uden titel

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 03 - side 85-88

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MpF indbyder til: Medlemsmøde Onsdag den 20. maj kl. 20 Den lille mødesal i Vartov, Farvergade 27, opgang 7 ORIENTERINGSAFTEN FOR NYE MEDLEMMER »Hvordan en musikpædagogisk virksomhed tilrettelægges«.

Orientering om den private musikundervisning, om holdundervisning, om virke ved skolerne og om MpF's virke ved bl. a. Ilse Meyer, Inge Daub og Harald Bjerg Emborg.

Diskussion.

Foreningens nye medlemmer bydes velkomne i MpF ved et lille traktement, hvori alle kan deltage. Pris kr. 2,60 alt incl. Tilmeldelse til kontoret senest dagen før.

- og til: Orkesterkoncert for børn i Århus Søndag den 19. april (Se side 87) Årsfest på Louisiana Lørdag den 2. maj (Se foran) Blokfløjte-sommerkursus ved Helsingør 4.-11. juli ' (Se side 88) GENERALFORSAMLINGSREFERAT Ar 1959 den 23. februar kl. 20 afholdtes ordinær generalforsamling i Musikpædagogisk Forening i Musikkonservatoriets lokaler, H. C. Andersens Boulevard 36.

Til stede var samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Der var fremmødt 34 medlemmer.

Formanden, kgl. kammersanger Einar Nørby bød velkommen og bad de tilstedeværende mindes de i årets løb afdøde medlemmer af foreningen. De tilstedeværende mindedes de afdøde ved at rejse sig, medens formanden udtalte et »æret være deres minde«.

Formanden oplyste, at bestyrelsen havde anmodet landsretssagfører Christophersen om at være foreningens juridiske konsulent samt dirigent ved generalforsamlingen, og da ingen andre forslag fremkom, valgtes landsretssagfører Helge Christophersen til dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket ved meddelelse i foreningens medlemsblad »Musikpædagogen« i januar måned 1959, og således er indkaldelse sket med det i lovene foreskrevne varsel.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen herefter er lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten oplæste dagsordenen, der var tilstillet medlemmerne sammen med foreningens regnskab for året 1958.

Man gik derefter over til de enkelte punkter på dagsordenen: ad punkt 2. Formandens årsberetning.

Formanden oplæste årsberetningen og overrakte derefter fru Inger Loudrup et gavebrev som udtryk for foreningens påskønnelse og tak for hendes arbejde gennem 13 år med redaktionen af medlemsbladet »Musikpædagogen«.

Dirigenten forespurgte, om nogen ønskede ordet i anledning af formandens årsberetning. Da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten, at formandens beretning var enstemmigt vedtaget.

ad punkt 3. Regnskabsaflæggelse.

Kassereren fru Anne Birgit Møller aflagde derefter foreningens regnskab for året 1958 og påpegede årsagerne til foreningens udgiftsforøgelse, herunder de stigende udgifter til »Musikpædagogen«.

Den kritiske revisor herr Vagn Hedeman udtalte sin anerkendelse af den eksemplariske orden, der herskede i foreningens regnskabsførelse.

Fru Inger Loudrup påviste, at de øgede udgifter vedrørende »Musikpædagogen« for en stor dels vedkommende hidrørte fra kongresbladet.

Da ingen iøvrigt ønskede ordet i anledning af regnskabsaflæggelse, erklærede dirigenten regnskabet for enstemmigt vedtaget og godkendt.

Dirigenten oplæste regnskaberne for året 1958 for Musikpædagogisk forenings medlems- og elevlegat, Gudda Behrends legat, Musikpædagogisk foreninges hjælpefond.

Musikpædagog frk. Augusta Jurgensens mindelegat.

Under henvisning til regnskabet for Gudda Behrends legat foreslog kritisk revisor Vagn Hedeman, at man burde vedtage i fremtidige regnskaber at undlade navnene på legatmodtagerne. Det oplystes, at dette tidligere var vedtaget, og at navneangivelsen i dette tilfælde skyldtes en fejl.

Frk. Ellen Jørgensen forespurgte, om der kunne opnås en øget renteindtægt for legaterne ved at anbringe disses midler i obligationer med et renteafkast på 5 % p. a. i stedet for anbringelse i lavere forrentede obligationer. Dette spørgsmål besvaredes derhen, at en renteforøgelse af betydning ikke kunne opnås på grund af kursdifferencerne mellem de forskellige obligationer.

Da iøvrigt ingen ønskede ordet efter regnskabsaflæggelsen, konstaterede dirigenten, at samtlige legatregnskaber var enstemmigt godkendt.

ad punkt 4. Medlemskontingent.

Bestyrelsen stillede forslag om, at årskontingentet forhøjedes med kr. 5,- til kr. 45,— for medlemmer i København og til kr. 35,— for medlemmer i provinsen.

Forhøjelsen af kontingentet er nødvendiggjort af de stigende udgifter, der har gjort sig gældende.

Foreningens huslejeudgifter er steget, ligesom udgifter til telefon og andre kontorudgifter er i stigning.

Da ingen yderligere ønskede ordet, satte dirigenten spørgsmålet under afstemning, og forslag om kontingentforhøjelsen blev vedtaget med samtlige de fremmødtes stemmer eller 34 stemmer samt yderligere 14 skriftlig afgivne stemmer, medens én skriftlig stemme stemte imod.

ad punkt 5. Valg af en formand.

Dirigenten oplyste, at dette punkt bortfalder i år.

ad punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Efter tur afgår Anne Birgit Møller, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber, der alle er villige til genvalg. Da ingen andre forslag til bestyrelsesmedlemmer fremkom, vedtog forsamlingen at undlade skriftlig afstemning, og dirigenten konstaterede herefter, at de tre bestyrelsesmedlemmer er enstemmigt genvalgt.

Dirigenten oplyste, at repræsentanterne for provinsen, Knud Skytte Birkefeldt og Svend Aage Spange, afgik efter tur, og havde erklæret sig villige til genvalg. Ved skriftlig afstemning i overensstemmelse med lovene var genvalg sket.

ad punkt 7. Valg af suppleanter.

Efter tur afgår Agnete Foght Krarup, der er villig til genvalg, og da ingen andre forslag fremkom, konstaterede dirigenten, at fru Krarup er enstemmigt genvalgt som suppleant.

ad punkt 8. Valg af kritisk revisor.

Dirigenten oplyste, at valget af kritisk revisor bortfalder i år.

ad punkt p. Honorarsats for elevlegatet.

Bestyrelsen forelagde forslag om, at honorarsatsen forhøjes med kr. 2,- pr. time fra den kommende sæson.

Efter forskellige forespørgsler, som bestyrelsen besvarede, sattes forslaget til afstemning.

Dirigenten konstaterede, at honorarsatsen for elevlegatet herefter enstemmigt var vedtaget forhøjet med kr. 2,— pr. time fra den kommende sæson.

ad punkt 10. Eventuelt.

Fru Anne Karin Høgenhaven forespurgte, hvilken besparelse man ville opnå ved at lade »Musikpædagogen« udkomme under den nye form, som er skildret i bladets nr. l for januar måned 1959, samt om besparelsen kunne komme medlemmerne således til gode, at den gennemførte kontingentforhøjelse senere igen kunne bortfalde.

Næstformanden Henning Bro Rasmussen oplyste om forholdene omkring »Musikpædagogen«, at bestyrelsen stillet over for en anmodning fra redaktørerne af Dansk Musiktidsskrift havde indvilget i at betale kr. 2000,- mere årligt for MpF's medlemmers abonnement på dette tidsskrift. Samtidig havde Dansk Musiktidsskrifts ledelse indvilget i at give »Musikpædagogen« spalteplads i tidsskriftet uden yderligere betaling. MpF's bestyrelse regnede på denne måde med at komme uden om en udgiftsforøgelse for tidsskriftsbudgettet. Blev MpF's medlemsblad og tidsskrift således ikke væsentlig dyrere, var der på den anden side heller ikke tale om besparelser, der kunne gå op med kontingentforhøjelsen.

Herr Peder Lyby forespurgte, om »Musikpædagogen« udkom til alle abonnenter på »Dansk Musiktidsskrift«, hvilket bestyrelsen bekræftede.

Fru Inger Loudrup rettede en tak til formanden, bestyrelsen og foreningens medlemmer for det modtagne gavebrev, og den deri liggende anerkendelse.

Dirigenten forespurgte, om andre ønskede ordet under eventuelt, og da dette ikke var tilfældet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for hævet.

Einar N or by. Helge Christopher sen, dirigent.

Tak Alle der var med til at glæde mig med den smukke opmærksomhed, der . blev overrakt mig ved generalforsamlingen d. 27/2-59, samt med de skønne blomster og breve i tilslutning hertil, bedes herigennem modtage min varmeste tak.

Inger Loudrup.

ORKESTERKONCERT FOR BØRN S ond a g den 19. april kl. 15 ï Århus Skala Siden orkesterkoncerterne for børn begyndte i 1950, har de altid været afholdt i København. Fra 1951 er de yderligere med en enkelt undtagelse alle blevet afholdt i Radiohuset og er blevet udsendt i radioen til glæde for børn i hele landet. Et er imidlertid at høre koncert i radio, noget helt andet og bedre er det at være til stede der, hvor koncerten gives. Det har derfor længe været MpF's ønske, at koncerterne også kunne gives i andre byer i landet.

Det er derfor med fornøjelse det nu kan meddeles, at den næste børnekoncert vil blive afholdt i Århus. MpF har indledt samarbejde med Århus Byorkester om en koncert, som De kan finde program til nedenunder. Statsradiofonien optager koncerten på bånd til udsendelse i radio som sædvanlig.

Nu står det blot til pædagogerne i Midtjylland at agitere for koncerten i Århus Skala blandt elever og bekendte og derigennem sørge for en fyldt koncertsal.

PROGRAM Knudåge Riisager.

W. A. Mozart.

L. van Beethoven.

Leopold Mozart.

Carl Nielsen: Georges Bizet: Joh. og Joseph Strauss: F. Mendelssohn-Bartholdy: I anledning af------3 tyske danse Allegretto scherzando af 8. symfoni Børnesymfoni Solister: børn fra Folkemusikskolen Magdelones dansescene og Hanedans fra »Mascarade« 1. sats af L'Arlesiennesuite nr. l Pizzicatopolka Bryllupsmarsch af »En skærsommernatsdrøm« Århus Byorkester Dirigent: Per Drejer - Fortæller: Jette Tikjøb Billetsalg: Århus Skala lørdag d. 18. kl. 11-18 søndag d. 19. fra kl. 11 Billettelefon 3 26 00 Billetpriser: Børn kr. l,-; voksne kr. 2,50 Medlemskontingentet Der er nu udsendt giroindbetalingskort til MpF's medlemmer til dækning af kontingent m. m. for 1. halvår af 1959. Hvis De ikke allerede har indbetalt det skyldige beløb, anmodes De venligst om at gøre det snarest.

Elevkoncert i Tivoli til september I lighed med de foregående år arrangeres der - i tilslutning til Propagandaugen for den levende musik - søndag den 13. september en MpF-elevkoncert i Tivolis koncertsal.

Musikpædagoger, der ønsker at tilmelde elever til denne koncert, bedes inden 15. maj til MpFs kontor meddele elevens navn og alder samt opgavens titel. Der tildeles hver elev maximalt 5 minutter på koncerten.

Det er meget ønskeligt, at der foruden solister fra alle faggrupper tilmeldes ensembler, vokale såvel som instrumentale.

Koncertprogrammet kan derved gøres mere interessant og afvekslende for tilhørerne.

De tilmeldte tilsiges til en censur i juni måned.

Bestyrelsen.

Betegnelsen »siaisprøvet musikpædagog«, bør altid anføres, når der averteres.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbhvn. K, Telf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

Formand: Einar Nørhy. Næstformand: Henning Bro Rasmussen. Sekretær: Ilse Meyer. Kasserer: Anne Birgit Møller. - Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

ÅRHUS: Knud Skytte Birkefeldt.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lrsagfører Helge Chrisfophersen, Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen, Frederikssundsvej 121, Brønshøj.