Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 31 (1956) nr. 02 - side 47-48

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen ISCMs 30:e varldsmusikfest SAMTIDIG med den ordinære Stockholmsfestival, med de olympiske ridekonkurrencer og den engelske dronnings visit finder den 30. ISCM-fest sted i den svenske hovedstad, i tiden 3.—10. juni.

Danmark repræsenteret ved den indledende kammerorkesterkoncert med Niels Viggo Bentzons Tripleconcerto op. 94, iøvrigt fremføres værker af 27 komponister fra 19 forskellige lande på 5 officielle koncerter, hvortil kommer en ekstraordinær svensk koncert, ved hvilken Radiotjänst og Foreningen Svenska Tonsättare står for programlægningen.

Generalprogrammet, der har været fremlagt ved Det unge Tonekunstnerselskabs seneste koncerter, kan iøvrigt rekvireres fra DUTs kontor i frankeret svarkuvert, så længe oplag haves. Billetbestilling sker ved direkte henvendelse til ISCM-festens sekretariat, c/o STIM, Stockholm 6. Det må imidlertid anbefales først at foretage hotelreservation gennem BESO, Barnhusgatan 18, Stockholm l, eller nærmeste turistmyndighed.

Internationale musikkonkurrencer og -kurser VI FESTIVAL FOR VERDENS DEMOKRATISKE UNGDOM afholdes sommeren 1957 i Moskva, hvor ligesom i Budapest og Warszawa musikkonkurrencer for såvel skabende som udøvende kunstnere vil indtage en fremrykket plads. Nærmere meddelelse om festivalbet'ngelserne vil senere fremkomme; komiteens nye adresse er Budapest, VI., Benczur-U 34, Hongrie.

NATIONAL COUNCIL OF W OMEN OF THE UNITED STATES har udskrevet en konkurrence for kvindelige komponister med en pr!s af 200 $ for et indtil O minuters korværk for damestemmer, a cappella eller med klaverakkompagnement. Indleveringsfrist 1. september Î956. Reglement og anmeldelsesblanket kan rekvireres fra Danske Kvinders Nationalråd, Niel Hemmingsensgade 810, København K.

5. INTERNATIONALE MUSIKKONKURRENCE, arrangeret af 8 radiostationer i samarbejde med den vesttyske Forbundsrepublik, afholdes i München 3.

—10. september 1956. Konkurrencerne omfatter sang, klaver, cembalo, fløjte, horn, violin, bratsch, violin & klaver samt bratsch & klaver med en samlet præmiesum af 20.000 DM. Anmeldelse inden 1. juli til Funkmusikpreis München, Rundfunkplatz l, München II, hvorfra også nærmere reglement og tilmeldelsesformular må indhentes.

I forbindelse med orgelimprovisationskonkurrencen i Haarlem, hvor Anton Heiller fra Wien og Finn Viderø fra Gentofte er dommere sammen med Sem Dresden, afholdes i tiden 9.—28.

juli et SOMMERAKADEMI med omfattende kurser i interpretation, improvisation og historisk-teoretiske discipliner under medvirken af en række kendte europæiske specialister. Sekretariatet på Haarlem rådhus giver nærmere oplysninger.

72. INTERNATIONALE MUSIKKONKURRENCE I GENÈVE afholdes i tiden 22. september til 6. oktober. Foruden disciplinerne sang, klaver, violin, obo og horn kommer for første gang guitaren med i den internationale kappestrid. — Deltagerne må rekvirere anmeldelsesblanket ved henvendelse til Sekretariatet des Internationalen Mu,'iikwcttbewerbs, Konservatorium für Musik, Genève. Tilmelding må ske inden 14. juli 1956.

PRESSECLUB MILANO har udskrevet konkurrence om en ny opera. »Komponister fra alle lande og af en hvilken som helst tendens« kan deltage; prisen er 5 millioner lire. Scala-operaen er protektor. — Afleveringsfrist 31. marts 1957. Nærmere oplysninger bør indhentes.

Festspil-kalender Wiesbaden, l.—27. maj Praha, 1.—31. maj Firenze, 2. maj—30. juni Lildenscheidl, 6.—20. maj Bordeaux, 6.—20. maj København, 17.—31. maj Schwetzingen, 17.—20. maj Wuppertal-Elberfeld, 18.—21. maj Bergen, 25. maj—7. juni Frankfurt, 26.—27. maj Zürich, l.—30. juni Glyndebourne, 1. juni—31. juli Wzen, 2.—24. juni Stockholm, 3.—14. juni Strasbourg, 8.—23. juni Helsinki, 9.—18. juni Wurzburg, 9.—23. juni Amsterdam, 15. juni—15. juli Aldeburgh, 16.—24. juni Nürnberg, 16.—24. juni Genève, 18.—29. juni Granada, 20. juni—2. juli Lüneburg, 29. juni—2. juli iymphenburg, 30. juni—25. juli Schloss Weikersheim, 1. juli—31. august Bad Aussee, 7.—26. juli Aix-en-Provence, 7. juli—2. august Darmstadt, 12.—25. juli Zwickau, 22.—29. juli Bayreuih, 24. juli—25. august Salzbui-g, 1.—31. august München, 10. august—9. september Lucerne, 15. august—8. september Besançon, 6.—16. september Zurich, 8.—15. september Venice, 11.—25. september Berlin, 16. september—2. oktober Perugia, 20.—30. september Kassel, 5.—8. oktober Düsseldorf, 16.—21. oktober Wien. december Den internationale Kor-olympiade i Paris den 7.—10. juni 1956 I en artikel om et fællestysk korstævne i Eisenach august 1955 (Nordisk Musikkultur 4:1955) kunne jeg meddele, at den franske organisation »Federation Musicale Populaire« havde planer om at gennemføre et stort anlagt korstævne i Paris i juni 1956. Ad privat vej er der nu fremkommet meddelelse om, at stævnet gennemføres den 7 .-10.

juni. Til orientering fremsættes her de vigtigste oplysninger for deltagere i olympiaden: 1) Deltagelse i olympiadens konkurrencer står kun åben for amatørkor a capella. Dirigenten må dog selvfølgelig gerne være professionel.

2) Konkurrence finder sted indenfor følgende kor-kategorier: a) blandet kor b) kammerkor (højst 24 sangere) c) lige stemmer (kvinde- eller mandskor) d) lige stemmer (børnekor).

3) Der uddeles tre priser indenfor hver af de nævnte kategorier.

4) Konkurrence-programmets varighed må ikke overstige 30 minutter.

Blandt de opførte værker skal findes et klassisk værk samt et værk fra det 20. århundredes hjemlige produktion.

Hjemlige folkesange ses gerne på programmet. Man bemærker her, at der ikke er stillet nogen obligatorisk fællesopgave.

5) Konkurrence-dagene (7,-8.-9. juni) efterfølges af en koncert i Salle Pleyel den 10. juni med de vindende kor som koncertgivere.

6) Deltagelse i stævnet er dog ikke betinget af deltagelse i konkurrencerne.

7) Der arbejdes hen på at give alle deltagende kor lejlighed til at give koncert i Paris, Paris' forstæder eller nærliggende provinsbyer.

8) Udgifter til rejse og ophold må dækkes af deltagerne selv. Dog sørger en komité for billig fælles indkvartering og spisning for dem, der ønsker det.

9) Tilmeldingsfristen udløber den 25. maj 1956, og tilmelding sker til Federation Musicale Populaire, Schola Cantorum, 269, rue St. Jacques, Paris Sierne.

10) Endelig skal meddeles, at byen Paris står som protektor for korolympiaden, og at forskellige franske musikpersonligheder slutter op om præsidiet, f. eks. Marcel Dupré (direktør for pariserkonservatoriet), Guy Tréal (direktør for Schola Cantorum), komponisten Georges Auric m. fl.

Ovenstående oplysninger er først fremkommet for få dage siden. Fra indbydernes side har man anmodet om adresser på de større korsammenslutninger.

Dette er imødekommet med Politikens musikhåndbog som grundlag. Det skal ikke nægtes, at de her fremkomne oplysninger fremkommer lovlig sent, og tidspunktet for olympiaden er næppe heller det bedst egnede fór danske kor. Men måske ligger der i de standende bestræbelser en spire til en frugtbar udvikling, som de nordiske lande i hvert tilfælde bør være vidende om. For de større sammenslutninger var det måske naturligt at sende en observatør til stævnet.

Fra dansk side agter »Ungdomskoret af 1951«, der ifjor repræsenterede Danske Folkekor ved et nordisk sangerstævne i Sverige samt ved den internationale korfestival i Hilversum, at deltage i Paris-olympiaden under Ejnar Kampps ledelse.

Kampp såvel som undertegnede står til disposition med nærmere oplysninger, såvidt dette er muligt.

Karl Clausen.

Dødsfald 1955 Komponisten Josip Slavenski, Beograd, 23. nov.

Komponisten Anton Dobronic, Zagreb, 12. dec.

Kapelmester Paul van Kempen, Amsterdam, 9. dec.

Komponisten Guy Ropartz, Strasbourg, 23. nov.

Operasanger Josef Hermann, Dresden, 20. nov.

Professor Fausto Torrefranca, Rom, 26. nov.

Professor Jacques Handschin, Basel, 25. nov.

Professor Manfred F. Bukofzer, USA, 5. dec.

1956 Komponisten Alexander Gretjaninof, New York, 7. jan.

Kapelmester Erich Kleiber, Zürich, 27. jan.

Musikforskeren, dr. Otakar Sourek, Praha, 15. febr.

Komponisten Gustave Charpentier, Paris, 18. febr.

Professor Günter Ramin, Leipzig, 27. febr.