uden titel

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 02 - side 33-34

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

"KØBENHAVN vil i denne sommer blive hjemsted for to betydningsfulde musikpædagogiske kongresser, den ene specielt nordisk og den anden international. Den første, der finder sted i dagene den 29. juli til 3. august, er arrangeret af Nordisk Musikpædagogisk Union, NMPU, hvoraf den danske komité repræsenterer Danmarks Sanglærerforening, Foreningen af Sanglærere ved Gymnasieskolerne, Københavns Kommuneskolers Sanglærerforening og Musikpædagogisk Forening med sekretariat i sidstnævnte forening, Frederiksborggade 50, København K., tlf. BY 4021. Denne kongres åbnes tirsdag den 29. juli om eftermiddagen i Folketingets fællessal på Christianborg med påfølgende festmiddag. Resten af ugen er arbejdet henlagt til Emdrupborg-skolen med foredrag, demonstrationer, samtaler om moderne musik, arbejdsgrupper i sang-, violin- og klaverpædagogik, demonstration af Orffs »Schulwerk«, forelæsninger om musikpsykologi, sang og musik med skolebørn samt foredrag af førende, nordiske kulturpersonligheder.

En del af arrangementerne er fælles for den nordiske NMPU-kongres og den internationale kongres, som fortsætter den nordiske. Efter en reception på Københavns rådhus er NMPU-deltagerne indbudt til at overvære åbningen af den internationale ISME-kongres, der finder sted i Tivolis koncertsal med en koncert under ledelse af Svend Christian Felumb torsdag aften den 31. juli. Lørdag den 2. juli er begge kongressers deltagere inviteret på udflugt til Nordsjælland med koncerter i Frederiksborg slotskirke og på Kronborg, og om aftenen er der middag på Marienlyst. Om søndagen arbejder begge kongresser sammen og NMPU-kongressen afsluttes søndag aften ved en festlig sammenkomst.

Derefter fortsætter ISME-kongressen til den 7. august. Den er arrangeret af International Society for Music Education som »Third International Conference on the Role and Place of Music in the Education of Youth and Adults«, og Kongen er protektor for kongressen, som er foranstaltet med støtte af UNESCO og Undervisningsministeriet i samarbejde med den danske UNESCO-Nationalkommission, Den danske afdeling af det internationale Musikråd, Nordisk musikpædagogisk Union, Det kgl. danske Musikkonservatorium, Universitetets musikvidenskabelige Institut, Statens pædagogiske Studiesamling og Dansk audio-visuelt Selskab, — og møderne holdes på Danmarks tekniske Højskole, Østervoldgade 10, København K.

— ISME-kongressens hovedemner er foreløbig fastsat således: 1) Nye veje i musikken og i musikopdragelsen i forskellige lande og verdensdele. 2) Den østlige og den vestlige verdens musik som et middel til international forståelse. 3) Betydningen af tekniske hjælpemidler (grammofon, båndoptager, radio, fjernsyn og film) i musikundervisningen. — Der arrangeres arbejdsgrupper om 1) Musikopdragelsen i grund- og mellemskolen. 2) Musikopdragelsen på gymnasier. 3) Musikopdragelsen på konservatorier, universiteter o. l. 4) Den individuelle musikundervisning. 5) Musikopdragelse og musikkens betydning i samfundet.

— Yderligere vil der blive nedsat komitéer til udarbejdelse af forslag om: 1) Undervisningsplaner for musikundervisning i skolen. 2) Den musikalske uddannelse af skolens lærere. 3) Uddannelsen af skolens specielle musiklærere. 4) Uddannelsen af musikpædagoger.

Tilmeldelse til begge kongresser sendes til Musikpædagogisk Forening, Frederiksborggade 50, København K, helst inden 1. maj.

Sommerens tredie kongres er arrangeret af de fire nordiske musikforskersammenslutninger: Dansk Selskab for Musikforskning, Musikvetenskapliga Sällskapet i Finland, Norsk Samfund for Musikkgranskning og Svenska Samfundet for Musikforskning og finder sted i København den 18.-21. juni som Den 3. nordiske Musikforskerkongres. Kongressens sekretariat er Det kgl. Biblioteks musikafdeling, Christians Brygge 8, København K. Komitéens formand er professor, dr. phil. Jens Peter Larsen og dens sekretær bibliotekar, mag. art. Sven Lunn.

Kongressen vil samle sig om tre hovedemner: 1) Editionsprincipper. 2) Mulighederne for fagligt og organisatorisk samarbejde indenfor nordisk musikforskning. 3) Problemer indenfor folkemusikforskningen.

Indledningsforedragene om disse emner vil blive holdt af professor Jens Peter Larsen, professor Carl-Allan Moberg, Uppsala, og professor Olav Gurvin, Oslo. Desuden er der anmeldt kortere videnskabelige meddelelser af dr. phil. Henrik Glahn, mag. art. Jan Maegaard, organist Ulrich Teuber, Ingeborg Lagercrantz, A. O. Väisänen, C.-G. Stellan Mörner, Gils Olsson Nordberg m. fl.

Det meddeles iøvrigt, at da det tredie af kongressens hovedemner, problemer indenfor folkemusikforskningen, var til debat ved den internationale folkemusikforskerkongres i København sidste eftersommer, er det muligt, at det vil blive erstattet af en diskussion om musikvidenskabelig terminologi.

Endelig holder Dansk Hørelære-Forening forårsstævne på Graadybsskolen i Esbjerg i Store Bededagsferien den 2.-4. maj med et stort program af foredrag og studiekredse under ledelse af vore førende pædagoger i faget. Stævnet har fået økonomisk støtte af Undervisningsministeriet, og enhver interesseret kan deltage ved omgående henvendelse til dr. phil. Herbert Rosenberg, Ved Bellahøj l, København Brønshøj, tlf. BE 8876.

Årgang 33/1958, nr. 02