Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 31 (1956) nr. 01 - side 20-23

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet - Danmark

ved Sigurd Berg

NÅR Knudåge Riisager blev udset til at overtage posten som direktør for Det kgl. danske Musikkonservatorium fra den 1.

januar iår, skete det mærkeligt nok efter et synspunkt, som Konservatoriets bestyrelse anlagde for en menneskealder siden, da vor fornemste musiklæreanstalt endnu var en privat institution. Synspunktet var, at direktøren først og fremmest skulle være et »navn«, der både udad- og indad kunne kaste glans over konservatoriet, — og at der ikke skulle tages hensyn til hans pædagogiske kvalifikationer. Efter dette princip valgte man i sin tid Carl Nielsen til direktør, og nu Knudåge Riisager, — mens de tre mellemliggende direktører, Rudolph Simonsen, Chr. Christiansen og Finn Høffding, tillige var ansete pædagoger og lærere ved Konservatoriet.

'At en mand med. Riisagers administrative træning gennem årenes mange krævende opgaver indenfor musiklivet nu kan koncentrere sig om den væsentligste af dem alle: de unges forberedelse til at overtage de kommende års musikkulturelle ansvar, må man møde med glæde og med forventning om en lykkelig fremtid for Konservatoriet.

Men man må samtidig beklage, at den pædagogiske foregangsmand Finn Høffding efter en altfor kort regeringstid i Konservatoriets direktørstol har måttet trække sig tilbage. Det er dog glædeligt, at han vil fortsætte som lærer, — og at han nu vil få bedre tid og ro til den kompositoriske virksomhed.

* Selskabet for skandinaviske sommermusikkurser arrangerer i år for tredje gang et skandinavisk pianistkursus under ledelse af den berømte professor fra Wien, Bruno Seidlhofer.

Kurset finder sted den 24. juli til den 18. august på Viggbyholmskolen ved Stockholm, hvor alle'^deltagere får værelse, kost og ..instrument tir at øve på.

Kursets hovedemne er i år W. A. Mozarts klaverværker, og hver deltager skal spille to Mozart-værker samt et eller to værker efter eget valg.

Da der kun i alt fra de skandinaviske lande kan deltage ca.

20, må interesserede henvende sig inden 25. februar til Elsebeth Brodersen, Lille Strandvej ? A, HE 2326 eller BY 7725.

* Folkeuniversitetets forårssemester indeholder iår to forelæsningsrækker om musikalske emner, nemlig »Musikken i Sovjetunionen« ved adjunkt, .can.d.

mag. Erik Stahl og »Beethovens instrumentalmusik« ved programredaktør, mag. art. Harald Krebs. Hertil kommer fjerde semester af de i efteråret 1954 påbegyndte universitetskurser med musik i to hold ved henholdsvis universitetsadjunkt, dr. phil.

Henrik Glahn og mag. art. Hans Riis-Vestergaard. Også ved sommerkurserne er musiken repræsenteret. Harald Krebs medvirker på Bornholms Højskole i Almindingen (29. juli—5. august), og Henrik Glahn tilrettelægger sammen med magister John Danstrup en festspilrejse til Salzburg (17. august—1. september).

* Danmarks Hørelære-Forening fortsatte den 9. januar sin mødeserie om hørelæreundervisning på forskellige stadier med et demonstrationsforedrag ved seminarielærer Helge Nissen om »Hørelære med voksne begyndere« på Sangskolen, Hindeg. 4.

13. februar kl. 20 fortsættes der med mellemstadiet og 14. marts med voksne viderekomne ved henholdsvis dr. Herbert Rosenberg og Ebba Laursen, lærer ved Det kgl. danske Musikkonservatorium. Ved disse møder fungerer deltagerne som »elever«.

Endelig taler musikpædagogen Chr. Haundrup den 16. april om »Seashore-tests«.

* Til Mozart-festugen i København (26. januar—2. februar) forelå under redaktion af Harald Krebs et meget smukt udstyret programhæfte (56 s.) med bidrag af Jacob Paludan (»Mozart og vor tid«) og Torben Krogh (»Mozarts indførelse i Danmark«).

* Danske statsborgere, som agter at rejse til udlandet på studierejse, kan få udstedt et kulturelt identitetskort (Cultural Identy Card of the Council of Europe), som vil kunne give dem gunstige betingelser for udbytte af studieopholdet.

Et sådant identitetskort fås ved at man indsender ansøgning herom til undervisningsministeriet. Der anvendes et særligt ansøgningsskema, som fås ved henvendelse til ministeriets betjentstue.

Legater og udmærkelser * Den for få år siden afdøde pianistinde og klaverpædagog Anna Schutte har testamentarisk skænket dansk musikliv det hidtil største legat. Kapitalen er på 120.000 kr., og renterne heraf, 0000 kr., skal en gang om året gives til en dansk eller norsk instrumentalkunstner, dirigent eller til et ensemble. Legatet, der ikke kan søges, er benævnt Komponisten Ludvig Schytte og hustrus legat, oprettet af deres datter, pianistinden Anna Schytte.

Det uddeles på Ludvig Schyttés fødselsdag den 20. november og er skattefrit. Legatbestyrelsen består af Konservatoriets direktør og formændene for Dansk Tonekunstner-Forening og Musikpædagogisk Forening, for tiden altså af Knudåge Riisager, Axel Kjerulf og Niels Borre.

Efter Anna Schyttés eget ønske blev legatet første gang tildelt pianisten Viggo Synnestvedt.

* Den franske stats stipendier er i efteråret tildelt pianisten Klaus Jerndorff og komponisten Per Nørgaard.

* Sangerinden Ellen Stryg Jensen har modtaget Det Testmanske legat.

* »Pausesignalets Nytårsgave« blev iår givet til Else Brems.

* Af Astrid og Aksel Agerbys mindefond har violinisten Peder Elbæk, operasangeren Alf Andersen og cellisten Hans Erik Deckert hver modtaget 1000 kr.

Runde fødselsdage April 3.: Komponisten Axel Thingsted, 60 år.

- : Operasanger Paul PI ans en, 70 år.

4.: Mag. art. Jürgen Balzer, 50 år.

8.: Komponisten og forfatteren Mogens Jermiin Nissen, 50 år.

10.: Kapelmester Kai Ewans, 50 år.

26.: Violinistinden Margreihe Kjældgaard, 60 år.

20.: Komponisten, læge Jens Chr. Hostrup, 60 år.

Maj 5.: Komponisten Louis Mølholm, 75 år.

8.: Kammersanger Einar Nørby, 60 år.

10.: Organist H. C. F. Hansen, 60 år.

21.: Organist J. C. Jørgensen, 80 år.

22.: Forfatteren, redaktør Kai Flor, 70 år.

24.: Kgl.kapelmester Johan Hi/e Knudsen, 60 år.

Dødsfald Musiker Mogens Dalkiær Canm.

26. okt.) Visesangeren Leon Restorff, 5. nov., 72 år.

Organist Gunnar Boesen, 6. nov., 81 år.

Musiker Tycho Mohr (anm. 8.

nov.) Musiker Lauritz Bræ mer (anm.

15. nov.) Musiker Axel Estrnp, 23. nov.

Komponisten Franz Sy b erg, 11. dec., 51 år.

Sekretær v. musikkonservatoriet Ebba Holten, 18. dec.

Pianist Andreas Kristiansen l Uis (anm. 22. dec.) Musikpædagog Dagmar Carlsen, 21. dec.

Organist Rigmor Weiss, 22. dec.

Pianistinde Else Christensen (begr. 28. dec.) Musiker Karl Kristian L. Bjørn (begr. 30. dec.) Komponisten, organist Georg Becker, 25. dec.

Musiker Gaetano Galdi, 3. jan., 74 år.

Pianistinde Kristine Hjorth, 7. jan.

Musiklærerinde Olga Kristine Brand (anm. 7. jan.) Pianisten Axel Schnohr, 7. jan., 77 år.

Musiklærerinde Margrethe Rosenberg, 14. jan., 91 år.

Musiker Fr. Th. Barued, 16. jan., 91 år.

Legatansøgninger MARTS : Inden 6/3: Fondet for Dansk-norsk samarbejde (studieophold i Norge).

Schæffergaarden, Ermelundsvej 105, Gentofte. (Skema).

Inden 15/3: C. W. Strandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). Lrs. Kuhn, GI. Torv t», Kbh. K.

— : Dansk-Islandsk Forbunds f on d (for islandske musikstuderende). Kristiansgade 12, Kbh. K. (Skema).

Inden 19/3: Unge mænds oy kvinders uddannelscshjælp. Lrs. Ingeborg Hansen, Nicolaj Plads 20 :t, Kbh. K.

Inden 31/3: Marie Illums legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K.

(Skema).

— : Den kulturelle fond. (Ikke enkeltpersoner). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

— : Det Munthe-Bruii'ske legat. (For blæsere i det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

—• : Undervisningsministeriets forarsunderstøl teiser. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

APRIL: Inden 15/4 : Miisikpvedagogisk Forenings elev-legat, stiflet af Valdemar Esbenten til fordel for ubemidlede musikelever.

Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K.

Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af maj eller begyndelsen af juni d.å.

Af betingelserne for at opnå legatet skal følgende fremhæves : Kun elever i instrumenterne violin, bratsch, cello og klaver kommer i betragtning. Eleverne skal være fyldt 8 år og kan ikke modtage legatet efter udgangen af det 20. år. Kun de medlemmer af foreningen, der har taget den fuldstændige fagprøve samt vieret medlem af foreningen mindst eet år, kan undervise legatnydendc elever - : Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer.

Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret Frederiksborggade 50, København K.

Ansøgeren må have vårret medlem af foreningen mindst 7 år. I legatfundatsens § 7 hedder det: Legatets renter udbetales efter indsendt ansøgning med kr. 200,00 til kr. 400,00 årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer, som har været medlem af foreningen mindst 7 år.

Legatet kan bevilges for indtil 5 — fem — år ad gangen; det udbetales halvårsvis bagud og i tilfælde af legatnyderens død ophører retten med sidste forfaldsdag før nyderens død.

— : Gudda Behrends legat. Renterne benyttes til understøttelse af trængende, ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, København K.

— : Emma Bærentzens legat. Ors. J. IL Berner, Amaliegade 4, Kbh. K. — (Skema).

- : Glashandler Johan Franz Ronges fond. Ors. v. Prangen, Raadhuspladseii 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 25/4: Nicolai Lachmann og hustrus legat. (Mænd og kvinder 15 til 30 år). Ny Vestergade 13, Kbh. K.

(Skema).

Inden 30/1: Dansk Solist-Forbunds legatfond. (For trængende medlemmer). Grundtvigsvej 31, Kbh. V.

—- : Johan Hannover-Cohns mindelegat.

(For medlemmer af Dansk Solistforbund). Grundtvigsvej 31, Kbh. V.

— : Institutionen San Cataldo. (For komponister. Ophold i aug.-sept.j.

Kontorchef M. P. Kjersgaard, Vort rof f s ve j 49, Kbh. V.

—- : Egmont Frederik Lindsledls legat.

(For yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 30, Kbh. V.

-•-- : Musikerforeningen i København's Pensionsfond. (For medlemmer). — Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 2(5, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAla; 5405. Postgirokonto 3552.

Opmærksomheden henledes på de under »Musiklivet, udlandet« omtalte internationale kompositionskoiikurrencer.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariát: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. TI f. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Niels Borre. Næstformand: Einar Nørby. Sekretær: Ilse Meyer.

Kasserer. Kjeld Meyersahm.

Inger Christiansen, Gudrun Eising, Inger Loudrup-Jensen, Astrid Wodstrup.

Aarhus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Georg Fjeldrad.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, V. Boulevard 42, Kbh. V. Tlf. C. 8178.

H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Central 8178.

VED MUSIKPÆDAGOGISK EKSAMEN I KØBENHAVN i november 1955 bestod følgende kandidater: Hovedfag, klaver: Birgit Irene Bargholz, Else Hovman Jonassen (udma»rkelse), Elly Keite og Eva Larsen, alle fra København, Ingeborg Mørck, Ålborg, Else Nielsen, Kværkeby, Erna Møller Nielsen, Slagelse, Ingrid Elisabeth Nielsen, Herfølge, Vibeke Poulsen og Niels Frederik Windfeldt (udmærkelse), København. — Sang: Lise Halsteen Hansen, Birkerød, og Annelise Milthers, København. — Musikteori og musikhistorie: Jørgen Borg (udnuerkelse), Per Nørgaard (udma'rkelse) og Ib Nørholm, alle fra København.

Angående Musikpædagogisk Forenings legater, se under Legatansøgninger.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Charlottenlund.

Ti f. ORdrup 1812. Teatertelefon: TRia 514-1 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort t; l Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt olier na-sten udsolgt. Heller ikke ved »mrsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Vedrørende de kommende kammermusik- og grammofonaftner, se annoncerne s. 24 og overfor s. 28.

Til komponisterne. For i god tid at kunne tilrettelægge sæsonen 1956—57 må nye værker være indsendt til kontoret, Hammerensgade 3, inden i. maj.