Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 02 - side 56-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg DET K G L. BIBLIOTEK har udsendt en imponerende fortegnelse over danske orkesterværker, som biblioteket har ladet håndskrive efter gammelt materiale, der i årenes løb er blevet så medtaget, at det ikke tør benyttes ved eventuelle opførelser. Det drejer sig om værker, der aldrig har været trykt, ikke fordi de ikke var det værd, men fordi det faktisk kun var Musikforeningen og Det kgl. Teater, der påtog sig sådanne opførelser. Andet behov og andre opførelsesmuligheder kendtes ikke.

Nu har tiderne ændret sig, og der er et stort behov for orkestermateriale, ikke mindst til radioens og provinsens orkestre. Det er en helt ny og næsten ukendt verden, der gennem dette materiale åbner sig for dansk koncertliv. Over 200 ældre danske orkesterværker, ouverturer, symfonier, koncerter, teater- og balletmusik m. m. foreligger i partiturer med de fornødne orkesterstemmer lige parat til brug. Til de ældste værker hører 6 sinfonia'er af Holbergs ven J. A. Scheibe, musik til Ewald'ske skuespil af Johann Hartmann, teatermusik af J. A. P. Schulz, Claus Schall, F. L. Æ. Kunzen, en mængde værker, deriblandt 4 violinkoncerter, af J. F. Frølich, alle Weyses symfonier foruden ouverturer, teatermusik og andre kompositioner, balletmusik og fagotkoncert af Dupuy, en mængde af Kuhlaus ouverturer og koncerter og iøvrigt mange hidtil utilgængelige værker af Gade, J. P. E. Hartmann, C. F. E. Horneman, Lange Muller m. fl.

Der ligger mange års målbevidst arbejde bag denne indsats, som ikke mindst skyldes bibliotekar, mag. art. Sven Lunns aldrig svigtende initiativ. Resultatet er blevet en rig og enestående gave til dansk koncertliv. I det fyldige, orienterende forord til fortegnelsen har Sven Lunn belyst samlingens højdepunkter og fremhæver, at flere af disse i almindelighed ukendte værker siger os noget, som udenlandske værker ikke kan sige. De er en del af den danske musikkultur, som det må overlades til enhver, der er ansvarlig for denne kulturs bevarelse, at værne om.

* Det internationale Bach-selskab har indbudt Emil Telmanyi til at give en koncert under Bach-ugen den 27. maj i Schaffhausen i Schweiz. Selskabet har betinget sig, at Telmanyi benytter sin »Vega Bach-bue«, som vakte så stor opmærksomhed ved hans koncert i Royal Festival Hall i London.

* Et nyt dansk kammermusikensemble, Københavns Strygekvartet, er dannet af violinisterne Tutter Givskov og Mogens Lüdolph, begge medlemmer af Det kgl. Kapel, bratschisten Mogens Bruun og cellisten Asger Lund Christiansen. Kvartetten debuterede ved en koncert i palæet for en månedstid siden.

Legater og udmærkelser * KODA's årlige ærespræmier tilfaldt i år komponisterne Leif Kayser, Hugo Gyldmark og Vilfred Kjær samt viseforfatteren Sven Buemann. Priserne er hver på 750 kr.

* Komponisten Per Nørgaard har modtaget det årlige legat fra Lili Boulanger-mindefondet. •— Årets Harriet Cohen-medalje er tildelt pianistinden Grethe Gylden. — Arthur Anderssons og hustrus legat har givet 2.500 kr.

til den unge Odense-pianistinde Merete Westergaard, som tillige fra det nyoprettede Albanifond har modtaget 1.000 kr. til fortsatte studier i Paris. — Kammersanger Emil Holms legat tilfaldt i år lederen af musikkonservatoriet i Esbjerg, Peder Holm.

Dette legat kan ikke søges. — Emanuela Schrøders legat for 1957 blev tildelt koncertsangerinden Ella Kolbenstvedt. — Launy Grøndahls legat, der i år uddeltes for første gang, blev givet til koncertsanger Vilhelm Michelsen, radiokorets tidligere formand.

Runde fødselsdage Juni 1.: Fhv. operasanger Alf red Osmund, 75 år.

6.: Fhv. kantor Hans P. J. Johansen, 80 år.

9.: Komponisten Ejnar Jacobsen, 60 år.

11.: Fhv. organist,/. Oskar Ringberg, 75 år.

14.: Basunisten Orla Lomborg, 50 år.

19. : Musikpædagogen Else Printz, 50 år.

21.: Koncertmester Niels Jørgensen, 60 år.

22.: Komponisten Erik Fiehn, 50 år.

25.: Musikhandler Viggo Nielsen, 80 år.

27.: Komponisten C. H. Debois, 75 år.

28.: Violinistinden Karen Falck, 80 år.

Juli 3. Organist Carl Johan Grum, 60 år.

5. Kapelmester Mogens Wöldike, 60 år.

— Pianisten Frederik Jønsson, 80 år.

22. Fhv. organist Johanne Dahlberg, 80 år.

26. Kgl. kapelmusikus Thomas Larsen, 70 år.

27. Koncertsangerinden Gurli Talvi, 50 år.

August 4.: Kgl. kapelmusikus Kai Køge Pedersen, 50 år.

12.: Koncertsanger Anders Brems, 80 år.

18.: Komponisten Otto Mortensen, 50 år.

24. : Organist Holger Kobbeltved, 70 år.

25.: Organist Hjalmar E. Jacobsen, 60 år.

26.: Pianisten, prof. Anders Rachlew, 75 år.

29.: Kammersanger Helge Rosvælige, 60 år.

September 4.: Musikforlægger M. O. Rickfelt, 75 år.

15.: Pianisten Knud Skytte Birkefeldt, 70 år.

18.: Operasangerinde Birgit Engell, 75 år.

22.: Komponisten Victor Cornelius, 60 år.

— : Operasanger Holger Christensen, 75 år.

Dødsfald Organist Carl E. Møller, januar, 79 år.

Pianistinde Sara Bech, 22. jan.

Klaverpædagog Nina Sanne Frost, 22. jan.

Pianistinde Nanny Ring, 22. jan., 33 år.

Musiklærerinde Karen E. Tår p Bøtcher (anm. 29. jan.) Balletdanser Anker Ørskov, 25.

marts, 29 år.

Fhv. organist Thomas Clément Gregory (anm. 27. marts) Pianisten, prof. Willy Klasen, 24. marts, 78 år.

Musikdirektør Svend B. Gercke, Køge, 12. april, 60 år.

Pianisten, kapelmester Leo Svenstrup, 16. april, 53 år.

Sangpædagogen May Meyer-Radon, 17. april.

Legatansøgninger MAJ : Inden 15/5: Arthur og Ellen. Anderssons legat. Hrs. Franz Bülow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

— : Minna Købkes legat (for musiklærerinder,, ugifte, enker el. fraskilte døtre af kongelige embedsmænd). — Kontorchef A. Falk-Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh. F. (Skema). — Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

Inden 20/5 : Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/6: Kunstnerlegatet af 12. juni 1937 (fru Jenny Knox* legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K. (Skema).

— : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K.(Skema).

AUGUST: Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes aruingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense.

(Skema).

— : Ingeborg født Schøtts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Ejvind Møller, Højbroplads 5, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/9: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

SEPTEMBER : Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat (for klaverlærere og klaverlærerinder i vanskelige økonomiske kår).

Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9: Overretssagfører Victor Andræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensg. 10, Kbh. K. (Skema).

— : Jutta Bojsen-Møller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted.

(Skema).

— : Particulier Carl Olav Mølleri legat (til mandlige orkestermusikere).

Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgade 10, opg.N., Kbh.K. (Skema).

— : Tipstjenestens midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere el.

komponister). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh.K.

Inden 1/10 : Carlsberg f ondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh.V.

(Skema).

— : Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

— : Rundskuedagens studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskueheftet).

— : Overauditør Julius Skrike's stiftelse. Svalevej 24, Hellerup. (Skema).

— : Kaptajn O. Testman og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs.

Johanne Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

FORENINGERNE Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Møller.— Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

Århus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Minerva 1412.

Blokfløjteeksamen Undervisningsministeriet har i en skrivelse af 4. marts d. å. godkendt, at faget blokfløjte indføres som hovedfag ved den musikpædagogiske eksamen på grundlag af de af eksamenskommissionen opstillede eksamenskrav.

Eksamenskravene til blokfløjte som hovedfag kan fås ved henvendelse til Mp F's kontor.

Musikpædagogisk eksamen Klaver: Fru Kirsten Thygesen.

Violin: Eskild Hjorth.

Generalforsamlingen 27. februar 1957 Formandens årsberetning l det forløbne år har vi fået meddelelse om, at 4 af vore medlemmer er afgået ved døden: Paulus Bache, Einar Kabeli, Hanne Kornum og Else Bucliardt Salomonsen. Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at ære vore afdøde kollegers minde.

Mp F's medlemstal er nu i alt 608.

Med vore 35 nye medlemmer, som ifølge traditionen er vore hicdersgæster i aften, er vi nu 592 aktive musikpædagoger i foreningen: 405 bor i København, 108 i Jylland og 79 på øerne.

Professorerne Finn Høfding og Thorvald Nielsen og lektor Viggo Forchhammer er foreningens æresmedlemmer, der er 3 ekstraordinære og 10 passive medlemmer.

Inden jeg begynder på den egentlige årsberetning, er det mig en glæde at meddele, at foreningen har modtaget et betydeligt legat: »Musikpædagog, frøken Augusta Jürgensens mindelegat«, som jeg senere vil bede vor juridiske konsulent, landsretssagfører Nørring, om nærmere at gøre rede for.

I årets løb har bestyrelsen ialt haft 9 møder.

Vi kan meddele, at Undervisningsministeriet har udsendt en bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 9. maj 1940 om afholdelse af en musikpædagogisk eksamen. Det hedder nu : »Eksamenskommissionen kan i ekstraordinære tilfælde efter forud indhentet erklæring fra 'Dansk Tonekunstnerforening, Musikrådet' gøre indstilling til Undervisningsministeriet om at tillægge personer, som derom måtte fremsætte begæring, og hvis kunstneriske og pædagogiske kvalifikationer skønnes uomtvistelige, prædikatet af 'Statsprøvet Musikpædagog', uanset at de pågældende ikke har bestået den musikpædagogiske prøve. Nærværende bekendtgørelse træder i kraft straks.

(Undervisningsministeriet d. 22. juni 195(5. Sign. Julius Bomholt/Viggo Nielsen.« Vi kan tilføje, at det kun vil ske undtagelsesvis, at denne nye ventil bliver benyttet, og da kun i sådanne tilfælde, hvor den pågældende allerede har en lignende anerkendelse. Det kunne f. eks. tænkes, at en ansættelse ved Musikkonservatoriet eller Universitetet evt. ville være et grundlag for forhandlinger.

Denne ventil har været benyttet i følgende tre tilfælde: Professor Henry Holst (Musikkonservatoriet), Herbert Rosenberg (tysk eksamen) og fru Anne Karin Høgenhaven (norsk eksamen).

Samtidig kan vi meddele, at på Mp F's foranledning har eksamenskommissionen ved et udvalg udarbejdet kravene for en musikpædagogisk eksamen med blokfløjte som hovedfag, som er indsendt til Undervisningsministeriet. Så snart beskæftigelsen foreligger, vil medlemmerne få meddelelse herom.

Siden den forrige generalforsamling har der i Mp F været afholdt kursus og foredrag af forskellig art.

I februar talte Sverre Forchhammer om Leos Janaceks »Jenufa« og i april Niels Viggo Bentzon om Anton Weberns musik. Begge aftener med grammofondemonstrationer.

Jeg kan i denne forbindelse nævne, at frk. Birgit Thiede har anmodet bestyrelsen om at medvirke ved oprettelsen af et plade-arkiv i bibliotekerne.

Vi har tilskrevet Københavns kommunes biblioteker (stadsbibliotekaren) angående sagen.

Straks efter sommerferien (d. 28.

sept.) talte Minna Lange om »Orff's Schulwerk«, som det praktiseres i Salzburg, og viste en meget interessant lydfilm derom. Dette nye og epokegørende værk har indtil da nok været ukendt for flertallet af medlemmerne, så vi følte at det var på tide, at man vakte interesse for det herhjemme.

I november forelagde Povl Fledelius sin og Niels Møllers nye lærebog »Sang fra bladet«, og demonstrerede sin hørelæremetode med elever fra Sangskolen på en meget inspirerende måde. Det var et foredrag som havde bud til alle vore faggrupper.

Vore anstrengelser for at få Fritz Jode hertil har desværre ikke været kronet med held i første omgang. Det er dog muligt, at vi vil få fornøjelsen at se ham her i maj måned.

I lighed med i forfjor har Mp F været medarrangør af et blokfløjtekursus. Denne gang på Vappnagaard i Helsingør. Det blev ledet af Elli Rohr fra Schola Cantorum, Basel.

Elevkredsen bød på to eftermiddage.

I maj måned arrangerede Gunnar Heerup en musikalsk »Hvem ved hvad«, og i november fortalte Else Printz om »Figaros Bryllup«. Desværre har tilslutningen været dalende, så at udgifterne ikke dækkedes.

Børnekoncerter har vi i forrige år haft i april, november og december, og nu i foråret i januar og februar. Det er, som De ser, flere end ellers, og vi hilser med glæde, at Statsradiofonien så stærkt går ind for denne tanke, og takker Statsradiofonien for denne strålende indsats. Heldgivis fik vi endelig billetprisen nedsat til l kr., og det er glædeligt at se, at der er rift om billetterne.

Propaganda-ugen fandt som bekendt sted fra 23.—30. september og havde en festlig optakt med Elevkoncerten i Tivolis koncertsal. Koncerten blev i uddrag udsendt i radioen i løbet af Propaganda-ugen. Det har vist sig praktisk for alle parter, at programmet for koncerten tilrettelægges inden sommerferien.

løvrigt afholdt Mp F's medlemmer 5 fælles-elevkoncerter på forskellige steder i byen. Da hele Propaganda-ugen var i samarbejde med skolerne, fik vi i år lov at benytte aulaerne gratis. — Nogle skoler afholdt egne musikaftener under ledelse af den til skolen knyttede musikpa'-dagog.

Nordisk Musikpædagogisk Union (NMPU) afholdt 2. december sit årlige delegeretmøde for første gang i København. Der var repræsentanter fra de fire nordiske lande, og man begyndte så småt at drøfte planerne for den næste kongres i 1958 i København.

Man vil holde hverandre underrettet om udenlandske foredragsholdere for at koordinere deres besøg i Skandinavien. NMPU's love foreligger nu færdige og kan fås på Mp F's kontor.

Endelig vil jeg ikke forsømme at meddele, at Tidsskriftslæsekredsen fortsat består, og har et større medlemstal end nogen sinde før. Den administreres således, at den hviler i sig selv. Der løber i år 14 forskellige tidsskrifter i 18 serier.

Til sidst kan vi meddele, at Mp F skal være repræsenteret i den af Undervisningsministeriet nedsatte kommission, der har til opgave at undersøge den danske musikopdragelses og det danske musiklivs vilkår og i forbindelse hermed fremsætte forslag til forbedringer. Einar Nørby.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Jan Maegaard, træffes efter aftale. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Afhentning af billetter på teatret finder sted mellem kl. 17,30 og 19,30. Billetter kan ikke afhentes senere end kl. 19,30. * Kompositioner, der ønskes bragt i forslag med henblik på opførelse i næste sæson, må indleveres til kontoret inden Í. juni.

* Tilmelding til »Ung Aften« indgives til kontoret inden 1. september.

Vigtigt! De medlemmer, der for indeværende sæson har haft adgangskort til torsdagskoncerternes generalprøver og som ønsker atter at komme i betragtning ved næste sæsons tildeling, behøver ikke at indsende ny ansøgning, da den tidligere indsendte automatisk løber videre.

Det unge Tonekunstnerselskabs nytilkomne medlemmer, som ikke hidtil har haft radiokort og ikke har mulighed for at erhverve et sådant gennem andre organisationer, må for at komme i betragtning dokumentere aktiv musikudøvelse eller aktiv pædagogisk virksomhed.

Ansøgningen må indeholde fyldestgørende oplysninger herom, samt om adresse, fødselsår og -dato, og må foreligge på Det unge Tonekunstnerselskabs kontor, Hammerensgade 3, K, inden 1. juni.

Det skal dog bemærkes, at betegnelsen »aktiv musikudøvelse« af Statsradiofonien fortolkes således, at aktive amatører ikke er udelukket fra at komme i betragtning, men ansøgningen må indeholde oplysning om, hvilket amatørensemble (orkester eller kammermusik) ansøgeren er varigt medlem af.

Ordinær generalforsamling Onsdag den 24. april 1957 Næstformanden, Jan Maegaard, byder velkommen og giver ordet til hrsagf.

Helsted, der som generalforsamlingens dirigent konstaterer dennes lovlighed.

Dirigenten oplæser et brev fra formanden, Karl Bjarnhof: Statsradiofonien 23. april 1957 Det unge Tonekunstnerselskabs generalforsamling.

Jeg beklager dybt, at jeg af tjenstlige grunde er forhindret i at være til stede idag, selvom min fraværelse næppe vil afstedkomme nogensomhelst vanskelighed, idet Jan Maegaard, der på grund af omstændighederne det meste af året har fungeret som formand, vil aflægge den beretning, selskabets generalforsamling har krav på.

Visse litterære begivenheder beslaglagde mig fra engang i august i så høj grad, at det var komplet umuligt for mig, ved siden af mit arbejde på Statsradiofonien, også at passe et så krævende tillidshverv som formandskabet i Det unge Tonekunstnerselskab, og hvad dette formandskab ville medføre.

Når jeg alligevel mener, vi har haft et godt år, skyldes det helt Jan Maegaards dygtighed og det fortræffelige samarbejde inden for bestyrelsen, hvis enkelte medlemmer har været særdeles aktive, jeg skal i den forbindelse navnlig pege på Eskild Rask Nielsen, men det vil De høre nærmere om under beretningen.

Imidlertid har situationen for mit personlige vedkommende ikke ændret sig, og jeg vil derfor ikke kunne modtage genvalg. Jeg skylder endvidere generalforsamlingen min mest uforbeholdne undskyldning for den svigtende aktivitet fra min side, men årsagen er helt og holdent en udvikling, som jeg umuligt kunne forudse, da jeg lod mig vælge på generalforsamlingen ifjor, og som har krævet al den tid og de kræfter, jeg har kunnet få tilovers fra mit radiofoniske arbejde.

I betragtning af den fremragende indsats Jan Maegaard under disse omstændigheder har ydet, vil jeg meget henstille til generalforsamlingen og anbefale, at man beder ham fortsætte sit arbejde med den fulde myndighed, som formandskabet vil give ham. Jeg mener at kunne anbefale dette uden i mindste måde at diskvalificere andre af bestyrelsens medlemmer, fordi det er uomtvisteligt, at Jan Maegaard med indsigt og klogskab i realiteten har røgtet hvervet og alt, hvad det medfører.

København, den 23. april 1957.

Karl Bjarnhof.

Herefter går man over til dagsordenen, og næstformanden aflægger bestyrelsens beretning.

ÅRSBERETNING Selskabets koncertgivende og musikudbredende virksomhed i sæsonen 1956/57 fordeler sig over 17 arrangementer.

Der har været afhold 3 kammermusikaftener. Den 26. sept, en koncert i Odd Fellow Palæets mindre sal i samarbejde med ACA (American Composers Alliance) med værker af Wallingford Riegger, Elliott Carter, Chou Wen-Chuiig, Miriam Gideon og Lester Trimble. Den 16. okt. fandt en kammermusikkoncert sted med gæsteoptræden af La-Salle-kvartetten, der spillede strygekvartetter af Arnold Schönberg, Anton Webern og Bêla Bartok. En koncert med ny dansk kammermusik afholdtes den 25. januar, omfattende værker af Jan Maegaard, Poul Nørlit og Jørgen Plaetner; 2 værker af hh.

Pelle Gudmundseii-Holmgreen og Ib Nørholm måtte udgå p. gr. af sygdom og erstattedes i sidste øjeblik af værker af Jens Bjerre og Lennox Berkeley.

Vi er violinisten Herman Holm Andersen stor tak skyldig for den beredvillighed, hvormed han med kortest tænkelig frist trådte til og sikrede, at koncerten kunne gennemføres uden væsentlig ændring af den planlagte karakter.

En koncert under titlen »Unge Navne« afholdtes den 20. marts. Pianistinderne Ingrid Knudsen og Hanne Petri, sangerinderne Minna Hansen og Thérèse Thiedemann, cellisten Bertel Søcborg Ohlsen og koret »Cantilena« fremførte her værker af Pelle Gudmuiidseii-Holmgreen, Zoltan Kodåly, Jan Maegaard, W. A. Mozart, Ib Nørholm, Maurice Ravel og Poul Schierbeck. Som det fremgår, er selskabets bestræbelser for at få de unge udøvende til at koncentrere sig om nyere musik ved denne lejlighed kronet med held.

Foruden disse fire koncerter har selskabet, som resultat af et nyt initiativ, arrangeret 4 kammermusik-matinéer i Statens Museum for Kunst som led i museets koncertrække »Musik blandt Malerier«; de har fundet sted søndagene d. 28. okt, 11. nov., 10. febr. og 10. marts. Musik af Niels Viggo Bentzon, Peder Holm, Knud Høgenhaven, Leif Kayser, Flemming Weis, Lennart Hedwall, Fartein Valen, H. E. Apostel, Arnold Schönberg, Priaulx Rainier og H. Villa-Lobos er her kommet til opførelse; derudover Joh. Seb. Bachs Suite for fløjte solo, der sattes ind på en sygemelding. Vi føler trang til at rette en varm tak til museet for denne sæsons udmærkede samarbejde, for de gunstige betingelser, der er blevet os budt til forfølgelse af vort selskabs formål indenfor rammerne af museets virksomhed, og det er vort håb, at dette samarbejde må kunne fortsætte til begge parters tilfredshed.

Resultatet af et nyt initiativ er endvidere afholdelsen af en række lukkede med l em saftener med adgang kun for selskabets medlemmer og særligt indbudte. De har for de flestes vedkommende fundet sted i samarbejde med Egmont H. Petersens kollegium, der beredvilligt har stillet lokale til disposition. Vi er kollegiets efor, prof, dr. jur. von Eyben, stor tak skyldig for, at dette samarbejde har kunnet komme i stand. Tre møder har fundet sted her. Den 29. okt. et møde over emnet »Berøringspunkter mellem Musik og Teknik« ved radiofoniingeniør H.

Lauridsen og komponisten Else Marie Pade med demonstration af musik af bl. a. Karlheinz Stockhausen og Else Marie Pade og efterfølgende diskussion.

Den 10. dec. en julesammenkomst for selskabets medlemmer og kollegianerne med det formål at skabe kontakt med den akademiske ungdom. Den 3. april et møde over emnet »Musique concrète« ved fru Elisabeth Juncker med demonstration af musik af bl. a. Luigi Beri o og Edgar Várese. Den 27. nov. afholdtes møde i Set. Jacobs Kirke over emnet »Den nye danske orgelkoral« ved mag. art. Bengt Johnsson og demonstration af værker af Ejvin Andersen, Tage Højby Nielsen, Jan Maegaard, Per Nørgaard, Ib Nørholm og Leif Thybo ved Bengt Johnsson og organisterne Karl Johan Isaksen og Leif Thybo.

Dansk Organist- og Kantorsamfunds medlemmer var her indbudt. Til den 10. maj er planlagt en aften i Egmont kollegiet med emnet »Den moderne musik og de vokale krav« ved komponisten Jan Maegaard og med demonstration af Jolanda Rodio. Musikpa^dagogisk Forenings medlemmer har modtaget indbydelse til denne aften.

Selskabet har i den forløbne sæson samarbejdet med Kirkemusikkredsen og stillet instrumentalensemble til rådighed for opførelsen af Stravinskys Messe ved koncerten i Holmens Kirke den 13. marts. Selskabets medlemmer havde adgang til denne koncert og har endvidere kunnet erhverve billetter til de øvrige af Kirkemusikkredsens 10 koncerter til stærkt nedsat pris.

Atter i år deltager selskabet i Den danske Musik og Ballet Festivals arrangementer med en serenadekoncert i Kunstindustrimuseets Grønnegård. Den vil finde sted den 20. maj kl. 20 og omfatte blæsermusik af Leos Janácek, Michael Haydn og Carl Nielsen.

I samarbejde med Københavns kommunale Aftenskole har der for skolens elever fundet forskellige musikalske arrangementer sted; heriblandt en orkesterkoncert den 16. nov. med værker af Mendelssohn, Beethoven og Schubert og en kor- og orkesterkoncert i Grundtvigskirken den 23. marts med motetter af I. P. E. Hartmann og F. L. Æ. Kunzens oratorium »Skabningens Halleluja«. Vi retter en tak til Københavns magistrat for 5.400 kr. til disse formål.

Et statistisk resumé af de koncerter og arrangementer, der indtil nu har fundet sted, viser en repræsentation af ældre, tildels ukendt dansk musik med 2 komponister og af nyere dansk musik med 17 komponister, enkelte med flere værker; 5 af disse fremførelser har været uropførelser. De udenlandske komponister fordeler sig således: USA med 7 værker (heri medregnet Stravinskys Messe), Østrig med 3, Ungarn med 2, Norge, Sverige, England, Tyskland, Frankrig, Italien, Brasilien og Sydafrika med hver l værk; ialt 20 nyere udenlandske værker. Hertil kommer den musik, der vil blive fremført ved den resterende medlemsaften og ved serenadekoncerten.

I dagene 3.—10. juni afholdtes i Stockholm ISCM's 30. internationale musikfest, hvor dansk musik var repræsenteret ved Niels Viggo Bentzons Triplekoncert for obo, klarinet, fagot og strygeorkester.

Ved den kommende musikfest i Zürich i dagene 31. maj til 6. juni vil Danmark for første gang i ni år ikke blive repræsenteret. Da dette efter bestyrelsens opfattelse i hvert fald til dels skyldes visse principper for programlægning, som er fulgt, men som må betvivles at være i overensstemmelse med ISCM's statutter, vil denne sag blive rejst fra forenet dansk-norsk side ved delegeretmødet i Zürich. Vi takker Undervisningsministeriet for tildeling af 800 kr. som tilskud til dækning af de med en dansk repræsentation forbundne udgifter.

Selskabet har ved formanden, næstformanden og Eskild Rask Nielsen været repræsenteret i forskellige udvalg indenfor Musikrådet.

Dansk Musiktidsskrift er i 1956 udkommet med 8 numre med Dansk Tonekunstner-Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening som medudgivende organisationer. Af disse er 4 numre udkommet som internordiske publikationer under titlen »Nordisk Musikkultur«, der automatisk er indgået i ethvert abonnement på tidsskriftet. Vi takker d'herrer Sigurd Berg, Vagn Jensen og under dennes fravær Frede Schandorf Petersen for deres energiske arbejde for at stabilisere bladets økonomi og hæve dets niveau. Vi takker Undervisningsministeriet for det forhøjede tilskud på 2.500 kr. til tidsskriftets drift, og ikke mindst takker vi for det bevilgede engaiigstilskud på 2.000 kr. til delvis bestridelse af de ekstraudgifter, som den internordiske publikation medfører.

Da der synes at være et udækket behov for nyere gennemkomponerede sange på dansk, har bestyrelsen ansøgt Carlsbergfondet om et beløb på 5.000 kr., der vil sætte selskabet i stand til at udskrive en konkurrence blandt danske komponister om kompositioner af denne art Vor ansøgning er blevet imødekommet i dens fulde omfang, hvorfor vi retter en hjertelig tak til Carlsbergfondet Initiativet til dette skridt og en stor del af æren for planens gennemførelse er Eskild Rask Nielsens. Konkurrencen vil blive offentliggjort, såsnart de nærmere bestenimelser over dens afholdelse er truffet.

Der har siden sidste generalforsamling været en medlemsafgang på 66 og en tilgang på 24, således at medlemstallet for tiden er 459 mod 501 ifjor.

Der skal ved denne lejlighed lyde en tak til Undervisningsministeriet og Den kulturelle Fonds bestyrelse for ydede tilskud til selskabets drift; til KODA både for tilskud og for de overordentlig fordelagtige vilkår, der altid bydes os ved arrangement af vore koncerter; til Det kgl. Teater for adgang på lempelige vilkår til opera- og balletforestillinger; til Københavns Aftenskole for godt samarbejde; til Statsradiofonien for adgang til torsdagskoncerternes generalprøver; til Wilh. Hansens koncertdirektion, fru Foberg Petersen og hr. Flemming Sonnerup, for udmærket hjælp ved tilrettelægningen af vore koncerter; til statsaut. revisor H. C. Steen Hansen for revision af regnskabet; og tilsidst beder vi alle, der har medvirket ved vore koncerter og arrangementer og hjulpet os i vort arbejde, modtage vor hjertelige tak for hver enkelts bidrag til den forløbne sæson.

* I tilslutning til årsberetningen oplyser Johan Bentzon, at der i programvalget til musikfesten i Zürich ikke er handlet i strid med ISCM's statutter, da jury'en er autonom ; Jan Maegaard svarer, at der efter bestyrelsens mening er handlet i strid med statutternes ånd. I den indsigelse, der er afsendt til Zürich, har man blot henstillet, at man tager sagen op til debat.

Beretningen godkendes.

I kassererens fravær kommenterer næstformanden regnskabet, og dirigenten forelægger det. Flemming Weis spørger, hvad »skyldige udgifter til trykning etc.« dækker. Næstformanden svarer, at »etc.« dækker skyldige beløb vedrørende koncertarrangementer. Flemming Weis mener, at det i regnskabet figurerende overskud er illusorisk.

Johan Bentzon forespørger, om der er hensat 310 kr. til grammofonaftener; næstformanden oplyser, .at beløbet 310 kr. er en gældspost fra Gymnamusa for afholdte grammofonaftener.

Der gives decharge for regnskabet.

Punkt 3. Valg af formand.

Flemming Weis savner i indkaldelsen en motivering for, at bestyrelsen til formandsposten foreslår et andet medlem af bestyrelsen som modkandidat til næstformanden, der efter hans opfattelse har gjort et i enhver henseende fyldestgørende arbejde.

Waldemar Wolsing oplyser, at der ikke har bestået en divergens i bestyrelsen, idet man finder begge kandidater fuldt kvalificerede.

Vagn Holmboe giver udtryk for, at det er vanskeligt at vælge en formand, men finder det vigtigt for selskabet både indadtil overfor bevilgende myndigheder og udadtil overfor udlandet, at formandens navn har slagkraft. Han anbefaler derfor meget varmt Lavard Friisholm.

Johan Bentzon mener ikke, Flemming Weis fik det svar, han ønskede; han finder, bestyrelsen skylder generalforsamlingen en motivering.

Ib Nørholm. oplyser, at han har fået det indtryk hos en kreds af medlemmer, at der var et stærkt ønske om at få Lavard Friisholm til formand.

Johan Bentzon spørger, hvorfra denne stemning stammer.

Ib Nørholm mener, de yngre medlemmer ønsker en ældre og mere erfaren mand på formandsposten.

Schandorf Petersen oplyser, at han i det sidste år har arbejdet i nær kontakt med Maegaard, som han finder har gjort et stort og godt arbejde; han mener, at Du T — hårdt trængt af andre institutioner — nu netop har brug for en ung formand.

Johan Bentzon undrer sig over, at de unge, som sidste år så stærkt ønskede at se andre unge i bestyrelsen, ikke netop ønsker en ung formand og over, at de i øvrigt ikke er mødt talrigere op. Han mener, at hvis Du T skal leve og leve godt, må ungdommen være mere aktiv. Han ønsker bekræftet, at der har været ubetinget tilfredshed med Jan Maegaards arbejde i den forløbne sæson.

Lavard Friisholm erklærer, at Jan Maegaard har været en udmærket fungerende formand i den forløbne sæson.

Han meddeler, at grunden til, at han har ladet sig opstille, er, at han har modtaget en opfordring hertil fra de unge, som har glædet ham.

Schandorf Petersen efterlyser et svar fra bestyrelsen på Johan Bentzons spørgsmål, om der er ubetinget tilfredshed med Jan Maegaard.

Rask Nielsen siger, at det er betonet, at begge kandidater er fuldt kvalificerede.

Rovsing Olsen udtaler, at Maegaard har udført et storartet arbejde. Foreningens vanskelige økonomiske situation kunne imidlertid gøre det formålstjenligt i spidsen at få en mand med et anerkendt navn. Han var derfor tilbøjelig til at foretrække Friisholm.

Schandorf Petersen finder denne begrundelse meget svag.

Johan Bentzon oplyser, at Jan Maegaard i et år har fungeret som formand for Udvalget for almindelige sager i Musikrådet, og at hans navn allerede derved må have en vis vægt.

Ib Nørholm gør sig til talsmand for, at man bør bevare kontinuiteten i bestyrelsen ved at besætte formandsposten med et ældre bestyrelsesmedlem, især da bestyrelsen er væsentligt foryiiget.

Johan Bentzon oplyser, at bestyrelsen siden ifjor er forynget med eet medlem.

Ib Nørholm mener, man må betragte opstillingen af kandidater under eet.

Dirigenten protesterer imod, at dagsordenens pkt. 4 tages op under pkt. 3.

Anker Blyme udtaler, at Lavard Friisholm har gjort en stor indsats i dansk musikliv, både her og i Randers, og anbefaler ham til formandsposten.

Johan Bentzon siger, det taler til fordel for Maegaard, at den tidligere formand i sit brev går så varmt ind for ham.

Schandorf Petersen spørger, om Lavard Friisholm gennem sit arbejde i bestyrelsen har kvalificeret sig til formandsposten.

Vagn Holmboe hævder, at der er stor forskel på posterne som formand og næstformand; at Lavard Friisholm er eii stærkere og mere erfaren mand og derfor mere velegnet end Jan Maegaard, der blot som næstformand har fungeret som formand.

Johan Bentzon indrømmer, at han sidste år var blandt dem, der ønskede en formand udefra; men han har erfaret, at Maegaard har udført et stort og godt arbejde, netop som fungerende formand; han ved ikke, om Friisholm har vist en større aktivitet iår end tidligere.

Waldemar Wolsing siger, at denne diskussion netop viser berettigelsen af, at bestyrelsen har henlagt spørgsmålet til generalforsamlingen.

Anker Blyme mener, at når Maegaard har forbedret sig, kan Friisholm det vel også.

Eskild Rask Nielsen siger, at Johan Bentzon netop sidste år gik så stærkt ind for et »navn«. (Dette korrigeres af Johan Bentzon til »personlighed«). — Rask Nielsen mener ikke, Maegaard har fungeret udadtil som formand, undtagen ved 2 til 3 musiksrådsmøder.

(Maegaard korrigerer tallet til ca. 10).

Dirigenten konstaterer, at det har vieret vanskeligt for bestyrelsen at indstille een formandskandidat.

Der afholdes skriftlig afstemning, hvorefter Jan Maegaard blev valgt med 13 stemmer imod 12 for Friisholm.

Friisholm ønsker som den første at lykønske Maegaard.

Maegaard takker forsamlingen og lover at bestræbe sig på at vise sig tilliden værdig.

Valg af den øvrige bestyrelse.

Efter tur afgår Lavard Friisholm, Arne Buchter-Larsen og Vagn Kappel, der alle er villige til genvalg.

Eif red Eckart-Hansen og Sverre Forchhammer ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Johan Bentzon foreslår genvalg af de 3 afgående, medlemmer, og at man vælger de 2 af bestyrelsen indstillede samt Waldemar Wolsing.

Wolsing ønsker ikke at træde ind som ordinært bestyrelsesmedlem.

Rask Nielsen foreslår valg af Anker Blyme.

Vagn Holmboe støtter dette forslag.

Rask Nielsen, Ib Nørholm og Anker Blyme vælges ved akklamation.

Valg af 3 suppleanter.

Bestyrelsen indstiller Waldemar Wolsing genvalgt og Per Nørgård og Bertel Søeborg indvalgt; disse vælges ved akklamation.

Valg af revisor. Statsaut. revisor H. C. Steen Hansen genvælges ved akklamation.

Forslag fra bestyrelsen — intet.

Forslag fra medlemmerne — intet.

Flemming Weis spørger, om det ifjor nedsatte lovudvalg har arbejdet. Rovsing Olsen svarer, at der intet møde har kunnet finde sted. Flemming Weis henstiller, at man nedsætter et nyt udvalg.

Johan Bentzon foreslår, at der i begyndelsen af hver sæson arrangeres en koncert af det bedste fra den foregående sæson for »Musik og Ungdom« — som propagandakoncert.

Generalforsamlingen hæves kl. 1720.