Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 31 (1956) nr. 04 - side 107-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet - Danmark

ved Sigurd Berg

WILHELM HANSEN, MUSIK-FORLAG er for tiden ved at forberede betydelige udvidelser udenfor Danmarks grænser. I Frankfurt am Main er det danske firma, som næste år kan fejre sit 100-års jubilæum, ved at indrette sit eget hus og har nu også fået fodfæste i London ved at erhverve en betydelig aktiepost i det ligeledes snart 100-årige musikforlag J. & V. Chester LTD. Chester besidder rettighederne til så betydningsfulde musikværker som Strawinskys »Ildfuglen« og »Historien om en soldat«, Poulenc's »Historien om Babar«, De Fallas »La vida breve« og »Den trekantede hat« og agter i fremtiden at lægge særlig vægt på udgivelsen af énaktsoperaer og andre korte dramatiske værker, som for tiden er stærkt efterspurgte hele verden over, ikke mindst til fjernsynet. Man tør håbe, at disse udvidelser vil få stor betydning for international udbredelse af danske musikværker.

* BBC har i dette efterår fejret 10-årsdagen for »Third Programme« og bestiller i den anledning flere musikværker af nulevende komponister, deriblandt af Vagn Holmboe, som skrev sit opus 68, »Epitaph«, Symphonie Metarnorphosis, der blev uropført i »Third Programme« i oktober. I september opførtes samme sted Holmboes kammersymfoni »Collegium Musicum«, op. 53. Samtidig meddeles det fra USA, at MGM Records har indspillet Holmboes Concerto nr. 11 på en LP-plade sammen med Blomdahls kammerkoncert, begge dirigeret af Carlos Surinach. I Norrköping har man i oktober spillet Holmboes Concerteo nr. 12, og den italienske radio har for nylig udsendt hans 1. strygekvartet, spillet af »Nuovo Quartetto Italiano«.

* I Lyngby har en kreds af musikpædagoger og musikere dannet et »Collegium Musicum« i ønsket om at aktivisere det lokale musikliv på en kunstnerisk forsvarlig måde. Den nye sammenslutning råder over fuld strygerbesætning, en cembalist, to organister og 60 korsangere og medvirker i dette efterår ved 5 koncerter med Jolanda Rodio, Christen Blanke, Belå Detrek Oy og Johannes Viggo Pedersen som solister. Dirigent er organist Henning Wesch. I Grundtvigskirken har organist Johs. Viggo Pedersen indledt et samarbejde med det nystiftede ensemble om en række kirkemusikaftener i fortsættelse af sommerens turistkoncerter.

* Musikpædagogisk Forenings tidsskriftslæsekreds vil for året 1957 omfatte følgende tidsskrifter: Music in Education, Musik im Unterricht, Junge Musik, Hausmusik, American Music Teacher, Schweizerische Musikzeitung, Música, Tempo, Melos, Musical Quarterly, Notes, Musik und Kirche, The Diapason og The Gramophone. Læsekredsen står åben for alle interesserede ved henvendelse til Mp F's kontor, Frederiksborggade 50.

* I dagene 8.—12. september iår afholdtes i Venedig en europæisk kongres af konservatoriedirektører med deltagelse fra ca. 60 europæiske konservatorier. Fra dansk side var Det kgl. danske Musikkonservatorium samt konservatorierne i Aarhus, Aalborg og Odense repræsenterede. I det nye præsidium indvalgtes Det kgl. danske Musikkonservatoriums nuværende direktør, komponisten Knudåge Riisager. Det er tanken, at den næste kongres, der afholdes i 1959, skal finde sted i København.

Kongressen har til formål at skabe samarbejde mellem de europæiske konservatorier.

Omkring kongressen foranstaltedes koncerter og foredrag, og fra dansk side deltog komponisten, lærer ved Det kgl. danske Musikkonservatorium, Svend Westergaard med et foredrag om hørelæreundervisningen i Danmark, ligesom »Den ny danske kvartet« gav en koncert, og Emil Telmanyi gav instruktion om anvendelse af Vega Buen.

Legater og udmærkelser

* Carl Nielsen-prisen, der er indstiftet af Skandinavisk Bogforlag, og hvert år tildeles en dansker eller udlænding, som har virket for udbredelsen af Carl Nielsens musik i udlandet, er i år ved en sammenkomst i den danske ambassade i London tildelt den engelske musikhistoriker Robert Simpson, der har udgivet en bog om Carl Nielsen som symfoniker.

* Operasangerinden Else Margrethe Jeppesen har modtaget Hugo Seligmanns legat på 2.000 kr.

* Af den franske stats stipendier har pianisten Klaus Jerndorff og komponisten Per Nørgaard hver modtaget et legat til videreuddannelse i Frankrig i denne vinter.

* Professor Ove Christensens ærespris, der i år uddeltes for 40. gang og samtidig er forhøjet fra 2.500 til 3.00 kr. blev tildelt pianisten Georg Vasarhelyi. — Dette legat kan ikke søges, og har i de sidste 5 år været givet til Else Brems, Herman D. Koppel, Hilding Rosenberg, Arne Skjold Rasmussen og Henry Holst.

Runde fødselsdage

Januar

Organist Emma Diderichsen, 80 år.

Violinistinden Kamma Christophersen, 85 år.

Komponisten Carl Møller, Aarhus, 80 år.

Klaverfabrikant Sophus Hornung, 80 år.

Pianistinden Gudrun Seligmann, 70 år.

Komponistinden Benna Moe, 60 år.

12.: 12.: 14.: Februar 6.: Fløjtenisten Paul Hagemann, 75 år.

9.: Musikforlægger Christen Sø dring, 50 år.

10.: Fru Bodil Neergaard, Fuglsang, 90 år.

24.: Violinistinden Angélica Gyllendorff, 60 år.

25.: Musikpædagogen Dagmar Borup, 90 år.

Dødsfald

Kammersangeinde Katarina Holm, 17. aug., 85 år.

Musikpædagogen Hanne Jernholt, august.

Musiker Peder A. Pedersen (anm. 15. sept.).

Organist Frantz Siegler, 19. sept., 72 år.

Musiklærerinde Gerda Drei/er (anm. 2. okt.).

Musikpædagog Einar Kabeli, 9.

okt., 62 år.

Legatansøgninger

DECEMBER: Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Etatsråd Isac Salomon Salomonsen og hustrus mindelegat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Oberst, baron Gustav Wedell Wedellsborgs legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jørgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. kapel og disses enker). Kgl. kapelmusikus Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Inden 31/12: Emil Bangs mindelegat.

Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

— : Peter Fyhns mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonomiske forvaltning.
(Skema).

— : Enkefru Anna Ida Malvíne Petersens legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Organist J. M. Zeises legat (for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Organist J. M. Zeises legat for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/juli). Kontorchef M. P.

Kjærsgaard, Vodroffsvej 49, Kbh. V.

JANUAR:

Inden 5/1: Direktør Th. Throne og hustrus legat (for pianistinder under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis for unge tenor sangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/1: Danmark-Amerika-fondet. Nytorv 9, Kbh. K.

— : Th. Alf r. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Kronprinsesseg. 30, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/1 : Geheimekonferensraadinde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

— : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse.
Postfack 1527, Göteborg, I.

— : Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesfond (for ordin. medlemmer og disses efterladte). Hrs. Heksteds kontor Rådhusstr. l, Kbh. K. (Skema).

— : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

FEBRUAR: Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

— : Simon Aron Eibeschütz's legat for mænd af mosaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kongensgade 6, Kbh. K. (Skema).

— : Emanuela Schröders legat (sangere el. sangerinder, 18—30 år). Hrs.Jonas Bruun, Bredgade 38, Kbh. K.
(Skema).

Inden 28/2: Sophus Andersens legat.

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården el. disses enker). Chefen for Livgarden.

— : Kbh.s Musiker og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer el. disses enker). Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

— : Assistent Aage Landaus legat (for sangstuderende). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K.(Skema).

— : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger eller musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Chr. Hauer, Bredgade 45, Kbh. K.

— : Emmerich Jacob Mullers legat.

Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

— : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse). Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

— : Fru Maria Schärrs musikerlegat.

Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10—16. —

Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening

Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).
Frederiksborggade 50, København K.
Telefon BYen 4021. — Postgiro 2G284.
Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Gudrun Eising. — Inger Christiansen, Harald Bjerg Emborg og Inger Loudrup-Jenseii.

Aarhus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Minerva 1412.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 720. Postgirokonto 3474. Formand: Karl Bjarnhof, traiffes efter aftale. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

TREDJE MEDLEMSAFTEN Mandag den 10. december kl. 20 afholdes en julesammenkomst for Du T's medlemmer i pejsestuen i Egmont H. Petersens kollegium, Nørre Allé 75.

Der vil blive musikalske indslag af forskellig art, og man vil kunne hygge sig ved et beskedent traktement til en rimelig pris.

Vi håber, at medlemmerne vil benytte disse aftener til at opnå en hidtil savnet personlig kontakt ved at møde talrigt frem.

Medlemskort giver adgang.

DUT s KONCERTER
Vi beder vore interesserede medlemmer, udover annonceringen her i tidsskriftet, at holde sig à jour med vore plakater og meddelelser i dagspressen. Det kan hænde, at der må foretages dato- og programændringer, der ikke rettidig kan meddeles gennem tidsskriftet.

FRIBILLETTER TIL DET KGL. TEATER
Vi indskærper vore medlemmer, at man på det nøjeste må rette sig efter følgende — ganske selvfølgelige — bestemmelser: Billetter skal afhentes mellem kl. 15,30 og 17,30, — altså være afhentede inden kl. 17,30.

Billetter, bestilt gennem Du T, skal under alle omstændigheder afhentes, uanset om der måtte være indtruffet noget, der forhindrer afbenyttelse. (Det indskærpes her, at billetter er strengt personlige og ikke må overdrages andre). Det vil dog uhyre sjældent værre tilfældet, at man får lovligt forfald fra kl. 15 til kl. 20!

Billetternes kvalitet er indiskutabel. Erfaringen viser, at vore medlemmer altid får så gode billetter, som teatret råder over; og man må erindre, at det drejer sig om fribilletter.