uden titel

Af
| DMT Årgang 34 (1959) nr. 08 - side 285-286

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Fællesannoncer allerede til januar To søndage (den 3. og den 10. januar I960) indrykker MpF annonce i nogle af de københavnske dagblade (Berl. Tid., Politiken og Dagens Nyheder) samt i et hverdagseftermiddagsblad (Information). Annoncen skal fremtræde over 2 spalter i ramme. Øverst i annoncen kommer til at stå: Tag musikundervisning hos statsprøvede musikpædagoger! Under denne overskrift bringes annoncer for de pædagoger, der vil være med.

I annoncen nævnes pædagogens fag, navn, adresse og telefonnummer. Som afslutning følger en henvisning til MpFs medlemsfortegnelse, som publikum kan få ved henvendelse til foreningens kontor. Den indledende og afsluttende rubrik betales af foreningen.

Pris for deltagelse i fællesannoncering som omtalt (altså fællesannonce indrykket 2 gange i 4 aviser) ialt kr. 100,-.

Medlemmer, der kunne ønske at være med i fællesannoncen, må tilmelde sig til kontoret senest den 30. december ved indsendelse af annoncegebyret kr. 100,til MpFs girokonto 26284. Bestyrelsen vil trodse ferien og gå på kontoret for at se efter post vedrørende denne sag.

Planen om fællesannonce gennemføres kun, for så vidt mindst 10 pædagoger melder sig som annoncører. Annoncekampagnen vil blive taget op igen til sæsonbegyndelsen i efteråret I960.

Jo større annonce, jo større vkknîng til gavn for Dem selv og -for standen som helhed. Deltag i j ¿elle s annoncer in geni BESTYRELSEN Vi tager ideen op Da bestyrelsen for 2 år siden undersøgte mulighederne for, at MpF averterede i dagbladene for at gøre de undervisningssøgende opmærksomme på de statsprøvede musikpædagogers eksistens, syntes det at være for kostbart, hvis annonceringen skulle være blot nogenlunde effektiv.

Som konkurrencen fra de forskellige »musikskoler« bliver hårdere, har bestyrelsen overvejet spørgsmålet endnu en gang, og da den viger tilbage for at forhøje kontingentet, og da foreningens økonomi ikke alene kan bære udgifterne ved en slagkraftig dagbladsannoncering, vil bestyrelsen gerne støtte den af Ellen Jerntved fremsatte tanke om annoncering.

Annonceringsplanen er fremsat ovenfor.

Vedrørende »Kampen om eleverne« »Med største interesse har jeg læst artiklen »Kampen om eleverne« i »Musikpædagogen«.

Det berører vistnok alle os med private elever og små ydmyge annoncer og giver den nye sæsons store hovedpine. Hvis bladene endda kunne formås til at samle dyre musikskoleannoncer efter hinanden, ville privatannoncerne ikke drukne håbløst deri som nu.

Personlig bringer jeg mit navn i erindring ved annonce 2 søndage i Berl. Tid., Politiken og Dagens Nyheder efter sommerferien.

Det samme sker omkring nytår; hver gang bliver det ca. 100 kr. ud af lommen, som med det nuværende »system« intet gavner.

Fra mit synspunkt kunne jeg tænke mig at foreslå, at der blev rettet en opfordring til alle om at deltage i en -falles annoncering.

Fællesannoncen kunne så indeholde navn og adresse på de pædagoger, der var med.« Ellen Jernîved.

Instrumentlærere på skolerne »Musikpædagogen« for november indeholdt en meddelelse om, at medlemmer, der ønskede at være underrettet om ledige stillinger, der opsloges i Statstidende, fra kontoret kunne modtage disse opslag, hvis de meddelte deres ønske derom til kontoret.

Da det ikke sjældent sker, at sanglærere og skoleinspektører retter henvendelse til MpFs kontor med forespørgsel om, hvorvidt MpF kan være dem behjælpelig med at fremskaffe instrumentallærere til skolernes fritidsmusikundervisning, udvider kontoret sin medlemsservice på den måde, at der nu til interesserede pædagoger kan udsendes meddelelse også om sådanne forespørgsler.

Er De interesseret i at være holdt underrettet, så meddel dette til kontoret.

Bestyrelsen.

Billetter til Det kgl. Teaters operaforestillinger Det kgl. Teater stiller fra tid til anden billetter til reduceret pris (ca. kr. 3,-) til rådighed for MpFs medlemmer. Medlemmer, der måtte være interesseret i at komme i betragtning ved fordelingen af disse billetter, bedes meddele dette til kontoret. Når der fra teatret foreligger tilbud om billetter, vil de medlemmer, der således har meldt sig, få nærmere meddelelse.

Medlemmer, der modtager teaterbilletter, skal straks ved modtagelsen indbetale billetprisen + porto (30 øre til fremsendelse af billetten) til MpFs girokonto 26284.

Bestyrelsen.

Juleferie Kontoret er lukket fra lørdag den 19. december til mandag den 4. januar (begge dage inclusive).

»Musikpædagogen« agtes udsendt i januar I960 som et internt MpF-nummer i lighed med, hvad der var tilfældet i januar 1959. Nummeret vil indeholde bl. a. indkaldelse til generalforsamling og regnskaber.

WEEKEND-KURSUS II MpFs Weekend-kursus II gennemførtes i dagene 14.-15. november på Musikkonservatoriet i København med vældig god tilslutning. Der var 12 aktive deltagere (heraf 11 MpF-medlemmer) på tribunen og 40 (heraf 32 MpF-medlemmer) fulgte fra salen med i Hans Leygrafs og Niels Borres instruktioner.

Følgende værker blev gennemgået: Instruktion ved Hans Ley graf (klaver): Mendelssohn - præludium og fuga op. 35 Debussy - etude I Ravel - sonatine Blomdahl - tre polyfone stykker fra 1945 Ravel - »Le Tombeau de Couperin« Instruktion ved Niels Borre (sammenspil): Carl Nielsen - sonate g-moll Mozart - sonate G-dur, K.V. 379 Brahms - sonate G-dur Grieg - sonate F-dur MpF indbyder til: Orkesterkoncert for børn Søndag den 27. december kl. 15,30 i Radiohusets koncertsal arrangeret af Danmarks Radio i samarbejde med MpF Musik & Penge Det er nu de tider, hvor alle MpFs medlemmer skulle have indbetalt kontingent til foreningen for 1959. Sørgelig nok mangler der sidst i november endnu en anselig sum i, at dette er tilfældet.

Skulle DE være blandt dem, der skylder, bedes De venligst indhente det forsømte.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbhvn. K. Telf. BYen 4021.

Postgiro 26284.