Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 33 (1958) nr. 04 - side 92-95

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg Kursus for dirigenter af amatørorkestre SOM en forsøgsordning arrangerer Det kgl. danske Musikkonservatorium et kursus for dirigenter af amatørorkestre. Det første kursus afholdes i januar—marts 1959.

Kursus arrangeres i samarbejde med Dansk Amatør-Orkesterforbund og Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke og har til formål gennem en teoretisk og praktisk uddannelse at give sådanne amatørorkesterledere, som måtte ønske det, et bedre grundlag for deres arbejde med orkestret. — Undervisningen vil omfatte: 1. Elementær-øvelser i taktslagets teknik, 2 timer ugentlig.

2. Instrumentkundskab og partiturstudium, 2 timer ugentlig.

3. Hørelære, 2 timer ugentlig.

Der vil desuden blive givet kursusdeltagerne adgang til efter ønske som hospitanter at overvære undervisningen på Konservatoriets dirigentkursus samt ensembleøvelser og undervisning i musikhistorie.

Kursus ledes af professor Svend Christian Felumb, der giver undervisningen under punkt l og 2.

For kursus betales et gebyr på kr. 400,—.

Indmeldelse til det første kursus sker til Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V., inden 15.

november.

Optagelse, der vil ske efter forhandling med D.A.O. og D.A.S.S., er betinget af, at aspiranten består en prøve i hørelære af samrne omfang som den prøve, der kræves ved optagelse på Konservatoriets hovedskole.

Kun et begrænset antal deltagere vil kunne optages, men kursus vil kun blive afholdt, såfremt tilgangen findes tilstrækkelig. Hvis der skønnes at være behov derfor, vil kursus blive gentaget i oktober—december 1959.

De to amatørsammenslutninger vil stille såvel symfoni- som harmoniorkester til rådighed for praktikundervisningen.

* Årets hidtil nybagte statsprøvede musikpædagoger. København : Klaver: Kirsten Thygesen, Ingrid Knudsen, Ib Kromann, Lise Helweg, Diana Maria Pereira, Berit Sørensen, Leif Rasmussen, Poul Rudolph. - Violin: Eskild Hjorth. - Blokfløjte: Gunhild Deckert Knudsen (udmærkelse), Karin Dupont. - Sang: Hjørdis Wied Hansen, Peer Tønner Birch. - Violoncel: Ib Hermann Christensen. - Hovedfagets hørelære: Kirsten Poul Hansen.

Aarhus: Klaver: Steen Pedersen (udmærkelse). — Violin: Ilona Telmanyi. - Sang: Ayoe Eg Poulsen.

* Under en korrejse til Wales og England protegeret af tronfølgeren, prinsesse Margrethe har elever fra seminariet og gymnasiet på Zahles skole deltaget i Llangollen International Musical Eisteddfod. Koret, der lededes af Henning Bro Rasmussen, placeredes i international konkurrence med 17 ungdomskor på en syvendeplads. Konkurrenceopgaven var en kanon af Palestrina og en korsats af Elgar.

* Organist, dr. phil. Søren Sørensen har overtaget professoratet i musikvidenskab ved Aarhus universitet efter professor Knud Jeppesen.

* Komponisten Ole Schmidt har af Den kulturelle Fond fået tildelt Lange-Muller stipendiet for 1958.

* Kontorchef Arthur Andersson og hustrus legat har tildelt legatportionen for 1958, 4.000 kr., til pianisten Friedrich Gürtler.

In memoriam I en menneskealder ydede fru Ingeborg Foberg Petersen med sin dygtighed, hjælpsomhed og ved sine fornemme menneskelige egenskaber en værdifuld og højt påskønnet indsats i vort musikliv.

Ikke mindst de unge omfattede hun med særlig interesse og forståelse og hermed også Det unge Tonekunstnerselskab.

Vi vil ære fru Fobergs minde i ærbødighed og taknemmelighed. Lavard Friisholm.

Uafhentede manuskripter Efter afslutningen af Det unge Tonekunstnerselskabs konkurrence om en dansk sangkomposition henligger der endnu en del uafhentede manuskripter på selskabets kontor, Hammerensgade 3 (kl. 10-12, undt. lørdag).

Selskabet meddeler, at disse må afhentes inden 1. januar 1959, da man ellers ser sig nødsaget til at bryde anonymiteten for at kunne returnere dem.

Runde fødselsdage (November, se DM, nr. 3) December 1.: Violinisten Carl Frøsig, 60 år.

6.: Komponisten Kjeld Jørgensen, 50 år.

8.: Pianistinden Eva Udsen, 70 år.

19.: Organist Arne Plougmann, 60 år.

20.: Kapelmester Svend Nicolaisen, 50 år.

25.: Kapelmester, prof. Svend Christian Felumb, 60 år.

31.: Fhv. kgl. kapelmusikus William Andersen, 85 år.

Januar 1959 3.: Pianisten Victor Borge, 50 år.

10.: Pianistinden Petra Angelo, 80 år.

11.: Komponisten Gunnar Berg, 50 år.

— : Forfatteren, redaktør Th.

Wellejus, 70 år.

16. Operainstruktør Johannes Fønss, 75 år.

Komponisten Walter Zacharias, 50 år.

21. Organist Inga Graae, 80 år.

23. Musikkonsulent, mag. art.

Kai Aage Bruun, 60 år.

— Koncertsangerinde Ellen Palle Andersen, 60 år.

— Sangeren, hofblikkenslager Torben Meyer, 80 år.

— Pianistinden Gerda Magnus, 80 år.

30. Hornisten og pianisten Wilhelm Lanzku-Otto, 50 år.

Februar 1.: Fløjtisten Johan Bentzon, 50 år.

2.: Operettesangerinden Gudrun Carlson Fønss, 75 år.

10.: Operettesangeren Axel Boesen, 80 år.

23.: Sangpædagogen Agnete Zacharias, 70 år.

Dbdsfald Musiker Alb. Johs. Ernst Autzen (anm. 25. juli).

Musikpædagog Niels Paulsen, 26. juli.

Musikpædagog Carl Chr. Jørgensen, 12. august.

Koncertsangerinde Helga Jensen, 30. august.

Trompetist K. Edvard Jensen, 1. september.

Musiker Georg Madsen, 4. sept.

Kontorchef hos Hornung & Møller Gunder Gundersen, 5. september, 84 år.

Sanglærerinde Ellen Keller Sinding, 22. september.

Bureauleder hos Wilh. Hansens musikforlag Ingeborg Foberg Petersen, 23. september.

Musikpædagog Poul Andersen (anm. 24. september).

Musiker Josef Vilh. Sambleben (anm. 24. september).

Operettesangeren Carl Brisson, 26. september, 64 år.

Musiker Erik Børre Hansen (anm. 2. oktober).

Musiker Frederik Hansen (anm.

6. oktober).

Musiklærer Anders Nilsson (begravet 7. oktober).

Musiker Niels Yde Stoltzer (anm.

22. oktober).

Musikforlægger M. O. Hickfelt, 19. oktober, 76 år.

Legatansøgninger NOVEMBER: Inden 29/11: Frøken Valborg Reinhard t-Andersen's legat for trængende sanglærere og sanglærerinder uddeler i år 7 portioner à kr. 300.— på testatrices fødselsdag den 8. decbr.

Ansøgninger med oplysninger om ansøgerens økonomiske forhold og med eventuelle referencer indgives til legatets bestyrer, landsretssagfører Sten O. Lüders, Rådhusstræde 5, Kbh. K., tlf. Ctr. 3026.

Vedr. november, se iøvrigt DM, nr. 3.

DECEMBER: Inden 10/12: Axel E. Helsteds legat.

Det kgl. danske Musikkonservatorium. H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Etatsråd Isaac Salomon Salomonsen og hustrus mindelegat. Det kgl.

danske Musikkonservatorium, H. C.

Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Oberst, baron Gustav Wedell Wedellsborg legat (for musikere ved Gardehusarregimentet og disses enker). Gardehusarregimentet, Næstved.

Inden 15/12: Jørgen Jensens legat (for medlemmer af Det kgl. kapel og disses enker). Kgl. koncertmester Peder Lynged, Duevej 44, Kbh. F.

Inden 31/12: Emil Bangs mindelegat.

Solistforeningen af 1921 (for medlemmer). Pianist Victor Schiøler, Attemosevej 36, Holte.

— : Peter Fyhns mindefond (for musikstuderende ved Universitetet. Universitetets økonomiske forvaltning.

(Skema).

--- : Enkefru Anna Ida Malvíne Petersens legat. Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Organist J. M. Zeises legat (for enker efter organister i Kbh.). Magistratens legatkontor, Farvergade 27, Kbh. K. (Skema).

— : Institution »San Cataldo« (for ophold i marts/juli). Kontorchef M. P.

Kjærsgaard, Vodroffsvej 49, Kbh. V.

JANUAR: Inden 5/1: Direktør T/z. Thrane og hustrus legat (for pianistinder under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

— : Ors. Rigenstrup og hustrus mindelegat (fortrinsvis for unge tenorsangere). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/1: Danmark-Amerika-fondet.

Nytorv 9, Kbh. K.

— : T/i. Alf r. Chr. v. Irgens-Berghs kunstnerlegat. Lrs. Svend T. Bruun, Kronprinsesseg. 30, Kbh. K. (Skema).

Inden 31/1 Geheimekonferensraadinde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

— : Clara Lachmanns fond til fremme af den skandinaviske samfølelse. — Postfack 1527, Göteborg, I.

Inden 31/1 : Dansk Tonekunstner forenings Understøttelsesfond (for ordina*re medlemmer og disses efterladte). Hrs. Helsteds kontor, Rådhusstra^de l, Kbh. K. (Skema).

— : Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K.

(Skema).

FEBRUAR: Inden 15/2: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd. (Skema).

— : Simon Aron Eibeschütz's legat (for mænd af mosiaisk tro). Det mosaiske trossamfund, Ny Kongensgade 6, Kbh. K. (Skema).

— : Emanuela Schröders legat (sangere el. sangerinder, 18—30 år). Hrs.

H. H. Bruun, Bredgade 38, Kbh. K.

(Skema).

Inden 28/2: Christian IX's jubilæumslegat (for musikere ved Gården el.

disses enker). Chefen for Livgorden.

— : Københavns Musiker- og Orkesterforenings understøttelsesfond (for ældre medlemmer el, disses enker).

Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

— : Syngelærer Albert Meyer og hustrus legat (for svagelig og trængende sanger eller musiker, mandlig el.

kvindelig). Lrs. Chr. Hauer, Bredgade 45, Kbh. K.

— : Emmerich Jacob Mullers legat.

Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

— : Egmont H. Petersens fond til unges uddannelse). Vognmagergade i), Kbh. K. (Skema).

Dansk Komponist-Forening Kontor: Hverdage kl. 10—13 (lørdag lukket). Kroiiprinsessegade 26, sidehuset, 1. sal, København K. Tlf. PAlæ 5405. Postgirokonto 3552.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9—13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, København K.

Telefon BYen 4021. — Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Møller. — Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

Århus: Knud Skytte Birkefeldt.

Odense: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrs. Niels Nørring, H. C. Andersens Boulevard 42, Kbh. V.

Tlf. Minerva 1412.

Det unge Tonekunstnerselskab Kontor: Hverdage kl. 10—12 (lørdag lukket). Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. BYen 726. Postgirokonto 3474. Fung. formand: Lavard Friisholm, Trørød 101. Teatertelefon: TRia 5144 forestillingsdagen kl. 15— 15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.