Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 31 (1956) nr. 02 - side 49-53

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

* Studiekredsen for blokfløjtelærere arrangerer i samarbejde med Musikpædagogisk Forening i ugen 2.—8. juli et blokfløjtekursus på »Vappnagård« i Helsingør. Kursusleder bliver Elli Rohr fra Schola cantorum i Basel. Tilmeldelse må ske inden 18. maj til Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, Kbh. K., tlf. BY 4021 kl. 9—13 (lørdag lukket. Alle oplysninger fås samme sted.

* Dansk bibliografisk kontor, der virker som fællesorgan for alle danske biblioteker, har til hensigt at udgive en fortegnelse over utrykte bibliografier, bibliografier under udarbejdelse o. L, som måtte findes på institutioner eller i privateje. Hensigten hermed er gennem offentliggørelse at udbrede kendskabet til eksistensen af sådanne, samt at hindre bibliografisk interesserede i at udføre overflødigt bibliografisk arbejde. Kontoret opfordrer alle, der måtte kunne give oplysninger om sådanne arbejder, til at fremsende meddelelse herom til Dansk bibliografisk kontor, Nørre Voldgade 94, Kbh. K.

* Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke holder sit årlige sommerstævne på Vallekilde højskole i dagene 2.—5. august.

Der vil blive arbejdet med et stort symfoniorkester, et à to mindre orkestre samt kammermusikensembler, derunder blæserensembler. Instruktører bliver Ejvin Andersen, Bjørn Gamborg og Johan Bentzon og som foredragsholdere deltager Vagn Rappel og Kai Senstius. Indtegning må ske senest 1. juni til kontorchef Bjørn Gamborg, Ø. Farimagsgade 16 B, Kbh. Ø.

Oplysninger kan iøvrigt fås hos den fungerende formand, 1rs.

Torkil Heise, Ny Vestergade l, Kbh. K., tlf. C 914 (kl. 9—16) og BY 3887 (kl. 17—19).

* Efter den sidste generalforsamling i Komponistforeningen fik bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Knudåge Riisager, næstformand: Flemming Weis, øvrige bestyrelse: Vagn Holmboe, Finn H øf f ding, N. O. Raasted, Poul JRovsing Olsen og Svend Erik T ar p.

* På Fritz Busch's fødselsdag, den 13. marts, lod Statsradiosymfoniorkester i sin orkesterfoyer opstille en buste af sin afdøde ven og velynder. Busten er en afstøbning af en broncebuste i Stockholms Koncertforening, modelleret af den svenske billedhugger Gunnar Lybeck.

* Det kgl. Kapels mangeårige formand, Siegfried Salomon, trækker sig snart tilbage som kapelmusikus. Ved en ekstraordinær generalforsamling blev janitscharen Hans Chr. Sørensen valgt til Salomons efterfølger som kapelforeningens formand.

* Danmarks Sanglærerforening, Foreningen af Sanglærere ved Gymnasieskolen og Københavns Sanglærerforening holder deres årlige »5 musikdage« den 2.— 6. august på Danebod Højskole.

Programmet omfatter fællessang, korsang, orkesterspil, sang i børneskolen, musikkundskab, kammermusik m. m. under ledelse af højskolelærer S. Neermann og frue, lektor Karl Clausen, kgl. kapelmusikus Henrik Sachsenskjold, prof. Sven Møller Kristensen, overlærer Alfr. Sørensen, prof. Bjørn Hjelmborg, organist Weinholt Petersen og solocellist Edm. Fabild. Man tilmelder sig hos seminarieforstander A. Graugaard, Dalgas Avenue 33, Aarhus, hvor alle oplysninger fås. Indmeldelsesfristen udløber 5. juni.

* Koncertmesterpladsen i spidsen for 2.-violinerne i Radiosymfoniorkestret, der blev ledig ved Niels Borres fratræden på grund af sygdom, er efter konkurrence besat med Arne Karecki.

* Georg Fjelrad har modtaget udnævnelse som domorganist i Aarhus. Hans efterfølger i domorganiststillingen i Odense blev organist Poul Børch fra Skive.

* Professor Herman. D. Koppel er indtrådt i bestyrelsen for »Nordjysk Musikkonservatorium« efter domorganist Axel Pedersen, der har ønsket at trække sig tilbage efter 25 års virke.

Berigtigelse I det sidste nummer af Dansk Musiktidsskrift meddelte vi, at komponisten, kontorchef Georg Becker var afgået ved døden den 25. december. Den Georg Becker, der døde nævnte dato, var imidlertid ikke identisk med komponisten, som den 5. marts fejrede sin 80 års fødselsdag i bedste velgående. Vi beklager dybt den skete fejltagelse.

Legater og udmærkelser * Professorerne ved Musikkonservatoriet Bjørn Hjelmborg og Herman D. Koppel er udnævnt til riddere af Dannebrog.

* Solodanser Stanley Williams har modtaget godsejer Henry Nexøe-Larsens balletlegat på 1000 kr.

* Pianisten Klaus Jerndorff har modtaget 500 kr. af Johanne Stockmarrs mindefond.

* Kodaprisen for komponister er iår tildelt prof. Finn Høffding med 1500 kr.

Samtidig har oversætteren Jens Louis Petersen modtaget 750 kr. af årets kodaprisen for sine oversættelser bl. a. af »Pinafore« og »Tryllefløjten«.

Runde fødselsdage Juni 7.: Musikforlægger Knud Engstrøm, 50 år.

18.: Slotsorganist Th. Gilberg, 70 år.

22.: Kontrabassisten Rudolf Møller, 70 år.

30.: Kapelmester Launy Grøndahlf 70 år.

Juli 2.: Violinisten Holger Valbjøm, 50 år.

7.: Musikforlægger M. Handberg Jørgensen, 60 år.

11.: Kapelmester Caz Wendelb o e-J ens en, 60 år.

21.: Musikpædagogen Helene Polack, 60 år.

August 5.: Violinisten Paul Green Jensen, 50 år.

8.: Organist Johannes Viggo Pedersen, 60 år.

15.: Organist Finn^fiderø, 50 år.

23.: Cembalisten Liselotte Selbiger, 50 år.

24.: Cellisten Bernhard Madsen, 60 år.

September 1.: Koncertsangeren Aksel Schiøtz, 50 år.

13.: Organist Ejnar Andersen, 75 år.

23.: Komponisten M. Listov Saabye, 70 år.

— : Overtrompeter M. Fulling, 80 år.

27.: Pianisten Hans Almdal, 70 år.

29.: Koncertsangerinden Dagmar Schon, 50 år.

Dødsfald Pianisten Hagen Hohlenberg (New Zealand), 3. nov. 76 år.

Musiker, klaverbygger Henry Walfred Nielsen, 27. jan.

Komponisten Peder Gram, 3. febr., 74 år.

Pianisten, form. f. Konservatoriets elevråd Torben Jensen, 6. febr., 22 år.

Musiker Niels Oluf Jacobsen (anm. 7. febr.) Musikforfatteren Gerhardt Lynge, 7. febr., 72 år.

Musiker Kay Su. Aa. Henriksen (anm. 14. febr.) Musiklærerinde Ingeborg Sofie Knudsen, 13. febr.

Musiker Axel Meldgaard, 26. febr., 58 år.

Violoncellisten Paulus Bache, 29. febr., 73 år.

Koncertsangerinden Kamma Jordan, 14. marts, 73 år.

Balletdanserinden Alice Breitenau, 31. marts, 76 år.

Bratschisten Johannes Marke, 5. april, 49 år.

Orgelbygger Eduard M. Møballe, 19. april.

Musiklærerinde Lovisa Gille (begr. 23. april).

Musikpædagog Else Buchardt Salomonsen, 22. april.

Legatansøgninger MAJ : Inden 11/5: Den. franske stats stipendier. Institut français, Rosenvængets Allé 34—36, Kbh. Ø.

Inden 15/5 : Arthur og Ellen Anderssons legat. Hrs. Franz Bülow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

— : Minna Købkes legat (for musiklærerinder). — Kontorchef A. Falk Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh. F.

(Skema). Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

Inden 20/5: Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra. I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/6: Kunstnerlegatet af 12. juni 1937 (fru Jenny Knox' legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K. (Skema).

-— : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

AUGUST: Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense.

(Skema).

— : Ingeborg født Schotts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år), lirs. Ejvind Møller, Højbroplads 5, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/9: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

SEPTEMBER : Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat (for klaverlærere og klaverlærerinder i vanskelige økonomiske kår).

Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9 : Overretsassessor Victor Andræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensg. 10, Kbh. K. (Skema).

— : Jutta Bojsen-Møllerys legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted.

(Skema).

— : Particulier Carl Olav Møller's legat (til mandlige orkestermusikere).

Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgadc 10, opg.N., Kbh.K.(Skema).

Inden 1/10: Carlsberg fondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh.V.

(Skema).

— : Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

— : Rundskuedagens studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskueheftet).

— : Overauditør Julius Skrike's stiftelse. Sválev. 24, Hellerup. (Skema).

— : Kaptajn O. Tcstman og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs.

Johanne Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

— Tipstjenestens midler. Undervisningsministerlet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 20, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Pieering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Einar Norbij. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Gudrun Eising. — Inger Christiansen, Harald Bjerg Emborg og Inger Loudrup-Jensen.

Aarhus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Central 8178 — 14198.

G E AT E RALF O RS A M LI N G E N 29. februar 1956 Formandens årsberetning l det forløbne år har vi fået meddelelse om, at 4 af vore medlemmer er afgået ved døden: fru Jenny Schrøder, fru Bente Stoffregen, frk. Dagmar Carlsen og hr. Louis Jensen. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at ære vore afdøde kollegers minde.

Mp F's medlemstal er nu ialt 600. Med vore 25 nye medlemmer, som ifølge traditionen er vore hædersgæster i aften, er vi nu 585 aktive musikpædagoger i foreningen: 450 bor i København, 108 i Jylland, 71 på Øerne og l er bosat i Sverige. Professorerne Finn Høffding og Thorvald Nielsen er foreningens æresmedlemmer og der er 3 ekstra-ordinære og 10 passive medlemmer.

I årets løb har bestyrelsen haft 9 moder, hvor man tog stilling til alle spørgsmål vedrørende foreningen. Et af disse spørgsmål vil jeg gerne benytte lejligheden til at gøre medlemmerne bekendt med. Det refererer til en henvendelse til Undervisningsministeriet i anledning af det nyoprettede.

Opera-akademi : en adresse fra vore sangpædagoger blev understøttet af en skrivelse fra bestyrelsen, og begge breve blev personlig overrakt undervisningsminister Bomholt, som viste stor forståelse for sangpædagogernes krav og helt fik øjnene op for den fare, Konservatoriets monopoliseringstendens indebærer. Brevene findes offentliggjort i »Musikpædagogen«, marts.

Minister Bomholt vil henvende sig til Konservatoriets direktør Knudåge Riisager og indkalde til et møde med os i denne sag. Med hensyn til Mp F's følgeskrivelse ønskede minister Bomholt ikke på forhånd at tale med Knudåge Ri i sager, da han som politisk minister nødigt ville give Konservatoriet direktiver, men håbede, at vi ved forhandlinger med Knudåge Riisager kunne få vort ønske opfyldt, og havde ikke noget imod at det blev drøftet ved det foreslåede møde.

Det kan samtidig oplyses, at bestyrelsen har anmodet Eksamenskommissionen om at udvirke at der skabes en ventil for, at særlig kvalificerede pædagoger kan blive anerkendt som statsprøvede, uden at skulle aflægge yderligere eksamen. Sagen er fortsat under behandling.

Som man vil erindre afholdtes den 23. marts 1955 en ekstra-ordinær generalforsamling, hvor l o vandringerne og et nyt minimumshonorar blev vedtaget.

Siden sidste ordinære generalforsamling har der i Mp F været afholdt kursus og foredrag af forskellig art. Vi havde lejlighed til at høre Hans Erik Knudsen fra Aarhus tale om sine erfaringer med de såkaldte »Brummere«.

En særlig oplevelse var mødet med prof. Eberhard Preussner fra Mozarteum i Salzburg. Mødet var arrangeret 1 samarbejde med Universitet og Konservatorium, og prof. Preussner holdt 2 fængslende foredrag om »Die Sendung der Künste im Leben der Gegenwart« og »Musik in der Volkserziehung«.

Samarbejdet med Det unge Tonekunstnerselskab, Diskofilforeningen, De Musikstuderende ved Universitetet, Konservatoriets Elevforening og Gymiiamusa blev fortsat med 5 aftner af alnien nmsikorienterende karakter, dog med særlig vægt på den moderne musik. Irene Osiander talte om »Spansk folkemusik og folkedanse«, Leif Thybo om »den latinske Strauinsky«, Leif Kayscr gennemgik værker af Olivier Messiaen, Jørgen Plaetner: Carl Orff's »Carmina burana« og endelig gennemgik Povl Rovsing Olsen: Ravel's »l enfant et les sortilèges«.

— Udover disse mødeaftener har vi igen i år set det som vor opgave at foranstalte kursus for de enkelte grupper.

Der blev i samarbejde med violinbygger Merling afholdt et Blokfløjteog Fidel-kursus på den Internationale Højskole i Helsingør under ledelse af Helmuth Mönckemeyer og Ilse Hechler fra Krefelder Musikschule. Dette kursus vakte så stor interesse, at deltagerne fortsætter deres samarbejde i en studiekreds.

— To andre kursus blev afholdt under Mp F's efterårsstævne. Det ene for pianister under ledelse af prof. Josef Dichler fra Musikakademiet i Wien, det andet om »elementær musikopdragelse« under ledelse af Lene Havelka fra München. Foruden disse to kursus blev der holdt forskellige foredrag på efterårsslævnel: Otto Mortensen forelagde sin bog »Harmonisk analyse«, Margrethe Levinsen demonstrerede sit arbejde med nodeblinde elever, Torben Ulrich talte om jazz, og endelig hørte vi Kai Flor fortælle om sangerinden Tenna Kraft. Da vi ved tilrettelæggelsen af dette stævne ikke mindst tirnkte på vore kolleger der bor i provinsen, var vi glade for at træffe så mange af dem og at se også svenske og norske kollegaer i tilhørerkredsen.

— En stor begivenhed i det forløbne år var desuden den 4. Musikpædagogiske kongres i Helsingfors. Beklageligvis var kun få danske deltagere mødt op; dette må sikkert tilskrives den lange bekostelige rejse. Vi takker Undervisningsministeriet for 700 kr.

som tilskud til vore delegeredes rejse.

Kongressen havde et smukt forløb, og jeg lader mig fortælle, at det var en speciel oplevelse at træffe de finsko kollegaer i deres hovedstad. Vi skylder vore finske værter en varm tak for den store indsats de ydede. Det var i enhver henseende, både faglig og kollegialt, en meget vellykket kongres, for øvrigt den første kongres der blev afholdt siden samarbejdet i den Nordiske Musikpædagogiske Union (NMPU) er indledt. Denne permanent arbejdende union har fra og med iår sit præsidium her hos os i Danmark, hvor vi nu skal i gang med at forberede den næste kongres, der skal afholdes i den første august-uge i 1958.

Da det Internationale Sei skab for Musikpædagogik har ytret ønske om at afholde sin næste kongres i København, vil vi forsøge at få disse 2 kongresser slået sammen. Med sanglærerorganisationerne havde vi et møde senest den 5. februar. Vore forhandlinger er godt i gang, og vi håber på et frugtbringende samarbejde med dette store mål: »en internationale musikpædagogisk kongres« for øje.

— Igen iår har medlemmerne haft adgang til torsdags-koncerternes generalprøver, og Det kgl. Teater har stillet et antal billetter til rådighed til musikforestillinger af en vis interesse.

(Vi regner med i den kommende måned at få billetter til »Tryllefløjten«, »Cosi fan tutte« og »Figaro« og beder medlemmerne om at tilmelde sig på kontoret, såfremt de har interesse. — Vi skylder Statsradiofoniens og Det kgl. Teaters ledelse vor tak for denne imødekommenhed.

— Elevkredsen har nu eksisteret i fire sæsoner, og tilslutningen har igen vist, at den har sin berettigelse. De 3 matineer bød på »Norsk musik« ved direktør Torsteinson og pianist Finn Nielsen fra Bergen. Børge Roger Henriksen talte om »Jazzen gennem tiderne« og Else Printz gennemgik »Tryllefløjten«. — Bestyrelsen var skuffet over, at de gentagne henvendelser til sangpædagogerne i medlemsbladet ikke resulterede i noget tilbud af elever til den påtænkte indstudering af »Tryllefløjten«. Vi håber ikke, at dette er ensbetydende med, at ideen ikke accepteres og forventer ved næste opfordring, at sangpanlagogerne tilmelder sig med deres bedste elever til gensidig gavn og glæde. — Vi må også bede medlemmerne hver især at hjælpe til at skabe interesse for elevkredsens arrangementer, da den kun kan fortsætte, hvis der tegner sig tilstrækkelig mange tilhørere.

— Orkesterkoncerten for børn er nu overtaget af Statsradiofonien og har været tre gange på programmet med Mp F som konsulent ved tilrettelæggelsen. Vore medlemmer har ret til at forudbestille billetter til deres elever, og vi håber, at de fremdeles flittig vil benytte sig af denne fordel. Vi har henstillet til Statsradiofonien at reservere de bedste pladser til medlemmerne. Ifjor bød programmerne på »fransk musik« med Thomas Jensen og Harald Krebs, »dansk musik« med Erik Tuxen og Gunnar Heerup og på »wienermusik« med Launy Grøndahl og Harald Krebs. Den sidste koncert afholdtes søndag den 22. april med Jette Tikjøb, og programmet lyder på: »Variatioiisf ormen«.

Foreningen afholdt igen ifjor en Elevkoncert på den sidste søndag i Tivoli.

Det er efter bestyrelsens opfattelse så afgjort det rette sted for vore elevkoncerter, hvor vi kan henvende os til et stort interesseret publikum. En varm tak til prof. Felumb, fordi vi vederlagsfrit må benytte koncertsalen og kan figurere på Tivoli's officielle program. I løbet af Propaganda-ugen sendte radioen et uddrag af koncerten.

For øvrigt medvirkede Mp F i Propaganda-ugen med 8 fælles-elevkoncerter på forskellige skoler rundt i byen, hvor vore medlemmer påtog sig et stort og påskønnelsesværdigt arbejde i fælles interesse.

— Jeg behøver ikke at gøre medlemmerne opmærksom på, at vort medlemsblad »Musikpædagogen« har fået et nyt og tidssvarende hovede, som forhåbentlig vinder medlemmernes bifald.

— Jeg har endnu ikke nævnt Musikpædagogernes Tidsskriftslæsekreds, som med sit år for år stigende abonnenttal har vist, at der er behov for den. Der udsendes iår 13 forskellige tidsskrifter i 18 serier.

Det unge Tonekunstnerseiskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Karl Bjarnhof, træffes efter aftale. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det Ivgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Kompositioner, der ønskes bragt i forslag med henblik på opførelse i næste sæson, må snarest indleveres til kontoret.

Tilmelding til »Ung Aften« indgives til kontoret inden i. september.