Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 01 - side 31-32

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musik - Danmark ved Sigurd Berg DETTE nummer af Dansk Musiktidsskrift er helliget balletten. Ikke som nogen panegyrik — tværtimod — men dikteret af kærlighed til en skøn kunst, som vi danske regner for et nationalt klenodie og som vi kender med traditionens fortrolighed.

Denne sæson har været rig på nyheder, hvoraf en enkelt var af høj kunstnerisk kvalitet, -— og flere nyheder ventes endnu, inden .sommerens balletfest atter påkalder udlandets opmærksomhed. Og det er kun vor kærlighed til balletten, der får os til at reagere, hvis vi ser den bruge kræfter på opgaver, der ikke er i højeste kunstneriske plan.

Her i Dansk Musiktidsskrift håber vi stadig at kunne holde en finger på vor ballets puls. Danmark ejer intet ballettidsskrift, og den aktuelle dagbladskritik kan aldrig blive fyldestgørende, fordi man umuligt kan overse og bedømme en så kompliceret ting som en balletforestilling før efter talrige teaterbesøg. Kun i et tidsskrift kan det lade sig gøre, og selv indenfor den beskedne plads, Dansk Musiktidsskrift i fremtiden kan anvende på dette stof, vil det være muligt at belyse mange problemer indenfor ballettens kunst, set i større perspektiv. Vi har ikke bundet os til nogen begrænset kreds af medarbejdere for ikke at blive hildet i kunstpolitik, der ville hæmme fri og faglig kritik med videre udsyn.

-k Ved Konservatoriets eksaminer i december bestod følgende: Cembalo, Vivi-Ann Bylin. Klaver: Ilja fíudolph Bergh, Chr.

Frederik Biilmann-Petersen, Suzanne Ibstrup Christiansen, Vibeke Amalie H ør sig, Birgit Kildeby Jensen, Ninna Kaufmanas, Kirsten Elsebeth Kjær, Diana Maria Pereira (udmærkelse), Hedvig Jytte Petersen og Finn Savery. Sang: Bjarne Petersen.

Viola: Kurt Grøndahl Mortensen.

Diplomeksamen blev bestået af følgende: Basun: Jerry Kurt Jensen. Cello: Cecilie Mikalyka Telmanyi. Klaver: Hans Henrik Holm, Finn Louing, Birgitta Sommelius og Peter Westenholz (udmærkelse). Klarinet: Monica Riefling (udmærkelse). Orgel: Keld Kroman-Jensen. Sang: Henny Dybkjær, Bodil Kirstine Juhl (udmærkelse), Marianne Eoepstorff. Violin: Per Boelund (udmærkelse), Palle H eichelmann (udmærkelse) og Jørgen Brix Pedersen.

* Den musikpædagogiske eksamen i København i november blev bestået af følgende kandidater: Klaver: Else Agger, Hanne Grethe Bjørn, Lis Gadegaard Frandsen (udmærkelse), Bruno Frost, Helene Larsen, Pita Wiborg Larsen, Esther Madsen, Elisabeth Melgaard og Lise Nørholm. Violin: Ilse Krammer.

Blokfløjte: Inge Daub og Jørgen Glode. Sang: Mads Korsgaard Sand (udmærkelse). Hørelære: Ester Birch.

* Det kgl. svenske musikalske Akademi har som nyoptagne danske medlemmer udpeget komponisterne Finn Høffding og Vagn Holmboe. Tidligere nulevende danske medlemmer er komponisten Knudåge Riisager, professor Knud Jeppesen og magister Mogens Wöldike.

* I anledning af de musikpædagogiske kongresser i København d. 29. juli til 7. august 1958 anmodes de medlemmer, der har plads til at have en gæst (mod betaling) i kongresugen, om at meddele dette til Mp F.s kontor, Frederiksborggade 50, snarest (senest d. 1. marts).

Runde fødselsdage Februar, se DM, nr. 4, 1957.

Marts 4.: Komponisten Beate Noui, 75 år.

6.: Violinistinden Lilli Gade, 70 år.

26.: Kgl. koncertmester Fritz Dietzmann, 60 år.

29.: Kgl. kapelmusikus Georg Mortensen, 75 år.

29. : Pianisten Elof Nielsen, 60 år.

31.: Komponisten, stabslæge C. G. Løbger, 70 år.

April 1.: Komponisten Walther Jensen, 50 år.

5.: Violoncellisten Svend Nielsen, 50 år.

12.: Koncertmester Alberto Medid, 50 år.

13. : Musikdirigent Aage V. Bey er, 60 år.

14.: Koncertsangerinde Hjørdis Busch-Jensen, 60 år.

15.: Komponisten Flemming Weis, 60 år.

15.: Komponisten Kai Rosenberg, 60 år.

25.: Fhv. balletmester Emil Mobeck, 60 år.

27.: Kabaretkunstnerinden Claire Feldern, 50 år.

Maj 1.: Komponisten Holger Bjarnholt, 60 år.

4.: Organist Johanna Gade, 80 år.

4.: Fhv. balletdanser Aage Eibije, 70 år.

4.: Kapelmester Nicolai Malko, 70 år.

11.: Sanginspektør Rudolf Grutter, 60 år.

19.: Kapelmester Ingemann Palmhøj, 60 år.

19.: Koncertmester Oluf Nielsen, 60 år.

22.: Organist A. H. Høhling, 85 år.

Dødsfald 1957 Kapelmester Poul Lekytié, 2. nov.

Musiker Heinrich Lind, 11. nov.

Fhv. operasanger Edg. Georg Gonnsen (anm. 12. nov.) Musiklærerinde Olga Hellesen (anm. 13. nov.) Musiker Henry Casse, 23. nov., 55 år.

Organist Car Z Chr. Gad, 6. dec.

Pianistinde Thekla A. Lund (anm. 16. dec.) Musiker Su.Aa. Sørensen, 17. dec.

Koncertsangerinde Sonja Bügel Neumann, f. Hartmann, 21.

dec., 67 år.

Musiker Vald. Knudsen, 28. dec.

1958 Musiker Holger Chr. Møller (anm. 3. jan.) Kontrabassisten, koncertmester Erik Hansen, 7. Jan., 72 år.

Organist Ove Klitgaard, 11. Jan., 70 år.

Fhv. musikhandler Jacob Aug.

Schmidt (anm. 13. jan.) Komponisten Hugo Telling, 14. Jan., 49 år.

Legatansøgninger Februar, se DM, nr. 4, 1957.

MARTS : Inden tí/3: Fondet for Dansk-norsk samarbejde (studieophold i Norge samt på Schäffergaarden, også for danske). — Schäffergaarden, Ermelundsvej 105, Gentofte (Skema).

Inden 8/3: Den franske stats stipendier (til studieophold i Frankrig). Institut français, Rosenvængets allé 34—36, Kbh. Ø. (Skema).

Inden 15/3: C. W. Strandes legatfond (ikke for enkeltpersoner). Lrs. Kühn, GI. Torv 6, Kbh. K.

— : Dansk-Islandsk Forbundsfond (for islandske musikstuderende). Kristiansgade 12, Kbh. K. (Skema).

Inden 19/3: Unge mænds og kvinders uddannelseshjælp. Lrs. Johanne Hansen, Nicolaj Plads 26 3, Kbh. K.

Inden 31/3: Marie Illums legat (for kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K.

(Skema).

— : Den kulturelle fond. (kke enkeltpersoner) . Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

— : Det Munthe-Brun'ske legat. (For blæsere i Det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

— : Undervisningsministeriets forårsunderstøttelser. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

APRIL : Inden 15/4: Musikpædagogisk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever.

Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

Ben legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af maj eller begyndelsen af juni d. å.

Af betingelserne for at opnå legatet skal følgende fremhæves: Kun elever i instrumenterne violin, bratsch, cello og klaver kommer i betragtning. Eleverne skal være fyldt 8 år og kan ikke modtage legatet efter udgangen af det 20. år. Kun de medlemmer af foreningen, der har taget den fuldstændige fagprøve samt været medlem af foreningen mindst eet år, kan undervise legatnydende elever.

— : Musikpædagogisk Forenings medlemslegai, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer.

Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Musikpædagogisk Forenings bestyrelse, kontoret, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

Ansøgeren må have været medlem af foreningen mindst 7 år. I legatfundsatsens § 7 hedder det: Legatets renter udbetales efter indsendt ansøgning med kr. 200,00 til kr. 400,00 årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer, som har været medlem af foreningen mindst 7 år.

Legatet kan bevilges for indtil 5 — fem — år ad gangen.

— : Gudda Behrends legat. Renterne benyttes til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, Kbh. K.

— : Emma Bærcntzens legat. Ors. J. H.

Berner, Amaliegade 4, Kbh. K. — (Skema).

— : Musikpædagog Augusta Jürgensens mindelegat (for døtre af legatstiftereiis kusiner og fætre, samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Musikpædagog!sk Forening). Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, Kbh. K. (Skema).

— : Glashandler Johan Franz Ronges fond. Ors. v. Prangen, Rådhuspladsen 59, Kbh. V. (Skema).

Inden 25/4 : Nicolai Lachmann og hustrus legat. (Mænd og kvinder 15 til 30 år). Ny Vestergade 13, Kbh. K.

(Skema).

Inden 30/4 Dansk Solist-Forbunds legatfond. (For trængende medlemmer). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— : Johan Hannover-Cohns mindelegat.

(For medlemmer af Dansk Solistforbund). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— : ïnstitutionen San Cataldo. (For komponister. Ophold i aug.-sept).

Kontorchef M. P. Kjersgaard, Vodroffsvej 49, Kbh. V.

— : Egmont Frederik Lindstedts legat.

(For yngre musikere, fortrinsvis komponister). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Musikerforeningen i København's pensionsfond. (For medlemmer. — Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

MAJ : Inden 15/5: Arthur og Ellen Anderssons legat. Hrs. Franz Bul o w, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

— : Minna Købkes legat (for musiklærerinder, ugifte, enker el. fraskilte døtre af kongelige embedsmænd). — Kontorchef A. Falk-Jensen, Dalgas» Boulevard 53, Kbh. F. (Skema). — Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

Inden 20/5 : Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10,, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/6: Kunstnerlegatet af 12. juni Î937 (fru Jenny Knox' legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholms.

Kanal 21, Kbh. K. (Skema).

— : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema) Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag; kl. 9—12). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Møller. — Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

Århus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørringr H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Minerva 1412.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). M ammeren sgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Jan Maegaardf træffes efter aftale. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt elier næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

* Det unge Tonekunstnerselskab i København meddeler, at de komponister, der ønsker at forelægge nye værker til eventuel opførelse ved selskabets koncerter, må indsende disse til kontoret, Hammerensgade 3, Kbh. K., inden den 1. juni.

* Se annoncen side 19 !