Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 02 - side 55-60

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB havde succes med sin konkurrence om en ny dansk sangkomposition. Der var indsendt 110 værker, hvoraf ca. en femtedel var af virkelig kvalitet. De tre præmier: 3000 og to gange 1000 kr., der var stillet til rådighed af Carlsbergs mindefond, tilfaldt Herman D. Koppel og pianisten Holger Prytz, således at Koppel hjemførte både en første og en anden præmie, den første for 5 sange til tekster af Poul la Cour og den anden for 7 sange til tekster af Thøger Larsen, Johs.

Jørgensen, L. C. Nielsen og Stuckenberg. Holger Prytz' præmierede sang »Det tomme hus« var med tekst af Grethe Riisbjerg Thomsen. Præmierne overrækkes vinderne ved koncerten den 22. maj (se Du Ts annonce s. 34).

Legater og udmærkelser * Bestyrelsen for Gudrun Wilhelm Hansens legat for yngre kunstnere har tildelt sangerinden Bessie Gulstad årets legatportion på 500 kr.

* Dansk Komponist-Forenings Jubilæumslegat blev på foreningens stiftelsesdag den 5. december givet til komponisten Otto Mortensen.

Indsendte manuskripter tilbageleveres ved personlig eller skriftlig henvendelse til Du Ts kontor mod opgivelse af mærke (jvnf. s. 60).

* Professor Ove Christensens ærespris på 3000 kr., der uddeles uden ansøgning, blev på professorens dødsdag den 5. november tildelt organist, mag. art.

Finn Videro.

* Operasanger Frans Anderson blev i efteråret udnævnt til tysk kammersanger.

* Carl Nielsen-prisen på 2000 skattefri kroner tilfaldt i november kapelmester Mogens Wöldike.

* Danmarks største musiklegat, Ludvig Schytte og hustrus hæderspris, der er på 4.500 kr., og som uddeles uden ansøgning, tilfaldt i november kapelmesteren ved Odense Byorkester, Martellius Landquist.

Runde fødselsdage April—maj, se DM nr. 1.

Juni 4. Kammersangerinde Ingeborg Steffensen, 70 år.

13. Organist Mathias Christensen, 75 år.

— Operettesangeren Kay Abrahamsen, 60 år.

21. Valdhornisten Oluf Andreassen, 70 år.

24. Tale- og sangpædagogen Jørgen Forchhammer, 85 år.

30. Valdhornisten Wang Breidahl, 50 år.

Juli 1.: Pianistinden Mary Horneman, 75 år.

11.: Koncertmester Carl Ry dal, 70 år.

— : Komponisten Carl Scheibler, 60 år.

16.: Kammersangerinde Else Brems, 50 år.

18.: Koncertsangeren Hugo Sieben, 50 år.

26.: Solodanser Børge Ralov, 50 år.

28.: Organist Kaj Rosendal, 60 år.

30.: Kgl. kapelmusikus Ludvig Gunder, 60 år.

August 6.: Komponisten Svend Erik Tarp, 50 år.

8.: Soloføjtist Ernst Hye-Knudsen, 60 år.

13.: Komponisten Carl Olsen, 80 år.

19.: Fhv. domkantor, prof. Emilius Bangert, 75 år.

— : Sanglærer Ejnar E mb or g, 70 år.

20.: Musikdirektør Lauritz Hansen, 75 år.

24.: Kgl. kapelmusikus Erik Thomsen, 50 år.

— : Pianistinden Agnete Tobiesen, 75 år.

26.: Komponisten, harmoniumbygger Anton Berntsen, 85 år.

September 1.: Komponisten Henry Willum, 50 år.

2.: Organist Rikard Hækkerup, 60 år.

7.: Pianisten Ole Willumsen, 50 år.

13.: Violinisten Svend Hillbrandt, 50 år.

17.: Pianisten Erik Starup, 50 år.

Dødsfald Musiker Orla Guldbøg, 22. jan.

Musiklærerinde Anna Prehn, 26.

jan.

Musikpædagog Carl Fridthjof, ll.febr.

Musiklærer, violinbygger Hans E.A.Skutthaus, 17.febr. 71 år.

Musiker Poul Jul. Th. Karvig (anm. 21. febr.) Kantor E. Ancher Pedersen, Aalborg, 27. febr.

Organist Christian Jørgensen, 3. marts.

Kammersangerinde Johanne Krarup-Hansen, 5. marts, 87 år.

Musiklærerinde Bertha M. Nielsen (begr. 8. marts) Kapelmester Holger Prehn, 6.

marts, 67 år.

Sangpædagog Mathilde Wimmer Petersen, 6. marts.

Operainstruktør Poul Kanneworff, 11. marts, 61 år.

Kapelmester, pianist Holger Nielsen, 26. marts, 77 år.

Legatansøgninger April—maj, se DM nr. 1.

AUGUST: Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes aruingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense.

(Skema).

— : Ingeborg født Schotts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Henrik S. Wagner, Højbroplads 6, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/9: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

SEPTEMBER: Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat (for klaverlærere og klaverlærerinder i vanskelige økonomiske kår).

Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 3G, Kbh. V.

Inden 15/9: Overretsassessor Victor Andræ's legat. (Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensg. 10, Kbh. K. (Skema).

— : Jutta Bojsen-Møller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted.

(Skema).

— : Particulier Car Z Olav Møller's legat (til mandlige orkestermusikere).

Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldg. 10, opg. N., Kbh. K. (Skema).

-- : Tipstjenestens midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere el.

komponister). Undervisningsministeriet, Frederiksholm Kanal 21, Kbh. K.

Inden 1/10: Carlsbergfondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh. V.

— : Eiikefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

— : Valborg Reinhardt-Andersen's legat (for trængende sanglærere og sanglærerinder). Lrs. Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K.

— : Rundskuedagens studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskuehæftet).

— : Overauditør Julius Skrike's stiftelse. Svalevej 24, Hellerup. (Skema).

— : Kaptajn O. Testman og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse.). Lrs.

Johanne Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Møller. — Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

Århus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Minerva 1412.

Generalforsamlingen 25. februar 1958 Formandens årsberetning.

Før vi begynder på aftenens forretningsmæssige del vil jeg bede de tilstedeværende om sammen med mig at tænke på vore kolleger, der døde i løbet af det forgangne år : sangerinden May Meyer-Radon og pianisten Hans Almdal. Jeg beder forsamlingen rejse sig for at ære deres minde.

Jeg vil gerne byde Dem alle hjertelig velkommen til vor årlige generalforsamling og takker hver og en, at de kom til stede. Lad os håbe, at vi vil få en god aften sammen, hvor vi i fællesskab som gode venner kan drøfte foreningens trivsel. En særlig velkomst til Mp F's æresmedlem og nestor, hr. lektor Viggo Forchhammer.

Mp F's medlemstal er nu på ialt 603.

Med vore 19 nye medlemmer, som traditionen tro er vore gæster ved kaffebordet i aften, består foreningen nu af 588 aktive musikpædagoger. Deraf bor 396 i København, 104 i Jylland og 88 på øerne. Foreningen har 3 æresmedlemmer: professorerne Finn Høffding og Thorvald Nielsen, og lektor Viggo Forchhammer. Og så er der 3 ekstraordinære og 9 passive medlemmer. Jeg kan endvidere meddele, at undervisningsministeriet har, efter indstilling af eksamenskommissionen, tildelt prof.

Nils Schiørring, organist, mag. art. Søren Sørensen og cellisten Bløngdal Bengtson prædikatet »statsprøvet musikpædagog« uden aflæggelse af eksamen.

Jeg synes, at jeg i aften kan berette om et godt arbejdsår, og som De kan se af dagsordenen, føler vi bestyrelsesmedlemmer os så vel samarbejdet, at alle er villige til genvalg. For at drøfte de mange vigtige spørgsmål har vi holdt bestyrelsesmøder ikke mindre end 13 gange foruden utallige udvalgsmøder med følgende arbejdsfordeling: Hjælpefonden: Einar Nørby, Astrid Wodstrup, Else Tauber.

Skolemusikunderu isningen : Henning Bro Rasmussen, Harald Eniborg, Mimi Enna.

Propagandaugen.: Harald Emborg, Ingeborg Strøyberg.

NMPU: Einar Nørby, Ilse Meyer.

Børnekoncerterne: Einar Nørby, Ilse Meyer, Harald Emborg.

Tivolikoncerten: Ingeborg Strøyberg, Else Tauber.

Tidsskriftlæsekredsen: Henning Bro Rasmussen, Ilse Meyer.

Scrapbogen: Agnete Foght Krarup.

Undervisningsreglerne: Anne Birgit Møller, Ingeborg Strøyberg, Ilse Meyer.

Prouinsarbejdet: Anne Birgit Møller, Ingeborg Strøyberg, Else Tauber.

Arbejdet har alles udelte interesse, og jeg kan med god samvittighed sige, at vore bestræbelser uegennyttigt går ud på at fremme Mp F's anseelse og dermed styrke medlemmernes position i samfundet samt at højne det musikalske niveau i landet.

Som det er medlemmerne bekendt, havde vi i fjor den glæde at modtage fra eksamenskommissionen den fra undervisningsministeriet udsendte bekendtgørelse om, at den af os ønskede blokfløjteeksamen nu er blevet anerkendt som 11 yt musikpædagogisk hovedfag. Denne eksamen blev for første gang afholdt i november 1957, og Inge Daub og Jørgen Glode bestod de svære krav.

Ifølge 1957-generalforsamlingens ønske blev mulighederne angående Mp F's genindtræden i fællesrådet straks drøftet og forhandlinger optaget. Begge parter er da nu også fuldstændig klar over de gensidige ønsker m. h. t. formulering af vedtægterne; men forhandlingerne er på nuværende tidspunkt endnu ikke helt afsluttede. Jeg tror dog at kunne sige Dem, at vejen er banet. Jeg modtog i går et brev fra formanden, hr. Viggo Forchhammer, som skal forelægges på næste bestyrelsesmøde.

Som det vil være medlemmerne bekendt, arrangerede statsradiofonien i samarbejde med os i årets løb igen 5 orkesterkoncerter for børn. Det viser sig, at de er velbesøgte, siden entréprisen på vor foranledning blev nedsat til 1,kr. Det havde egentlig været planlagt, at alle 5 koncerter denne vinter skulle være dirigeret af kapelmester Erik Tuxen, hvis altfor tidlige bortgang hindrede planens gennemførelse. Han havde selv bedt om at få tildelt denne opgave og havde mange egne idéer under overvejelse. Mp F har kun en konsultativ opgave ved tilrettelæggelsen, som dog honoreres med et pænt beløb, som foreningens slunkne kasse har brug for.

Kapelmester Svend Chr. Felumb har også fået smag for disse koncerter. Han arrangerede en i løbet af sommeren i børnenes egen have, Tivoli, og jeg røber vel ikke for meget, når jeg fortæller, at det ikke vil blive Tivolis eneste børnekoncert.

For at afrunde beskrivelsen af vore arrangementer for den yngste generation, vil jeg her nævne gennemgangen af »Cosi fan tutte«, som blev fortræffeligt sunget af vore kolleger Helga Weeke's og Sylvia Schierbeck's elever. Man kan godt sige, at denne aften var lærerig bade for publikum og for de syngende.

Overskuddet fra denne aften gjorde det muligt for Mp F at yde et bidrag til to sangelevers rejse til en elevkoncert i Stockholm. Disse to elever blev udpeget ved konkurrence og gjorde megen lykke deroppe og har været foreningens fortræffelige ambassadører ved denne lejlighed.

De øvrige elevkoncerter afholdtes som bekendt i tilslutning til propaganda-ugen for den levende musik, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en hjertelig tak til hver enkelt af alle de pædagoger, der så trofast yder en indsats. Vi ved altfor godt, at der er et stort arbejde forbundet med alle disse arrangementer, og for dette takker vi Dem.

Siden den forrige generalforsamling har Mp F arrangeret medlemsmøder, stævner og kursus, tildels i samarbejde med Det unge Tonekunstnerselskab, et samarbejde, som DUT har opfordret os til, og som vi sætter stor pris på. DUT indledte ved at invitere Mp F's medlemmer til en aften, hvor komponisten Jan Maegaard og koncertsangerinden Jolanda Rodio talte og demonstrerede »den moderne musik og de vokale krav«.

Både Karl Birger Blomdahls »gennemgang af egne værker« og Niels Viggo Bentzons »indtryk fra Amerikarejsen« var siden arrangerede i samarbejde med DUT. I marts havde vi lejlighed til at byde vore medlemmer på den oplevelse at høre dr. Hildemarie Peter-Streich tale om »Blokfløjtens historie og undervisningsmetodik«; og så er der at nævne Ilse Meyer's og Povl Fledelius' beretninger om musikpædagogiske indtryk fra rejser i USA og Tyskland.

Udover disse medlemsmøder har Mp F været medarrangør ved et vellykket »Blokfløjtestævne« på Vestbirk Folkehøjskole i samarbejde med Studiekredsen for blokfløjtelærere. — Og endelig bør huskes prof. Jürgen Uhdes kursus »Der Weg der neuen Musik« (i samarbejde med DUT). Et kursus, dervakte stor begejstring, og som vi fik megen tak for.

Foreningens udvalg for skoleinstrumentalundervisningen har arbejdet videre i det forløbne år. Det har bl. a.

forhandlet med sanglærerne fra kommuneskolerne i Kastrup om muligheden for at etablere musikundervisning på skolerne, sådan som man havde ytret ønske om det. Foreningen kunne give de ønskede praktiske oplysninger om tilrettelæggelsen af et sådant arbejde, men statsprøvede musikpædagoger til arbejdet kunne vi ikke love dem uden besvær. Vi er jo i den lykkelige situation, øjensynlig, at alle pædagoger har nok at bestille med privatundervisning og med skolearbejdet i forvejen. Erfaringen viser, at det er svært at skaffe lærere til det instrumentale skolearbejde på uopdyrkede skoler, især i provinsen og i skolerne i Københavns periferi.

Vi vil gerne understrege overfor medlemmerne, at vi ikke anbefaler skolerne specielle pædagoger, men at vi giver dem medlemslisten til privat granskning. Hvis der skulle være pædagoger, der ønsker skolearbejde, ville vi på den anden side være taknemmelige for en henvendelse, således at vi vidste noget oni, hvorvidt det er muligt at skaffe pædagoger i violin, viola, cello, blokfløjte og andre blæseinstrumenter samt klaver.

Dernæst er der at meddele, at bestyrelsen har beskæftiget sig med en kritisk revision af foreningens undervisiiingsregler, fordi vi hvert år får opringninger angående tolkningen af bestemmelserne. Vi mener derfor, at det er påkrævet at komme med et nyt forslag, der gerne skulle sendes ud sammen med medlemslisten i foråret. Endvidere er vi igang med at undersøge mulighederne for skolehonorarets forhøjelse.

Om tidsskriftlæsekredsen er der kun at berette, at den i år er righoldigere end nogensinde før, med 15 forskellige publikationer i 21 serier.

Nu er det vist tid til at korne ind på det emne, som har optaget vore sind, arbejdsevne og indsats allermest: Kongresserne 1958.

Der har som sagt været et langt forarbejde, hvis foreløbige resultat De for få dage siden har fået tilsendt med posten i form af en brochure.

Som vi allerede kunne meddele i Musikpædagogen, maj 1957, er det nu lykkedes at danne en dansk samarbejdskomité af de foreninger, som er tilsluttet i NMPU. Disse fire faglige, pædagogiske foreninger, Danmarks Sanglærerforening, Foreningen af sanglærere ved Gymnasieskolerne, Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening og Musikpædagogisk Forening, blev enige om at se bort fra deres egne årlige sommerforanstaltninger for at samle alle interesser i den nordiske kongres. Tanken, at også den internationale kongres skulle afholdes i København, i forlængelse af den nordiske, ønskede sanglærerforeningerne i første omgang dog ikke at støtte.

Ifølge aftalerne på NMPU-mødet i december 1956, hvor der var blevet konciperet et brev til Det Internationale Selskabs generalsekretær, dr. Kraus, med ønske om at lægge den næste internationale kongres til København (fordi den skulle falde i samme år som vor nordiske), var Mp F dog forpligtet til ikke at undlade at undersøge mulighederne for en koordination af begge kongresserne. En invitation, som vi modtog til UNESCO-konferencen i Hamburg, juni 1957, blev årsag til vor ansøgning om støtte i form af rejsepenge fra undervisningsministeriet. Desværre var jeg selv forhindret i at rejse på grund af teatertjeneste, derfor bad bestyrelsen fru Ilse Meyer om at tage af sted. Og hendes rejse har ikke været forgæves.

Kort efter udtalte dr. Kraus ISME's interesse og lovede fuld støtte. Han kom personlig herop i september og forhandlede blandt andet med den danske UNESCO-Nationalkommission, Konservatoriet og Statsradiofonien, som alle var positivt interesserede. Som repræsentant for Mp F tog fru Ilse Meyer del i alle disse forhandlinger. Stor var vor glæde, da undervisningsministeriet gik ind på planen og tilsagde deres støtte.

Stillet overfor disse resultater blev også sanglærerorganisationerne interesserede, og endelig i begyndelsen af november kunne vi meddele vore nordiske venner i NMPü, at ISME-kongressen ville blive afholdt i forlængelse af NMPU-kongressen ville blive afholdt i forlængelse af NMPU-kongressen.

NMPU-præsidiet består af mig selv som præsident, skoleinspektør Erling Brahm og Ilse Meyer, som blev valgt til sekretær; og ISME-kongressens snævre arbejdsudvalg af Ilse Meyer, fuldmægtig Koch fra undervisningsministeriet og mig selv.

Vi mener, at den lille brochure, vi sendte Dem, indeholder alle de oplysninger, De måtte ønske, og vi beder Dem om at studere den grundigt. Og så håber vi på en talstærk tilslutning fra vore egne medlemmer.

Lad mig på dette punkt i min beretning sige, at da jeg i sin tid på manges opfordring blev anmodet om at være formand for Mp F, fordi Niels Borre på grund af sygdom trak sig tilbage, havde jeg få forudsætninger for at røgte dette vigtige hverv. Jeg kendte ikke meget til organisation i det hele og Mp F's i særdeleshed, men jeg havde lyst og interesserede mig for sagen. Jeg erindrer, at jeg som en naturlig betingelse anmodede om, at få fru Ilse Meyer stadig fungerede som sekretær, og jeg har i hende haft den loyaleste medhjælp og støtte.

Jeg måtte selvsagt ofte indhente oplysninger i spørgsmål, jeg ikke var inde i, og jeg har med fru Ilse Meyer drøftet disse, dannet mig min mening herom og handlet derefter. Jeg har ligeledes aldrig været bange for at spørge sagkundskaben f. eks. i spørgsmål om musik i skolerne og lignende emner, og foreningens næstformand, Henning Bro Rasmussen, har været mig en særdeles god mand. Nu kender jeg noget til organisation, også Mp F's.

Jeg har i disse år og da særligt i det sidste, givet al min fritid til de opgaver, der stilledes Mp F's bestyrelse og dens formand. Jeg er endnu temmelig beskæftiget på teatret, men jeg har som sagt lyst til at løse de mange opgaver sammen med den bestyrelse, der danner et storartet og initiativrigt teamwork, ikke mindst nu under udarbejdelsen og tilrettelæggelsen af de to kongresser i juli og august d. å.

Som Deres formand er jeg medlem af en afdeling i musikrådet, som ofte kalder til møde. Jeg er af undervisningsministeriet udpeget til at medvirke ved udarbejdelsen af betænkningen til lovforslag angående musiklivet i Danmark, som medlem af et udvalg. Jeg har møder i mange legatudvalg, glædelige møder, hvor der uddeles penge, også til vore medlemmer. Jeg har endnu ikke nævnt de mangfoldige møder i undervisningsministeriet i kongresanliggender, hvor vi foruden det før omtalte snævre arbejdsudvalg har et større arbejdsudvalg med repræsentanter fra alle de indbydende institutioner med departementschef, frk. Vøhtz som formand.

Vi har set på lokaler til kongresserne, forhandlet med Danmarks tekniske højskole, med Emdrupborg, med kantiner, restaurationer, med rigsdagen, overborgmesteren, direktøren for glyptoteket, undervisningsministeriet, anmodet om penge, om støtte, om medvirken, og alt dette har vi med glæde givet Mp F og NMPU af vor tid, fordi vi fandt det interessant, og jeg det foreneligt med mine evner som forhandler og repræsentant for en af dansk musiklivs fornemste organisationer: Mp F.

Bestyrelsen, men navnlig dens sekretær, har trukket det helt store læs.

Utallige er de breve, der er skrevet til vore nabolande, telefonsamtaler og møder, hvor fru Ilse Meyer, Henning Bro Rasmussen og jeg selv har arbejdet til langt over midnat for de to kongressers bedste start og smukkeste udformning.

Jeg nævner alt dette med vilje, fordi jeg ønsker, at dette udsnit af foreningen, som er her til stede i aften, skal vide, hvad man, forøvrigt med fuld ret, kan forlange af en bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne er hver isa;r anmodet om en eller flere opgavers udførlse til kongressen, og der vil i de kommende måneder trækkes på alles arbejdsindsats.

Når vi til punkterne 5, 6 og 7 skriver: »er villige til genvalg«, er dette noget, forsamlingen bør betragte som en gave.

Ingen af os ønsker at danne bestyrelse i al fremtid, hvilket jeg vel forresten ikke behøver at tilføje, men vi ønsker alle, at man modtager dette vort tilbud til gennemførelse af kongresårets store og endnu kun halvt udførte arbejde og dets tilendebringelse, og ui anmoder om en tillidserklæring dertil. Dette teamwork ønsker at stå sammen om opgaven, og jeg mener hermed at have præciseret vort standpunkt over for forsamlingen, som jeg beder tænke over dette tilbud. Jeg nævner dette ved denne lejlighed, idet man har indsendt et forslag ved fru Ellen Jørgensen, som opstiller fru Gerda von Bülow som emne til bestyrelsesvalget.

Jeg vil ligeledes bede Dem forstå og kan ikke sige dette tydeligt nok, jeg er ikke uvillig stemt over for nogen, og slet ikke over for fru von Bülow, og vi vil ikke hindre nogen i at danne en ny bestyrelse, hvorom vi meget gerne taler, når kongresserne er forbi, ved f. eks. en ekstraordinær g eneralf or samling; og jeg siger Dem også, at det er bestyrelsen i sin helhed som herved erklærer sig villig til at fuldføre det påbegyndte arbejde til kongresserne, hvortil der nu kun er 5 måneder; men som derefter solidarisk vil stille sine samtlige mandater til rådighed.

Det er en selvfølge, at såfremt forslaget orn fru von Bülow skal forstås derhen, at generalforsamlingen ønsker bestyrelsen suppleret med endnu et medlem, er man da selvsagt villig til at lade dette komme til afstemning.

Til slut vil jeg gerne rette en tak til Statsradiofonien for samarbejdet ved børnekoncerterne og for kortene til generalprøverne. Til Det kgl. Teater for billetter til nedsat pris til en opførelse af »Maskeballet«, til Tivolis direktion og orkestrets dirigent, Sv. Chr. Felumb, for Mp F's Tivolikoncerter, til undervisningsministeriet og den danske UNESCONationalkommission for et strålende samarbejde i anledning af kongresserne, og til Tuborgfonden for pengene til kongressernes gennemførelse.

Til sidst, men ikke mindst, en tak til fru Inger Loudrup for redaktionen af »Musikpædagogen«. Eii. Ngrby Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10 — 12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Jan Maegaard, træffes efter aftale. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15—15,20.

Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Afhentning af billetter på teatret finder sted mellem kl. 17,30 og 19,30. Billetter kan ikke afhentes senere end kl. 10,30.

Kompositioner, der ønskes bragt i forslag med henblik på opførelse i næste sæson, må indleveres til kontoret inden 1. juni.

Forslag om optræden i Du T indgives til kontoret inden 1. september.

Vigtigt l De medlemmer, der for indeværende sæson har haft adgangskort til torsdagskoncerternes generalprøver og som ønsker atter at komme i betragtning ved næste sæsons tildeling, behøver ikke at indsende ny ansøgning, da den tidligere indsendte automatisk løber videre.

Det unge Tonekunstnerselskabs nylilkonme medlemmer, som ikke hidtil har haft radiokort og ikke har mulighed for at erhverve et sådant gennem andre organisationer, må for at komme i betragtning dokumentere aktiv musikudøvelse eller aktiv pædagogisk virksomhed.

Ansøgningen må indeholde fyldestgørende oplysninger herom, samt om adresse, fødselsår og -dato, og må foreligge på Det unge Tonekunstnerselskabs kontor, Hammerensgade 3, K, inden 1. juni.

Det skal dog bemærkes, at betegnelsen »aktiv musikudøvelse« af Statsradiofonien fortolkes således, at aktive amatører ikke er udelukket fra at komme i betragtning, men ansøgningen må indeholde oplysning om, hvilket amatørensemble (orkester eller kammermusik) ansøgeren er varigt medlem af.

Se annoncen side 34 !

Årgang 33/1958, nr. 02