uden titel

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 07 - side 246-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

ORIENTERING 2 Om medlemsskab af MpF På en orienteringsaften for nye medlemmer udtalte MpF's sekretær, Ilse Meyer bl. a.: Hvad har jeg ud af at være medlem af foreningen? Sådan spørger vist uvilkårligt ethvert menneske, der vil indtræde i en eller anden forening; man venter noget, uden at gøre sig klart, at man også må give. En forening er en sammenslutning af individuer med fælles interesser - i vort tilfælde af faglig art - og foreningens liv og trivsel er afhængig af, hvor meget hver og en ønsker at yde. Man får med andre ord det ud af medlemsskabet, man selv ønsker, nemlig det, der står i forhold til den personlige indsats.

Medlemsskabet er ikke blot en støtte, men tillige en forpligtelse.

Hvori består nu denne forpligtelse? For det første deri, at man benytter sin stemmeret på den årlige generalforsamling og evt.

kommer med forslag, 2) at man retter sig efter de i fællesskab vedtagne love - såvel de skrevne som de uskrevne, og 3) at man i egen og i fælles interesse følger med i, hvad der foregår (kurser, møder, kongresser, årsfest, elevkoncerter, diskussioner og meget andet) og tager del.

De uskrevne love, hvad forstår man ved det? Det er alt det, der kan samles under begrebet: ensartet, d.v.s. kollegial optræden.

Langt de fleste af os udøver vist privat undervisning, og her er det af uhyre betydning, at vi viser absolut solidaritet. Det er indlysende, at vi ikke må underbyde hinanden; derfor er der i fællesskab vedtaget et minimumshonorar, som er at beregne for 11 måneder af året, d.v.s. det indbefatter ret til sommerferiebetaling. Hvis man af en eller anden grund ikke ønsker at modtage sommerferiebetaling, så skal man beregne månedens honorar med Vio mere (altså i København 11,- kr.). Ligeledes må moderation for søskendeundervisning aldrig gå under minimumssatsen; der kan altså kun ydes moderation, såfremt man ligger på en højere honorarsats. Det har vist sig meget nyttigt at benytte de i fællesskab udarbejdede undervisningsregler; de findes med forskellige aftalemuligheder (se andet steds i bladet).

Vi har alle bestået statsprøven med et hovedfag. Det er indlysende, at man f. eks.

ved annoncering ikke må dække et andet fag, som man måske også underviser i (f. eks.

hørelære, blokfløjte, guitar, rytmik), ind under denne titel, så at publikum bliver vildledt.

Musikundervisning er et erhverv ligesom andre erhverv, og erfaringen viser, at publikum altid viser forståelse for rimelige krav og for orden i aftalerne. Med MpF i ryggen kan vi optræde med sikkerhed. Som De ved, har vi en juridisk konsulent. Hans bistand er ganske vist ikke gratis, men han er kendt med vore specielle forhold. De kan også altid henvende Dem til kontoret, og vi vil efter bedste evne hjælpe Dem og give Dem alle ønskede oplysninger.

Vi håber, at De vil føle Dem som en del af et større fællesskab, og at vi ofte vil mødes.

Indlæg og artikler til »Musikpædagogen« er velkomne når som helst.

Ønskes stof optaget i et bestemt nummer af bladet, må det være redaktionen i hænde inden den 20. i måneden forud.

Ledige stillinger for musikpædagoger Af hensyn til de af MpF's medlemmer, der kunne ønske at være holdt underrettet om stillinger i de musikpædagogiske fag, der af offentlige og private skoler og institutioner opslås ledige i Statstidende, har MpF tegnet abonnement på dette blad.

I den udstrækning det er praktisk vil meddelelserne blive aftrykt i »Musikpædagogen«.

For at komme ud over den vanskelighed, at ansøgningsfristen til de opslåede stillinger måtte være udløbet, inden »Musikpædagogen« når medlemmerne i hænde, forsøges fra nu af den ordning, at medlemmer, der er interesserede i at være holdt underrettet om opslagene i Statstidende, kan få disse tilsendt fra MpF's kontor, såfremt de retter anmodning til kontoret derom.

Kontorets udgifter i forbindelse med mangfoldiggørelse og udsendelse af brevkort opkræves de enkelte sammen med medlemskontingentet.

Århus-afdelingen meddeler: Ved et medlemsmøde i MpF i Århus er der blevet nedsat to arbejdsudvalg: 1) Udvalget til foranstaltning af møder og studiekredse (Harriet Næraa, Edith Bang, Ancher Chela Vaarning, Ellen Juul Sørensen).

2) Udvalget til tilrettelæggelse af elevkoncert i april I960 (Henry Johs. Nielsen, Poul Bundgaard, Birte Reese, Knud Skytte Birkefeldt). Se nedenfor.

Århus-afdelingen indbyder samtidig til studiekredse i vinterhalvåret. Den første bliver 2 aftener med sangerinden Jol anda Rodio den 21. og 22. november. Jolanda Rodio instruerer og fremfører sangværker fra impressionismen og nyere tid.

Studieaftenerne finder sted i Marselisborg Gymnasiums sangsal kl. 20.

Nærmere ved henvendelse til Harriet Næraa, Lille Torv 2, Århus.