Legater

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 02 - side 80-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

LEGATER

Mp Fs elevlegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ubemidlede musikelever.

Kan søges af elever i violin, bratsch, cello og klaver. Eleverne skal være fyldt 8 år, men kan ikke modtage legatet efter at de er fyldt 21. Kun de medlemmer af Mp F, der har taget den fuldstændige fagprøve og som har været medlemmer af foreningen mindst et år, kan undervise legatnydende elever.

Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af indeværende sæson.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Mp Fs kontor.

Mp F s medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge medlemmer.

Legatkapitalens renter udbetales med summer fra kr. 200,- til kr. 400,- årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer. Disse skal have været medlemmer af Mp F i mindst 7 år. Legatet kan oppebæres i indtil 5 år.

Motiveret ansøgning stiles til Mp Fs bestyrelse og indsendes til kontoret. Intet særligt skema.

Musikpædagog, frk. August Jürgensens mindelegat, stiftet af frkn. Anna og Astrid Jürgensen.

Døtre af Jegatstifternes kusiner og fætre samt ældre eller svagelige kvindelige medlemmer af Mp F kan efter ansøgning modtage legatportioner, navnlig til rekreationsophold.

Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Mp Fs kontor.

Gudda Behrends legat.

Legatkapitalens renter benyttes til understøttelse af trængende ældre enker efter musikere, der ved deres død var aktive medlemmer af Mp F.

Le gatans øgninger sendes tïl Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K, inden 15. april.

Indlæg og artikler til »Musikpædagogen« er velkomne når som helst.

Ønskes stof optaget i et bestemt nummer af bladet, må det være redaktionen i hænde inden den 20. i måneden forud.

Musikpædagogisk Forening Kontor: Kl. 9-13 (undtagen lørdag).

Frederiksborggade 50, Kbhvn. K. Telf. BYen 4021.

Postgiro 26284.

»Musikpædagogen« udgives af bestyrelsen for Musikpædagogisk Forening under redaktion af et udvalg. Ansvarshavende: Henning Bro Rasmussen, Frederikssundsvej 1213, Brønshøj.