Musiklivet - udlandet

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 02 - side 54-55

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen ISCMs 32. verdensmusikfestïval RÆKKEN af internationale musikfestivals i sommerhalvåret har nu nået et sådant omfang, at et forsøg på at bringe en komplet fortegnelse vil resultere i en liste, som ganske sprænger rammerne for denne rubrik. Vi skal imidlertid fortsat bringe meddelelse om uropførelser eller særlige begivenheder på festprogrammerne og iøvrigt henvise til de respektive nationale turistkontorer, idet vi efter sædvane skal støtte tanken om Danmarks optagelse i sammenslutningen af europæiske musikfester, hvis smukke fællesbrochure(r) nu også tæller Bergen, Helsinki og Stockholm blandt de store begivenheder.

Her skal imidlertid peges på den eneste virkelige internationale festival, nemlig ISCM's verdensmusikfest, der i år afholdes for 32. gang, denne gang i Strassbourg i tiden 9.—15. juni. Programmerne her skal som bekendt give et tværsnit af den musikalske produktion i selskabets medlemslande, og med en årlig nyvalgt jury skulle der være gjort, hvad der er muligt for at sikre en bred og uafhængig repræsentation. Nordisk musikkultur kan i denne omgang glæde sig over en fyldig repræsentation, idet den internationale dommerkomite, bestående af Wolfgang Fortner, Alois Haba, Henri Martelli, Goffredo Petrassi og Matyáš Seiber har valgt værker fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, nemlig Flemming Weis' Fantasia seria f. str.kvartet, Einojuhani Rautavaaras Prevariata f.

ork., Egil Hovlands Concertino f. 3 trompeter og str.ork. samt Ingvar Lidholms Ritornel f. ork.

blandt 24 værker fra 16 forskellige lande.

ISCM's verdensmusikfest er lagt ind i rammen af de årlige Strassbourg-festspil, som lægger hovedvægten på Jean-Sebastian BACH og hans samtidige, men som dog også giver plads for værker af Prokofiev, Roussel og Smitt, hvortil kommer teateraftner med balletter af Casella, Ravel og Roussel, Pirandellos skuespil »Henri IV« samt kirkemusikalske tjenester med messer og cantater af Bach og Mozart samt gregoriansk liturgi.

* Gents Orgelcentrum, der iøvrigt indbyder til en Congres International Pour Orgue i dagene 11., 12. og 13. juli, har udskrevet to internationale konkurrencer, a) Concours International de Composition, åben for nulevende komponister i alle lande, omfattende 1) en koncert for orgel og strygeorkester (spilletid 12—20 min.), 2) et værk for orgel solo (spilletid 8—20 min.), b) Concors International J. S. Bach, her er en aldersbegrænsning af 36 år pr. 1. september 1958. Indleverings-, respektive tilmeldelsesfrist henholdsvis 30. april og Í.

juni, idet konkurrencerne afholdes primo juni/primo september.

Brochure og tilmeldesblanket og oplysninger om bundne opgaver må rekvireres fra Gent Orgelcentrum, Kwaadham 10, Gent, Belgien.

* I tilslutning til det internationale sommerakademi for organister i Haarlem under Holland Festival afholdes en 8. international Orgel-improvisations-konkurrence fra 7. til 11. juli. Tilmeldelse må ske inden 1. juli på blanket, der kan rekvireres fra sommerakademiets sekretariat, Stadhuis Haarlem.

* Det Internationale Operastudio, som har været gennemført i Sverige i disse 3 somre, finder i år sted i Malmø, hvor Stadsteatern har stillet de nødvendige lokaler til disposition i tiden 2. juli til 8. august. Kurset, som ledes af Wieneroperaens tidligere førsteregissør Josef Witt, står åbent for såvel aktive som passive interesserede. Tilmeldesfristen udløber 1. maj. Prospekt og yderligere oplysninger fås ved henvendelse til fil.kand. Gisela Tamsen, Tegnergatan 4, Stockholm.

— Samtidig med operakurset afholder operasanger, fil. kand.

Ove Meyer Leegard et kursus i stemmebehandling og fremmedssprogsdiktion (2.—11. juli), til hvilket man kan tegne sig særskilt ved henvendelse til ovennævnte adresse.

* International Folk Music Council afholder sin 11. årlige konference fra 28. juli til 2. august i Palais de Congres i Liège efter invitation fra »Collège des Bourgmestre et Échevins. Hovedemnerne bliver: 1) den folkemusikalske traditions bevarelse og fortsættelse under nye sociale betingelser, 2) metoder for optegnelse af folkedans, 3) grammofonplader og film, idet afdelingerne l og 3 i særlig grad vil beskæftige sig med ikke-europæisk folkemusik. I forbindelse med konferencen afholdes generalforsamling i det internationale selskab, og ud over reception og koncerter vil der blive arrangeret udflugter til Bokrijk og Ardennerne. Medlemmer af IFCM, der ønsker at deltage i konferencen (indtegningsgebyr l £) opfordres til inden 1. maj at indsende anmeldelsesblanket til selskabets sekretariat, 12 Clorane Gardens, London NW 3, bl. a. af hensyn til hotelreservationen. Nærmere oplysninger kan iøvrigt også fås ved henvendelse til cand. mag. Erik DAL, Amaliegade 21 C, København K.

* I forbindelse med de internationale Ferienkurse für Neue Musik på Kranichsteiner Musikinstitut indbydes også til musikkonkurrence på instrumenterne klaver og klarinet (bundne opgaver her henholdsvis Schönbergs Klavierstücke op. 11, Bartoks 3. klaverkoncert, Strawinskys 3 stykker for klarinetsolo samt Debussys Rapsodi for klarinet og orkester). Maximumalder 30 år. Nærmere ved henvendelse til instituttet i Darmstad, Roquetteweg 31.

* Federation des Concours Internationaux har udsendt en oversigt over sammenslutningens internationale musikkonkurrencer i 1958, og vi minder her om arrangementerne, ordnet efter tilmeldelsesfrist. Inden 1.

juli: De tyske radiostationers konkurrencer i München for sang, klaver, cembalo, fagot, trompet, violin samt cello og klaver, Rundfunkplatz l, München 9. Inden 15. juli: Genevekonservatoriets konkurrencer i sang, klaver, cembalo, violin, fløjte og basun, Musikkonservatoriet, Genève, Schweiz. Inden 3Î. juli: Strygekvartet-konkurrencen (interpretation) i Liège, 41 Avenue Victor Hugo, Liege, Belgique. Inden 31. august: Paganini-konkurrencen for violinister, Liceo Musicale P., Via Pisa 56, Genova, Italia. Inden 30. september: Viotti-konkurrencerne i sang, dans, klaver, komposition.

Societa del Quartetto, Casella postale 56, Vercelli, Italia.