uden titel

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 02 - side 61-64

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

musikpædagogen MEDLEMSBLAD FOR MUSIKPÆDAGOGISK FORENING 14. årgang . Marts 1959 3 GENERALFORSAMLINGEN 1959 23. februar 1959 Formandens årsberetning.

Før jeg begynder på årsberetningen, vil jeg bede forsamlingen om sammen med mig at mindes vore kolleger, som døde i det forløbne år: frøken Vibeke Berner, fru Anna Christensen, fru Edel Eising og fru Dagmar Borup.

Ære være deres minde! MpF har nu ialt 615 medlemmer, hvoraf 16 har bestået deres eksamen i det forløbne år. Vi har planlagt at invitere disse 16 til et møde og fortælle dem om praktiske detaljer i en musikpædagogs virksomhed. Vi vil prøve at give dem alle de oplysninger, de måtte ønske, samt byde dem velkommen i foreningen ved denne lejlighed.

409 af vore medlemmer bor i København, 102 i Jylland og 93 på øerne. Disse tal taler deres tydelige sprog m. h. t. en forkert fordeling af kvalificerede kræfter i landet.

Som bekendt har foreningen tre æresmedlemmer: prof. Finn Høffding, prof. Thorvald Nielsen og lektor Viggo Forchhammer. Der er desuden 3 ekstraordinære og 8 passive medlemmer. I det forløbne år har Undervisningsministeriet tildelt domorganisten Poul Børch og violinisten Mogens Heimann prædikatet »statsprøvet musikpædagog« uden aflæggelse af eksamen. Alle de lige nævnte medlemmer er medregnet i det ovennævnte samlede tal.

I årets løb har bestyrelsen haft 9 møder, hvor foreningens trivsel er blevet drøftet og hvor nye planer har taget form. Det der har beskæftiget os mest, har naturligvis været de to store kongresserden Nordiske kongres i dagene 29/7-3/8 og den Internationale i dagene 31/7-7/8. Aldrig før har vor forening haft mulighed for at være centrum for så store begivenheder, og det er vor overbevisning, at de har været medvirkende til at fastslå MpF's navn ikke alene i offentligheden, men også hos myndighederne. Det er ikke let at konstatere i tal, hvor langt eller dybt virkningen går, men på mangfoldige måder har vi fået bevis på den overordentlig store betydning, kongresserne i sommeren 1958 har haft for foreningen og dens medlemmer.

Ifølge Nordisk Musikpædagogisk Unions love overgår nu præsidiet til Norge, og jeg ønsker min efterfølger, pianisten Nicolai Dirdal, lykke til sit ærefulde hverv.

Foreningen har desuden afholdt 4 medlemsmøder og har været inviteret til 2 andre: 3/3 instruerede og kommenterede Nadia Boulanger en Bach-kantate, 17/3 talte Rosalyn Tureck om interpretation af Bachs musik, 22/4 demonstrerede Alexander Stoff r egen sin »Klaverteknik«, 17/9 spillede prof. Jürgen Uhde og Renate Werner, 16/10 fortalte Lisbeth Holm Johansen om sine oplevelser som musikpædagog på New Zealand, og 12/1 havde vi en diskussionsaften om nye under visningsregler.

På grund af Radiosymfonikernes Amerika-rejse har der ikke kunnet arrangeres mere end tre orkesterkoncerter for børn. Vi er glade for at konstatere, at disse koncerter efterhånden er blevet en fast institution, som har publikums tilslutning. I løbet af foråret vil der på MpF's initiativ blive afholdt en lignende koncert i Århus. Vore bestræbelser for at få en koncert placeret i Odense har indtil nu desværre været negative. Vi vil gerne på dette sted udtale vor tak til Statsradiofonien for det gode samarbejde.

Som det vil erindres har nogle af vore medlemmers elever været så heldige at kunne medvirke ved en nordisk sangelevkoncert i Stockholm 1957. En lignende koncert arrangerede MpF den 18/5 i Tivoli's koncertsal. Det er en smuk tanke at lade unge koncertmodne elever prøve deres kræfter på tribunen og at præsentere dem for et skandinavisk publikum. Denne tanke bæres af enthusiasme, og den fortjener tilslutning i videste fagkredse.

Den 14/9 afholdt foreningen den årlige elevkoncert i Tivoli's koncertsal, og der var vist enighed om, at præstationerne i år lå ualmindelig højt.

Det var en fornøjelse at lytte til de unge mennesker. Jeg vil ved denne lejlighed gerne rette en hjertelig tak til prof. Felumb for al venlig imødekommenhed.

Propaganda-ugens store skolekoncert i Tivoli's koncertsal var baseret på en idé, der kom fra MpF.

I samme uge arrangeredes i Gerbrandsskolen på Amager og i Hellerup skole fælleselevkoncerter. Vi takker alle pædagoger, der ofrede tid og kræfter på at bidrage til disse koncerters smukke forløb.

Den 27/10 afholdtes en ekstraordinær generalforsamling. På dagsordenen stod bestyrelsesomvalg, der formede sig som et genvalg. Endvidere var lovændringsforslaget til »omdannelse af MpF's bestyrelse« til debat og blev nedstemt. Man vedtog en forhøjelse af minimumshonoraret, som skulle træde i kraft straks, dog senest ved begyndelsen af den kommende sæson.

Ved denne lejlighed var det for sidste gang, at landsretssagfører Niels Nørring var ved vor side.

I dag kan vi byde velkommen til landsretssagfører Helge Christophersen, som til vor store glæde har indvilget i at være foreningens juridiske konsulent.

Det var desværre kun alt for sjældent, at medlemmerne i det forløbne år havde lejlighed til at overvære forestillinger på Det kgl. Teater til nedsat pris, og ligeledes hører de offentlige generalprøver på Torsdagskoncerterne efterhånden desværre til sjældenhederne. Begge dele har bestyrelsen ingen indflydelse på. Vi vil dog ikke undlade at takke begge institutioner for den venlighed, vi har mødt.

Som alle vil have bemærket, har vort medlemsblad »Musikpædagogen« undergået en forandring, der for en stor del dikteredes af økonomiske hensyn.

Det samarbejde, der gennem mange år har bestået mellem »Dansk Musiktidsskrift« og MpF, er på det sidste således intensiveret, at »Musikpædagogen«, som De vil vide, nu trykkes og udgives sammen med »Dansk Musiktidsskrift«. Der er i bladets januarnummer gjort rede for en række enkeltheder, og jeg skal her kun supplerende oplyse, at bestyrelsen har nedsat et redaktionsudvalg bestående af Harald Bjerg Emborg, Ilse Meyer og Henning Bro Rasmussen tit at videreføre dette værdifulde kontaktmiddel til medlemmerne. Aftalen med »Dansk Musiktidsskrift« gælder et år. Vi har således god tid til at overveje, om denne udgivelsesform er den rigtige.

Af planerne for 1959 kan nævnes, at vi agter at afholde forskellige weekend-kurser, som skal være strengt faglig betonet. Den første finder sted i begyndelsen af marts. Vi håber, at medlemmerne vil synes om ideen, og at de vil vise det ved at tilmelde sig. Det er os en særlig glæde, at det vil være muligt for medlemmer der bor i provinsen at komme til kurset.

Som allerede meddelt i »Musikpædagogen« agter vi at afholde årsfest på Louisiana. Det bliver lørdag den 2. maj. Vi har lejet nogle busser, der skal bringe os ud og senere hjem igen, og vi håber på en smuk og fornøjelig aften i disse skønne omgivelser.

Einar Norby.

Orkesterkoncert for børn - 30. marts kl. 15,30 I samarbejde med MpF afholder Statsradiofonien en »Jorden rundt i 80 dage«-koncert (S. C. Felumb) - se dagspressen.

Billetsalg de sædvanlige steder.

Nye undervisningsregler Til det 3. medlemsmøde, mandag d. 12. januar, havde foreningen indbudt sine medlemmer til en diskussion om spørgsmålet: »Skal vi have nye undervisningsregler ?« Denne titel har måske kunnet vildlede en og anden, så meget mere som Inga Greisens forslag til »sæsonaftaler« i september-nummeret af »Musikpædagogen« bar overskriften »Skal vi have nye kvitteringer?« — måske det derfor vil være på sin plads her at fastslå, at diskussionen ganske rigtigt drejede sig om evt. nye undervisningsregler, men ikke / stedet for de nuværende, men sideløbende med dem - så meget mere som foreningen for ganske nylig har ladet foretage en revision af de bestående. De nye regler skulle være en hjælp for de pædagoger, der måtte ønske at binde eleverne for en hel sæson ad gangen.

Den der skriver disse linjer, kan på ingen måde rose sig af at være en hyppig gæst ved foreningens møder! — alligevel må det vist være tilladt at undre sig lidt over, at kun en lille snes af foreningens medlemmer var mødt op for at drøfte et sådant spørgsmål, som dog må formodes at have interesse for mange, mange flere. Det blev da også diskuteret, hvorvidt man skulle give de øvrige medlemmer endnu en chance for at udtale sig, men forslaget blev stemt ned med den begrundelse, at Storkøbenhavns medlemmer havde haft muligheden for at deltage i den annoncerede diskussionsaften, medens provinsen havde fået chancen for skriftligt at udtale sig om dette forslag til sæsonaftaler, som foreningen udsendte i sommer — hvad kun et fåtal havde benyttet sig af.

Som det nu var, enedes de tilstedeværende om at finde frem til en affattelse, der var lige netop så enkel og dog så rummelig, at den måtte formodes at dække de fleste medlemmers ønsker. At der i det hele taget var interesse for sådanne aftaler for en hel sæson, var nemlig ganske åbenbart, og faktisk lykkedes det i løbet af aftenen at affatte nogle regler, der var en heldig blanding af bestyrelsens og Inga Greisens forslag. Disse regler vil snarest muligt blive udsendt. ^¿j Teglbjærg.

Blokfløjtekursus til sommer Atter i år vil Studiekredsen for Blokfløjtelærere i samarbejde med MpF afholde et blokfløjtekursus. Det vil finde sted i tiden 4.-11. juli på Vapnagaard i Helsingør.

Professor Hans-Martin Linde fra Schola Cantorum i Basel vil tage sig af blokfløjtespillet, mens professor, dr. Fritz Reuscb, Heidelberg, vil undervise i »Improvisation i blokfløjteundervisningen — Vi finder melodier og akkompagnementsformer«.

Fru Dagmar Borup er død i en alder af næsten 92 år.

Vi er mange, der er dybt taknemmelige over at have haft den lykke at have kendt hende.

Født i Horsens kom hun som ganske ung til København for at få uddannet sine rige, musikalske evner på konservatoriet. Her fik hun blandt andre Niels W. Gade som lærer.

Gennem sit ægteskab med kgl. kapelmusikus Julius Borup kom hun i nær kontakt med alle musikere på den tid. Det Borup'ske hjem stod altid åbent, og her samledes ofte både musikere og andre kunstnere. Efter premierer og koncerter gik diskussionen højt, og som den levende og stærke personlighed fru Borup var, fremsatte hun ofte sine synspunkter om det sete eller hørte.

Knap 60 år gammel blev hendes hænder syge, og hun måtte opgive sit klaverspil og sine klaverelever; netop da udgav en ven af hende en bog om solfège - og som den fødte pædagog hun var, så hun straks dette fags enorme betydning. Hun lærte sig fransk, for grundigt at sætte sig ind i solfège ved konservatoriet i Paris; efter studier dér »omskrev« hun det til danske forhold, og fik i løbet af få år faget indført på Det kgl. danske Musikkonservatorium og Det kgl. Teaters Opera- og Balletskole; tillige underviste fru Borup elever og uddannede lærere - en hel ufattelig præstation i den alder.

Utrættelig og stadig inspirerende blev hun ved højt op i årene at undervise i dette fag, som vi i dag - takket være hende - alle ved er af så grundlæggende betydning, ja, uundværlig for enhver, der vil beskæftige sig med musik.

Fru Borups rige stærke sind, hendes kærlighed til mennesker, hendes livsglæde - alt dette blev sammen med hendes store faglige viden af umådelig værdi for alle, der kom i berøring med hende. Else Rubrikannonce i Dansk Musiktidsskrift Ønsker De en repræsentativ annonce, så vær med i en fællesannonce i Dansk Musiktidsskrift. Under forudsætning af at der kan tegnes et tilstrækkeligt antal rubrikannoncer til de nedenfor anførte priser, vil denne fællesannonce, som DM tidligere har bragt for MpF's medlemmer, blive genindført. Fællesannoncens overskrift bliver Statsprøvede musikpædagoger Medlemmer af Musikpædagogisk Forening En annonce af standardstørrelse: efter ansøgning modtage legatportioner, navnlig til rekreationsophold.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til MpF's kontor.

Gudda Behrends legat.

Legatkapitalens renter benyttes til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af MpF.

Intet særligt skema.

Le gat an s øgninger sendes til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K, inden 15. april.

vil som løbende annonce koste kr. 10,-.

Annoncer i dobbelt størrelse koster kr. 20,-.

Éngangsannoncer i de samme størrelser vil koste henholdsvis kr. 12,- og kr. 24,-.

Bestilling på rubrikannonce sker til DM's kontor, Hammerensgade 3, K, tlf. Bven 726.

LEGATER MpF's elevlegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever.

Kan søges af elever i violin, bratsch, cello og klaver. Eleverne skal være fyldt 8 år, men kan ikke modtage legatet efter at de er fyldt 21. Kun de medlemmer af MpF, der har taget den fuldstændige fagprøve og som har været medlemmer af foreningen mindst et år, kan undervise legatnydende elever.

Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af indeværende sæson.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til MpF's kontor.

MpF's medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer.

Legatkapitalens renter udbetales med summer fra kr. 200,- til kr. 400.- årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer. Disse skal have været medlemmer af MpF i mindst 7 år. Legatet kan oppebæres i indtil 5 år.

Motiveret ansøgning stiles til MpF's bestyrelse og indsendes til kontoret. Intet særligt skema.

Musikpædagog, frk. August J ur gens ens mindelegat, stiftet af frkn. Anna og Astrid Jiirgensen.

Døtre af legatstifternes kusiner og fætre samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af MpF kan Foredrag af Alexander Stoffregen i Århus Der venter de jydske musikpædagoger en stor oplevelse, idet vi har formået pianisten Alexander Stoffregen til at komme til Århus for at holde sit foredrag om klaverteknik med filmledsagelse.

Der vil sikkert blive stor tilstrømning til denne begivenhed, hvorfor det tilrådes interesserede at sikre sig adgangskort i god tid.

Foredraget finder sted mandag den 16.

marts kl. 19,30 i Århus Folkebiblioteks sal, Mølleparken, Århus.

Der er ikke offentligt salg af billetter, men dog adgang for alle. Adgangskort å kr. 3,— kan fås på Det Jydske Musikkonservatorium, Rosensgade 15, Århus, og på Folkemusikskolen, Guldsmedgade 25, Århus, samt hos undertegnede.

Knud Skytte Birkefeldt, Vestergade 29, Århus.

Betegnelsen »statsprøvet musikpædagog« bør altid anføres, når der averteres.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbhvn. K, Telf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

Formand: Einar N orby. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Moller. - Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

ÅRHUS: Knud Skytte Birkefeldt.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrsagfører Helge Christophersen, Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen, Frederikssundsvej 121, Brønshøj.

Redaktionen slutter den 8. i måneden før bladet udkommer.