To breve

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 02 - side 78-78

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

To breve

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING
København, den 23. januar 1960.

Til Direktøren for Det kgl. danske Musikkonservatorium Komponisten hr. Knudåge Riisager Mp Fs bestyrelse ønsker på opfordring i anledning af de nylig stedfundne besættelser af timelærerstillinger i klaverspil ved Det kgl. danske Musikkonservatorium at udtale:

Mp F anerkender konservatoriets ret til at knytte de pædagoger til institutionen, som man mener at have brug for. Bestyrelsen er dog af den formening, at der på en læreanstalt af konservatoriets karakter kun bør finde ansættelse sted af lærere, der gennem længere tids virke ikke blot som udøvende kunstnere, men tillige og ikke mindst som pædagoger har dokumenteret deres kvalifikationer til de for dansk musikliv så vigtige poster som lærere ved konservatoriet.

Vi mener, at musikpædagogik er et fag, for hvilket der i høj grad behøves evner og uddannelse om et musikpædagogisk virke skal bære frugt. Der er i vor tid så mange aspekter i undervisningen, at kun de færreste, der ikke har gennemgået en systematisk skoling i undervisningens teknik og psykologi samt i den til ethvert instrument hørende pædagogiske og faglige litteratur, kan få et sådant overblik over fagets indhold, som må være nødvendigt for det nævnte virke.

Mp F ved vel, at der for at bestride en lærerpost ved konservatoriet kræves evner, erfaringer og kunstnerisk kunnen i en grad, der ligger højere, end det vil være rimeligt at forlange dokumenteret ved den musikpædagogiske eksamen. Mp Fs bestyrelse skal dog, da det ikke sjældent sker, at konservatoriet ansætter lærere, der ikke har musikpædagogisk eksamen, udtrykke sit ønske om, at det må komme dertil, at konseravtoriet vil kræve en musikpædagogisk eksamen af sine nyansatte lærere.

Med venlig hilsen EINAR NØRBY Formand.

DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM
København den 9. februar I960.

Formanden for Musikpædagogisk Forening, kgl. kammersanger, hr. Einar Nørby I anledning af foreningens brev af 23. januar d.å., hvori henstilles, at Det kgl. danske Musikkonservatorium ved ansættelse af lærere ved dette fremtidig vil tage hensyn til, hvorvidt de pågældende har bestået den musikpædagogiske eksamen, skal jeg bemærke, at et tilsagn herom næppe vil kunne gives principielt fra musikkonservatoriets side, men at man netop ved læreransættelserne i høj grad lægger vægt på ansøgernes musikpædagogiske uddannelse og kvalifikationer. Efterhånden som flere og flere musikpædagoger underkaster sig statsprøven, vil den ønskede forudsætning naturligvis i sig selv være tilstede, men der findes omvendt også nogle tilfælde, hvor man, efter at læreransættelserne ved musikkonservatoriet har fundet sted, fra eksamenskommissionens side har rejst spørgsmålet om, at der i overensstemmelse med de gældende beføjelser(1) tildeles sådanne lærere, som ikke måtte være statsprøvede musikpædagoger, prædikat som sådanne, og jeg vil gerne benytte den givne anledning til at henstille, at en sådan fremgangsmåde anvendes på initiativ af Musikpædagogisk Forening, hvor man måtte anse det for ønskeligt.
Med venlig hilsen
KNUDÅGE RIISAGER
Direktør.

Fodnote:
(1):
jvf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22. juni 1956 angående ændring Í bekendtgørelse af 9. maj 1940 om afholdelse af en musikpædagogisk eksamen.

Herfra skal citeres: »§28 affattes således: Eksamenskommissionen kan i ekstraordinære tilfælde efter forud indhentet erklæring fra 'Dansk Tonekunstner Forening, Musikrådet' gøre indstilling til undervisningsministeriet om at tillægge personer, som derom måtte fremsætte begæring, og hvis kunstneriske og pædagogiske kvalifikationer skønnes uomtvistelige, prædikatet af 'statsprøvet musikpædagog', uanset at de pågældende ikke har bestået den musikpædagogiske prøve.«
(Red. anm.)