Musikalier

Af
| DMT Årgang 35 (1960) nr. 03 - side 102-104

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKALIER H. MARTENS: Das menuet. - Möseler Verlag.

Allerede i 1930 påbegyndtes udgivelsen af et større værk med titlen Musikalische Formen in historischen Reihen. Værket blev ret hurtigt udsolgt, og den foreliggende nyudgave er til dels udvidet; og samtidigt forsøges det at udgive nye hefter. Samlingen foreligger nemlig i småhefter, der hver indeholder en formtype, der bliver belyst i korte kommentarer og ved udvalgte eksempler ordnet historisk. Martens har foretaget revisionen og udvidelsen af heftet om menuetten. Heftet er inddelt i ni »Folgen«, ordnet historisk og efter den pågældende dans' fremtræden i henholdsvis Frankrig og Tyskland. Både menuetter fra klaver- og orkestersuiter findes medtaget og ligeledes menuetter hentet fra den klassiske sonate og symfoni.

Partitursatsen er reduceret til klaverudtog, således at læreren kan forespille eksemplerne på klaveret. Heftet er en fortræffelig materialesamling til uvurderlig brug ved musikundervisningen i musikskoler, aftenkurser, og også ved musikhistoriegennemgangen på Universiteter og konservatorier vil der kunne hentes gode ting herfra. B. J.

R. MÜNNICH: Die suite. - Möseler Verlag.

Fra samme serie er tilsendt et hefte indeholdende både hele suiter og brudstykker af sådanne fra suitens barndom og helt frem til vore dage. Af den lange række morsomme eksempler skal jeg her fremhæve det yndige f-moli-Divertimento af Wagelseil. Første satsen, en Ricercata, minder her påfaldende om Beethovens berømte cis-moll Adagio fra »Måneskinssonaten«. Denne præludietype var meget yndet som suite- og divertimentosatser, og gennem dens tilstedeværelse i wienerklassiken lever den videre i det lyriske romantiske klaverstykke. Fra vor tid er medtaget Nachtstück fra Hindemiths klaversuite og endvidere en Ländler-sats fra et divertimento af Gerhard Maasz. Satsen er skrevet for to blokfløjter og tasteinstrument og fremviser absolut ingen originalitet, det er en skrivebordsagtig arkaiserende pastiche, som intet har i den ellers så udmærkede samling at gøre. B. /.

Internationale Sommer-Akademi Mozarteum, Salzburg Fra 1.-20. august holder pianisten Hans Leygraf kursus for pianister. Såvel aktive pianister som tilhørere har adgang.

Prospekter med tilmeldelsesformular tilsendes ved henvendelse til ovennævnte adresse.

Danmarks Hørelæreforening indbyder til forårsstævne fredag d. 13.-søndag d. 15. maj I960 (st. bededagsferien) på Vestbirk Højskole (mellem Horsens-Skanderborg-Silkeborg).

PROGRAM: 1. Blofløjteinstruktion v/ H illa Schadow, musikpædagog, Lübeck.

2. Sang, spil og bevægelse v/ Gerda von Bülow, statsprøvet musikpædagog, København.

3. Musikgennemgang v/ Herbert Rosenberg, dr.phi L, statsprøvet musikpædagog, København.

4. Foredrag: Vor tids musik v/ Niels Viggo Bentzon, komponist, København.

5. Nyere sange v/ Frede Enkegård, seminarielektor, Jonstrup.

6. Aftensammenkomster: a) Aftentur under ledelse af Siliam Bjerre.

b) Musik og fællesdans (folkedanse).

Alle interesserede er velkomne.

Stævnekontingenter : Medlemmer .......................... kr. 35,00 Ikke-medlemmer .................... kr. 50,00 Medlemmer af »Dansk Sang« deltager på samme vilkår som Danmarks Hørelæreforenings medlemmer.

Konservatorie-, lærerseminarie- og børnehaveseminarieelever samt musikstuderende ved universiteterne kr. 25,00.

Indmeldelsesfristen for deltagelse i stævnet slutter d. 30. april.

Indmeldelse, som er bindende, til sekretær Torben Pierbol, Niels W. Gadesgade 5, Ø, telf. RYvang 367.

Ophold på højskolen fra fredag eftermiddag til søndag middag.

Fuld forplejning, 2 overnatninger uden sengetøj kr. 36,00, der skal indbetales sammen med stævnekontingentet.

Ønskes sengetøj betales yderligere 6 kr.

Legatansøgninger MAJ Inden 15/5: Arthur og Ellen Ander ssons legat. Hrs.

Franz Biilow, Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

- : Mmna Kobkes legat (for musiklærerinder, ugifte, enker el. fraskilte døtre af kongelige embedsmænd) . Kontorchef A. Falk-Jensen, Dalgas Boulevard 53, Kbh. F. (Skema). - Legatet er livsvarigt og uddeles kun efter bekendtgørelse ved en modtagers død.

Inden 20/5: Ingrid Jespersens legat (for unge kvinder med studentereksamen fra I. J.s skole). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh.

K. (Skea).

Inden 1/6: Kunstnerlegatet af 12. juni 1937 (fru Jenny Knox* legat). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K. (Skema).

- : Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K. (Skema).

AUGUST Inden 15/8: Andreas Arenboltz Dænkes arvingers legat (for unge fra Odense og omegn). Odense byråd, Odense. (Skema).

- : Ingeborg født Schotts legat (for musiklærere og musiklærerinder over 55 år). Hrs. Henrik S. Wagner, Højbroplads 6, Kbh. K. (Skema).

Inden 1/9: Tipstjenestens midler (ikke enkeltpersoner) . Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

SEPTEMBER Inden 7/9: Det Bunch'ske musiklegat (for klaverlærere og klaverlærerinder i vanskelige økonomiske kår). Det kgl. danske Musikkonservatorium, H. C. Andersens Boulevard 36, Kbh. V.

Inden 15/9: Overretsassessor Victor Andræ's legat.

(Til kvinders uddannelse). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensg. 10, Kbh. K. (Skema).

- : Jutta Bojsen-Moller's legat. (Til kvinders uddannelse). Samme sted. (Skema).

- : Particulier Carl Olav Moller's, legat (til mandlige orkestermusikere). Danmarks tekniske Højskole, Øster Voldgade 10, opg. N, Kbh. K.

(Skema).

— : Tipstjenestens midler (for enkeltpersoner, udøvende tonekunstnere el. komponister). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 1/10: Carlsbergfondet (til videnskabelige arbejder). Ansøgning til direktionen, Dantes Plads 35, Kbh. V.

- : Enkefru Mette Cathrine Raarup's mindelegat.

Ors. Vald. Koefoed, Amagertorv 24, Kbh. K.

(Skema).

- : Rundskuedagens studielegat. (Ansøgningsfrist skiftende. Se herom i rundskuehæftet).

- : Overauditør Julius Skrikes stiftelse. Svalevej 24, Hellerup. (Ckema).

— : Kaptajn O. Test?nan og hustru's legat. (Til kvinders uddannelse). Lrs. Johanne Hansen, Nikolaj Plads 26, Kbh. K. (Skema).

Runde fødselsdage JUNI 2. Sanginspektør Ejnar Boesen, 60 år 10. Pianisten, prof. George L'Orange, 75 år JULI 11. Kgl. kapelmusikus C. R. Espersen, 70 år 12. Organist Villiam H. Hansen, 70 år 14. Koncertsangerinden Engel Lund, 60 år 15. Kordirigent Svend Saab y, 50 år 19. Operasangerinde Karin Mon k, 50 år 20. Organist Chr. Rasmussen, 70 år 21. Organist Carl Vor m, 60 år 27. Organist Marne E. Hoy, 60 år 30. Organist P. M. Carstensen, 60 år 31. Koncertsangerinden Else A?nmentorp, 60 år 31. Harmonikavirtuosen Ernst Borgstrom, 60 år AUGUST 3. Fhv. kgl. kapelmusikus Siegfried Salomon, 75 år 5. Pianisten Helge Nørgaard, 60 år 12. Pianisten Axel Arnjjord, 50 år 19. Kantor Viggo Bitsch, 70 år 23. Fhv. solodanserinde Margot Lander, 50 år 23- Fhv. operasanger Chr. Frederiksen, 70 år 27. Balletdanser Svend Karl o g, 60 år 31. Fhv. operettesangerinde Else Sandberg, 80 år SEPTEMBER 6. Komponisten Jonhannes Andersen, 70 år 13. Violinistinden Ebba Nissen, 70 år 15. Kgl. koncertmester Julius Koppel, 50 år 21. Pianistinden og cellistinden Brigitte Dietzmann, 70 år 22. Fløjtisten, prof. Holger Gilbert-]espersen, 70 år 30. Pianisten Johannes Kjær, 60 år Dødsfald Musiker Emil Larsen, 10/2 Fhv. operasanger Alfred Osmund, 14/2, 77 år Sangpædagogen Kirstine Lindemann, 16/2, 85 år Musiker Albert M. Madsen (anm. 23/2) Koncertmester Carl Rydahl, 29/2, 71 år Musikdirektør Laurits Hansen, 1/3, 74 år Solodanser Knud Henriksen, 2/3, 53 år.

Koncertsangerinde Gudrun Hansson, 17/3 Musikpædagog Anna Rosenberg, 17/3 Musiklærerinde Thora K. V. Henriksen (anm. 23/3) Det unge Tonekunstnerselskab Kontor Hverdage kl. 10-12 (lørdag lukket).

Hammerensgade 3, 4. sal, Kbhvn. K. Telf. BYen 726.

Postgirokonto 3474.

Formand: Lavard Friisholm. Telf. Trørød 101.

Teatertelefon: TRia 5144 forestillmgsdagen kl. 1515,20. — Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret vedlagt frankeret konvolut med egen adresse. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret DUT billetter.

Årgang 35/1960, nr. 03