Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 32 (1957) nr. 03 - side 87-91

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Musiklivet - Danmark ved Siurd Berg MUSIKLIVET i Århus, som i den senere tid har været opskræmt af indre uroligheder, der endnu ikke synes fuldstændig nedkæmpet trods indgriben af fremmed magt, har for nylig kunnet fremlægge et bemærkelsesværdigt resultat af fredelige syslers frugtbare virke. Her tænkes naturligvis på Statsbibliotekets forelæggelse af 3. del af 2. udgave af kataloget over udenlandsk musik (angående principperne for tilrettelæggelsen henvises til forordet til 1. del), hvormed man er nået et godt skridt videre i hjælpen til de mange, der overalt i landet dyrker musik, som privat fornøjelse eller for aktivt at fremme musikkulturen.

Det foreliggende bind vil have betydning for alle venner af opera, for visens venner, i det hele taget for enhver, der dyrker sang, i kor, gruppe- eller solosang. For menighedslivet har det betingelser for at blive frugtbringende. Udvalget af folkemusik må siges at være særdeles aktuelt, ikke alene i betragtning af den stadig stigende interesse for fremmede landes kultur og den betydning, man fra international side tillægger et omfattende kendskab til folketoner fra hele jordkloden, til fremme af den mellemfolkelige forståelse, men også med henblik på den netop omend ikke i hovedlandet, så dog i hovedstaden afholdtes internationale folkemusikkongres.

Afdelingen FOLKEMUSIK rummer hovedsageligt traditionsmæssig, anonym musik; hvis det drejer sig om arrangementer, er kun medregnet udsættelser, som ikke i større udstrækning ændrer karakteren, løvrigt har man ved Folkemusik fundet det mest praktisk at skille efter geografiske grænser, d.v.s. efter landets navn. Enkelte grupper må dog søges tværgeografisk efter kulturmønster.

Fagkataloget er iøvrigt mønstergyldigt redigeret af bibliotekar, mag. art. Erling Winkel og biblioteksassistent Ingeborg Heilmann.

-k Knud Jeppesen, som den 15.

august fylder 65 år, har taget sin afsked som professor i musikvidenskab ved Aarhus universitet.

Det er hans hensigt at slå sig ned i Italien i 3 år, hvor han med støtte af Carlsbergfondet vil afslutte sit arbejde med udforskning af italiensk musik fra tiden umiddelbart før Palestrina. — Knud Jeppesen blev professor i Aarhus i 1946. — Som eventuelle afløsere har Aarhusbladene nævnt komponisten, professor Bjørn Hjelmborg og mag art., organist Søren Sørensen, der begge er ved at afslutte deres doktordisputatser. To andre professoremner, dr. phil. Povl Hamburger og dr. phil. Henrik Glahn, menes ifølge Aarhusbladene ikke at ville søge stillingen.

* Koncertmester Peder Lynged har med sidste sæsons udgang taget sin afsked fra Det kgl. Kapel, hvor han har været ansat fra 1914.

* Balletdanserne ved Det kgl.

Teater Kirsten Petersen og Verner Andersen er udnævnt til solodansere.

* Efter en intern konkurrence i Det kgl. Kapel er klarinetisterne Per Nørlund og Hilmar Nielsen placeret på henholdsvis første- og andenpladsen i klarinetgruppen.

I en konkurrence om en fagotistplads sejrede Poul Andersen fra Tivolis koncertsals orkester over syv konkurrencedeltagere.

Endelig er harpenistinden Birthe Esbensen efter tre måneders prøvetid indtrådt som medlem af Kapellet.

Ved Det kgl. Teaters sidste korkonkurrence havde der meldt sig 11 damer og 11 herrer. Antaget blev de to alter Helle Halding og Ilse 7iig samt tenoren Karl Kromann.

* I anledning af Det kgl. Teaters udvidede spilleplan for den kommende sæson er Kapellet forøget med 24 musikere: Violinisterne Ninna Bentzen, Aage Berthelsen, Susan Davies, Lis Fagerlund, Olav Fog-Nielsen, Vagn Jørgensen, Erling Kabel, Jørgen Larsen, Per Lüdolph, Børge Madsen, Poul Olsen og Plans Nielsen, bratschisterne Flemming Christensen og Verner Skoulund Jensen, kontrabassisten Axel IL Jacobsen, harpen istin den 7/7?? a Herdis Møller, oboisten John Møller, fløjtenisten Verner Nicolet, hornisten Torben Friisholm, cellisten Asger Lund Christiansen, klarinetisten Franz Kallenbach, fagotisten Otto Bidstrup Jensen, trompetisten Søren Johansen og janitscharen Gunnar Heinung, alle som honorarlønnede i en to-årig forsøgsperiode.

* På sin generalforsamling har Radiokoret valgt ny formand. T stedet for koncertsanger Lovmand Huid, der efter at have beklædt posten i 12 år ønskede at fratræde, valgtes koncertsanger Paul Bierregaard.

* Under forberedelserne til den Buxtehude-udstilling, der i anledning af 250-året for komponistens død blev arrangeret i St. Anne-museet i Lübeck, fandt musikbibliotekar Karstadt i Lübeck stadsbibliotek en fuldstændig tekstbog til Buxtehudes aftenmusik »Templum Honoris«, der blev opført i Mariekirken den 3. december 1705 ved festen i anledning af kejser Joseph IFs tronbestigelse. Værket udgør anden del af aftenmusikken »Castrum Doloris«, som opførtes dagen før under sørgefesten ved Leopold Fs død. Begge tekstbøger fandtes i samme bind i hansestaden Lübecks arkiv. Fundet betyder et udvidet kendskab til Buxtehudes kantater, hvoraf meget endnu er ukendt.

* Grammofonselskabet Metronome forbereder nu udgivelsen af sine første 30 cm Lp-plader, ialt ca. 25 plader. Enkelte af dem er overført fra det tidligere udsendte repertoire (Haydndivertimenti og Mozarts fløjtekvartetter). Af de nye optagelser kan nævnes Rieflings indspilning af hele Bachs »Wohltemperiertes Klavier« på 5 plader, Henri Honeggers indspilning af alle Bachs solosuiter for cello, Viderø og Jørgen Ernst Hansen med orgelværker af henholdsvis Bach og Buxtehude og en bemærkelsesværdig plade, hvor den russiske pianistinde Xenia Prochorowa spiller russisk klavermusik fra Tjaikovsky til Rachmaninov samt værker af Brahms, Haydn, Carl Nielsen og en samling af italiensk kammermusik. Udgivelsen af de små Epplader fortsætter med bl. a. værker af Flemming Weis og Niels Viggo Bentzon.

Legatansbgninger SEPTEMBER, se DM nr. 2.

OKTOBER: Inden 15/10: Ors. L. Zeuthens mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 1/11: British Council's legater til studieophold i England. British Council, Rosenvængets Allé 32, Køhenhavn Ø. (Skema).

— : Dansk Solist Forbunds Legalfond (for medlemmer af D.S.-F.). Grundtvigs ve j 34, Kbh. V.

— : Ii Kjrid Nielsens legat (til studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helveg-Larsen, Nørregade 39, Kbh. K.

Bekendtgøres i Berl. Tid. 15. okt.

(Skema).

— : Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder (væsentligt for medlemmer af samme). Ors. Chr. Bentzen, Rådhusstr. 7, Kbh. K. (Skema).

— : Camilla Tacks Legat (iår for kunstnere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

Det meddeles, at Det Ancker'ske lega! ikke kan søges iår. Det uddeles kun hvert andet år.

NOVEMBER: Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteiiis Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel).

Chefen f. Det kgl. Teater og Kapel.

- - : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14—25 år). Bredgade 3, Kbh. K.

(Skema).

— : Peter Schrams legat. Ors. Vald.

Kocfoed, Amagertorv 24, Kbh. K. — (Skema).

— : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K.(Skema).

Inden 23/11 : Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrsf. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/12: Komponist Frits Andersens Legat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

— : Hans Lunds Legat (for ældre musik- (ikke sang-)la*rere). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K.

( Skema ).

— : Vendelia Nyelands Legai (for sangog musikla»rerinder over 45 år, ugifte eller enker). Magistratens legatkontor, Farverg.27, Kbh. K. (Skema).

— : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

— : Solistforeningen af i921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attcmosevej 30, Holte.

Legater og udmærkelser * Carl Nielsen-legatet for 1957, som uddeles på komponistens fødselsdag den 9. juni, er i år tildelt violoncellisterne Lars Geisler og Bertel Søeborg Ohlsen med 900 kr. til hver.

* Komponisten Bernhard Lewkovitch har som anerkendelse for en betydningsfuld indsats i dansk musikliv fået tildelt Lange-Muller-stipendiet for i år.

* Den kulturelle Fonds bestyrelsesråd har den 7. juni tildelt Emil Reesen fondets ærespris for 1957.

* Radiosymfoniorkestrets tidligere kapelregissør, komponisten Hans Madsen har fra Tonekunstnerfondet modtaget Launy Grøndahl-legatet på 1.000 kr.

Runde fødselsdage Oktober 4.: Kgl. kapelmusikus Louis Hegner, 60 år.

G.: Kgl. kammersanger Stefan Islandi, 50 år.

14.: Fhv. operasangerinde Thyra Larsen, 75 år.

17.: Organist Svend Petersen, 60 år.

28.: Violinisten Harald Andersen, 80 år.

November 3.: Musikpædagogen C. M. Savery, 60 år.

11.: Kgl. kammersangerinde Lilly Lamprecht, 70 år.

14.: Organist Harry Egediusen, 50 år.

17.: Kapelmester Harald Mortensen, 60 år.

December 2.: Kantor Axel Pedersen, 60 år.

- : Musikpædag., lektor Povl Fledelius, 50 år.

12.: Operasanger Aage Fønss, 70 år.

15.: Organist A. A. //. Kerckhoffs, 70 år.

18.: Violinisten Niels Borre, 60 år.

22.: Operettesangeren Max Hansen, 60 år.

— : Operarepetitr. Grete Bang, 50 år.

24.: Komponisten Herman Hoffmark, 50 år.

FORENINGERNE Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 757fi.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Møller.— Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

Århus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Minerva 1412.

Musikpædagogisk eksamen Ved den musikpædagogiske eksamen i Aarhus i juni 1957 bestod følgende kandidater: Klauer: Frk. Alice Hansen, Aarhus, frk. Marie Peters, Ry st., Jørgen Thomsen. Lundum st. Trompet: Willy Christensen, Aarhus.

Kursus i blokfløjte og »Orff-Schulwerk« I den første uge af juli afholdtes på Vestbirk højskole det tredie i rækken af de somnierferiekurser, som Studiekredsen for Blokfløjteherere arrangerer i samarbejde med Musikpædagogisk Forening, og som de to foregående år har haft kvarter i Helsingør.

Arbejdsudvalget kunne atter i år byde på fine instruktører og fornyende momenter. I de for formålet vel egnede lokaliteter og i et klima, hvor de musiske kunster også i det daglige trives vel, lededes undervisningen af dr. Hildeniarie Peter-Streich, Berlin, lektor Sture Bergel, Uppsala og musikpædagogen Rüdiger Trantow fra folkemusikskolen i Neukølln, Berlin. Deltagere i kursus var lærere i forskellige skoleformer, musikpædagoger og andre interesserede; der undervistes såvel i hold som individuelt.

Dr. Peter-Streich — selv en fremragende blokfløjtespiller — delte med ildhu og grundighed ud af sin rige viden om åndedrsetsmæssige og spilletekniske problemer vedrørende blokfløjten, om frasering og forsiring, utrætteligt inspirerende eleverne til gennem videre arbejde med teknikken og fordybelse i den til forskellige tider gældende ornamenteringspraksis at skabe forudsætninger for at opnå smukke musikalske resultater.

Lektor Sture Bergel viste, bl. a. på grundlag af sin bog »Spela blockfløjt«, hvordan den teoretiske side af musikarbejdet i skolen kan samordnes med den musicerende, og hvordan også blokfløjten på livfuld måde kan virke befordrende under arbejdet med at nå frem til en bredere musik- og kulturhistorisk forståelse.

Den unge musikpædagog Rüdiger Trantow havde som hovedopgave sat sig at føre kursusdeltagerne ind på livet af »Orff-Schulwerk«. Musikforlaget Engstrøm & Sødring,, der iøvrigt atter i ar havde stillet et overdådigt nodemateriale til rådighed, havde til lejligheden velvilligst udlånt et såkaldt Orffinstrumentarium — xylofoner, metallofoner, klokkespil og talrige former for rytmeinstrumenter. Med dette værktøj i hænde — og i hamderne på dellagerne — lykkedes det den inciterende instruktør ikke alene at vise ideen i »Orff-Schulwerk«, men også at rejse en levende interesse for denne værdifulde form for musiceren med børn og unge, en interesse, som næppe bliver uden følger for det musikpædagogiske arbejde i vore skoler.

Disse kurser er både til stor personilg berigelse for deltagerne og af betydning ved den forgrenende virkning, de allerede nu har vist sig at have.

Steen Madsen.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Jan Maegaard, træffes efter aftale. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.