Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 03 - side 69-73

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg Forår i Århus Der kunne skrives lange artikler om byorkesterets forårssæson i Århus. Skal det væsentligste omtales ganske kort, bliver det vel nok Per Dreiers tokning af nyere musik, Schönhergs kammersymfoni, Honeggers symfoni for strygere (med trompet) og Debussys La mer. Det var levende og fængslende, ikke bare mekanisk og objektivt. Så savnede man blot bedre akustiske betingelser og især for Debussys vedkommende tilstrækkelig udbygning af besætningen, navnlig strygerne.

Men i princippet trænger andre ting sig på. Ved sæsonens slutning holdt den unge Tove Villaume en sangaften. Besøget var yderst sparsomt, hvilket var synd og skade, dog mere for den lovende sangerindes talent end for programudvalget. Dette er ikke stedet til at lovsynge Tove Villaumes sangkunst, selv om hendes sopran må synes at være mellem de bedste, når det gælder det lyse, venlige, skønhedsrene og klangglade, for eksempel engelsk og italiensk oratorie-stil.

Men herom kan formodentlig københavnske kolleger, der har videre sammenligningsgrundlag, bedre udtale sig til et fagskrift.

Derimod må det med beklagelse fastslås, at der overhovedet ikke er mening i rene præsentationskoncerter i en by som Århus.

Det er spild af penge at leje sal m.v.; så vil det utvivlsomt være langt bedre at invitere pressen og interesserede fagfolk på nogle halve stykker mad og en bajer for derefter at give en prøve på talentet mod skriftlige udtalelser om præstationerne. Nå, så hårdkogt finder dog forhåbentlig ingen på at gebærde sig for alvor.

Langt bedre er det, når konservatorier udbygger deres elevpræsentation på en måde, der rimer med musikglæde og tvangfrit samvær med musikken. I den retning er det jydske musikkonservatorium godt på vej i den rigtige retning.

I sæsonens løb har der været afholdt en række matineer lørdag eftermiddag samt en enkelt aften-kirkekoncert. Det er der intet særlig mærkeligt ved, sådan set. Det bør heller ikke forbavse, at elever og lærere musicerer i fællesskab, samt at også musikdyrkende udenfor konservatoriet har været indbudt til at optræde. Men netop i en halvstor provinsby forekommer der at være fremtidige udviklingsmuligheder. Det gælder alle former for »mindre musik«, det gælder eksperimenter af alle slags. Her er forum for unge udøvende musikere og sangere, her er forum for ny musik og for ældre musik af speciel karakter. Endelig er det væsentlig, at det drejer sig om en kreds af interesserede, der kommer samrnen for at vise hinanden noget under uhøjtidelig form, eller for at orientere sig om hvad byens musikfolk for tiden arbejder med.

Der har været mange interessante ting på programmet; der har også været mindre opmuntrende præstationer. Det vigtigste er ikke på dette sted at sortere bukkene og fårene. Men det er glædeligt at se et provinskonservatorium arbejde positivt på styrkelse af byens musikliv. Det hele er vel endnu på begyndelsesstadiet; men de forløbne par sæsoners resultat giver gode løfter.

Ganske opbyggelig er også dannelsen af musikforeningen MÚSICA, der ser som sit formål at fremme samvirke og fællesskab mellem musikfolk. Den har haft et par enkelte arrangementer af ret sædvanlig karakter; og på et enkelt punkt har den iværksat aktion til afhjælpning af en følelig mangel hos byorkesteret. Men i det store og hele står MÚSICA endnu i forventningens tegn. E. w.

* Vi har med dyb beklagelse bragt i erfaring, at der mellem de runde fødselsdage i DM's aprilnummer har indsneget sig to navne, hvis indehavere forlængst er døde. Det drejer sig om pianistinden Mary Horneman, som i år ville have fyldt 75 år, men som døde allerede i maj 1954, — og forfatteren, komponisten og orgelbyggeren Anton Berntsen i Vejle, der ville have fyldt 85 år, men som døde i februar 1953. Vi takker for de oplysninger, der har medført disse rettelser. Trods stor påpasselighed og dagligt eftersyn i skifteretternes dødsanmeldelser vil kontrollen altså dog kunne svigte.

Runde fødselsdage (September, se DM, nr. 2) Oktober 1.: Komponisten Herman D.

Koppel, 50 år.

16.: Organist Kirstine Givskov, 85 år.

— : Koncertsangerinden Karen Brass, 50 år.

17.: Operasangerinden Valdis Hamerik, 50 år.

18.: Musikchef Vagn Rappel, 50 år.

21.: Koncertsanger Edi Laider, 50 år.

25.: Kapelmester Thomas Jensen, 60 år.

November 8.: Operasanger Immanuel Franksen, 70 år.

— : Kordirigent, lektor Henning Elbirk, 50 år.

19.: Koncertsangerinde Elsa Sigfuss, 50 år.

21.: Fhv. kgl. kapelmusikus Kristian Sandbi/, 90 år.

25.: Koncertsangerinden Carmen Suria Bang, 70 år.

26.: Komponisten, domorganist N. O. Raasted, 70 år.

— : Koncertsangerinden Augusta Erichsen, 60 år.

Dødsfald Kapelmester José Tworek, 8. april.

Musiker Hans P. G. Skjoldsøe, (amn. 9. april).

Musiker Carl Demant Hansen (anni. 9. april).

Koncertsanger Hilmar Biehe, 14. april, 67 år.

Violinbygger Hans Jensen Dahl, 17. april, 81 år.

Musiklærerinde Ulla Th. Euning (amn. 22. april).

Violinistinden Kamma Christophersen, 23. april, 86 år.

Komponisten Th. Detlaff, 7. maj, 78 år.

Kapelmester Antonio Francesco Scocozza, 7. maj.

Musiker Jørgen Chr. Johannesen (anm. 14. maj).

Musiklærerinde Dagmar A. C.

Jensen (anm. 20. maj).

Musiker Hans C. H. Mørch (anm. 20. maj).

Musiker Kristian Ch. Sand, 10. juni.

Koncertsangerinde Elisabeth Borup, 5. juli.

Komponisten Isaac Isidor S.

Marcouse (anm. 23. juli).

Organist Kai Kroman, 23. juli, 77 år.

Legatansøgninger (SEPTEMBER, se DM, nr. 2).

OKTOBER: Inden 15/10: Ors. L. Zeuthens mindelegat. Rebildvej 13 B, Kbh. F.

Inden 1/11: Det Ancker'ske legat (for komponister). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, København K.

— : British Council's legater til studieophold i England. British Council, Rosenvængets Allé 32, København Ø. (Skema).

— : Dansk Solist Forbunds Legatfond (for medlemmer af D.S.-F.). Grundtvigsvej 34, Kbh. V.

— : Ingrid Nielsens legat (til studieophold i udlandet). Lrs. Jørgen Helweg-Larsen, Nørregade 39, Kbh. K.

Bekendtgøres i Berl. Tid. 15. okt (Skema).

Inden 1/11 : Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musikltererinder (væsentligt for medí, af samme). Ors. Chr. Bentzen, Râdhusstr. 7, Kbh. K. (Skema).

— : Camilla Tacks Legat (i år for kunstnere). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K.

NOVEMBER: Inden 15/11: Konferensraad, Generaldecisor Carl Ludvig Kirsteins Legat (for medlemmer af Det kgl. Kapel).

Chefen for Det kgl. Teater og Kapel.

— : Etatsraad Nicolai Petersen og Hustru Anna, f. Johansens Legat. (Uddannelseshjælp for ansøgere i alderen 14—25 år). Bredgade 3, Kbh. K.

(Skema).

— : Peter Schrams legat. Ors. Vald.

Kofoed, Amagertorv 24, Kbh. K. — (Skema).

— : Wexschalls legat. Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh.K. (Skema).

Inden 23/11 : Kancelliraad Jacob Deichmann og Hustrus Legat (for ældre ugifte kvinder). Lrs. Kaj Lund, Amagertorv 31, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/12: Komponist Frits Andersens Legat. Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Robert Henriques' Mindelegat (for medlemmer af Kbh.s Orkester-Forening). Vendersgade 23, Kbh. K.

— : Hans Lunds Legat (for ældre musik- (ikke sang-)lærere). Magistratens legatkontor, Farverg. 27, Kbh. K.

(Skema).

— : Vendetta Nyelands Legat (for sangog musiklærerinder over 45 år, ugifte eller enker). Magistratens legatkontor, Farverg.27, Kbh.K. (Skema).

— : Det Raben-Lewetzauske fond. Frederiksborggade 11, Kbh. K.

— : Solistforeningen af i921's Understøttelsesfond (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kronprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Dansk Tonekunstner-Forening Kontor og sekretariat: Hverdage kl.

10—16. — Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde l, København K. Tlf. Central 2270 og PAlæ 7576.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Freder i ksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse M eg er. Kasserer: Anne Birgit Møller. — Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

Ärlms: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring,.

H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Minerva 1412.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Fung. formand: Lavard Friisholm, Trørød 101. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15— 15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Generalforsamlingen 24. april 1958 Formanden byder velkommen og giver ordet til 1rs. Fich, der er mødt i stedet for hrs. Helsted. Som generalforsamlingens dirigent konstaterer han dennes lovlighed og giver ordet til formanden, der aflægger bestyrelsens beretning.

ÅRSBERETNING Selskabets koncertgivende og musikudbredeiide virksomhed i sæsonen 1957/58 fordeler sig over 5 kategorier: 1) Selskabets egne koncerter.

2) Koncerter i samarbejde med Statens Museum for Kunst.

3) Koncerter i samarbejde med »Musik og Ungdom« og Statsradiofonien.

4) Koncerter i forbindelse med Den Danske Ballet og Musik Festival.

5) Medlemsaftener.

1) Der har været afholdt 4 kammermusikkoncerter : Den 6. december 1957: Ny dansk kammermusik i Hornung og Møllers Sal med værker af Helge Bonnén, Axel Borup-Jørgensen, Vagn Holmboe, Ib Nørholm og Ole Schmidt.

Den 10. marts 1958 spillede Küchler Duo'eii fra Hamburg (Ingeborg og Reimer Küchler) ligeledes i Hornung og Møllers sal, værker for 2 klaverer af Debussy, Paul Hindemith og Max Reger.

På grund af stor imødekommenhed fra Statsradiofoniens side har to koncerter kunnet afholdes i Radiohusets Studie 2 uden udgift for selskabet, idet koncerterne har været betragtet som optagelse til senere udsendelse i Radioen. Til disse koncerter har kun selskabets medlemmer haft adgang.

Den 25. oktober opførtes værker for større kammermusikbesætning af Hermann Haller, Klaus Huber, Artur Malawski og Per Nørgård.

Den 10. september 1958 fremførtes kammermusik af Paul Hindemith, Peder Holm og Arne Nordheim.

2) Indeværende sæsons koncertserie »Musik blandt Malerier« på Statens Museum for Kunst er blevet planlagt og gennemført af Museet og selskabet i fællesskab. Seriens formål har været at belyse strømninger indenfor og omkring dodekafonien. Af de 10 ordinære koncerter har Du T haft ansvaret for de følgende fire: Den 20. oktober 1957: Kammermusik for strygere af Arnold Schönberg, Anton Webern og Hugo Wolf.

Den 17. november 1957: Kammermusik for fløjte og klaver, enkeltvis og sammen, af Stefan Eitler, Wolfgang Fortiier, Fr. Leinert, Humphrey Searle og Edgar Várese. Værkerne blev spillet af Maria Ermeler-Lortzing og Rolf Ermeler fra Lübeck.

Den 16. februar 1958: Strygekvartetter af Alban Berg, Arnold Schönberg og Anton Webern.

Den 16. marts 1958: Klavermusik af Pierre Boulez, Humphrey Searle, Karlheinz Stockhausen og Anton Webern.

Den 30 marts 1958 afholdtes en ekstraordinær koncert med gæsteoptræden af Karlh. Stockhausen og 5 musikere fra NWR Köln. Den kom i stand som følge af samarbejde mellem Museet, Du T og Københavns fortsættelseskursus. — Her opførtes kammermusik for træblæsere af Hans Erich Apostel, Hanns Jelinek og Karlheinz Stockhausen. Ved denne lejlighed gav Stockhausen en kort redegørelse for den nye instrumentalstil.

Der skal ved denne lejlighed lyde en varm tak til Statens Museum for Kunst, direktør Jørn Rubow og inspektør Erik Fischer for et forbilledligt samarbejde, der har gjort det muligt for os i fællesskab at planlægge en hel sæsons koncertserie under ét og derved anlægge og fastholde en rød tråd gennem samtlige programmer. Med glæde har vi kunnet konstatere, at en stor tilhørerskare har fulgt disse koncerter med interesse.

3) I samarbejde med »Musik og Ungdom« og Statsradiofonien er der i denne sæson tilrettelagt en serie på tre koncerter med særligt henblik på »Musik og Ungdom«s behov. Du T har båret ansvaret for de to første, som har fundet sted i Honning og Møllers Sal, og Statsradiofonien står for den sidste.

Den 19. februar 1958: Introduktion til vort århundredes musikalske skaben, foredrag med demonstrationer af Niels Viggo Bentzon. Klavermusik af Belå Bartok, N. V. Bentzon, Alban Berg og Arnold Schönberg spilledes.

Den 4. marts 1958: Kammermusik af N. V. Bentzon, Benjamin Britten og Leif Thybo. Introduktion ved Jan Maegaard.

Den 28. april 1958 vil der i Radiohusets Studie I blive fremført musik for kammerorkester af René Bernier, Jacques Boisgallais og Hans Ulrich Engelmann.

Det er første gang et samarbejde mellem »Musik og Ungdom« og Det unge Tonekunstnerselskab er forsøgt, og vi vil her på basis af de indvundne erfaringer udtale håbet om, at det må kunne fortsætte i fremtiden til glæde for begge parter.

4) I forbindelse med Den Danske Ballet og Musik Festival vil der atter i år blive arrangeret en Seranadekoncert i Kunstindustrimuseets Grønnegård. Den vil finde sted den 30. maj og omfatte musik for blæserkvintet af Jørgen Bentzon, Franz Danzi og Vagn Holmboe.

Ligeledes under dette års Ballet- og Musik-Festival vil der, som led i koncerten i Radiohuset den 22. maj finde uropførelse sted af de tre præmierede værker fra selskabets konkurrence om en dansk vokalkomposition, som jeg skal vende tilbage til.

5) Endelig har der været afholdt en række medlemsaftener, lukkede møder med foredrag, demonstrationer og diskussion for medlemmer og indbudte, tildels i samarbejde med Musikpædagogisk Forening og Gymnamusa. De har fundet sted dels på Egmont kollegiet, dels på Musikkonservatoriet.

Den 27. september 1957: Den nye musik og de vokale krav. Foredrag af Jan Maegaard, demonstrationer ved Jolanda Rodio og grammofonen med musik af Richard Wagner, Arnold Schönberg, Alban Berg og Anton Webern.

Den 19. november 1957: Karl-Birger Blomdahls korværk »Anabase«. Foredrag med demonstrationer ved komponisten i anledning af værkets opførelse ved torsdagskoncert den 21. november.

Den 2. december 1957: Foredrag af Gunnar Berg om nyere fransk musik og den rytmiske nyorientering. Klavermusik af Olivier Messiaen og Gunnar Berg blev fremført af Beatrice Berg.

Den 28. januar 1958 : Foredrag af Niels Viggo Bentzon om musiklivet i USA i dag. Grammofondemonstrationer af musik af Aaron Copland, Charles Ivés, Samuel Barbér m. fl.

I samarbejde med Musikpædagogisk Forening inviteredes professor Jürgen Uhde til at afholde et seminar »Der Weg der neuen Musik« i dagene 7.—8.

december 1957. Det omfattede tre foredrag med demonstrationer.

Endelig modtog selskabets medlemmer invitation fra Musikkonservatoriet til at overvære Mlle Nadia Boulangers indstudering af J. S. Bachs Kantate nr.

150 i konservatoriets sal den 3. marts 1958.

Vi takker Musikkonservatoriet Mde for denne invitation og for den beredvillighed, hvormed der fra Konservatoriets side er blevet stillet os lokale til rådighed for vore medlemsaftener.

Ved venlig imødekommenhed fra Carlsbergs Mindelegat for brygger I. C.

Jacobsen har selskabet i den forløbne sæson været i stand til at udskrive en konkurrence blandt danske komponister om en nærmere defineret opgave, en vokalkomposition til dansk tekst, egnet til koncertmæssig opførelse.

Resultatet af konkurrrencen blev: 1.

præmie til Herman D. Koppel for hans 5 sange til tekster af Poul la Cour; den ene 2. præmie til Holger Prytz for sangen »Det tomme Hus«, tekst: Grethe Riisbjerg Thomsen; den anden 2. præmie til Herman D. Koppel for hans sang-cyclus »Årstiderne« til tekster af Thøger Larsen, Johs. Jørgensen, Stuckenberg og L. C. Nielsen. De præmierede værker vil, som allerede nævnt, blive uropført som led i koncerten i Radiolmset den 22. maj, og ved den lejlighed vil præmieuddelingen finde sted. — Jeg vil gerne ved denne lejlighed give udtryk for selskabets varme tak til Carlsbergs Mindelegat for brygger I. C. Jacobsen for den forstående og handlekraftige imødekommenhed, man fra Mindelegatets side har vist vore ønsker. Det meget smukke resultat, som konkurrencen har haft, idet der foruden de præmierede værker er blevet indsendt et stort antal højt kvalificerede kompositioner, har været en stor glande for konkurrencens arrangører og en opmuntring til at søge foranstaltninger af lignende art gennemført i fremtiden.

I samarbejde med Københavns kommunale Aftenskole afholdtes den 22.

marts 1958 koncert i Grundtvigskirken for aftenskolens elever med Handels orator 'um Judas Maccabæus. Desuden var aftenskolen parthaver i koncerten den 30. marts med Stockhausen i Statens Museum for Kunst. Vi retter en tak til Københavns Magistrat for 5.400 kr. til disse formål og ligeledes en tak til aftenskolen, forstander Chr. Billmann og lektor Karl Clausen for udmærket samarbejde ved tilrettelæggelsen af disse arrangementer.

Et statistisk resumé af indeværende sæsons koncerter og arrangementer viser en repræsentation af dansk musik af 12 komponister, heraf 3, nemlig Niels Viggo Beiitzon, Vagn Holmboe og Herman D. Koppel med 2 kompositioner. 8 af fremførelserne er uropførelser. Nyere udenlandsk musik er repræsenteret ved 26 komponister, der fordeler s'g således: Tyskland 7, Frankrig og Østrig hver 5, England og Schveitz 2, Colombia, Norge, Polen, Ungarn og USA hver 1. Blandt disse er Arn. Schönberg repræsenteret med 5 fremførelser, Anton Webern med 4, Alban Berg med 3, Paul Hindemith, Karlheinz Stockhausen og Humphrey Searle med hver 2. Når Sverige ikke figurerer i statistikken, skyldes det, at fremførelsen af Maurice Karkoffs blæserkvintet, som var sat på programmet til koncerten den 10. april 1958, af opførelsesmæssige grunde har måttet udskydes til efteråret.

Med Det kgl. Danske Musikkonservatoriums elevforening har selskabet truffet følgende aftale, som trådte i kraft den 1. januar 1958: Elevforeningens A-medlemmer, d. v. s. de studerende ved konservatoriet, har adgang til selskabets arrangementer på lige fod med selskabets medlemmer. Hvis de efter endt studietid melder sig ind i selskabet, vil de vederlagsfrit kunne forblive tilknyttet elevforeningen som B-medlemmer. Det er vort håb, at konservatoriets elever i rig udstrækning vil benytte sig af den mulighed, der herved gives dem, til at tage del i selskabets arrangementer, og at de må føle det som en naturlig sag at træde ind som medlemmer af selskabet efter endt studietid.

I dagene den 9.—15. juni vil ISCMs 32. internationale musikfest finde sted i Strasbourg. Dansk musik vil blive repræsenteret ved Flemming Weis' »Fantasea seria« for strygekvartet, som vil blive fremført af Parrenin-kvartetten. Vi takker Undervisningsministeriet for tildeling af 1.200 kr. som tilskud til dækning af de udgifter, der er forbundet dels hermed og dels med en dansk repræsentation til delegeretmøderne, der finder sted samtidig.

Selskabet har som hidtil været repræsenteret i Musikrådet.

Det kgl. Teater har atter i år stillet fribilletter til rådighed for selskabets medlemmer til opera- og balletforestillinger, hvortil der ikke har været udsolgt. I indeværende sæson er der således indtil den 22. april blevet udleveret billetter til 105 forestillinger.

Dansk Musiktidsskrift er i den forløbne sæson udkommet med 8 numre — heraf 4 som internordiske publikationer under Titlen Nordisk Musikkultur — med Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponistforening og Musikpædagog'sk Forening som medudgivende organisationer, dog således at Det unge Tonekunstnerselskab har det fulde økonomiske ansvar for tidsskriftets drift. Det er med januar 1958 gået ind i sin 33. årgang og er dermed udkommet i en menneskealder — en ganske betragtelig levetid for et tidsskrift af denne art, som synes at borge for dets evne til at følge med tiden og dens behov. Vi retter en tak til de herrer redaktører, Sigurd Berg og Vagn Jensen, for deres energiske arbejde på at stabilisere bladets økonomi, hæve dets niveau og føle tiden på pulsen — musikalsk set. Vi takker Undervisningsministeriet for tilskud på 2.500 kr. til tidsskriftets drift og en særlig tak for forhøjelsen på 1.500 kr. af det i fjor bevilgede éngangstilskud til bestridelse af de ekstraudgifter, som den internationale publikation fører med sig.

Der har siden sidste generalforsamling været en medlemsafgang på 58 og en tilgang på 44, således at medlemstallet for tiden er 445 mod i fjor 459.

Der skal ved denne lejlighed lyde en tak til Undervisningsministeriet og Den kulturelle Fonds bestyrelse for de ydede tilskud til selskabets drift; til KOD A både for tilskud og for de overordentlig fordelagtige vilkår, der bydes os ved arrangementet af vore koncerter; til Det kgl. Teater for vore medlemmers adgang til fr;billetter til teatrets opera- og balletforestillinger; til Statsradiofonien for adgang til torsdagskoncerternes general prøver og til Statsradiofoniens musikafdeling for den store imødekommenhed, uden hvilken koncerterne i Studie 2 ikke var kommet i stand, og som også har fundet udtryk i placeringen af de præmierede værker fra vor kompositonskonkurrence ved Statsradiofoniens koncert under Den Danske Ballet og Mus:k Festival; til Den danske Ballet og Musik Festival for godt samarbejde; til Kunstindustrimuseet, direktør Zahle, for venlig imødekommenhed ved arrangementet af serenadekoncerten i Grønnegården ; til Musikpædagog'sk Forening og Gymnamusa for godt samarbejde i forbindelse med vore medlemsaftener; endvidere til Wilh. Hansens koncertd'rektion, fru Foberg Petersen, for udmærket hjælp ved t:lrettelægningeii af vore koncerter og til statsaut. revisor H. C. Steen Hansen for revis'on af regnskabet. Endelig beder vi alle, som har medvirket ved vore koncerter og arrangementer, eller som på anden vis har hjulpet os i vort arbejde, modtage vor hjertelige tak for hver enkelts bidrag til den forløbne sæson.

Beretningen godkendes, og dirigenten giver ordet til regnskabsføreren Kurt Ziener, der på kassererens vegne fremlægger regnskabet. Jolanda Rodio ønsker i tilslutning hertil oplyst, hvad sætningen »Indtægter er kun delvis revideret« dækker. Ziener svarer, at meningen må være, at revisionen ikke er 100 pct., men at revisor slår ned på tilfældige tal og reviderer disse.

Jolanda Rodio spørger om størrelsen af en. eventuel fejlprocent. Ziener svarer, at den vil være lig nul. Endvidere spørger Jolanda Rodio om tilskuddene er klausulerede. Formanden oplyser, at tilskud fra Københavns magistrat gives til foranstaltninger, der dækker aftenskolens behov. Johan Bentzon ønsker oplyst, om der skyldes aftenskolen ca.

2.000 kr. Formanden meddeler, at restbeløbet er brugt efter regnskabets afslutning pr. 31. december 1957 og tilføjer, at den af bestyrelsen foreslåede lovændring om regnskabsårets afslutning pr. 1. september vil give et klarere billede af den økonomiske situation. Johan Bentzon spørger, om man har et skøn over balancen dags dato.

Det har man ikke, men formanden mener ikke, der er grund til optimisme.

Jolanda Rodio spørger, om tilskuddet fra Den kulturelle Fond ikke i en årrække har været af samme størrelse, og, hvis dette er rigtigt, hvad man da kan gøre for at opnå en forhøjelse og endvidere, om dette tilskud er klausuleret. Formanden svarer herpå ved at gøre rede for størrelsen af Fondens bevillinger siden 1941. Disse tilskud er ikke pristalsregulerede, ment man ansøger hvert år om forhøjelse af tilskuddet — som ikke er klausuleret.

På et spørgsmål fra Jolanda Rodio om posterne »Gager« i regnskabet gør Ziener rede for disses fordeling. Fru Rodio konstaterer, at sekretæren, Grete Myhregård får mindre end 3.000 kr.

for et stort arbejde og mener dette uheld;gt. Dette erkendes, men selskabet har ikke midler til at betale regulært.

Dirigenten konstaterer, at regnskabet er godkendt, og decharge er meddelt.

Som formand genvælges Jan Maegaard med akklamation, Vagn Jensen, Ib Nørholm og Anker Blyme genvælges til bestyrelsen og Kurt Ziener indvælges som kasserer i stedet for Arne Buchter Larsen, som ikke ser sig i stand til at fortsætte på denne post, da han er flyttet til Århus. Som suppleanter genvælges W. Wolsing og Per Nørgård, og Peter Weis indvælges. Til revisor genvælges statsaut. revisor H. G. Steen Hansen. I intet tilfælde forelå andre forslag end de af bestyrelsen fremsatte.

Et lovudvalg bestående af Vagn Jensen, Rovsing Olsen og formanden har kritisk gennemgået de hidtil gældende love, som var forældede; lovudvalgets forslag, germemset af hrsagf. Helsted, er derefter blevet gennemarbejdet af bestyrelsen, og formanden forelægger herefter bestyrelsens forslag.

Flemming Weis spørger jfr. § 14, med henvisning til § 10, om man kan vælte formanden. Hertil svarer formanden »Netop«.

Johan Bentzon spørger, om ændringsforslag skulle have været indsendt 8 dage før generalforsamlingen. Det mener dirigenten ikke. Johan Bentzon spørger, hvad det koster at udsende regnskabet til medlemmerne. Man mener ca. 300 kr. Flemming Weis foreslår, at regnskabet fremlægges ved generalforsamlingen i duplikeret stand.

Dette forslag godkendes.

Johan Bentzon foreslår (§ 13) at alle personvalg bør afholdes ved skriftlig afstemning — ligesom inden for ISCM.

Efter nogen diskussion med indlæg af bl. a. Jolanda Rodio, Johan Bentzon, Jens Bjerre og Peter Weis, vedtoges følgende ændringsforslag: Vedr. § 13: der tilføjes »dog foregår alle personvalg ved skriftlig afstemning« (fremsat af Johan Bentzon). Vedr. § 14: Sætningen: »Bestyrelsen konstituerer iøvrigt sig selv« ændres til: »Bestyrelsen konstituerer iøvrigt sig selv og vælger herunder en næstformand og en kasserer« (fremsat af dirigenten). Ny § 16: »Selskabet tegnes af formanden og kassereren i forening« (fremsat af dirigenten). Vedr. § 17 (§ 16 i det på generalforsamlingen fremsatte forslag) Sætningen »Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted« ændres til: »Genvalg kan finde sted« (fremsat af Johan Bentzon) ; § 18 (§ 17 i det på generalforsamlingen fremsatte forslag).

I den således ændrede skikkelse henvises forslaget til endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, jfr. § 19 i de hidtil gældende love.

Jens Bjerre spørger, hvorfor censurudvalget er anonymt. Der svares, at det er det ikke. Men enes om, at udvalgets medlemmer fremtidig nævnes i årsberetningen.

Johan Bentzon foreslår, at censurudvalget på forhånd kunne foreslås af den siddende bestyrelse til godkendelse af generalforsamlingen. Dette forslag blev taget til efterretning.

Johan Bentzon spørger, i anledning at at konservatorieorkestret stadig lader vente på sig, om man helt har opg'vet tanken om at danne eget orkester.

Hertil svarer formanden »desværre ja — af økonomiske grunde«. Den eneste mulighed for at kunne danne orkester ville være, om der kunne dannes et studieorkester, hvor unge mennesker, for at opnå orkesterutine, ville møde til prøver regelmæssigt og uden vederlag som i det tidligere studieorkester, som arbejdede under Eckart-Hansen.

Vagn Jensen mener ikke, man kan afvise tanken så kategorisk som formanden gør; han mener, at bestyrelsen bør tage tanken op. Jolanda Rodio har forelagt formanden adskillige forslag i et brev. Hun foreslår, at man ved koncerterne også skal opføre særlig gode kompositioner fra tidligere sæsoner f. eks. i samarbejde med andre organisationer, for derved at øge interessen for koncerterne, så der kommer flere tilhørere. Formanden erindrer noget lignende forslag fra Johan Bentzon fra sidste generalforsamling, som gik ud på, at man skulle præsentere et udvalg af de bedste værker fra forrige sæson for »Musik og Ungdom«. Dette har formanden tænkt sig at arbejde videre med. J. Rodio omtalte endvidere koncerterne i Radioen; hun foreslår, at man tager entré ved disse koncerter, for derved at give dem et mere officielt præg, bl. a. over for pressen. Formanden erklærer, at man ikke kan tage entré ved disse koncerter; m. h. t. pressen bliver pressemeddelelser sendt ud.

Flemming Weis mener heller ikke, man kan tage entré ved disse arrangementer og formulerer, hvorledes denne ordning med Statsradiofonien skal forstås. — Tage Nielsen mener, at hele spørgsmålet må tages op i nye forhandlinger mellem Statsradiofonien og Du T, og at der må findes en løsning herpå. Forslaget tages op til overvejelse.

Generalforsamlingen hævedes kl. 18.

Onsdag den 21. maj afholdtes den ekstraordinære generalforsamling på hrs. Helsteds kontor med 1rs. Fich som dirigent. Det fremsatte forslag til nye love med de på den ordinære generalforsamling fremsatte ændringer vedtoges enstemmigt, såvel som et forslag fra bestyrelsen, efter hvilket førstkommende ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af september 1959.

Årgang 33/1958, nr. 03