestermusikere

Af
| DMT Årgang 30 (1955) nr. 05 - side 85-86

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Konservatoriets uddannelse af orkestermusikere

MAN vil kunne forstå, at Det kgl. danske Musikkonservatorium's ledelse efter statsovertagelsen 1949 måtte have nogle år til at høste erfaringer i, inden den endelige studie- og eksamensordning kunne fastlægges. Man har altid været klar over, at størstedelen af de studerende i stryge- og blæseinstrumenter ville få deres fremtidige erhverv som orkestermusikere, og at uddannelsen derfor også måtte tage sigte på, at de unge musikere ved siden af hovedfaget og de alment musikopdragende fag fik en god skoling i orkesterspil'. En mangel ved konservatoriets orkesterskole efter hen hidtidige ordning var, at den ikke altid rådede over studerende på alle instrumenter (således at adskillige stemmer i virkeligheden ikket var besat ved prøverne). Desuden har de ikke så vidt fremskredne første og andet års elever ofte sinket arbejdet for de dygtigere, så det for disse ikke kom til at ligge i et tilstrækkeligt højt plan.

Konservatoriets undervisningsråd har nu planlagt den særlige uddannelse af orkestermusikere, og den vil komme til at foregå i tre »klasser«.

I. Den forberedende klasse.

Andet års elever og de dertil egnede første års elever kommer til at gennemgå et kursus i gruppevis ensemblespil, hvorunder de opøves i at orientere sig i orkesterstemmer. Denne klasse danner en forberedelse til selve fl.

II. Orkesterskolen.

I denne optages de af konservatoriets studerende, der skønnes egnede til det. Desuden bliver den (ligesom den forberedende klasse) offentlig tilgængelig, således at lærere, der ikke underviser på konservatoriet, kan indstille deres elever til at deltage i orkesterøvelserne. Ligeledes kan KØBENHAVNS MUSIKER- OG ORKESTERFORENING indstille arbejdsledige musikere, der ønsker at dygtiggøre sig og at lære repertoire at kende. Ansøgninger om deltagelse skal fremsendes til konservatoriet eller KØBENHAVNS MUSIKER- OG ORKESTERFORENING inden 20. november. Der vil blive afholdt en optagelsesprøve i begyndelsen af december efter nærmere tilsigelse. Deltagelse i orkesterskolen og ensembleklasserne er gratis, men bindende for et semester ad gangen (januar—juni og september—december).

Der prøves i orkesterskolen hver mandag og torsdag kl. 16—18 under ledelse af Svend Christian Felumb og John Frandsen. Nogle gange i årets løb medvirker orkesterskolen ved konservatoriets soiréer, dirigenteksaminer, årsfest etc. Ved prøverne fordeles arbejdet ligeligt mellem gennemspilning af et alsidigt repertoire (også lettere musik) og grundig industudering af enkelte programmer til de nævnte foranstaltninger.

III.. »Konservatorieorkesteret«.

Man er for tiden ifærd med at fastlægge statuterne for en »Forening af nuværende og tidligere elever ved Det kgl. danske Musikkonservatorium«. I forbindelse hermed vil man oprette et studieorkester, benævnet »Konservatorieorkesteret«. Dette vil komme til at bestå af unge musikere, der er udgået fra konservatoriet og ønsker at dygtiggøre sig yderligere i orkesterspil. Der afholdes een fast, ugentlig prøve og desuden efter behov i forbindelse med eventuelle koncerter. Det er nemlig tanken, at dette orkester skulle kunne nå et niveau, således at det kunne engageres til visse koncerter (Det unge Tonekunstnerselskab etc.).

De tidligere bestående orkestre af denne art har altid haft den vanskelighed, at de ikke har kunnet kompletteres »nedefra«, når enkelte af deres medlemmer har måttet træde fra, grundet fast engagement. Ved den her nævnte ordning vil orkestret hvert år kunne suppleres ved udgåede konservatorieelever, der således altid har været de to første »klasser« igennem. Man håber lejlighedsvis at skaffe dette orkester fortjenstmuligheder ved engagementer, ligesom store orkestre ved valget af assistenter nu vil få mulighed for at henvende sig et sted, hvor de har garanti for, at de unge musikere har en god uddannelse og gennem fortløbende øvelse er bekendt med et større repertoire.

Disse planer er, som man vil kunne forstå, baseret på et intimt samarbejde med musikernes egen organisation, med Det unge Tonekunstnerselskab og med Musikpædagogisk Forening. Det er konservatoriet en glæde, at disse organisationer er gået ind for tanken, således at den her skitserede studieplan for ORKESTERMUSIKERE måtte kunne gennemføres og (selvfølgelig efter nogle års forløb) vil kunne blive til virkelig gavn for vort musikliv.
SVEND CHRISTIAN FELUMB

Den Katastrofesituation, som mangen en vordende ung Orkester-Musiker hidtil har staaet i, naar Konservatorietiden var tilende — uden Mulighed for sammenspilsmæssigt at holde sig i Form — endsige udvikle sig videre indenfor den Gren af Musikudøvelse, der skulde føre til et Levebrød — synes med den ovenfor skitserede Plan at være afhjulpet. Og da Du T gennem en længere Aarrække netop har set det som en af sine Opgaver at give disse unge Musikere uden fast Ansættelse Lejlighed til gennem periodisk regelmæssigt afholdt Studiearbejde at uddybe Rutinen i Orkesterspil, men ofte er stødt paa Vanskeligheder med Henblik paa at skabe et varigt og ensartet sammensat Ensemble, der uden for stor Bekostning kunde løse de fra Du T stillede Opgaver, kan man fra Du T's side kun udtale sin fulde Tilslutning til, at Konservatoriet nu søger Løsningen af dette vigtige Spørgsmaal lagt ind i faste rammer.

FLEMMING WEIS.