Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 31 (1956) nr. 01 - side 17-19

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet -Udlandet

ved Vagn Jensen

Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs /CONFEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES D'AUTEURS ET COM^4 POSi TEURS udskriver nu en konkurrence med henblik på tildelingen af sin 3-årige præmie. Bureau Confederal har ikke foreskrevet noget emne.

Konkurrencen er åben fra 1. november 1955 og slutter 31. oktober 1956. Præmien, der er på 200.000 f r. francs, bliver uddelt i det efter konkurrencens slutning følgende år.

Reglement for konkurrencen findes nedenstående.

Alle yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Secrétariat general de la Confédération, 11 Rue Keppler, Paris 16.?.

I. La Confédération internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs uddeler periodisk en præmie, der er tiltænkt forfatterne til værker, hvis tendens er at fremme beskyttelsen af forfatte rr etten.

II. Præmien kan tildeles enhver person, forfatter af et værk uudgivet eller udgivet højst 3 år før konkurrencens slutningsdato.

III. Principielt uddeles præmien hvert tredie år. Beløbet kan ikke være under 200.000 franske francs, der fastsættes af Confédérations Bureau ved åbningen af hver konkurrence.

IV. Konkurrencen bedømmes af Confédérations Bureau på forslag af lovkommissionen. Denne fremlægger en rapport over hvert værk.

Afgørelse træffes inappellabelt af Confédérations Bureau og motiveres ikke.

I tilfælde af, at præmien ikke uddeles, kan Confédérations Bureau give omtaler omfattende en pekuniær belønning, der ligger indenfor pnemiebeløbets størrelse.

V. Confédérations Bureau bekendtgør åbningen og betingelserne for konkurrencen eventuelt indbefattet foreskrevne emner. Det opfordrer selskaberne til at sikre dem den størst mulige offentliggørelse i deres respektive lande.

Confédérations Bureau fastsætter tidspunktet indenfor hvilket værkerne skal være modtaget af Confédérations generalsekretariat. Præmien bør være uddelt senest 12 måneder efter konkurrencens slutning.

VI. De pågældende værker sendes i 3 eksemplarer til »Secrétariat General de la Confédération«, der anerkender modtagelsen. De bør være affattet eller oversat til et af de landes sprog, til hvilke de confederende selskaber hører.

VII. Ethvert spørgsmål, som ikke fremgår af nærværende reglement, afgøres efter skøn af Confédérations Bureau.

Internationale kompositionskonkurrencer IV CONCOURS INTERNATIONAL DK QUATOR — »COMPOSITION«, LIEGE (BELGIQUE) 1) Kompositionskonkurrencen finder sted i anden halvdel af september 195(5.

2) Konkurrencen er åben for komponister af begge køn, uanset alder og nationalitet.

3) Kompositionen skal foreligge i manuskript, ikke under nogen form publiceret for offentligheden.

4) Værket må kun vise komponistens mærke. Ingen påskrifter eller angivelser må kunne føre til en gennemskuelse af komponistnavnet, heller ikke det anvendte nodepapir. I modsat fald vil manuskriptet øjeblikkelig blive udeladt af konkurrencen.

5) Manuskripterne må være udarbejdet med den største omhu — således også med markeringer i tal eller bogstaver til lettelse af indstuderingen.

6) Komponistens mærke anføres på en forseglet kuvert, som må indeholde bekræftet oplysning om navn, alder, nationalitet og adresse. Kompositionen (tre partiturer 4- stemmemateriale i læselig nodeskrift) såvel som den forseglede mærkekuvert skal sendes anbefalet til M. Lecomte, Hiussier, 23, rue du Jardin Botanique, Liege, Belgique, inden midnat den 29. februar 'î956.

7) En første udvælgelse foretages af en komité, bestående af direktør Gagnebin fra Musikkonservatoriet i Genève, direktør Quinet fra konservatoriet i Liege og præsident Sikorsky fra den polske komponistforening.

8) Værkerne fra den første udvælgelse vil blive indstuderet af »Quator Municipal de Liege« og offentlig fremført under konkurrencens anden del, for hvilken dommerkomiteen vil bestå af 9 komponister og to medlemmer af Muni ci pal-kvartetten.

9) Højst tre værker vil derefter deltage i konkurrencens afsluttende del, som foregår ved en offentlig koncert under medvirken af Muiiicipal-kvartetten.

10) Mærkekuvérteme til de vindende kompositioner åbnes efter dommerkomiteens afgørelse. De øvrige en uge senere af M. Lecomte med henblik på returneringen af manuskripterne.

11) Det værk, som udmærkes med 1. pris, vil indgå som bunden opgave for den internationale konkurrence i kvartetspil 1958.

12) Konkurrencen omfatter følgende priser: 1. præmie, bestående af a) 40.000 belgiske frs, skænket af Koussevitsky Music Foundation, b) 30 fotokopier af den udvalgte komposition, 2. præmie: 25.000 frs, 3. præmie: 15.000 frs.

Desuden en særlig præmie på 10.000 frs. for det bedste belgiske værk.

13) Dommerkomiteen forbeholder sig ret til ikke at uddele nogen pris.

14) En liste over medlemmerne af den endelige dommerkomité vil blive offentliggjort, så snart konkurrencen begynder.

15) Konkurrencedeltagerne må uden forbehold indordne sig de gældende regler. Et værk kan under ingen omstændigheder tilbagekaldes før efter konkurrencens slutning.

16) Spørgsmål, der måtte være ubesvarede i reglementet, afgøres af den siddende dommerkomité.

17) Dommerkomiteens afgørelser er inappelable.

KOMPOSITIONSKONKURRENCE l FORBINDELSE MED »HENRYK WIENIAWSKI«-PRISEN 1) Kompositionen, for violin med klaverakkompagnement, af 8 til 12 minuters varighed, skal være af »virtuos« karakter inden for en enkel, udelelig form. Værket må ikke være en sonate, sonatine, suite eller nogen anden cyklisk form.

2) Kun kompositioner, som er skrevet efter 1. oktober 1955 og som ikke under nogen form er blevet præsenteret offentligt, kan opfylde kravene.

3) Hvis det er muligt, bør en privat båndoptagelse følge med manuskriptet.

4) Manuskriptet skal påføres mærke, hvilket tillige angives på en forseglet kuvert, der må indeholde bekræftelse på komponistens navn og nationalitet, en kort biografi, adresse, telefonnummer samt et fotografi til evt. offentliggørelse i pressen.

5) Komponister af enhver nationalitet kan deltage.

6) Hver deltager kan indlevere så mange værker, han må ønske.

7) Manuskripter indsendes anbefalet til Organising Commitee of the III International »Henryk Wieniawski« Violin Compétition, ni. Krakowski Przedmiescie 15/17, Warsaw, Poland, poststemplet senest 31. marts 1956.

8) Værkerne vil blive bedømt af en international jury, sammensat af fremstående polske og udenlandske komponister og violinister. Navnene på medlemmerne af dommerkomiteen vil blive offentliggjort den 29. februar 1956.

9) Komponister, der indsender værker til konkurrencen, kan ikke vælges til juryen.

10) De vindende kompositioner udmærkes med følgende præmier: l:pris: 5.000 zl.

2. pris: 3.000 zl.

3. pris: 2.000 zl: Juryen forbeholder sig ret til at ændre størrelsen og antallet af priser.

Dens afgørelser er inappelable. Prisvinderne kan efter ønske få udbetalt præmien i en hvilken som helst valuta efter gældende kurs.

11) De præmierede værker vil blive fremført af førende polske violinister ved den officielle prisoverrækkelse, som skal finde sted inden 30. april 1956.

12) Det va»rk, som udmærkes med 1. prisen, vil indgå som bunden opgave ved den III Internationale Wieniawski-konkurrence i Warszawa, december 1957. Konipositionen vil blive udgivet af »Polskie Wydawnictwo Muzyczne« ; alle rettigheder tilhører komponisten.

LIGHT SYMPHONIC MUSIC CONTEST 1) The Belgian National Radio Institute udskriver en konkurrence om let symfonisk musik, den såkaldte halvklassiske genre (i.e. Eric Coates, F. Grofé, David Rose).

2) Der kan indleveres værker af følgende typer: en suite, en let koncert, et symfonisk digt, stemningsmusik eller en ouverture. Værkerne må være uudgivne og ikke tidligere offentlig fremførte.

3) Spilletiden må være mellem 10 og 15 minuter.

4) Orkestret må have følgende omfang: 2 fløjter, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter, 2 eller 4 horn, 2 trompeter, l eller 2 basuner, slagtøj, harpe, klaver og strygere. Harpe og klaver er ikke obligatorisk. Kor kan anvendes, derimod ikke solo vokalist.

5) Komponister af enhver nationalitet kan deltage.

6) Der må' kun indsendes partitur — altså ikke stemmemateriale.

7) Komponistnavn må ikke forekomme på partituret, som indsendes under mærke sammen med en forseglet mærkekuvert, indeholdende komponistens navn, adresse og nationalitet.

8) Den belgiske Radio udsætter tre priser på henholdsvis 25.000, 15.000 og 10.000 fr.

9) Den første bedømmelse foretages af en belgisk jury, som udvælger de otte bedste værker. Den belgiske Radio påtager sig udskrivningen af stemmer, og på to hinanden følgende dage vil de af en international jury på 4 medlemmer derefter blive bedømt ved en studiefremførelse.

10) Vinder-partiturerne forbliver den belgiske radios ejendom, idet komponisten beholder udgivelsesrettighederne.

De øvrige værker må tilbagekaldes af komponisterne inden tre måneder efter offentliggørelsen af konkurrencens resultat.

PREISAUSSCHREIBEN INTERN.

KOMPOSITIONSWETTBEWERB FÜR ORGEL 1) Form: En orgelsonatirie, manualomfang C-f""* og pedalomfang C-d, bestående af tre satser (hurtig, langsom, hurtig). Ældre former som koralvariation, passacaglia o.a. må ikke benyttes.

2) Spilletiden må holdes inden for 15 minuter.

3) Manuskripter må være skrevet med blæk — og let læseligt.

4) Værker må indleveres under mærke med tilhørende lukket navnektivert, indeholdende komponistens navn og adresse. Returporto anbefales! 5) Indlevering sker til Sekretariat Internationaal Orgel-Improvisatie Concours, Rathaus Haarlem.

6) Sidste frist er 1. maj 195G.

7) En jury, bestående af H. H. Badings, M. Geering Bakker og Albert de Klerk, udvælger et værk, som præmieres med indtil 400,— hl.Fl. Det opføres inden fór rammerne af afslutningskoncerten ved de »Internationalen Orgel Improvisations Wettbewerbes« til juli 1956 i Haarlem, hvilket indebærer radiotransmission. Juryen forbeholder sig ret til også at foreslå andre af de indleverede værker til opførelse.