Gymnasiets musiklinje

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 01 - side 30-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Gymnasiets musiklinje

Ved en orienteringsaften for Mp Fs medlemmer i januar fortalte Gunnar Heerup, Aurehøj Gymnasium, og C. M. Savery, Ingrid Jespersens skole, om de musiklinjer, de to gymnasier nu gennem flere år har gennemført. Den betænkelighed ved specialisering allerede ved de unge menneskers indtræden i gymnasiet, som kunne synes nærliggende, bortvejredes ved de to pædagogers kloge ord om linjens mål og midler. Det klarlagdes, at målet ingenlunde er at give vordende musikere en tidlig start, men gennem et studium, der interesserer, ja fængsler, at lære de unge at arbejde med problemerne, sådan som det er gymnasiets mål i almindelighed. Dette synspunkt fremhævedes af Heerup; hertil føjede Savery, at musiklinjens mål også var at give menneskets musiske anlæg lejlighed til at blomstre op, et mål der var dobbelt vigtigt i en tid som vor, da mekanisering og industrialisering truer med at knægte de skabende kræfter.

Foruden en livfuld skildring af studieårene, studentereksamen og et blik på, hvad de forgangne års musikstudenter er blevet til, gav et lille kor fra musiklinjen fra Aurehøj prøver på deres kunnen ved at synge to korsange, en gammel, klassiske tysk korsats og en meget svær, moderne korsats af Milhaud. De er dygtige, disse unge gymnasiaster.

Til enkelthederne i optagelsesprøverne, som begge skoler foretager, kunne der vendes tilbage i »Musikpædagogen« ved senere lejlighed. Eftersom musikpædagogerne i mange tilfælde vil være med til at forberede de unge gymnasieaspiranter til denne linje, interesserer denne sag i en grad, der vil sprænge rammerne for denne notits.

H. B. R.

Medlemsmøde med Ferdinand Conrad
Mandag den 29. februar venter der Mp Fs medlemmer en usædvanlig oplevelse, idet »Studiekredsen for blokfløjtelærere« har inviteret Mp F til et foredrag med demonstrationer om opførelse af gammel musik af den fremragende musiker Ferdinand Conrad, Hannover.

Ferdinand Conrad, der selv er en fremragende blokfløjtespiller, har specialiseret sig i opførelse af musik fra renaissance og barok. Med sin musiker-gruppe spiller han om søndagen i Kunstindustrimuseets foredragssal i Musikhistorisk Museums koncertrække. Her vil man få krumhorn, pommer, dulcian og andre gamle instrumenter at høre.

Til foredraget om mandagen, der finder sted på Østre Borgerdydskole, Stockholmsgade 59, lige ved Østerport Station, er der fri adgang for Mp Fs medlemmer mod forevisning af medlemskort. Der sælges gæstebilletter à kr. 3-.

Nye statsp røvede musikpædagoger i 1959
KLAVER Marie Kathrine Andersen - Snoghøj pr. Fredericia Paula Marie Andersen - Viby, Jylland Aase Kvist-Andersen - Trige pr. Århus Edith Jensen - Skive Anne-Lise Johansen - København (udmærkelse) Inger Lise Julin - Lyngby Birgit Kildeby - København Ingelis Loeb — Kastrup Tove Lønskov - Brabrand (udmærkelse) Kirsten Grønkjær Nielsen — København Lena Ling Nielsen - København Else Ruth Skov - Svogerslev pr. Roskilde Knud E. Sørensen - Charlottenlund SANG Bodil Giimoes - Dragør (udmærkelse) Helen Rasmussen - København Helga Rieh - Århus VIOLIN Johannes Eskær - Gentofte Inger Hultman - Lyngby Howard Lincke - København Johannes Nielsen - Århus Annalise Lund Nielsen — Århus Valdemar Worm — Skive VIOLONCEL Mihalyka Telmányi - Holte
KLARINET Chr. Fr. Biilmann-Petersen — Charlottenlund
HØRELÆRE Marie Haller Larsen — København (udmærkelse) Nyt orkesterværk for bom Ved orkesterkoncerten for børn den 28. februar i radiohusets koncertsal uropføres en ny version af Jörgen Jersilds »Duo Concertante« fra 1956, idet de små klaverstykker af komponisten er blevet instrumenteret for orkester.

Musikpædagogisk Forening
Kontor: Kl. 9-13 (undtagen lørdag).
Frederiksborggade 50, Kbhvn. K. Telf. BYen 4021.
Postgiro 26284.
Formand: Einar Norby.
Næstformand: Henning, Bro Rasmussen.
Sekretær: Ilse Meyer.
Kasserer: Anne Birgit Møller.
— Harald Bjerg Emborg, Ingeborg Strøyberg og Else Tauber.

ÅRHUS: Knud Skytte Birkefeldt.

ODENSE: Svend Aage Spange.

Juridisk konsulent: Lr.sagfører Helge Christopher sen, Vester Voldgade 96, V.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen, Frederikssundsvej 1213, Brønshøj.

En misforståelse

POLITIKENs foredragssal var i november ramme om en demonstration af musikundervisning. Man fik i en indledning at vide, at nu hed det ikke mere spillelærer men musikpædagog, og at det gammeldags terperi ved klaveret var forladt til fordel for metoder, hvor børn under leg tilegnede sig musik. For den opmærksomme tilhører var denne demonstrations mål og midler temmelig nedslående. Arrangementet var bestikkende: søde børn, underholdende showband og taknemlige pårørende. - Men præstationernes værdi? Om man kalder sig spillelærer eller musikpædagog er ikke det afgørende. Der har været særdeles dygtige musiklærere, som ikke benyttede sig af det fint klingende musikpædagog. Ej heller er det metoden, det kommer an på. Der findes mange måder at nærme sig musikken på; for tiden er det »moderne« med rytmeskoler, hvor små børn med rytmeinstrumenter, tromme og triangel o. l. siddende og gående banker rytmer. Eller det kan være rytmikskoler, hvor man lægger vægt på legemets udførelse af rytmer. Endelig er der hørelæren, hvor man foruden rytmeøvelser træner elevens opfattelse af intervaller. Lysten til at spille og synge er en forudsætning for den, der vil beskæftige sig med toner og rytmer, og forbavsende mange unge har et åbent sind for musik og trang til udfoldelse.

Stående over for denne kendsgerning må ønsket om at bibringe disse tørstige sjæle kundskaber og værdier, som de kan bygge videre på, skærpes hos den ansvarsbevidste lærer - og det var netop dette, man stærkt savnede ved demonstrationen. Vi hørte børnene vise deres ukendskab til behandlingen af blokfløjter. Det er ikke gjort med at puste i fløjten og frembringe nogle skrigende og pibende lyde. Det er heller ikke muligt at få musik ud af et klaver blot ved at trykke nogle tangenter ned. Man må lære at få et instrument til at klinge, og dette kan ikke nås uden arbejde. Her træder pædagogen til og hjælper eleven med at overvinde de tekniske vanskeligheder, sætte ham igang med passende opgaver, så at der på ethvert standpunkt kommer musik ud af det.

Må man ikke undre sig over, at et stort dagblad, som ellers gør en indsats for kulturelt arbejde, kan indbyde til en sådan misforståelse?
Agnete Foght Krarup

Ovenstående artikel var oprindelig tænkt som et læserbrev til POLITIKEN - men fru Krarup foretrak sluttelig offentliggørelse ad denne vej. — Red.

Viggo Forchhammers legat
Viggo Forchhammers legat blev i november tildelt Aug. Benny Kühl, der studerer ved Københavns Universitet. Legatmodtageren forbereder sig samtidig til Modersmåls-Selskabets diplomeksamen for lærere i talens æstetik.

For blokfløjteinteresserede
Forlaget Bote & Bock, Berlin-Charlottenburg, har udsendt en »Handbuch der Blockfloien-Liieratur« indeholdende 2000 titler ordnet efter fløjtebesætning og 2000 titler ordnet alfabetisk. Pris: DM 14,80.

Årgang 35/1960, nr. 01