Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 30 (1955) nr. 05 - side 111-113

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Danmark

ved Sigurd Berg

Til læserne

TIL imødegåelse af den senere tids prisstigninger, som også mærkes på fremstillingen af periodiske publikationer, har Dansk Musiktidsskrift haft under overvejelse at foretage en forhøjelse af abonnements- og løssalgsprisen i lighed med dagbladene. Resultatet er imidlertid blevet en skånsommere disposition, idet man med bevarelse af det årlige gennemsnitssidetal i stedet for 10 fremtidig vil levere 8 numre (4 Dansk Musiktidsskrift -j- 4 Nordisk Musikkultur) med tilsvarende forøget sideantal.

Samtidig beklager vi at måtte meddele, at publiceringen af det efter sædvane påtænkte 10-års index har måttet opgives indtil videre på grund af manglende tilskud. I lighed med tidligere har man rettet henvendelse til Den kulturelle Fond, som imidlertid har meddelt, »at man af hensyn til fondens økonomi ikke ser sig i stand til at bevilge det ansøgte«.

Desmere må vi håbe på, at stadig voksende kredse slutter op om det danske musiktidsskrift, vi gerne vil bevare og udbygge til gavn for vort musikliv som helhed.

* Det beror på en redaktionel misforståelse, når en række uddelinger fra Den kulturelle Fond i august nummeret af Dansk Musiktidsskrift figurerede under overskriften »Tipspengenes fordeling til musikken«. Kulturfonden modtager rigtignok et betydeligt beløb af disse midler fra Undervisningsministeriet, der uddeles i een pulje sammen med denne fonds egne midler, men langt det største beløb disponerer ministeriet selv over til de såkaldte »Tipslegater« (hvoriblandt de portioner à 3.000 kr., som gives til unge komponister eller udøvende musikere).

* Under hensyn til de endnu ikke afklarede forhold, byorkestrene og landsdelsscenerne imellem, har Finansudvalget tiltrådt en fortsat bevilling af tipsmidlerne på 150.000 kr. til Aarhus, 100.000 kr. til Odense og 60.000 kr. til Sønderjyllands symfoniorkester.

* Nordisk Komponistråd foranstalter i forbindelse med 10-året for sin oprettelse i september 1956 en nordisk musikuge, der afholdes i Finland. Der bliver to orkesterkoncerter med symfonisk musik, een med værker af underholdningskarakter og to kammermusikkoncerter (herunder også værker for eller med orgel og mindre kor).

* Vi henleder gerne opmærksomheden på, at Skolen for gammel musik i Vartov, der fortrinsvis beskæftiger sig med musik før 1750, deler sit arbejde i et forårs- og et efterssemester, således at tilslutning også kan ske pr. 15. januar. Grundstammen i undervisningen består af et kursus i vokalmusik, musiklære og indføring i den ældre musikhistorie. Kurset strækker sig over fire semestre med en ugentlig lektion. Desuden gives der særundervisning i stemmeog instrumentbrug, samt i musikteori.

Runde fødselsdage
Kvinders runde fødselsdage tilbageholdes efter ønske.

November

3.: Koncertsanger Karl Johan Klinge, 60 år.

4.: Harmonikavirtuosen, direktør Hermann Gellin, 60 år.

5.: Balletmester Paul Huld, 60 år.

6.: Organist Gercra Nørregaard, 75 år.

14.: Organist Kai Kroman, 75 år.

19.: Koncertsangerinden Gudrun Saxtorph, 70 år.

25.: Komponisten Daniel Andersen, 70 år.

December

5.: Pianistinden Agda Lhoir, 75 år.

6.: Kontrabassisten Erik Hansen, 70 år.

21.: Fhv. balletmester Gustav Uhlendorff, 80 år.

— : Bratschisten Alfred Mardahl, 70 år.

28.: Kgl. kapelmusikus Knud Kristian Pedersen, 60 år.

31.: Fhv. musikdir. Georg Marquard, 85 år.

Januar 1956

12.: Komponisten Hans Tørsleff, 75 år.

17.: Komponisten Arnold Quistorff, 70 år.

21.: Pianisten Gunnar Johansen, 50 år.

Februar

1.: Komponisten Frantz Thielemann, 50 år.

19.: Folkloristen, musiker Christian Olsen, 75 år.

Marts

3.: Kapelm. Willy Melchiorsen, 60 år.

5.: Fhv. organist, kontorchef Georg Becker, 80 år.

9.: Kompon. Bernhard Christensen, 50 år.

13.: Sceneinstruktør Poul Kanneworff, 60 år.

14.: Fhv. musikdir. TÅ. During, 75 år.

18.: Organist Gudmund Elmquist, 70 år.

21.: Komponisten Herman Sandby, 75 år.

22.: Komponisten og pianisten Helge. Bonnén, 60 år.

Dødsfald

Operasanger Aage Branner, 17. aug.

Organist Edgar Henrichsen, 24. aug., 76 år.

Musikdir. Chr. Ehlers, 10. sept., 80 år.

Musikdir. Vilh. Christensen, 13. sept.

Pianistinden Bente Stoffregen, 23. sept., 36 år.

Kgl. kapelmusikus Stig Heinesen, 21. okt., 44 år.

Kabaretsangeren Fritz Berger, 26. okt, 64 år.

Legatansøgninger
NOVEMBER:
Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Car Z Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel).
Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

— : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14—25 år). Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

— : Peter Schrams legat. Ors. Vald. Kofoed, Amagertorv 24, Kbh. K. — (Skema).

— : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K.(Skema).

Inden 23/11: Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrsf. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Det meddeles, at Det Ancker'ske legat ikke kan søges iår. Det uddeles kun hvert andet år.

DECEMBER:

Inden 1/12: Komponist Frits Andersens Legat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : A. P. Berggreens Legat. (For musikere, der har virket indenfor kirkeog folkesangen). Konsistorialkontoret, Universitetet, Kbh. K.

— : Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

— : Hans Lunds Legat (for ældre musik- (ikke sang-)lærere). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

— : Vendelia Nyelands Legat (for sangog musiklærerinder over 45 år, ugifte eller enker). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

— : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

— : Solistforeiiingen af 192i's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Geelskovvej 39, Lyngby.

Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat.

Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Etatsraad Isac Salomon Salomonsen og hustrus mindelegat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Oberst, baron Gustav Wedell Wedellsborgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jørgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. kapel og disses enker). Kgl. koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Inden 31/12: Emil Bangs mindelegat.

Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Geelskovvej 34, Kgs. Lyngby.

— : Peter Fyhns mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonomiske forvaltning. (Skema).

— : Enkefru Anna Ida Maluine Petersens legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Organist J. M. Zeises legat (for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/juli). Kontorchef M. P.

Kjærsgaard, Vodroffsvej 49, Kbh. V.

JANUAR:

Inden 5/1: Direktør Th. Throne og hustrus legat (for pianistinder under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/1: Danmark-Amerika-f ondet. Nytorv 9, Kbh. K.

— : Th. Alf r. Chr. u. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Kronprinsesseg. 30, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/1: Geheimekonferensraadinde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

— Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse. — Postfack 1527, Göteborg, I.

— : Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesfond (for ordin. medlemmer og disses efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstr. l, Kbh. K. (Skema).

— : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR:
Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

— : Simon Aron Eibeschütz's legat (for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kongensgade 6, Kbh. K. (Skema).

— : Emanuela Schrøders legat (sangere el. sangerinder, 18—30 år). Hrs.H. H. Bruun, Bredgade 38, Kbh. K. (Skema).

Inden 28/2: Sophus Andersens legat.

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Christian JX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården el. disses enker). Chefen for Livgarden.

— : Simon Aron Eibeschütz og hustrus legat. Ors. Poul Meyer, Hovedvagtsgade 2, Kbh. K. (Skema afhentes 15.—28. febr.).

— : Kbh.s Musiker og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer el. disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

— : Assistent Aage Landaus legat (for sangstuderende). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

— : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger eller musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Chr. Hauer, Bredgade 45, Kbh. K.

— : Emmerich Jacob Müllers legat.

Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

— : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse). Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

— : Fru Maria Schärrs musikerlegat.

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

Dansk Komponist-Forening
Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening
Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Hearing, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Musikpædagogisk Forening
Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).Frederiksborggade 50, København K.
Telefon Byen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Niels Borre. Næstformand: Einar Nørby. Sekretær: Ilse Meyer.

Kasserer: Kjeld Meyersahm.

Inger Christiansen, Gudrun Eising, Inger Loudrup-Jensen, Astrid Wodstrup.

Aarhus: Antzd Skytte Birkefeldt.

Odense: Georg Fjeldrad.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, V. Boulevard 42, Kbh. V. Tlf. C. 8178.

Det unge Tonekunstnerselskab
Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund.

Tlf. Ordrup 1812. Teatertelefon: Tria 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Årgang 30/1955, nr. 05